Délmagyarország, 1967. május (57. évfolyam, 102-126. szám)

1967-05-03 / 102. szám

Komócsin Zoltán elvtárs a balástyaiak ünnepségén Parádés volt Balástyán is Virágh János, a Hazafias Az európai kommunista a májusi felvonulás. Azok, Népfront községi bizottsá- pártok Karlovy Varyban le­akik alig több mint két év- gának titkára, továbbá a zajlott tanácskozása kap­bátortala- helybeli Alkotmány, Felső- csán mutatott rá a béke vé­•• flpré Untai elvtárs ünnepi beszéde Apró elvtárs beszédének ban: az európai béke és biz- szedett hazugság volt ez az bevezetőjében utalt arra, hogy tonság érdekében valameny- állítás. A szocialista orszá­a gyárak kapuin, a munkahe- nyl európai állam kössön goknak nincs semmilyen tá- tizeddel ezelőtt . íaoinöcoW.M, Iveken Szegeden is Jelszavak egyezményt, hogy a jövő- madó tervük, nincs területi "ul fogadtak a földet, mert gajgonya, Egyetertes es Mo­éltetik a munkásosztály má- ben minden felmerülő vitás követelésük Nyugat-Európa- nem volt igaerejük. meg ra Ferenc termeloszövetke- problémaira. Szolt a vietna­jus elsejei seregszemléjét, a kérdést békés eszközökkel val szemben. Nem a „kelet" vetőmagjuk sem. most kö- zetek kepviselót Magyar Népköztársaságot, az oldjanak meg! Az európai az agresszív, hanem az lm- ztilük sokan saját gépko­ötven éves Szovjetuniót és szocialista és kapitalista ál- perialista nyugat, és a csijaikon érkeztek a máju­szabadsúgot követelnek a lainok kormányai kössenek NATO-t — e nyugati kato- si menetbe. A négy balás­vietnaml népnek, a görög gazdasági, termelési, tudo- nai tömböt — azért hozták tyai termelőszövetkezetből hazafiaknak. niányos együttműködési létre, hogy katonai, gazda- kihozták megmutatni az ut­— Az európai kommunista egyezményeket! Európa biz- sagi ' és politikai nyomással c"kr" a legszebb, legújabb Központi Bizottsága, a és munkáspártok egy héttel tonsága érdekében hívják behatolhasson az amerikai gépeket; vagy 130 traktort, Csongrád megyei pártbizott­ezelőtt befejezett tanácsko- össze a valamennyi európai tőke és megvethesse lábát tehergépkocsit, különféle bo- ság és a járási pártbizottság zasa óta — mondotta —, új államot magában ioglaló kö- Európában. nyolult, drága munkaeszkö- szívélyes üdvözletét. Az jelszavakat, új követeléseket zós tanácskozást! Teremtsük - * zöket. Gyalogosok, autó­írnak zászlaikra a május el- meg a katonai tömböktől , utalt Apro ,e' . mTa' sok, motorkerékpárosok ez­sejei tüntetők egész Európa- mentes Európát! 10gy Nyugat-Németország- res serege vonult együtt. ban nem hajtottak végre a A rendezők u heteken át . . , . , , , . . , , potsdami egyezmenyt xsmet isméü6dő hideg esők után MajUS a holcdó emberisége szervezkednek a hitlerista^ most is rossz időre számi­Elsőként Pásztor János köszöntötte a falu dolgozóit, majd Komócsin Zoltán mon­dott ünnepi beszédet. El­hozta és tolmácsolta a párt Céljuk a második világhá- tottak. Ezért művelődé­Rámutatott -1 továbbiak- a szocializmus társadalmát DOrU egyezmenyeineic meg- sl ház nagytermébe irá­Rámutatott a tov.ibbiaK- a szocializmus társamJmat változtatása, az NDK beke- nyitották az ünneplő sere­hun arra, hogy 77 evvel ez- — jelentette ki Apro Antal heWcse « nvncatnémet had- sere elótt _ 1890 máius 1-én — elvtárs beiezt.se a nyugatnemet nan get Termeszetesen a soka­, maJ"E 1 vn — emurs g atomfegyverekkel való dalomnak csak e«v kis há­a munkás nemzetkózisegben — Május elsejei megemle- f„H'„0,.,,cdomnak c-uk e3y kis na rejlő erő tudata, felismerése kezésünk azonban nem len- íeuegyverzese. nyada jutott be a nagyte_­vezette a proletárokat az ne teljes — folytatta be=zé- — Érthető tehát, hogy rembe. Az ünnepi nagygyu­utcára. Május elseje nm már dót —, ha nem gondolnánk Európa népei — közöttük mi, lésen Komócsin Zoltán elv­sokkal több. mint egy tűnte- szocialista hazánk előtt álló magyarok ls — nyugtalan- társ, az MSZMP Politikai lés, megemlékezés, mert az feladatok megoldására. A sággal és aggodalommal fi- Bizo.tsagar.ak tagja, a Koz­egéaz világon mélyreható közelmúltban lezajlott vá- gyeljük az újjáéledt, revans- ponti B.zottsag titkara változások, nagv társadalmi lasztás eredménye meggyőző ra készülő nyugatnémet po- mondott beszedet. A bálás mi nép élet-halál harcáról is, melyet az amerikai beto­lakodókkal vív. S e harc végső győzelméhez a mi né­pünk is minden tőle telhe­tő segítséget biztosít. Nagy érdeklődéssel hallgatták a nagygyűlés résztvevői az ünnepi beszéd görögországi eseményekkel kapcsolatos részét is. A görög monar­cho-fasisztak puccsa az egész békeszerető emberiség őszinte felháborodását vál­totta ki, s világszerte lan­kadatlanul folytatódnak a tiltakozások a görög hazafi­utóbbi hónapokban lezaj­lott, nagy jelentőségű bel­politikai esemenyek közül első helyen említette a már­cius 19-i országgyűlési kép­viselő és tanácstagválasztu­sokat, továbbá a termelőszö- , , , ... vetkezetek első országos ak subádon bocsátásáért kongresszusát. Az ország­gyűlési képviselő és tanács­tagválasztások alkalmával az egész ország népe — így Ba­lástya dolgozói is — ismét bebizonyította ragaszkodá­sát a népi hatalom iránt, hitet tett a szocialista épí­tés még lendületesebb foly­tatása mellett. Beszéde to­A nagy tapssal fogadott beszéd után a baláslyai dol­gozók ünnepi nagygyűlésük­ről tiltakozó táviratot jut­tattak el a Görög Király­ság budapesti nagyköveté­nek. A májusi menetet és az ünnepi gyűlést követően Ko­átalakulások mentek végbe, bizonyítéka a magyar' nép litikusok tevékenységét, akik tyalak meghívása a környék vábbi részében Idézte Ko- mócsin Zoltán, Siklós Já­Az elmúlt évtizedek nlatt erősödő szocialista nemzeti a többi nyugat-európai or- országgyűlési képviselőjének mócsin Zoltán az először nos. Csizmás Sándor és a többi vendégek a község politikai, tanácsi és gazda­megváltoztak a világban az egységének. Majd rámuta- szágot is be akarják rántani is szólt. államok és a rendszerek kö- tott: n szocializmus építésé- egy új fegyveres konfliktus­zöttí erőviszonyok. A mun- ben eddig követett politi- ba, amelyet teljes erővel tá­kásosztály híres Jelszava: kánk nem változik, a jövőben mogat az amerikai tőke. Világ proletárjai, egyesülje- ls ugyanazok a célok állnak Ezekkel az amerikai és tekr nu. mar^tújnótt a mun- etetlün^ amelyeket pártunk nyugatnémet imperialista [ukár^Cstmá^Sándor^a eTsWó e©-re inkábbá időre megje^öll^ötéves^ter- kommunistóknak^a fö*1 Pártbizottság titkára, togja a haladó emberiséget a vünk eredményes megvalósí- nista és munkáspártoknak felszabadításért folytatott tására kell irányítanunk a fő fej kel, emelnünk tiltakozó harcban. figyelmet. 1M8 január else- szavunkat! Meg kell védeni -A május elsejék történe- level a Sazdasagl mechaniz- Európa békéjét és biztonsá­te tulajdonképpen az osz- muE reformja életbe lep. A gát, lalyhnrc, a szocialista eszme gazdaságvezetésbeni a^ kor- _ Mind g 33 . ^ tejlodésének törtenete és manyxoi az üzemeit \eztte- , , d , ,k evőzelme i« — mondotta sel'í erősíteni akrrjuk a szer- szag n£pene' magyaron, gyozenne — moncioiui . * csökkenteni a olyan Európát akarunk, ahol Apro elvtárs és alahuzta: XÍ8& .^mek ön- a nemzetek, népek bizton­1830-ben meghirdetett má­Az ünnepi gyűlés elnöksé- jusl eszméket, azt a hosszú gében foglalt helyet Komó- forradalmi harcol, melyben sági vezetőivel folytattak csín Zoltánnal együtt Siklós a magyar munkásosztály és eszmecserét, majd a helybe­János, az MSZMP Csöng- a parasztság legjobb fiai is li Egyetértés Tsz központi életüket áldozták. Mint majorjába látogattak. Itt mondotta, a világméretű már mintegy 800-as ünnep­harc ma is folytatódik a lő sereg — szövetkezeti gaz­májusi eszmék teljes diadalú- dák és hozzátartozóik — ül­ért, hogy minden ember le- tek fehér asztalnál, készül­gyen szabad és minden em- tek a vidám, estébe nyúló ber legyen boldog! mulatságra. Pásztor János, a járási párt-végrehajtóbizottság tagja, Keresztúri József, a községi tanács vb elnöke, Mozaik a szegedi majálisról míg mi szocialista forradni - bürokráciát, az üzemek ön- " ^ 7lhetnel7 tSkés D'?rűs hangulatban, a fel- kozással. Magyarcsanádról mert faj a lába. A héttagú műnk eredményeit ünnepel- fUosaganak npveléseve! fej- elnptneK, t^kes giu: felröppenő szines iéggömbök jött az előző nap óta jegyes- •Barüűw család ­leszteni akarjuk altatnunk, után figyelve, strand híján a pár: jük, a tőkésországokban a megemlékezés véres össze­ütközések, utcai harcok kö­zepette zajlik le ezekben az órákban ls; az elnyomott or­szágok munkásosztályai harcban állnak a burzsoáziá­val. a kizsákmányolókkal, a betolakodó imperialista rab­lókkal. harcolnak saját és más népek jogaiért. Utalt ar­ra, hogy például Vietnam­ban, ahol az amerikai ag­resszorok bombázása, rabló a labdázás — -•-, rk>ir,ri„h;itnak meeört/ve ön- ulu" 11BJ"=1VC' olI""u " faí• után römizni ül le egy bokor kózeletünk demokratizmusát, dolgozhatnitk megőrizve ön kelleme> napfényben íür- _ Márton bácsi, a téesz- tövébe. A römizés is csokolá­EuróDa meeteremtése elsői dözve indulnak az emberek bol, ö ajánlotta, hogy május deban folyik. Hogy minél a térről a liget fele. A hidat elsejét töltsük Szegeden, több ajándékot vihessenek Biztonságot Európában! i- Most vagyunk is -előeaör. Görög turisták A Douclas Tours három Európa megteremtése sorban a munkásosztály, a "széieSben ílfógial tarsadalm! haladas elen jaru jaJa svaiaf,üsan hömpölygő kommunista és munkáspárt ^mber|radat A s2egedi ün­A , .... uk - t0k/eudaía- Ezekcrt 3 fl°- népség előbbi szónokát, Apró A továbbiakban az euró- kert ült össze a Karlovy Anto, elvtórsat a nlegyel és pai biztonság kérdéséről, az Vary-i értekezlet. Az euró- a szegedl párt és tanácsi európai kommunista es mun- pai kommunista es munkás- vezet(-)k kísérik a sokhangú káspartok Karlovy Vary-t ér- partoknak magasra kell (>s sokszínű majálisra. Az tekezletéről szolott. emelniok az európai bizton- uszodí tömött napozójnról — Az elmúlt húsz év alatt ságért folytatott harc zászla- jntcetők közé fehér és lila Pal'Uán. A kora délutáni támadása telyík?T"'frön't7 Európában megerősödtek a ját. Mi, magyar dolgozók orgonát dobálnak a hídról órákban érkeztek a jugo­kon a lövésttarkokban de a szocialista országok. A magyar kommuntsták ebből pajkos úttörők. szlév hatarrol, egy hetet to'­ml^Sn ir fV™^ NATO-ba tömörült imperia- a harcból kivesszük részün- i J tölték Dubrovnlkban. Móg rel,rxilll a kezilk ''Ste körök a háború után ket. Ezért támogattuk a Kar- k. , ... békét éltek az Olimposz bon ™w nohé- 'a és azt hangoztattak, azértszük- lovy Vary-i tanácskozást. ,./V\0St VOgVUnk itt a'slt, mielőtt elindultak, s szenvedés közeoette kondoN ®«>ges létrehozni a nyugati Ezért fejtettük ki ott állás- , .. It b/ most az itteni önfeledt békét nak ni• • ius Hs<>iére államok katonai szövetségét, pontunkat az európai béke P OSZOÍ ünneplők között a gyomru­_ innen V dolBozó s/e- niert Nyugat-Európát „kelet megvédése érdekében és kat szorongatja az otthoni­Fedi nép ünnepi fv üléséről J^J? e^t Irtuk a!a_ a közös. fel- _ ou> az alatt a nagy fa ^ érzett Izgalom nz otthon maradottnak. Pis­tike közben két szelet cso­koládé árát hangosan s:;ólo trombitára váltja be. *** — Rendben van — mond­ja az apja két parti kü­is harcos üdvözletünket és elmúlt évek tapasztalata azt hívást, amely most májuséi szolidaritásunkat szabadságukért küzdő nek, a hős vietnami népnek! Kívánjuk, hogy győ­zv. i/uucitis luurs iiiuvm ,, „ ,.,.,,-í autóbuszának görög turistái h^™ Ll™™ is először jártak a Tisza nekem mc;' Randevú — váltás után Nem fogy a tömeg. Már estébe hanyatlik a nap « a villamosok állandóan tomöt­J| _ ten járnak. Jókedvű embe­alatt még van szabad hely — Glezosznak élni kell, rek füttyszóra lejtett tánccal küldjük a bizonyítja — es ezt a nyu- sejen egesz Európa munkás- g & csaJád idösebbjei újságo- Glezosz nem pusztulhat el! várják a nagy sárga kocsi­zdő népek- gat-európai népek is látják osztályának harci program- kat Mebkendőket terítenek — az előbb még a busz aj- kat a möaa'lók betonszige­li és görög —. h°gy valótlan, szemen- ja lett. a iübe a fiatalok pedig sör- tájat igazgatta s miközben , • l... i v-ireaiil n«in«fl iillui líkwuf eíi e n "Toiy ta tott ^le.T^ Követelésünk nem lesz haszontalan euk. A béke, a szocializmus társadalmáért ért, étvágjcsiklandó illatos beszél, pörgeti ujjai között kolbászért állnak sorba. csavarhuzóját a sofőr. A korábban magánosan padokra telepedő néhány a i . , ,, Beszédében utalt arra Ap- zánk felvirágoztatásáért, a nyugdíjas sincs már egyedül. /\ ///fÍLÍJ /]0S6 ró Antal elvtárs, hogy az Magyar Szocialista Munkás- — Meg tetszik engedni? — imperialisták mindent meg- párt helyes és jól bevált po- s kérdezni se hagyják a to- A lengő hintában tesznek fokozására nak a módszerekben. vabbi gy — Soha ennyi utast s még­csak nem is veszekednek. — A csinos kalauzkisasszony­nak csak az okoz gondot, Frédi hogy nem lehet a szertelen jjfjÉfft kö­o­2 — Legutóbb Görögország­t, j n.1-, , ban zajlott le jobboldali ka­B!^dl70Vabb!„tonai puccs - mondotta. ­A reakció a baloldallal és a az első májusi ünnep óta végbement történelmi váltó- néptömegekkel nemben a zasokat elemezte rámutatva vé ő eszközhözi a katonai ii——a ie h un m, , an „inlu. ... ' megváltoztatták az egész emberiség életét. Szólt ez- , küzöttük után társadalmi haladás Jf.lvak kozotiUK élenjáró osztályáról, a mun- , '.lezo,' kasosztályról, amely meg te- „ i.Ukit. felháborodással tiltakozik az Ének, zene, tánc a megjegyzésekből tudni meg perc várakozás, belekarol a a nevét is. Mert már éppen fil,K„ „,,, •„, a holtponton van s a követ- f,uba' akl a hídfőtől ott alít kező lendülettel át is bil- 3 pénztárasztal mellett s len rajta. S aztán mind gyor- már csak annyit hallanak kí­ixa astór ir. == ssckss ^ S ^. rtfft^KS BÜSS5S AX ZT&SSZPS-gSX =SS«3r^ ^SM^rSS! BzeK az ataiaKUiasoK zafiakat> hogy ícszúmolhas- délután. Pénztáros, jegyszedő sehol, ki-ki kedvére való­sanak a görög nép legjobb- gathatott a színes csokrokból; ha megunta — kiment, Manolisz ha meggondolta — visszajött. Csak egy maradt: a yé­elvtárssal. A világ gjg zsúfolt nézőtér. Soha ennyien nem láttak műsort Üj­közvéleménye a legnagyobb szegeden. Király Levente, a Szegedi Nemzeti Színház művésze egymás után konferálta a szereplök apraját, nagyját. Fehér kosztümös Cslpkerózsikák az első sorokban ülő remtője. szervezője, legbát­rabb harcosa a proletár nemzetköziség gondolatának. Kiemelte: ez az osztály hoz­ta a legtöbb áldozatot a tör­ténelem során a szabadsúg­rt, a szocializmus eszméjé­űj görög katonai diktatúra fasiszta önkénye ellen. Min­denütt követelik: szabadsá­got a görög hazafiaknak! Mentsük meg Manolisz Gle­zosz elvtárs életét. Erről a Tegnap tizenegyszer csi­nálta meg s kilencszer ellen­kező irányban, A fiam megrántja a ke­zem; — Frédi a barátom. Ott lakik a Klapka téren. — gária búrban foglalnak asz­talt. Kondoros! János Rollerverseny A városi KISZ-bizottság Feher Kosztumos usipKerozsiKUK a/, ei.su auiimuun uiu K(- k is ,„„ i,^zn(,k ,.,ni,.>_ , " ...7 : mamák vigyázó szemeitől kísérve lejtettek viragkeringőt, £ Iby ^ u és az uttoro elnokseg futó­rc-k. jártak orosz népi táncot, vidám matróztáncot — ők a városi balettiskola növendékei voltak. A „nagyok": Réti pj^fjLa Csaba, Kovács Zsuzsa, Bordás Dezső, a színház művé- ' ioU/\C rt ré cvőzplméért helyről is kifejezzük tiltako- szei, nagysikerű operettekből énekeltek népszerű reszle- • i a m mkáíns/i lv i tárt fisunkat a görög reakció fa- teket. A mosoly országából, a My fair Lady-bői, a Marica nyerni OKOr tadllom terradalmi átalakú- siszta módszerei és készülő grófnőből Két kórus is pódiumra lépett, a vasútforgal­mi technikum és a Ságvári gimnázium énekkara: Szécst a zöld gyepen futballnyi József vezényletével tüzes ritmusú tömegdalokat mutat- pöttyös labdával cicáznak tak be. A KISZ városi bizottságának harmonika együtte- öregek, fiatalok. Pistike, a se Mozart, Sarazate, Frossiné műveket játszott, a Móra kis ötéves a legügyesebb. Ferenc művelődési otthon és a Strangers gitárosai pedig igaz, nagyobb testvérei s közkedvelt beat-számokat. Klasszikus tánctörténeti bemu- apja, anyja is úgy intézik, forradalmi Dártia- n kom- — Merítsünk erőt ebből a totót tartott a Móra Ferenc művelődési otthon társastánc- hogy Pistike sose legyen ci- gyakorló iskola hatodikos és munista párt az ' az erő. napból - fejezte bo bőszé- klubja: angolkeringőt. charlestont csa-csa-csá-t, rumba- ca. Mert tétre megy a játék. Szórádi Gabriella a ságvári amely győzelemre tudja vin- dét Apró elvtárs —. és újult bol erőt, és csárdást jartak a párok, s a közönség ütemes Csokira, ni a szocializmus ügyét és hittel, bizakodással eltelve lásáért folyó harcban az áz «ynkos merénylete ellen, erő. amely képes összefogni Szolidaritást vállalunk a go­a társadalom valamennyi ha- rög hazafiakkal. Biztosak va­ladó rétegét a kizsákmányol- gyünk abban, hogy a ném­tek és elnyomottak felszaba- vetkőzi közvélemény kovete­dításáért. A munkásosztály lése nem lesz hatástalan. és rollerversenyt rendezett a gyermekeknek. A helyezések sorrendjét igen nehéz volt eldöntenie a zsűrinek: az él­bolyt misem választotta el a középmezőnytől. Így hát a dijkiosztás sem okozott gondot: mind a 40—50 részt­vevő — köztük persze a győztesek is: Ruszka Zoltán és Bocz Ödön, a Ságvári fel tudja építeni az emb-ri- még nagyobb erővel folytas- Szeged népiegyüttes. Estébe nyúlt mire ismét vi ség vágyát- a béke, a jólét suk harcunkat szocialista ha- nyerte egyeduralmat Újszeged lelett a vídampark... UUiClUt, Lbttiuaab jai IUI\ Cl t'CSi.VZX, O a. i-t IVUICU IV. nAi U " J - . tapsa kíséretében új műsorából nyújtott ízelítőt az ÉDOSZ — Még egyet akarok nyer- ne9yeail,os vovendeke ­vissza- ni. nagymamának is! egyaránt kapott egy kis cso­Nagymama otthon maradt, kóládét jutalmul. 2 DÉL-MAGYARORSZÁG Szerda, 1967. május J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom