Délmagyarország, 1967. május (57. évfolyam, 102-126. szám)

1967-05-03 / 102. szám

Anyakönyvi hírek T. KERÜLET Házasság: Török Miklós Imre és Sági Beatrix Mária, Bujdosó László Mátyás és Lengyel Esz­ter Mária, Farkas-Csantangó Péter es Kálmán Julianna, Ko­vács Lajos Sándor és Kaslőc/kl Klára, Báló László Lajos és Lu­kacs Edit Zsuzsanna, Sándor Lajos és Fehér Margit Marin, Király Levente Karoly és Novak Judit. Szabó János és Sadler Ibolya, Büky Kálmán János és Balla Éva, Balázs János és Csordás Eva Erzsébet Dienes­Oehm Egon Árpad és Lám Kdit Erzsébet házasságot kötöttek. Születés: Nagy Gyulának és C'zrre Piroskának Erika. Karkus Istvánnak és Zsidó Erzsébetnek János. Eke Józsefnek és Szóké Máriának Judit Mária, Szlrovl­e/.a Pálnak és Kovács Rozáliá­nak Eva. Mára Karolynak es Farkas Márianak Marianna, Bu­dai Istvánnak és Csala Mariá­nak István Gyuln. Kis Pálnak es Miklós Ilonának Ilona, Mol­nár Lászlónak és Koltai Kata­linnak Zsuzsanna Ágnes. Szeri Istvánnak és Szilágyi Piroská­nak István Tibor. Fátyol Vin­cének és R.ácz Gizellának lkll­ko Angéla. Gyuris Janosnak és Otott-Kovács Juliannának Csa­ba. Szűcs Györgynek és Kr.i­both Jolánnak Erika Jolán, Kecskeméti Józsefnek és Faze­kas Margitnak Ferenc. Seres Karoly Oyulanak és Hős—Nagy Margitnak Károly. Barta And­rásnak és Szűcs Irénnek And­rás Tibor, Szendt Istvánnak es Sr.hajda Erzsébetnek István Miklés. Csaba Jánosnak és Agnelli Erikának Erika, Galgo­ezt Vincének es nényi Mariá­nak Attila. Kiss Istvánnak és Szenti Máriának Zoltán. Ho­reSnyl Jánosnak és Mucsi Etel­kának Zoltán. Szabó Istvánnak és Dobó Juliannának Rudolf, Szűcs Zsigmondnak és Adámka Etelkának Zsigmond, Matuszka Istvánnak és Tóth Annának Gyöngyé. Vas Vincének és Ko­csis Máriának Mária, Deák Sán­dornak és Csanádi Annának Sándor, Puskás Ferencnek és Hódi Juliannának Edina, dr. Kovács Lászlónak és dr. Varga Zsuzsannának László. Szili Fe­rencnek es Pnrlnl Gabriellának Levente György. F.rdődi László­nak és Szekeres Etelkának Ani­kó. Varga Józsefnek és Kardos Annának József. Törtell Jenő­nek és Banárl Erzsébetnek Tí­mea, Tóth Jánosnak és Vári Etelkánál? Ibolya, Pállnkó Já­nosnak és Santa Juliannának Dalma Erika. Staller Miklósnak és Kardos Máriának Henriette Veronika. Kakuszt Zoltánnak és Kiss Jolán Viktóriának Erika, Garnai Józsefnek és Tóth Etel­kának Mónika, Kiss Józsefnek és Ferenczi Irénnek Eva nevű gyermekük született. Halálozás: Kohajda Imréné Dörmö Anna, Hasper Rozália, Veréb Béla. Frank Mihály­né. Biró Mária Rozália, Rádal Gabriella, Baranyai Lász­lóné Kakuszl Terézia. Bodó Erika, Deklszld Lajos, Vastag Pálne F.rdei Eti l ka. Veréb Já­nosné Csordás Margit. Horváth Ferencné Koller Erzsébet. Kis Lajos. Gyuris Csaba, Gál Pé­ter. Kopasz Julianna Katalin, dr. Horval Rezső, Szabó Nán­dor, Teleki sándorné Kovács Margit írén. Bánft Imréné Tö­rök Katalin elhunytak. II. KERÜLET názasság: Solymosi Gábor Zoltán és Simon Mária, Tra­bach András és dr. Llgethy T.ea, Ács-Kovács Károly és Bangó Gizella házasságot kö­töttek. ITT. KERÜLET Házasság: Cslzmaziá György és Lőrinczy Márta Magdolna, Goldmann János és Mika Anna házasságot kötöttek. Születés: Csonka Imrének és S/.auer Katalinnak Imre, Csa­nádi Gyulának és Moldvai Ilo­nának Zoltán Gyula, Erdei Ist­vánnak és Barna Éva Erzsébet­nek Eva Erika. Nagy Péter­nek és Umlauf Maflának Eva Ágnes. Sári Gyulának és Ju­hász Rozáliának Zoltán Csaba, Bába Lászlónak és Kádár Má­rtának László, .Temei Ferenc­nek és Turzó Anna Máriának Zsolt Attila. Tárnoki Imrének és Fürj Évának Krisztina. Bá­ba Ferencnek és Ábrahám Ve­ronikának Ferenc. Paodl Imré­nek és Légradi Erzsébet Petro­nellának Csaba Imre, Németh Imrének és Kalmár Ilonának Zsuzsanna Anikó nevű gyerme­kük született. Halálozás: Kért Istvánná Naev Rozália. Be/.nóczkl István. Takács \ntal, Ludvlg Ferenc Károly. Nyers Lajos. Kiss Ba­lázs. Bartha Endre. Süveg Ist­vánná Szemerédi Ilona elhuny­tak. MTJNK ÁSOK AT. ALKALM AZOTTAKAT KERESNEK Anyag-, áruforgalmi és mű­szaki ügyintézésben gyakorlott munkaerőt felvrs/ kisipari szö­vetkezet. Jelentkezés Írásban, gyakorlati idő feltüntetésével. „Gyakorlott" 208 jeligére a Ki­adóhivatalba. x Építőipari könnyű-. Illetve ne­hézgépkezelői jogosítvánnyal rendelkező gépkezelőket azon­nali belépéssel, változó mun­kahelyre alkalmaz a Hódmező­vásárhelyi Közúti üzemi Válla­lat. (Hódmezővásárhely, Lenin ti. 32.) X A Szeged Járási Mgtsz-ek Épí­tési Vállalkozása azonnali be­lépéssel felvesz árs és kőmű­ves szakmunkásokat vidéki munkára. Különélés! és egyéb pótlékot fizetünk Jelentkezés: Szeged, Szent László u. 8 a. XS. 1.13 288 Szegedi Haladás Tsz Kertépí­tészeti részlege május 15 mun­kakezdéssel felvesz kőfaragás­ban jártas kőművest, terepren­dezésben jártas kubikosokat. Jelentkezés: Szeged, Bérkert u. 119. Telefon: 11-034. xS. 133 247 Szegedi Városgazdálkodási Vállalat szegedi munkahellyel kubikosokat felvesz. Jelentke­zés a vállalat telephelyén: Sze­ged, Pacsirta n. 1. XS. 133 254 Tlz hónapra felveszünk gya­korlott, közgazdasági techniku­mot végzett, gépírni tudó ad­minisztrátort. Jelentkezés Sze­gedi Szabó Ktsz, Szeged, Köl­csey u. 13. xS. 133 301 A Szőreg és Vidéke Körzeti Emsz felvesz azonnali belépés­sel: Fregoli boltvezetőt, boltl­ellenőrt, házilagos épitőbrigád­lioz kőműves szakmunkást, Je­letkezés: a központi irodában. Szőreg, Petőfi u. 90. sz. xS. 133 280 A deszk! Csont-tbe Gyógy­intézet felvesz szakképzett főszakacsol azonnalra. Illetmény az E. 810 besorolás szerint + 30% veszélyességi pótlék. A pá­lyázatot az Igazgatósághoz címezve Deszk kel beadni. Akar sok pénzt keresni?! Kössön szerződést se­lyemhernyó tenyésztés­re. Szerződés köthető a Szegedi FMSZ Szent Ist­ván tér 1. szám alatti zöldségboltjában. Te­nyészhernyók itt azonnal átvehetők, a gubó átvé­teli ára: 40.— Ft/kg. X. S. 133 321 1987. május J„ szerda névnap: irma FELHŐS ID O. ESO Várható időjárás szerda estig: jobbára felhős ido, többfelé záporeső, zivatar. Időnként élénk délnyugati, nyugati, átmenetileg meg­erősödő és északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet keleten is csökken. Várha­tó legmagasabb nappali hőmérséklet nyugaton Il­ii fok között, keleten né­hány fokkal 16 fok fölött. (MTT) SS®®* A Nap kél 4 óra 25 perckor, és nyugszik 18 óra 53 perckor. A Hold kél 2 óra 33 perckor, és nyugszik 12 óra 34 perckor. vízállás A Tisza vízállása Szegednél kedden 765 cm. (Apadő.) SZÁZTIZENÖT ÉVE született Kálmány Lajos (1852— 1919), a magyar népköltészeti gyűjtés klasszikusa, a Szeged vidéki néphagyomány szerencsés kezű megmentője és önzletlen, á'dozatos közreadója, kora leg­nagyobb magyar folkloristája. KILENCVEN ÉVE született Nopcsa Ferenc (1877— 1933), az óslenyek élettana tu­dományának megalapítója. Fő­ként az évmilliók előtt kihalt óriási sárkánygyikoknak, a di­nosaurusoknak tanulmányozásá­val foglalkozott. Több ősállat­fajt fedezett fel és maradvá­nyokból számos ősállatot re­konstruált. A földtörténeti múlt éghajlatváltozásait és a földké­reg mozgását ls kutatta, tanul­mányozta a földrengéseket. a háztartási, valamint a mezőgaz­dasági eszközök eredetét és el­terjedését. NEMZETI SZÍNHÁZ Este 7 órakor: Ero. Déryné­bérlet. Vége kb. 10 órakor. KÜLTÜRPARK Nyftva 13 órától 21 óráig. MOZIK Vörös Csillag: Folytassa cow­boy! Magyarul beszélő színes angol filmvígjáték, széles vál­tozatban. Korhatár nélkül. Elő­adások kezdése: 3. negyed 6 és fél 8 órakor. — Fáklya: délután 2 és 4 órakor: Tilos a szerélem. Magyar filmvígjáték, széles vál­tozatban. Korhatár nélkül. Esíe 6 és 8 órakor: Hogy szaladnak a fák. Magyar film, széles vál­tozatban. Korhatár nélkül. Postás Mozi: Aknaveszély nincs. Fél 6 és fél 8 órakor. INSPEKCIOS ÁLLATORVOSI SZOLGÁLAT Szeged város területéra Április 29-től május 6-ig este 6 órától reggel 6 óráig (vasár­és ünnepnap nappal is) elsőse­gély és nehézellés esetére ügye­letes dr. Komaromi János álla­mi állatorvos. Lakása: Üjszeged, Torontál tér 3. Telefon: 14-064. Az állatorvos kiszállításáról a hívó köteles gondoskodni. Az Ero — új szereposztásban Vasárnap este másik szereposztásban mutatta be a Sze­gedi Nemzeti Színház operatársulata Gotovac Ero, a meny­nyetjárt vőlegény című operáját, mindössze egyetlen éne­kes volt azonos a pénteki premier előadói gárdájából: Réti Csaba. A mesejáték új szereplői némiképp új színnel is gazdagították a darab kosztümös figuráit. Mint várható volt, Karikó Teréz éppúgy saját egyéniségéhez igazította Djula szabadabb értelmezésre könnyen kapható alakját, mint Berdál Valéria tette. Lengyel Ildikó Doma szerepé­ben valamivel erőtlenebbnek tűnt. Nem így Gyimesi Kál­mán, aki látható jókedvvel mozgatta szinte legszélső ha­tárokig Szima figuráját Gregor József kommátos Marko gazdája érzékenyen alkalmazkodott a pillanatonként ala­kuló szituációkhoz: ha kellett öreg házsártost, máskor bosz­szúszomjas, önkényeskedő falusi kiskirályt játszott — re­mekül. n. t. — A műszaki hónap njltá-Űjszepedi szervíz. A nya. A VII. műszaki hónap szolgáltató hálózat tavaly Üj­Avotás a Barátság útján Vasárnap ktilönrepülőgéz pen érkeztek Szombathelyre Ausztria, Bulgária. Jugo­szlávia, a Szovjetunió, Cseh­szlovákia, Lengyelország és Románia idegenforgalmi szervezeteinek képviselői, hogy részt vegyenek a Vas és Zala megye nyugati terüle­tein végigvezető 2000 éves római út: a Barátság út.ia megnyitásán. A részben már korszerű autópályává épített út a legrövidebb távon köti össze Bécset az adriai Ko­per városkával és Kőszegtől Ródicsig mintegy 100 kilo­méter hosszan vezet magyar rendezvényei tegnap, kedden szegeden új műhellyel bő- területen. Az út magyaror­kezdődtek Szegeden, Csöng- vült: azóta eredménnyel lát- szági szakaszának vasárnapi rad megyében. Ezek között ja el feladatát a GELKA avatása után május elsején került sor tegnap délelőtt a Vállalat ottani szervize. Az a résztvevők az útvonal déli MÁV Szegedi Igazgatóságé- ABC-áruház mellett rnegte- szakaszát járták be. nak székházában Elek lepedett szervizben ..gyó­Györgynek, az igazgatóság gyítják" a rádió- és televízió helyettes vezetőjének elő- készülékek jelentős részét; a adósára. A MAV Szegedi havi kétezerből mintegy hat­Igazgatóságának 1967. évi hétszázat feladatai a gazdasági reform — Kísérleti munkarend. A bevezetésének előkészítésé- Mecseki Szénbányászati ben címmel a vasúi igazgató- Tröszthöz tartozó Komlón ság aktuális tennivalóiról Bctaaknán uj munkarenddel adott tájékoztatást. kísérleteznek: a napi négy — Jubileum. Május 1-én helyett három műszakot tar­megkezdődtek a 175 éves tnnak. A heti 42 munkaórát Wánítós"ütolTára"máÚBi 1-én csurgói Csokonai Vitéz Mi- egy heten hat, három heten voU ^ két hét a]att halv Gimnázium íubileurru át pedig ot nap alatt teljesi­ünne- tik. így havonta három sza­A munkásőr kiállítás sikere A munkásőrség megala­kulásának 10 éves évforduló­ja alkalmából először Buda­pesten, majd április 16-tól Szegeden mutatták be az egy évtized fejlődését dokumen­táló kiállítási anyagot. A ünnepségei. Délelőtt pélyes felvonulást rendeztek, bad szombathoz juttatják a ££ érdeklődés nCeílett" ű maid felavattak C sokonai- bunva.szol.at. Az ui munka- . ti: •. , több mint 3 ezer látogatója volt A kiállítás sikerét a ^^^^^ , , a , „ , is bizonyítja, hogy a ven­szobrat, Kamotsay István renaaei a gazaasagosatm ier- dé{Ekönyvbe több mmt ezren alkotását- I?,?lési lehetőséget kutat- Sákbé' elismerő maikat' — Gépvásárlásra a szegedi 3ak- A pruba-műszakok ta­Haladás Tsz több mint fél- pasztalatainak eíemzese millió forintot költött idén. Elsősorban vetőgépet, eké- ... , ket gabonatisztítót silókoro- csokl szenmedenceben. bájnt, trágyaszóró gépeket szereztek be. — Űj kórház. Orosházán . .. . ... . , . ... „ - - — — vasárnap átadták rendelte- ounteto eljárást indított Ku- s/áiiíto páncélozott gépkocsi tésének hazánk egyik leg- lompár István 21 éves seged­korszerűbb vidéki kórházát. J™"""*, Kiskundorozsma, ^rn Znx*steruni - . Az ünnepségen többek kő- Cigány telepi es Joo Kalman hedt vonatrablók zsákmanyá­. .. . . „ . . _ . no S.'íw pAííí'vlmtinL-óe nak körülbelül ég vharmada. ., — Jól megszervezett banditatá­utan döntenek majd a mun- madás történt hétfőn London­karend bevezetéséről a me- ban — Jelentik a hírügynöksé­gek. A gengszterek a Rotschild bankház pénzével álltak odébb — Rablás büntette miatt egy elhagyott észak-londoni ut­letartóztatta a Csongrád me- c4pól. — ,5. . A támadok ammóniákkal ki­gyei rendőr-fokapitanysag_es wtották ei a bankház aranyat zött ott volt dr. Szabó Zol­tán egészségügyi miniszter. Gyászközlemények Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk. UECZKI GYULAN'É, életének 76. évében elhunyt. Temetése folyó hó 4-én 11 órakor lesz a Dugonics-temető ravatalozóié­ból. Gyászoló testvérei. Juhász. Gyula u. 4. T. 3569 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagy­mama és dédmama, özv. MOL­NÁR JÁNOSNÉ. életének 82. Köszönetei mondunk mind­azon rokonoknak. Ismerőseink­nek, akik felejthetetlen halol­tunk, SAKKOZI SÁNDOR el­hunytával kapcsolatban fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Marostői u. 35. T. 3663. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak, ismerősök­nek, akik szeretelt halottunk, özv. KÖRMENDI MATYASNÉ 29 éves segédmunkás. Kis- nak körülbelül egyharmada. ktinrinrozsnvi Deák Ferenc A banditák 140. egyenként 500* Kunaorozsma, ijed* reienc fon- értékű granyrudat vittek utca 7. szam alatta lakosok magukkal. A banditák pontosan tudta* a nagy aranyszállltmány ít­_ .. . . , , , ját, és olyan ügyesen hajtottak B. József cseszregi lakossal, tégre a rablást, hogv csak ak­fedezték fel. ml történt, amikor mar messze jártak » kincssel. A hírügynökségek már­is ..az év rablasának" nevezik a támadást. A Scotland Yard teljes erdreí .. ™si -.,.t a folytatja a nyomozást ..az e» sérülést szenvedett, hogy 8 rabWmadásának" elkövetőt ellen. A községben a temp­lom környékén találkoztak :sesz aki Utas állapotban volt. ko7­Kolompár és Joó leütötték, elvették karóráját és pénz­tárcáját 100 forinttal. A rablás áldozata olyan súlyos napon túl gyógyul. után. évében hosszú szenvedés után temetésén megjelentek, részvé­elhunvt. Temetése folyó hó 3­án 11.30 órakor lesz s Dugonirs­temető ravatalozójából. A gyá­szoló család, Tápéi u. 31. T. 3568. Tudatjuk, liogv szeretett férj, HEVESI JÓZSEF nyugdíjas rendőr, életének 77. évében el­hunyt. Temetése folyó hó 3-án 13 órakor lesz a Gyevl-temetű ravatalozójából. Gyászoló fe­lesege, Lugas u. 21. T. 3565. Mély fájdalommal tudatjuk, liogy szeretett dédmama. özv. CSAPÓ IMRÉNÉ, éleiének 81. évében hosszú szenvedés titán elhunyt. Temetése folvó hó 3­an 10 órakor lesz a Dugonics­temető ravatalozóiéból. A gyá­szoló család. Brüsszeli krt. 35. T. 3562. tűkkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni Igyekez­tek. A gyászoló gondviselői, Mihálytelek. T. 3561. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvér, sógor, nagybácsi, KATONA TAMÁS, életének 84. évében rövid szen­vedés után meghalt. Temetése f. hó 4-én 10 urakor lesz a bél­városi temető ravatalozóiából. Gyászoló testvére és sógora, Kiszombor. T. 3570. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szereteti férj, apa. testvér és rokon, TERHES FERENC 66. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése má.ius 3-án 3 órakor a Gyevi-temető rava­talozójából. A gyászoló család. Gábor Aron u. 85. S. 133 299 Közlekedési balesetek Nem adotf elsőbbséget sze­mélygépkocsival a Lenin krt. és a József Attila sugárút keresz­teződésében Takács Lajos gyu­lát! lakos Mártony Gyula. Sze­ged. Nógrádi u. 2. szám alatti lakos motorkerékpárral belesza­ladt a gépkocsiba és súlyos sé­rülést szenvedett. Páratlan szerencsével végző­dött egy baleset az Aradi vér­tanuk tere egy kettős kanyar­jában. Gyorshajtás miatt sze­mélygépkocsijával felborult és a villamos sínek közé esett Ko­vács Strikó Mihály szabadkai lakos. A kocsiban négyen utaz­tak és egyiküknek sem lett semmi baja. Szabálytalan ron tatűo nslaOg történt baleset a Csongrádi su­gárúton. Laurinyecz János, az F.M Építőipart Szállítmányozási Vállalat teherkocsijával vonta­tott egy másilc teherkocsit, amelyet Orsós József kaposvári lakos kormányzott. Hirtelen fé­kezés következtében a vonta­tott kocsi a fának ütközött, s Orsós sérüléseket szenvedett. A két kocsiban keletkezett kár mintegy 20 ezer forint. Figyelmetlenül az úttestre sza­ladt Klskundorozsmán, a Kos­suth terén B. I. 11 éves kisfiú, s egy motorkerékpáros elütöt­te. A gyermeket súlyos sérülés­sel szállították kórházba. LAK AS Elcserélném szoba, konyha, spájzos la­kásom egy-, vagy másfél szoba össz­komfortosra, kült­Bégtérítéssel. Szeged, Szél u. 18., L 1. X üres, bútorozott, vagy félig bútoro­zott albérletet kere­sek ldos házaspár­nál. ahol kisfiam gondozását ls elvál­lalnák. külön szoba szükséges. Cím : Ma­dách utca 4.. III. 8., délelőtt x Elcserélnem szegedi lakásomat Lenin krt. 62.. I. 2. (szoba, fürdőszoba. előszo­ba. teakonyha, er­kély) Budapestre vagy környékére. — Érdeklődni naponta 9-ll-lg. Üjszegeden hídhoz közel nagyméretű szoba-konyhás, spáj­zos. parkettás laká­som (vfz. gáz bent) elcserélném újszege­di egy- és fél vagy kétszobásra .21 179" jeligére a Sajtóház­ba. x Dolgozó nő Június l-re külön bejáratú szobát keres. — ..20 167" jeligére a sajtóházba. üsszeköltözök! Há­romszoba összkom­fortos lakásom el­cserélném 2 szoba összkomfortosra és 1 szobásra. „Tágas" 20 133 Jeligére a Saj­tóházba. x Albérleti üres vagy némi bútorral szo­bát keres tiszta dolgozó nő, lehet magányos hölgynél ls. ..Május 13-re" — 20 075 Jeligére a Saj­tóházba. Szoba, konyha, spáj­zos lakást cserélnék felsővárosi nagyobb­ra. ..Körúton belül 20 143" jeligére a Sajtóházba. Két Iskolás leányt keresek albérletbe. ÜJ-Szőreg. Zentat u. 52. Kamarntöltés. Modern két és fél szobás lakásomat háromszobásra cse­rélem. „Tanács! — 20 106' jeligére a Sajtóházba. Udvari szoba-kony­hás. spájzos lakás elcserélhető nagyob­bért Idős nővel vagy idősebb házaspárral, költségtérítéssel. Bi­hart u. 38. Fiatal házaspárnak bútorozott szoba ki­adó. Petőfiteleo. — Oj'émánt u. 15. Két rendes dolgozó nőnek albérlet ki­adó. Lengyel u. 16., L 2. Külön bejáratú bú­torozott szoba ki­adó. Sándor u. 63/a, 4—5 óráig. Zongorahasználattal albérleti szobát ke­resek. Kossuth La­jos sgt. 72/b. Porta, Goldfinger. üsszeköltözök! Bel­város, magasföld­szintes, régi bérű 3 szoba összkomfor­tos. nagyméretű la­kásunkat elcserél­nénk ket 1 szoba összkomfortra. le­léhctőleg Belváros­ban. „Dugonics tér­hez közel 133 202" jeligére a Hirdető­be. üsszeköltözök! Sze­ged. belvárosi új bérházban levő mo­dern. kisméretű, külön beláratú két­szobás összkomfor­tos. földszintes la­kásunkat elcserél­nénk két különálló lakésokra. „Júniusi költözés 19 933" leiigére a Sajtóház­ba. x Elcserélném buda­pesti utcai 2 szobás, összkomfortos. régi bérű lakásomat sze­gedi. utcai, egy szo­ba összkomfortosra, első emeletig. bel­területen. Budapest XXI., Árpád u. 5. özv. Hegedűsné. Két leány részére külön bejáratú bú­torozott szoba ki­adó. Szél u. 64. Elcserélném belváro­si, szoba-konyhás, gázos lakásomat sze­gedi lakásért. Le­vélcím: Cserna György. Pécs. Fran­kéi Leó u. 14.. I. 4. Elcserélném föld­szinti szoba, kony­ha. spájzos. olcsobé­rü lakásomat két­vagy háromszobá­sért. Árvíz u. 9. — Nagy, délután 5-tűl. x Idós ember gondo­zását lakáscserével atadnám. „Mielőbb" 133 288 jeligére a Hirdetőbe. Elcserélem kismére­tű szoba-konyhás lakásom nagykör­úton belüli nagymé­retű lakásra. „Költ­ségtérítéssel" 133 220 jeligére a Hirdető­be^ Szoba-konyhás, spájzos utcai laká­som elcserélem ha­sonlóért. víz bent van. „Sürgős" — 133 219 jeligére a Hirdetőbe. Elcserélném belvá­rosi egyszobás kom­fortos KIK-házban, lakásom kis magán­házért megegyezés­sel. „Telenen ls le­het" 133 212 Jeligére a Hirdetőbe. Kétszobás erkélyes, összkomfortos első emeleti lakást cse­rélek hasonló na­gvobbért. Május" 123 229 jeligére a Hirdetőbe. Elcserélném belvá­rosi régi bérű egy szoba, komfortos la­kásom odesszai egy­szobás tanácsi laká­sért I. emeletig. — „Költségtérítéssel" 133 213 jeligére a Hir­detőbe. Egy szoba összkom­fort. társbérietet cserélnék szoba­konyhás föbérletlre. „Költségtérítéssel" 133 239 jeligére a Hirdetőbe. Albérlet kiadó egy leány részére. Érd. délután 5-tői. Tün­dér u. 14.. fszt. :'. Külön bejáratú bel­városi szoba 2 Intel­ligens fiatalember­nek kiadó. 117-43 te­lefonon. Kétszobás belvárosi összkomfortos fő­bérleti lakásomat elcserélném másfél szobás modernért, vagy 2 szoba össz­komfortosért. „Térí­tés nélkül" 133 188 leligére a Hirdető­be. Napfényes kétszobás termál fűtésű, nagy erkélyes tanácsi la­kásom elcserélném kétszobás központi fűtésű T. emeletire, 'ehet szövetkezeti. — Odessza XVI. épü­let. B. lépcső. IIL emelet 8. ingatlan Kertes magánház eladó. Közép fasor 17. X Hétvezér utca 43/b ház lakáscserével eladó, vagy kisebb házért elcserélhető. X Ház sürgősen azon­nal beköltözhetően eladő. Petőfitelep. Sallai I. u. 57. (IV. utca). Érd.: délután 3 órától. Kertes ház, beköl­tözhető lakással, több mellékhelyi­séggel eladó. Kis­kundorozsma. Dam­janich u. 22. Ér­deklődni délután — Szeged-Rókus pu. Bácskainé. x Ház beköltözéssel el­adó. Boross József u. 23.a. x Felsővároson kertes fél ház lakásátadás­sal eladó. Tabán u 11. Megtekinthető csak délutántól. x Becsei u. 4. alatti ház eladó lakáscse­rével. Érdeklődni: mindennap. x Nagvobb épület le­bontásra eladó. Sza­badsajtó u. 46. Egy darab három­szobás magánház nagy kerttel. sok mellékhelyiséggel, teljes átadással el­adó. Hóbiárt basa u. 33. Kétszobás magánház igényesnek eladő. — Belvárosi összkom­fortos cserelakás szükséges. ..Kertes 20 146" jeligére a Sajtóházba. Kétszobás magánház fürdőszobával mo­dern, szoba-konyhás lakáscserével kész­pénzért eladó. Haty­tyú u. 37,'a. Megte­kinthető: 15 óra után. Kétszobás kis csa­ládi házat, esetleg házrészt veszek. — „Készpénz 20 174" jeligére a Sajtóház­ba. 123 n-öl Ballagitő el­adó. Gulyás Lajos, Szeged, Homok u. Ház eladó azonnali részbeni lakás át­adással. Katona u. 44., emelet. belvárosi társasház­reszem, vagy 3 szvoa összkomfortra kiala­kítható lakásom el­cserélném szoba­konyhás KIK-laká­sért. „Vagy-vagy" 133 310 jeligére a Hirdetőbe. Eladó fél házrész nagy kertlel. közmű­vesített utcában, vil­lamoshoz 1 perc. — Beköltözés lakáscse­rével Érd.: Hajós U. 23. X Ráz eladő lakását­adással. Római krt. 37. EG YEB Bélyegei legelőnyö­sebben vásárolhat, értékesíthet. Falus bélyegkereskedés. Kelemen u. 4. x A Bakonyi Bauxit­bánya Vállalat fel­vételre keres épí­tészmérnököt -s épí­tésztechnikust. be­ruházási műszaki ellenőri munkakör­re. Fizetés a bérka­tegória szerint. Ira­kat tárgyalást ala­pot képez. Jelent­kezni lehet: a vál­lalat személyzeti osztályán, Halim­bán. Cipőfestés szaksze­rűen minden szín­ben készül Csordás bőrruha készítő-mes­ternél. Szent Miklós utca 7. Felsőváros. Egy hold here a sziksós-fürdőnél é"l kaszálásra kiadó. Érdeklődni. Kiskun­dorozsma. Kossuth u 64. x Garázs átadó, má­1us 15-től. Kecske­méti u. 15. Padlástakaritást, ki­sebb kőműves iavi­tást vállalok. Petőfi S. sgt. 38. Húszévesnél Idő­sebb ügyeskezű. barkácsoló fiatal­embert könnyű munkára ötforintos órabérrel felve­szünk. Házlék. Hét­vezér utca 51., Je­lentkezés 5 után. Több éves gyakor­lattal mélyépítő technikus állást ke­res. • „Szegeden" 133 277 jeligére a Hirdetőbe. Oktatási gyakorlat­tal matematikát, fi­zikát. villamos tár­gyaltat közén es felsőfokon korrepe­tál villamos mér­nök. Vizsgára, fel­vételire előkészít. Érd.: Oskola u. 07 <b, ül. em. 11. ajtó. 16 óra után. x Idősebb nyugdíjas asszony négyórai takarítást, vagv mo­sást vallalna jobb családnál. Cím: Cé­mes Sándorné. Ee­ke u 1. Villamos motorok tekercselését magá­nosok és közületek részére garanciával rövid határidőre \ ál­latom. Pálvölgyt Zoltán villanyszere­lő-mester. Gogol utca 1. 4 DÉL-MAGYARORSZÁG Szerda, 1967. május 3. 4 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom