Délmagyarország, 1967. május (57. évfolyam, 102-126. szám)

1967-05-03 / 102. szám

V A Szegedi Textilművek táncosai felvonuló dolgozó , társaikat szórakoztatják a májusi menetben Részlet a Szegedi Konzervgyár felvonulóinak oszlopából: fehér köpenyes munkásnők és munkások az internacionalizmus vörös zászlaival Még pár perc és elindul a menet a szegedi Felszabadu­lás Tsz központja elől, ahol a tsz tagjai gyülekeztek (Somogyiné felvételei) Fiatal munkáslányok a Szegedi Ruhagyár menetében Műsor a platánok alatt Amikor megkezdődött a szabadtéri műsor május else­jén délután négy órakor a Széchenyi téren, alig néhány érdeklődő állta körül az emelvényt, s hallgatta a Me­ző Imre általános iskola Ma­rosi Jenöné vezette kórusát. De a lelkes énekszó az ideig­lenes színpad köré csalogatta a járókelőket, s ahogyan folytatódott a műsor, egyre többen hallgatták és tapsol­ták meg a szereplőket. Szép tapsot kapott a Hámán Ka­tó utcai iskola Kamarás Im­re vezette énekkara, és szép sikerrel léptek közönség elé a Zeneoktatói Munkaközös­ség harmonikaszakos növen­dékei: Bari Gyöngyi, Sári Százezrek a budapesti felvonuláson Ragyogó, verőfényes nap­sütésben a budapestiek százezrei vonultak május el­sején reggeltől végeláthatat­lan sorokban a Dózsa György út felé. S amerre mentek, az utcák és a terek, új létesítmények, gyárak, in­tézmények, lakóházak százai is azt a nagy változást je­lezték, amelyet a felvonuló dolgozók alkottak meg a felszabadulás óta eltelt mun­kás hétköznapokon. A hu­szonharmadik — s ha az 1919-est is hozzávesszük, a huszonnegyedik — szabad májust ünnepelték a fővá­ros dolgozói. Reggel kilenc óráig zsú­folásig megteltek a Felsza­badulási teret övező utcák, a tribünökön ott voltak az ün­nepség hazai és külföldi vendégei. Köztük a magyar munkásmozgalom most ki­tüntetett veteránjai, az al­kotómunka legjobbjai, a tár­sadalmi és a tömegszer­vezetek képviselői. A kül­földi delegációk öt világ­rész dolgozóinak képvisele­tében érkeztek a május el­sejei seregszemlére, és a szakszervezetek szerdán kezdődő kongresszusára. Külön melegen ünnpelték a résztvevők a hős vietnami és görög nép küldötteit. A díszemelvény főárbo­cán nemzetiszínű és vörös lobogót lengetett a szél, a Gorkij fasor torkolatát — hagyományosan — Marx, Engels, és Lenin arcképei, s a „Világ proletárjai, egyesüljetek!" jelmondat dí­szítette. A téren a testvéri országok nemzeti zászlói hirdették a szocialista rend­szer összefogását Tíz óra előtt néhány perc­cel elfoglalta helyét a dísz­emelvényen Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának első titkára, Losonczi Pál, a népköztársaság El­nöki . Tanácsának elnöke, Fock Jenő, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, Biszku Béla, Fehér Lajos, Gáspár Sándor, Kál­lai Gyula, Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagjai, Németh Ká­roly, a Politikai Bizottság póttagja, a Budapesti Párt­bizottság első titkára, Blaha Béla, a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsának elnöke, Méhes Lajos, a KISZ Köz­ponti Bizottságának első tit­kára. A felvonuló budapestieket Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a SZOT főtitkára kö­szöntötte, majd beszéde el­hangzása után megkezdő­dött Budapest dolgozóinak ezerszínű seregszemléje. Az első fölirat: „Éljen má­jus 1.". S a méltóságteljes lassúsággal vonuló betűk után, vörös és nemzeti­színű zászlók, hatalmas sar­ló és kalapács, két évszám­mal: 1917—1967... Munkás­őrök díszalakulata ... Nyolc és fél ezer fiatal. Üttörők piros, fehér és zöld ken­dőkkel. Egyenruhás ifjúgár­disták. Óriási kerekeken gördülő KISZ-jelvény. „Vá­doljuk az imperializmust!" mind-mind csak a menet éle. „Világ proletárjai, egye­sülj etekr jelmondat és ha­talmas vörös csillag mögött megjelentek az idei élke­rületek; a XIII., XIV., II., XI., XXI., VI. és az V. ke­rületek legjobb üzemei, in­tézményei, dolgozói, akik ki­váló eredményekkel érték el azt a megtiszteltetést, hogy elsőként haladjanak el a dísztribün előtt Büszke élüzemjelvények, a Minisztertanács és a SZOT vándorzászlói mögött ott jöttek a hajógyáriak, a Láng-, a Ganz Villamossá­gi Gyár, a Fővárosi Sütő­ipari Vállalat és mint csak­nem mindig, a vörös Cse­pel dolgozói. Egy ország látta televí­zión a menetet amelynek érzékeltetésére nehéz sza­vakat találni. Léggömbök, kendők, virágok, feliratok, az üzemek eredményeit hir­dető táblák, gyártrranyaik, amikre büszkék, az édes­apák vállán lovagló gyere­kek, fényképező- és filmfel­vevő gépek, amelyekkel a kormány és a párt vissza­integető vezetőit örökítet­ték meg, feliratos ígéretek a pártkongreszus határoza­tainak végrehajtására — ezek voltak a külsőségek. Csaknem 1 óra volt, ami­kor az utolsó oszlopok el­haladtak a tribün előtt, s a menetet, hagyományosan, a sportolók bemutatója zár­ta. Levonták az állami zászlót A Magyar Népköztársaság állami zászlaját Budapesten, a Kossuth téren kedden dél­előtt ünnepélyes külsőségek között, katonai tiszteletadás­sal levonták. Ugyancsak ün­nepélyesen vonták le a gel­lérthegyi felszabadulás em­lékműnél a magyar nemzeti lobogót és a munkásmozga­lom hagyományos vörös zász­laját. Fedoszejev kitüntetése Május elseje alkalmából a szovjet tudományos élet sok ismert személyisége magas kitüntetésben részesült. Le­nin-díjat kapott egyebek kö­zött Pjotr Fedoszejev aka­démikus. a Szovjet—Magyar Baráti Társaság elnöke. A kitüntetett a Szovjet Tudo­mányos Akadémia alelnöke, az SZKP Központi Bizottsá­gának tagja. (MTI) Díszszemle Moszkvában József, Gombkötő Andor, Szabó Géza, Lehóczky And­rás, Csanádi Endre és Mesz­lényi Mihály. A rövid műsor érdekes meglepetéssel is szolgált: fel­lépett benne a József Attila Tudományegyetem népi tánccsoportja és zenekara. Műsoruk arról tanúskodott, hogy ez a Szegeden szinte egyáltalán nem, vagy alig ismert együttes — annál népszerűbb viszont a járás­ban! — érdemes munkát vé­gez. előadásuk tele tűzzel. Az egyetemisták műsorá­ban szólóénekkel közremű­ködött Fülöp Sóra, konferált Chikán Ágnes főiskolai hall­gató. A vasárnapi hózáporok után hétfőn kristálytiszta, napsütéses időben került sor a szovjethatalom jubileumi évének első díszszemléjére a moszkvai Vörös téren. A szemlét Andrej Grecsko mar­sall fogadta. Moszkvai idó szerint dél­előtt 10 órakor foglalták el helyüket a Lenin-mauzóleum mellvédjén az SZKP KB Po­litikai Bizottságának tagjai, élükön Leonyid Brezsnyev­vel, a párt és a kormány ve­zetői, a szovjet hadsereg marsalljai. Jevgenyij Ivanovszkij pán­célostábornagy, a moszkvai katonai körzet parancsnoká­nak első helyettese volt ez­úttal is, akár a múlt évben november 7-én, az impozáns díszszemle parancsnoka. A jelentéstétel és a csapatok üdvözlése után Grecsko marsall mondott beszédet. A szovjet honvédelmi mi­niszter szólt a szovjet nép sikereiről, a szocialista vi­lágrendszer erősödéséről. Hangsúlyozta, hogy a szov­jet állam lenini külpolitikája a kommunizmus építésének érdekeit szolgálja. Az SZKP fáradhatatlanul harcol a szo­cialista világrendszer, a nemzetközi kommunista moz­galom egységének további erősítéséért, minden módon támogatja a népek nemzeti felszabadító harcát. Grecsko marsall rámuta­tott, hogy „Sokkal hamarabb ütne a vietnami agresszió összeomlásának órája, ha a szocialista országok, Kínát is beleértve, akcióegységben nyújtanának segítséget a testvéri vietnami népnek". A miniszter a Szovjetunió ak­tív és sokoldalú segítségéről biztosította a vietnami né­pet. Távolból tüzérségi dísz­össztűz jelezte a katonai fel­vonulás kezdetét. Fehér kesz­tyűs kisdobosszázad nyitotta meg a szemlét, majd dísz­egyenruhában következtek a katonai akadémiák hallgatói. Minden akadémia díszszáza­da élén sötétkék, aranysujtá­sos egyenruhában öt tábor­nok haladt, az akadémiák parancsnokai és tanárai. Mö­göttük három tiszt vitte az akadémiák zászlóit. A gépesített lövészek a páncéltörő ..rakétabébik" három változatát is felvo­nultatták. Az ejtőernyősök új égszínkék egyenruhájuk­ban mutatkoztak be, a légi­deszant kötelékek páncélo­sainak oldalára festett kettős ejtőernyő érzékeltette, hogy a szovjet harckocsik ma már szárazon, vízen és levegőben egyaránt eljuthatnak a had­műveletek szinterére. Felsorolni is nehéz, hány­féle irányított lövedékkel, rakétával rendelkezhetnek a szovjet fegyveres erők. Ezen a szemlén a harcászati, had­műveleti, hadászati rakéták, terepszínű és ezüstös, egy-, két-, négy hajtóműves, egyes és pározott, önjáró és von­tatott, folyékony és szilárd üzemanyagos rakéták széles skáláját láttuk felvonulni. A titokzatos „antirakéták", a tenger mélyéről startoló ha­ditengerészeti rakéták, az in­terkontinentális ballisztikus, végül pedig az úgynevezett orbitális rakéták ismét meg­győző bizonyságot nyújtottak a ' szovjet hadsereg fegyver­zetének sokoldalúságáról. A dübörgés elcsendesülé­sével lágy dallamok töltöt­ték be a teret. Moszkva sportolói mutálták be szelle­mes, összehangolt gyakorla­taikat. A szovjet főváros kerüle­teinek dolgozói két órán ke­resztül vonultak át a Vörös téren. Gyermekzsivaj, taps, éljenzés, zeneszó töltötte meg az egész környéket, hatalmas léggömbparádé kísérte a fel­vonulást. Az este a Vörös téren, a Lenin-hegyen és a szovjet főváros tucatnyi más pont­ján színes tűzijátékkal foly­tatódó ünnepség a keddi munkaszüneti napon is tar­tott. „A Vörös tér Montrealban" Hétfő, május 1, moszk­vai idó szerint. Tiz óra 45 perc­Moszkvában a Vörös té­ren befejeződik a dísz­szemle. Tíz óra 55 perc, a díszszemléről készült televíziós filmmel rend­őrségi kocsi robog a központi televíziótól a Vörös Proletár Stadion­hoz. Tizenegy óra 05 perc. A stadionból he­likopter viszi át a fil­met a seremetyevói re­pülőtérre. Tizenegy óra 33 perc. Indul a. Tu­114-es Moszkvából Mont­realba. Hétfő, május 1, mont­reali idő szerint: tizen­öt óra 00 perc. A szov­jet gép leszáll a mont­reali légikikötőben. Tizenöt óra 50 perc. A vörös téri díszszem­léről készült televiziós filmfelvétel megérkezik a kanadai világkiállítás szovjet pavilonjába. Ti­zenhat óra 30 perc. Pe­reg a film ... (MTI) Ünnepségek világszerte A háborús körülmények között folyt le május 1. megünneplése Hanoiban. A harcoló Vietnam fővárosá­nak lakossága nem tartott május elsejei felvonulást, a nép nem ment ki az utcákra Az ünnep alkalmából va­sárnap este a városi színház­ban gyűlést tartottak. Az ünnepi gyűlés részve­vői határozatot hoztak, amelyben hálájukat fejezték ki a nemzetközi munkásosz­tálynak a testvéri szolidari­tásért, és felhívták a világ népeit, hogy fokozzák a har­cot az amerikai imperialis­ták vietnami gaztettei ellen. Az amerikai agresszorok május elsején is folytatták légitámadásaikat a VDK el­len. A nap folyamán három­szor rendeltek el légiriadót Hanoiban. Május elsején katonai díszszemlét rendeztek a de­mokratikus Berlinben. Szó­fiában mintegy kétszázezren vettek részt a hagyományos felvonuláson. A bukaresti, prágai, varsói, belgrádi dol­gozók felvonulása több órán át tartott. Phenjanban a fel­vonulók az amerikai impe­rialisták kiűzéséért és Korea egyesítéséért tüntettek. Ulán­bátorban százezer dolgozó vett részt az ünnepi menet­ben. Tokióban, az olimpiai faluban nagygyűlésen mél­tatták május elseje jelentő­ségét Pekingben a „kultu­rális forradalom" jelszavai­val zajlott le az ünnepség. Az amerikaiak vietnami háborúja és a görögországi katonai diktatúra elleni til­takozás jegyében folytak le az olasz és osztrák főváros­ban a május elsejei ünnep­ségek. Zürichben, Genfben, Basel­ben, Lausanneban és több más svájci városban tömeg­tüntetések voltak május else­je alkalmából, a tüntetők soraiban igen sok, Svájcban dolgozó külföldi munkás is látható volt. a nyugat-németországi május elsejei demonstráció­kon a német dolgozókon kí­vül szintén sok, az NSZK­ban dolgozó görög, olasz és spanyol munkás is részt vett. Különösen jelentős tömeg­gyűlés volt Kölnben és Münchenben. A munkásosztály nagy ünnepéről megemlékeztek az arab országokban is. Fekete­Afrika több országában is május elsejei ünnepségek voltak. Bamakóban az ün­nepségen részt vett Modibo Keita, a Mali Köztársaság elnöke. A független Guinea népe hétfőn nyolcadszor ünnepelte május 1-ét. Ez alkalomból a szeptember 23. stadionban nagygyűlést rendeztek. A gyűlés elnökségében Sekou Touré elnök mellett helyet foglalt Nkrumah volt ghanai elnök is. Hétfőn reggel Indiában a városok és falvak lakosai a különböző szakszervezetek felhívására tömeggyűléseket és felvonulásokat tartottak. Kerala és Nyugat-Bengália államban május elseje fize­tett munkaszüneti nap. A május 1-i brazzavillei tömeggyűlésen Massambaé­Debat elnök mondott beszé­det. (MTI) Szerda, 1967. május 3. DÉL-MAGYARORSZÁG 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom