Délmagyarország, 1967. május (57. évfolyam, 102-126. szám)

1967-05-03 / 102. szám

V Odaítélték a Nemzetközi Lenin-békedíjakat A Nemzetközi Lenin Békedíj-bizottság április 21-én Moszkvában Dimitrij Szko­belcin akadémikus elnökletével megtar­tott ülésén határozatot hozott a Nemzet­közi Lenin-békedíjak odaítéléséről. Az idén a következők kapták a díjakat: Martin Niemöller nyugatnémet lelki­pásztor; Abraham Fischer dél-afrikai ügy­véd; Dávid Aifaró Siqueiros, mexikói fes­tőművész; Ivan Malek csehszlovák tudós; Rockwell Kent amerikai festőművész és Herbert Warnke szakszervezeti vezető (NDK). Szkobelcin akadémikus a díjak odaíté­léséről nyilatkozva méltatta a hat kitün­tetett érdemeit. Martin Niemöller nyolc évet töltött a nácik koncentrációs táboraiban. Szenvedé­lyesen védelmezi azt a meggyőződését, hogy Németországnak semleges államnak kell lennie és összekötő kapoccsá kell válnia Kelet és Nyugat között. Abraham Fischer lemondott fényes kar­rierjéről és a jólétről, csatlakozott a faj­üldözés és a reakció ellen küzdőkhöz. Po­litikai meggyőződéséért 1966. május 9-én életfogytiglani fegyházra ítélték a dél-af­rikai fajüldöző hatóságok. A 70 éves Dávid Alfaro Siqueiros a Mexikói Békeharcosok Országos Szerveze­tének megalakulása óta vezetője. A kivá­ló művész egész életműve az emberi jo­gokért és a békéért harcoló ember ma­gasztalása. Ivan Malek csehszlovák mikrobiológus a háború éveiben az ellenállási mozgalom résztvevője volt, most a tudósok pugwash-i mozgalma keretében harcol az új háború veszéje ellen. Rockwell Kent világhírű amerikai festő­művész a Békevilágtanács egyik legrégibb tagja. Herbert Warnke, a Szabad Német Szak­szervezeti Szövetség elnöke, a Szakszerve­zeti Világszövetség alelnöke, egyik szerve­zője és kezdeményezője a nyugatnémet újrafelfegyverzés elleni munkástalálko­zóknak. Megkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia nagygyűlése Kedden a Magyar Tudo­mányos Akadémia díszter­mében az Akadémia 1967, évi közgyűlésével megkezdő­dött a négynapos akadémiai nagygyűlés. Az Akadémia statútuma szerint három éven­ként újra választják tudo­mányos életünk vezető tes­tületének vezető szerveit. Az idei közgyűlés tehát egyben tisztújító közgyűlés is, ame­lyen nemcsak az elnökség beszámolóját, a magyar tu­domány helyzetét vitatják meg. hanem újra választják az Akadémia elnökségét is. A közgyűlésen megjelent dr. Ajtai Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának pót­tagja, a kormány elnökhe­lyettese is. Az Akadémia tágjain kívül, na©' számban lettek részt a na©'©'űlésen a politikai, társads'mi. a gazdasági és a kulturális élet ismert személyiségei. A köz© űlést Kusznyék Ist­ván, az Akadémia elnöke nyitotta meg, majd Erdey­Grúz Tibor, az Akadémia főt: lkára terjesztette eló az elnökség beszámolóját. Ezután dr. Ajtai Miklós, a Központi Bizottság és a magyar forradalmi munkás­paraszt kormány nevében üdvözölte a köz©'űlcst, és a tudományos tevékenység je­lentőségét méltatva sok si­kert kívánt a magyar tudo­mányos élet vezető testüle­tének munkájához. Az Akadémia közgyűlésé­nek nyilvános része az Aka­démiai Aranyérem és az Akadémiai díjak átadásával végződött. A nagygyűlésen szerdán és csütörtökön folytatják a tudományos osztályok ülé­seit. A nagy©-űlés pénteken a közgyűlés zárt ülésével végződik. Csongrád megye küldöttei elutazlak a szakszervezetek XXI. kongresszusára Szeged és. Csongrád me­gye szervezett munkásainak képviselői kedden délután elutaztak a magyar szak­szervezetek soron következő, XXI. kongresszusára. A sze­gedi vasútállomáson ünne­pélyesen búcsúztatták a kül­dötteket. Jelen volt Oláh Mihály, az SZMT elnöke és Juháss Nagy Antal, az SZMT elnökségének tagja. A szegedi és a Csongrád me­gyei küldötteket Hoffmann Márton, az SZMT titkára vezette. Szavazati joggal 18 küldött képviseli szervezett dolgozóinkat. Csikós Mihály és Zsótér Pálné az ÉDOSZ tagjait, Kiss István az épí­tőmunkásokat, Péter Lajos­né a HVDSZ tagjait, dr. Kóhai József és Kopasz Jó­zsefné a KPVDSZ tagjait. Nagy Máté és dr. Németh Lajos a közalkalmazottakat, dr. Korom Mihály, Balogh Friderika és Gallai István a mezőgazdasági dolgozókat, Kiss Mihályné az orvos­egészségügyi dolgozókat, Bácskai Mihályné a pedagó­gusokat, Mári Sándorné a ruházati ipar szervezett tag­jait, Sponner Jenő a textil­ipari munkásokat, Dobó Gé­za a vasasokat, Ácsai Mi­hály és Tóth Sándorné a vasutas dolgozókat képvise­li a szakszervezetek soron következő kongresszusán. A szavazati joggal rendelkező küldötteken kívül még 9 meghívott vesz részt a ma kezdődő kongresszuson. Hogy szaladnak a fák Új filmek Ne ijesszen el senkit ez az extrém, hatásvadászó cím: a film nem ilyen. Nem extrém, nem hatásvadászó, nem külsőséges tetszésre tö­rekvő. Világos, logikus és költőien szép alkotás. Ren­dezője Zolnay Pál, aki ko­rábbi filmjeivel, még leg­egységesebb művével, a Négy lány egy udvar-ban sem aratott kiemelkedő si­kert, ezzel a műi ével meg­alkotta legjobb eddigi mun­káját, s az egyik legfigve­lemre méltóbb mai magyar filmet. Nagy közönségsikerre ugyan nem számíthat; hi­ányzik belőle az ehhez leg­fontosabb kellék, a fordula­tos cselekmény. Mégis je­lentós és szép mű. Azok­hoz az alkotásokhoz és azokhoz a modern törekvé­sekhez tartozik, amelyek a cselekmény motivációja, kl­kerekitése helyett a belső, lelki folyamatok bemutatá­sára törekszik. Ügy azonban, hogy közben egy pillanatra sem feledkezik meg a va­lóságról, ellenkezlőleg. ép­pen ennek a valóságnak akarja feltárni új oldalait. Ebben a filmben ez a va­lóság egy mai magyar fa­lu. A cselekmény azzal kez­dődik, hogy egy fiatal tör­ténelemtanár. visszatér a fa­luba. ahonnan 11 évvel ez­előtt elkerült. Csodálkozva és feszélyezve találkozik a falu új életével, az embe­rekkel, az agronómussal, aki újat akar teremteni és fe­leségével, aki szintén agro­nómus. de háziasszonnyá vá­lik, aztán az elöregedett ter­melőszövetkezettel, amely­ben a fiatalok szinte nem is dolgoznak. Nagy összeütközések, lát­ványos konfliktusok nincse­nek a filmben. Hangvétele lírikus, végig egységesen és koncentráltan, törés nélkül. Nagy része van ebben Szé­csényi Ferenc kitűnő ope­rátőri munkájának, s a re­mekül közreműködő színé­szek, mindenekelőtt Kiss Manyi, Dajka Margit, Szir­tes Ádám és a fiatal törté­nész szerepét játszó tehet­séges Iglódi István játéká­nak. ö. U Vörös jelek a Hadak Utján Ez az űj magyar filmmel egy műsorban vetített kis­film a magyar internacio­nalistáknak állít emléket. Azoknak a hősöknek, akik az októberi forradalom kitö­rése után a cár hadifogoly­táboraiból szabadulva csat­lakoztak a proletárhatalom­hoz, beléptek a Vörös Had­seregbe és igaz hittel, ön­feláldozóan harcolva küz­döttek a szabadságért. A film alkotói. élükön Kolonits Ilona rendezővel, mint annak idején többször ls hírt adtunk róla, kame­rájukkal bejárták a Szovjet­uniónak azokat a helyeit, amelyek a magyar interna­cionalisták harcainak emlé­két őrzik, Leningrádtól Szi­bériáig, beszélgettek a hősi harcok Szovjetunióban élő magyar résztvevőivel, átta­nulmányozták és filmjükben elhelyeztek egy sor eredeti híradórészietet, dokumentu­mot. A Vörös jelek a Hadak Utján ennek a tanulmány­útnak a legfontosabb, leg­lényegesebb élményeit mu­tatja be. Az eredeti doku­mentumfilmeken ott látjuk Lenint, Kun Bélát, Sza­muelly Tibort, a ma ké­szült felvételek bemutatják a régmúlt harcok élő hőse­it, köztük például Jenei Je­nőt, Leningrád megbecsült díszlettervezőjét, többek kö­zött a Hamlet című nagy­sikerű szovjet film díszle­teinek alkotóját, aki annak idején részt vett a Téli Pa­lota elfoglalásában. Tartalmas, elgondolkodta­tó rövidfilm a Vörös jelek a Hadak Űtján. De talán túlságosan rövid: a téma — és biztosan az összegyűlt anyag is — részletesebb be­mutatást érdemelt volna. Budapestre érkezett Klaus osztrák kancellár Fock Jenőnek, a Minisz­tertanács elnökének meghí­vására kedden hivatalos lá­togatásra Magyarországra ér­kezett dr. Josef Klaus oszt­rák szövetségi kancellár és felesége. A kancellárt ma­gyarországi látogatására elkí­sérte dr. Lujo Toncic Sorinj külügyminiszter, K. Heinrich Haymerle nagykövet, a kül­ügyminisztérium főosztály­vezetője, dr. Franz Menzik, a kancellári hivatal sajtó­főnöke, dr. Franz Karasek követ, az Oktatásü©'i Mi­nisztérium főosztályvezetője, dr. Simon Koller, az Osztrák Köztársaság budapesti nagy­követe és felesége, akik a magyar határállomáson csat­lakoztak a küldöttséghez. A vendégek a menetrend szerinti gyorsvonattal fél 12 óra után néhány perccel ér­keztek meg a hegyeshalmi határállomásra, ahol Szilágyi Béla külügyminiszterhelyet­tes és felesége, dr. Simó Je­nő, a Magyar Népköztársa­ság bécsi nagykövete és fe­íesége, Gergely Miklós, a külügyminisztérium proto­kollosztályának vezetője fo­gadta őket A vonat néhány perccel háromnegyed három után ér­kezett a Keleti-pályaudvarra, Az épület ünnepi díszt öl­tött: osztrák és magyar zász­lókat lengetett a szél. A té­ren nagyszámú dolgozó gyűlt egybe. A kancellár tiszteletére díszőrség sorako­zott fel. Az osztrák kancellár és fe­lesége. valamint kísérete fogadására megjelent Fock Jenő, a Minisztertanács el­nökhelyettesei, Péter János külügyminiszter, dr. Csanádi György közlekedés- és pos­taügyi miniszter, dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter, dr. Lé­várdi Ferenc nehézipari mi­niszter, s a politikai, a gaz­dasági és a kulturális élet több más vezető szemé­lyisége. Ott voltak a buda­pesti osztrák nagykövetség tagjai. Jelen volt a foga­dásnál dr. Dusán Csalics, a jugoszláv Szövetségi Köztár­saság nagykövete, a .buda­pesti diplomáciai testület doyenje. A Rákóczi-induló hangjai mellett gördült be a vonat a csarnokba. Klaus kancel­lárt és feleségét, valamint kíséretének tagjait elsőként Fock Jenő, majd Fehér La­jos és Péter János köszön­tötte. Fock Jenőné virágcso­korral kedveskedett Klaus kancellár feleségének. Nép­viseletbe öltözött leányok vi­rágcsokrokat nyújtottak át a vendégeknek, ezután Klaus kancellárnak és kíséretének bemutatták a fogadáson megjelent közéleti személyi­ségeket. katonai díszjel hangzott, majd 'a téren a díszőrség pa­rancsnoka jelentést tett az osztrák kancellárnak. Fel­csendült az osztrák és a magyar Himnusz. Dr. Jose; Klaus Fock Jenő társasá­gában elhaladt a díszőrséf előtt és magyar nyelven „Jó­napot katonák!" köszöntéssel üdvözölte az e©rséget. „Erőt. egésEséget!" — hangzott a válasz. A fogadtatási ünnep­ség a díszőrség diszmeneté­vel ért véget.. Ezután Klaus kancellár, felesége, a kísé­retének tagjai a magyar ál­lamférfiak társaságába gépkocsikba ültek és rendőri diszmotorosok Kíséretében szállásukra hajtattak. Losonczi Pál, a Népköz­társaság Elnöki Tanácsának elnöke kedden délután az Országházban fogadta Klaus osztrák kancellárt Ezt köve­tően a kancellár látogatás' tett Fock Jenőnél, a Minisz­tertanács elnökénél, és Kál­lai Gyulánál, az ország©dj­lés elnökénél. Péter János külügyminisz­ter hivatalában fogadta Ton­cic osztrák külügyminisz­tert. Klaus kancellár és felesé­ge, valamint kísérete kedden este az Operaházban részt vett Mozart: Varázsfuvola című operájának előadásán. Megkezdte Munkáját a Rnssell-bíréság © Stockholm (MTI) A Russell-féle nemzetközi bíróság, amely az amerikai­ak Vietnamban elkövetett háborús bűntetteinek kivizs­gálására alakult, kedden délelőtt tartotta megnyitó ülését Sartre francia író és filozófus elnökletével. Miután a megnyitó ülésen ismertették a 95 éves lord Russell üzenetét, Sartre. mint a bíróság ügyvezető el­nöke szólalt fel. A bróság — mondotta — arra hivatott, hogy betöltse a háborús bű­nösök felett ítélkező nürnber­gi törvényszék feloszlatásával támadt űrt és megvizsgálja azokat a háborús bűntette­ket, amelyeket 1945 óta kö­vettek el a világon. Megismételte hogy a bíró­ság nem hoz ítéleteket, Sart­re, ezután a bíróság elé ter­jesztette az ötpontos napi­rendi tervezetet amely az alábbi kérdéseket tartal­mazza: A nemzetközi jog ér­telmében az Egyesült Államok kormánya, vala­mint Ausztrália, Üj-Zéland és Dél-Korea kormánya kö­vetett-e el agressziós csele­kedetekot? Az amerikai hadsereg használt-e Vietnamban olyan fegyvereket, amelye­ket a nemzetközi jogszabá­lyok tiltanak. Bombáztak-e kizárólag polgári jellegű célponto­kat? Alkalmaztak-e a viet­nami foglyokkal szem­ben embertelen bánásmódot, foganatosítottak-e indokolat­lan megtorlásokat a polgári lakossággal szemben? Létrehoztak-e kényszer­munka-táborokat, de­portálták-e a lakosságot és követtek-e el ellene olyan tetteket, amelyek jogilag népirtásnak minősülnek? Ez követően felfüggesztet­ték a bíróság ünnepélyes megnyitó ülését. Elhunyt Klavgyija Koszipa © Moszkva (TASZSZ) Leonyid Brezsnyev, Nyiko­laj Podgornij. Dimitrij Pol­janszkij, Mihail Szuszlov, valamint az SZKP és a szov­jet kormány több más ve­zetője részvétét tolmá­csolta Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnöknek fe­lesége, Klavgyija Koszigina halála alkalmából. Szovjet pártküldöttség utazik Bulgáriába © Moszkva (TASZSZ) A Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának és a Bolgár Népköztársaság Mi­nisztertanácsának meghívá­sára május első felében szov­jet párt- és kormányküldött­ség utazik hivatalos látoga­tásra Bulgáriába, Leonyid Brezsnyevnek, az SZKP Köz­ponti Bizottsága főtitkárá­nak vezetésével. A látogatás idején aláír­ják az új bolgár—szovjet ba­rátsági, e©'üttműködési és kölcsönös segélynyújtási szer­ződést. No ez ellenállás Görögországban L Thant újabb felhívása az athéni katonai kormányhoz © New York (AFP) Nyugati hírü©*nökségek je­lentése szerint U Thant ENSZ-főtitkár hétfőn újabb felhívást adott át Görögor­szág állandó ENSZ-képvise­lőjének. A főtitkár másod­szor is felszólította az athéni katonai kormányt a politikai foglyokkal való emberséges bánásmódra. Előzőleg Fedo­renko, a Szovjetunió állandó ENSZ-képviselője közölte U Thanttal, hogy különböző hí­rek arra utalnak, miszerint tömeges öldöklésre készül a görög katonai diktatúra a legkiválóbb görög haladó személyiségek, köztük Mano­lisz Glezosz ellen. © Athén (AP) Az AFP jelenti, hogy Pa­takosz, a puccsista kormány belügyminisztere hivatalos közleményt adott ki. Esze­rint, úgymond, körkérdést intéztek a foglyokhoz; van-e valami panaszuk? Közlemé­nye szerint többen válaszol­tak is, fel is sorol néhány nevet, de ezekből hiányzik mindenekelőtt Manolisz Gle­zosz, Andreasz Papandreu és még sok ismert politikus vá­lasza. Az AP athéni tudósítójá­nak helyzet jelen tése szerint az új katonai kormány ed­dig sem kormányprogramot, sem valamiféle kormányzati tervet nem közölt. Megfigye­lők szerint a türelmetlenség és az ellenkezés állandóan nő: lehetséges, hogy fe©'ve­res ellenállásra is sor kerül. Karlcvy Vary-i doSfumeniüin az ENSZ-ben © New York (TASZSZ) A szovjet ENSZ-képviselet kedden a világszervezetben közrebocsátotta az európai kommunista és munkáspár­tok Karlovy Varyban tartott értekezletének „az európai békéért és biztonságért" el­nevezésű dokumentumát. apecki i © Ankara (MTI) Adam Rapacki lengyel kül­ügyminiszter kedden hivata­los látogatásra Törökország­ba érkezett. A második vi­lágháború utáni lengyel—tö­rök diplomáciai kapcsolat történetében ez az első ilyen jellegű látogatás. A hivata­los tár©alások megkezdőd­tek. a genfi értekezlet megnyitásit © Genf (MTI) A tizenhéthatalmi genfi le­szerelési értekezlet társéin ­kei — a Szovjetunió és i t Egyesült Államok küldőt: ­— kedden javasolták, hog • az eredetileg kitűzött idő­pont május 9-e helyett a konferencia csak május 18-án kezdje meg ismét munkáját. Sajtóértesülések szerint az értekezlet újrakezdéséig ren­delkezésre álló idő alatt Foster. az amerikai küldött­ség vezetője és Roscsin, a szovjet delegáció feje, továb­bi érintkezésben maradnak. Szerda, 1967. május 3. DÉL-MAGYARORSZÁG 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom