Délmagyarország, 1967. február (57. évfolyam, 27-50. szám)

1967-02-18 / 42. szám

ninjetésplt felvétele niccköztársaság u. 10. én Ogytnté lése. Sajtóházban, Magyar Ta­Telcfon: 13 -535, 13-S00, érdeklődni 8—1 óráig. Osszeköltözök! K<H­szoba összkomfor­tos. központi fűté­ses, gázos, fóbérle­tet cserélek két kü­lönálló egyszoba összkomfortosért. Telefon: 13-254. 17 órától. x Szövetkezett vagy társaslnkást átven­nék, 1967. visszaiga­zolt Wartburgot is beszámíthatok." Sef­fer Ferencné, Me­gy esegyháza. Belvárosi szoba, konyha, éléskamra, viz. gázos házfel­ügyelőt lakásom el­cserélném hasonló főbérl étiért. ..Felső­városi előnyben" 17 226 lellgére a Sal­tóházba. x Kicserélném kettő­szobás. konvh.'l.s la­kásom. egyszobás, konyháért és egv trllesen különálló szobáért. Érdeklőd­ni lehet szemklinika portásnál. Sebes­tyén. x Egyszobás, konvhás. ksmrás szép laká­somat elosert'ném kettő és fél vagv háromszobás össz­komfortos lakásért. Megegyezünk" 17 220. lellgére a Sajtóházba. x Belvárosi I. emeleti szoba, konvha. elő­szoba. főbérletl la­kásom elcserélném hasonlóra, vagv na­gyobbra. ..Minél előbb" 17 226 lellgé­re a Saltóházba. x Fiatal házasnár Idős néninek, vagv bá­csinak lakásáért vagv házáért magas életjáradékot fizet­ne. ..Pontoq fizető" 17195 jeligére a Sajtóházba. x 1 vagv 3 szobás sza­bpdrendetkezéstl szegedi lakást kere­sek költségtérítéssel ..Sürgős lakás" 171!)5 lellgére a Snkóházba. X 2 Igényes, nem do­hányzó fiú vagv leány nthérletet kan­hnt. Blaha L. u. 16. Krems-ék. x Piák leánvkát szo­lidat. nem dohány­zót vagv fiatal ér­telmiségi dolgozót szobatáesnnk kere­sek. Érdeklődni 4 után kéram Somogyi n « m ! x Osszeköltözök! 4 szoba összkomfortért kérek 2 szoba és 1'/, szoba összkom­fortot. ..Azonnal" 26 662 jeligére a TUrdo'óhe x Külön bejáratú al­bérleti szobába fia­tal férfi szobatársat keresek. Fecske u. 17. Egyszemélyes búto­rozott szoba (nem külön bejáratú) ér­telmiségi férfi ré­szére kiadó. „Vidé­kiek előnyben" — 17 231 jeligére a Saj- I tóházba. Egy dolgozó nó kü­lön bejáratú búto­rozott szobát keres. „Szerény" 26 742 — jeligére a Hirdető­be. Három leány kUlön bejáratú bútorozott szobát keres, kony­hahnsználattal. — „Március l-re" 26 746 jeligére a Hirdetőbe. Elcserélném Belvá­rosban levő két nagyszobáa össz Kaposvári két szo­ba összkomfortos, főbérletl, III. eme­leti lakásomat el­cserélném hasonló szegediért. Érdek­lődni : Szeged. Tol­buhln sgt. 46. Kü­vecsék, vagy Ka­posvár, telefon: 13-433. Kovócsné. _ külön bejáratú bú­torozott szoba férfi részére kiadó. Feb­ruár 15-től. Klini­kához közel, orvos­nak ls mefelel. — Somogyi u. 6., III. emelet 3. ajtó. Szombathelyi bel­városi háromszobás lakásunkat elcserél­nénk szegedi két­szobás összkomfor­tosért. „Tavasszal" 17 205 jeligére a Sajtóházba. Belvárosi bútorozott szobába diáklány szerény lakótársat krres. Lehet fiatal értelmiségi is. Bocs­kai u. l/a, fstz. 4. ajtó. Idős nénit. vagv bácsit lakásért el­tartanánk. „Mánrlus l-r» 76 734" jeligére a izirdpiöhe. x Dolgozó fiú szoba­társat ker-sek. Ü1­S7eged. Bal fasor átt, oác-torné. x Külön beláratú táv­fűtéses, fürdőszobás lakásba szobatársnt keres főiskolai hall­gató. Érdeklődni: Hunvadl János sgt. 39.. zöld épület A lépcső. HI. em l. x Intelligens, szolid, fiatal tisztviselőnőt szobatársnak kere­sek központi fek­vésű lakásomba. Halnőozy utca 4., fszt. 2. Bécsi körúti IV. emelett másfélszo­hás összkomfortos központi fűtésss szövetkezett laká­Rom elcserélném másfél szót- 4 s, két­szobás vagv két és félszobásra TT eme­lőiig. KÜ'öohhzatPt téritek. . b-észnénz" 26 C67 lellgére a Hirdetőbe. X Elcserélném nagy­méretű parkettás szobs-konvhás (viz bent), soájzos ut­cai lakásom két­szobásra. vagy kü­lön á'lő két szobá­ra. Molnár József­né. Petőfi Sándor sgt 79. X Eclsővároson külön bejáratú bútorozott szobát keres „ma­gányos nő" 17 206 lellgére a Sajtóház­ba. Dunaújvárosi n. e. 2 szobás komfortos lakásomat elcserél­ném szegedi bármi­lyen lakásért, vagy családi házért. ..Sürgős" 17 202 Jel­Igére a Sajtóházba. Jól Jövedelmező l szoba összkomfortos házfelügyelői laká­som cserélném knmfortosra. Mik­száth Kálmán utca 26. Nem külön bejára­tú bútorozott szo­bába könyvelő le­ánv rendes szolid szobatársat keres, lehet más dolgozó !s. Fürdőszoba van, Pti'cz u. 27. Újszeged! új bér­ház! 2 szoba össz­komfiru - l-efpltett bútoros, modern, egyelőre még ház­felügyelőségemet — utcafront nélkülit — elcserélném ha­sonló íöbérletre, vagy másfél szobás­ra, 7 emeletes e'őnyben. II. smeie­tig „Megegyezünk" 26 860 jeligére n Hir­detőbe; Két egyetemista le­ány sürgősen külön bejáratú albérleti szobát keres. „Für­dőszoba" 17 260 jel­lgére a Sajtóu.V'ba. tv évben bek '.Itöz­hető 2 szobás OTP vagy szövetkezeti tukást átveszek — készpénzért. „17 263" ieligére a Sajtóház­ba; Belvárosi új egy­szobás összkomfor­tos lakásom elcse­rélném kétszobásra. Katona. Gogol u. 2. Belvárosi világos bútorozott fűtött szoba kiadó. „Nyu­galmas" 17 294 jel­igére a Sajtó,iázna. komfortos lakásom, másfél, vagy egy nagy szoba össz­komfortosra. „Bel­városban megegye­zéssel" 26 752 jel­lgére a Hirdetőbe. Külön bejáratú szo­bát fürdőszoba­használattal keresek Belvárosban sürgő­sen férfi részére. — „Igényes" 26 757 Jel­igére a Hirdetőbe. _ Nagyméretű két szoba összkomfortos magasföldszjntes la­kást elcserélném 1 szoba összkomfor­tos és egyszobás la­kásra. „Május" — 26 787 jeligére a Hir­detőbe. Szegedi belvárosi, nagyméretű szoba, konyha, spájzos la­kásom elcserélném vidéki vagy helybe­it lakással. Lenin krt. 22. Németék. Vilitnio/ rre'.ftf te­vő szobás, kamrás lakásomat, viz bent elcserélném felső­városi, nagykörúton belüli 1 vagy 2 szo­bás lakásért. ..Sür­gős" 17139 jeligére a Sajtóházba. Egy szoba össz­komfortos, Jól Jö­vedelmező házfel­ügyelői lakásomat elcserélném hason­lóért. vagy kétszo­básért. Petőfi sán­dor sgt. 35. Egy és fél szobás szövetkezeti lakást átvennék. „Hatvan­ezer" 26 852 jeligére a Hirdetőbe. INGATLAN Tompaszigeti dűlő­ben 1000 n-öl föld. részben gyümölcsös, feléből kiadó. Rösz­kcj utca 9. (Alsó­város.) Pacsirta u. 11. sz. alatt I. emeleti 3 szoba összkomfor­tos, parkettás ház­rész egy szoba összkomfortos ls­káscserével eladó és beköltözhető. x Bérkert u. 39 a RZ. 3 szobás összkom­fortos adómentes melléképületben ga­rázzsal ház. eladó. Megtekinthető 16 és 19-én 13—16 óráig. Azonnal beköltöz­hető. * ÉnOlfl kétcsaládoR ház fsrt-le. 3 szobás ré«T« eladó. Naev­V drótnál „17 164" lellgére a Sajtóház­bír X 2 szobás család! ház eladó. Retek u. 40 b. x Ház eladó. Tápé. Hunyadi 11. 15. X Másfél vagy kétszo­bás szövetkezeti la­kást átvennék. „Át­veszek" 26 619 lei­jéére a Hirdetőbe. Értelmiségi házas­pár külön beláratú bútorozott albérletet keres konvhahasz­náiattal. ..Overmek­telen" 26 766 tellgé­ro n Hirdetőbe x Keresek egyszoba. összkomfortos In­kást IT. emeletig. . Rákóczi" 17 799 lellgére a Sajtóház­ba; x_ Külön briárntú szo­ba Írét fiatal férfi­nek kiadó. Hajós u. 27. Elcserélném s Bel­város közepén há­romszobás személy­zetis összkomfortos, boyleros főbérletl lakásom két szo­bás személyzetis vagy hallos össz­komfortos főbérletl 1 Fással I. emeletig. Közoontl vagy gáz­fűtés előnyben. esetleg költségtérí­téssel. „Kényelmes" '7 264 jeligére a Saj­tóházba. Szabadrendelkezésű lnkás azonnal át­adó. „Sürgős" 17 265 I "ilgo,.. ,, ffitóház­bn. Keresek kevés bú­torral kis szobát vagy egy szobából dl',', házrészt, vagy családtagnak el­mennék Idős néni­hez. lehetőleg Ró­kuson. lehet udvari is „Középkorú ma­gányos nő" 26 761 ' i'gére a Hirdető­be. Eladó egy tanya Cseneelén. özv. Bar­na Jánosné. 277. sz. alatt. Bármikor megtekinthető. X Battonyal kettő szoba, konyha, kamra, verandás házamat 400 n-öl telekkel, gyümölcs­fákkal, Jószágtar­tásra, kertészkedés­re kiválóan alkal­mas helyen elcse­rélném szegedi la­káRért. „Tavasz" — 26 563 Jeligére a Hirdetőbe. Mátraszentimrén eN adó egy öt helyi­ségből álló ház, mellékhelyiségekkel, kert termó gyü­mölesfákkal. Puha Emtlné, Mátraszent­Imre. Árvíz u. végén 180 n-öl házhely eladó. Érd.: Szatymazl u. 36. Ház eladó. Tápé, Rákóczi u. 35. Tanya lebontásra el­adó. 15x6 méteres. Tápé. Nyilasi u. 5. Eladó 531 n-BI szán­tó örökföld. Tere­halmi dűlőben, Mi­hálytelek alatt. Ér­deklődni Szeged, Móra u. 38. Jánosszálláson I hold löld részben szőlő, barackos 2 szobás házzal eladó. ..Tavasz" 17 262 jel­igéro a Sajtóházba. 2 és fél szobás össz­komfortos magán­ház OTP-vel eladó. Szeged, Petőfitelep, Acél u. 19. Földmflvesszflvetke­zet nyugdíjas lel­tározó ellenőrt kere3 a kiske­reskedelmi és ven­déglátó egységeihez. 1967. március l-l be­lépéssel. „Belépés március 1" 17 201 jeligére a Sajtóház­ba. x CJ-Petöfl telep vi­rág utca 5. számú ház azonnali beköl­tözéssel eladó. x Idős egyént eltarta­nánk házáért vagy életiáradékot fizet­nténk. „Lakás nem szükséges" 16 544 — lellgére a Sajtóház­ba. Sándorfalván, Alkot­mány krt. 10. sz. ház eladó. Érd.: hósboltban és Szatymaz, Petőfi u. 19. * Szombathely kör­nyékén levő 2 hold földem Szeged kör­nyékire elcserélném. „Tavasz" 26 691 lel­lgére a Hirdetőbe. x Tápé. Móricz Zsig­mond u. Ií. sz. ház eladó. x Beton út mellett jól kezelt ház eladó. Deszk. Oláh. x Elcserélném Csong­rád központjában levő 3 szobás, össz­komfortos szép ma­gánházam hasonló szegediért vagv öröklakásért. Mez. Pgvezéseel. dr. Heim Dezső. Csongrád. Beloiannisz u. 12. x Idős férfit házáért vagy lakásáért el­tartanánk. „Jól ke­reső házaspár" 17 301 leiigéra a Sajtóház­ba. x Vennék havi 1000 Ft részletre 2 szobás kertos magánházai rókuson. 2 szoba összkomfortos fszt. belvárosi ..Cserela­kás van" 17 167 lel­lgére a Saltóházba. Buktában családi ház beépítésre al­kalmas házhelyek eladók. Érd- OPT Szeged, Széchenyi tér 7. Kétszobás magánház azonnali beVöUö-As­sel eladó. Petőflte­len. VTT. u. SÓT Csuka u. 25 d>. fél ház eladó, lakáscse­rét heszámftok. 2 szobás magánház beköltözéssel 260 n-öl telekkel eladó. Tápé, Dózsa Gy. u. 67. Ház eladó. Petöfite­lep, Búzavirág u. 25. sz., volt 23-as utca. Érd.: 3 után. Magánház lakását­-dássnl eladó. Érd.: Kisfaludy u. 21. x Ház eladó, azonnal átadó. 44 ezer. Pe­'öfltelep, Gerle 6or 35. x Házáért élettáradé, kot fizetnék, lakás szükséges.. „Meg­pevez.ünk" 26 766 jel­igére a Hirdetőbe. x Piachoz közel, két családnak Is megfe­lel. azonnal bekrtl­•ö/hető lakásokkal ház áron alul el­adó Érd.: Osz u. 27. x Baktól kiskertek legszebb helvén 5?'' n-öl őszjbiraek és epres kert eladé. esetleg fele vagy 150 n-öl házhelv. Barack" 17 236 jel­igére a Sajtóházba X Újszeged külterüle­én 2 szoba, kony­hás. meilékhelsdség­gel ház 280 n-öl kerttel eladó. 75 non" 17 243 lellgé­re n Sajtóházba. x Családi ház össz­komfortos, 2 nagy­méretű szoba, par­kettás. pince, gyü­mölcsös kerttel, két családnak ls megfe­lel teljes átadással clndő. József A. sgt. 100. Szatymazon főút meüeit 8ao n-ői pa­rázsnak és műhely­nek ls alkalmas mellékehlylséeekkel őszibarackossal ta­nya eladó. Villany bent. Érd.: délutáni •"•rákban. Török u. 7 I. em. jobbra Várhalmi. Kis magánház la­káscserével eladó. ..Fgvszobás" 26 800 lellgére a Hirdetőbe. Kétszobás összkom­fortos magánház azonnal beköltözhe­tő állapotban eladó, lehet megfelelő la­káscsere ls. Kémes u. 22. Érd.: vasár­nap. Azonnali belépéssel perfekt nót fodrász­segédnőt felveszek. „Precíz" 17192 jel­igére a Sajtóházba. Egy kétszobás ma­gánház eladó. Ked­vezményes fizetés­sel. Petőfitelep, VIII. b. 418. sz. Fél ház eladó la­káscserével. érdek­lődni szombat dél­után Petőfitelep, II. u. 51. NAGY szakmai gya­korlattal és hegesz­tő vizsgával rendel­; kező vizfűtés szere­lőt keresünk állan­dó vidéki munkára. I Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: | Szeged, Béke utca 11—13. Műszaki fő­osztály. x 2 szobás kis ma­gánház eladó, azon­nal átadó. Petöfite­lep. FUrst Sándor u. 12., volt n. utca. Újszeged, Műhely u. 39. sz. szoba-kony­hás ház eladő. — Azonnal beköltözhe­tő. Érd.: Szőregl u. 50. Kétszobás több mel­lékhelyiségből álló családi ház nagy kerttel, viz, villany bent. villamoshoz 3 percre eladó, tel­jes átadással. Kis­ír 'ndoroesma. Bras­sól u. 16. sz. Kétszobás udvart magánház teljes át­adással eladó. Tün­dér u. 15. sz, Egy és fél éves kis­leány mellé gondo­zónőt keresek. — Odessza, II. ép. D.­lépcső. III. 12. Ér­deklődni lehet egész nap. _ x SEGÉDMUNKÁSO­KAT, burgonyafő­zéshez felveszünk. Sertéshizlaló Válla­lat, Dorozsmai u. 23. sz. x Hcntcssegéd elhe­lyezkedne heti fél műszaki munkára. „Nyugdíjas" 17 289 Jeligére a Sajtóház­ba. Bentlakó háztartási alkalmazottat kere­sek. „Leinformálha­tó'" 17 231 Jeligére a Sajtóházba. Szombatra, vasár­napra alkalmi gép­kocsivezetést válla­lok. „Komoly" 17 291 jeligére a Sajtóház­ba. Kállay fasor 25. sz. alatti Ingatlanból le­választható telek el­vi ép. engedéllyel eladó. Érd.: kizáró­lag Mérey u. 6/c szám III. ll. sz. ajtónál lehet. Hét­köznap 17—19 óráig, Szép szoba-konyhás snájzos lakásra cse­rélem házrészem vagy kisméretű la­kásom. ..Lakáscse­re" 26 718 lelieére a Hirdetőbe. Szatymaz rv. ker. 62 sz. alatti ház noo n-öi gyümöl­csössel eladó Azon­nal beköltözhető. Érd.: Szatymaz. — Kossuth u. 16 Negyed házrész et­rdó lakásdtcdással. fflndér u. 14. Nagy családi ház. 3 hold feketeföld el­adó. Kütvakháza 246. Roller Ernő. Szent Gvörev tér 2. számú ház fele­rósze eladó. Érdek­'ődnj: héifő. szer­da ró-'ok délután 1-tól 4-lg. Családi ház eladó. Azonnal beköltözhe­tő. Petöfitelep, m ti. 73. sz. Kis magánház azon­nali Átadással eladó. Lugas ll. 11. szám. tzoicóváros. Föld kiadó Tarján­han. Érd.: Hajós u. 5. Kétszintes házépí­tésre közműi eR"e't telket kerekek. „Vil­lamoshoz köz.el" — 26 769 lellgére a Hirdetőbe. Fél ház eladó Szó­regen. csere ls le­het „Szón "akás" 26 778 Jeligére a Hirdetőbe. Fél ház szép lakás azonnali átadásával eladó. Tündér u. 15. Érd.: az emele­ten. A L L A S Intelligens, érettsé­gizett nő német nyelvvizsgával ki­váló kereskedelmi érzékkel elhelyez­kedne. gépen ir. — „Sokoldalú tájéko­zottság" 25 679 Jel­igére a Hlrdetőbe. Elektrotechnikus jármű és hálózat­szerelő gyakorlattal, jogosítvánnyal állást változtatna. ..Már­cius 11." 26 781 jel­igére a Hirdetőbe. p « v r « Trafikunkat Baj­csy-Zsilinszky ut­cán lebontott ház­ból Oroszlán u. i. alá helyeztük. Bélyeget legelőnyö­sebben vásárolhat, értékesíthet. Falus bélyegkereskedés, Kelemen u. 4. x Kiadó kertészetben 6 kh szántó. 3 kh kaszáló. Jószágtar­tási lehetőség van, szükségként lakás ls. „Biztos megélhe­tés" 17129 jeligére a Saltóházba. x Ház eladó. Algvől út 23. Érdeklődni mindennap 3-tól. Vncárnao egész nap. Balástyán a főút mellett kétszobás, '"rdőszcháfl házrész 196 n-öl kerttel, műhelv lehetőség ls. beköltözhetően el­adó. Érdek'ödnl le­het Ball Ferencné. Balástya. Felszaba­dulás u. 70. Kerti ház. olcsón eladó. Szatymazl u. 53 b. ALLAMI vállalat keres megvételre beköltözhető 2—4 szobás, összkom­fortos magánkéz­ben levő családi házat. Belterület előnyben. Ajánlato­kat az Ingatlan és a felépftmény részle­tes megl"lö1é«ével és árközléssel. „Sze­geden" 61. jeligére a Sajtóházba. Keresek egyedülál­ló. lehetőleg nyug­díjas nőt két sze­mélyes háztartásba, bentlakással. „Csa­ládtag" 17 231 jel­Igére a Sajtóházba. X Domaszéken 5 hold föld szőlő, gyümöl­csös bérbe vagy részes művelésre kiadó. Mátyás tér 2L x Egy hold szántó. 1 hold szőló részes­munkára kiadó, vagy eladő. Huszta Géza, Bordány, Kos­suth u. 35. Kézi kötést, hím­zést, szoknyapllsz­szírozást vállalok. Udvary Margit ké­zlmunkaüzlet. Kl­gyó u. 8. x Zsfrszódával főzött szaunant eso.-élek egész nap. Rákóczi u 33. X j Költözködést hely­ben fuvarral, rako­dással együtt szak­szerűen végezzük. Vidékre-, Budapest­re költözök részére bútorgarnltúrákat, egyes darbokat, tö­rékeny háztartási be­rendezéseket szak­szerűen csomago­lunk és háztól-há­zig feladunk, vidé­kiek újonnan vá­sárolt bútorgarnltú­rá'.t. vagy egyes háztartási berende­zéseket szakszerűen csomagolva háztól­házig fe'-dúik. Ol­csó! Meghízható! Unlversal Ktsz, Sze­ged. Gogol u. 28. Telefon: 131-00, — 131-21. X Raktárhelyiséget keresek. „Sürgős" 17 285 jeligére a Sajtóházba. Külön betárajú hű­torozott szoba fő­zési lehetőséggel Hadó Petőfi teleo. Búzavirág u. 13. Fcdorte*en. villamos végállomáshoz öt percre. Nagyméretű másfél szobás házfelügvsiol i' l-ásom elcserélném f ".bérletire. Borosa .1. u._ 16. Debreceni központi "•'-es f5t,4-ir,i la­kásom elcserélném szegedivel. Molnár József. Debrecen, Csanó u. 1—3., V. emelet. Kis családi ház 460 n-öl kerttel OJ-Szö­regen lekósátndás­sal eladó. ..55 966" 17 243 Ieligére a Saj­tóházba; x BcÜörtllcH kis ház­részem nag"obb fő­bérletl lakásra cse­réietYi. . SOrzös" — 17 196 jeligére a q-HAS.4z.ha. X •Tó állapotban levő tanya Igényesnek beköltözhetően min­den elfogadható áron eladó. Esetleg lehontásra ls. — ..Készpénz" 17 221 leúgére a Sajtóház­ba. x Értesítjük Kedves Vendégeinket, hogy a Kiskőrössy Halászcsárdában február 18, 19, 20-án a jugoszláviai horgost HALÁSZCSÁRDA zenekara vendégszerepel. Felszolgálunk speciális szerb ételeket, melyeket a horgosi csárda szakácsa készít. X. S. 26919 AUTOKER-nél Cseredarab leadása ellenében FELÚJÍTOTT Garant motor (benzines) első futómű hátsó futómű sebességváltó > kormány Csepel 350 D. motor 350 sebváltó első futómű (350, 352 típus) hátsó futómű (350. 352 típus) kormány (350, 352, 420 típus) Cherman komplett kuplung (413 típus) Dugattyú csapszeg (cserementesen) Ikarus kormány (60, 600, 601 típus) Zis, Zil motor Hűtők: Csepel Ziss Warszava Moszkvics típusú Warszawa sebváltó első futómű kormány Csepel adagolók 4 h. 6 h. Csepel porlasztó Csepel D. hengerfej Csepel kompresszor 1.2 h. Csepel kardánkereszt Lökésgátló: Warszava Framó Moszkvics ELŐNYŐS AJÁNLAT, KEDVEZŐ AR! AZONNAL KAPHATŐ! AUTÖKEft HASZNÁLT ALKATRÉSZ OSZTÁLY Budapest, IX.. Ecseri út 16. Telefon: 473—982. Már most rendelje meg... Üj cserépkályha beépítését, átrakásit. Ja­vítását, tisztítását. Rövid időn belül elvégzi, a Szegedi Cserépkályha Ktsz, Szeged, Gutenberg út 10. Telefon: 133-24. xK. 49 Házasulandók, figyelem! Lakodalmára sátort időben jegyeztessen elő a szegedi földmflvesszö­vetkezetnél, Szeged, Szent István tér 4. szám alatt. xS. 26 425 TERMELÖK FIGYELEM! A SZEGEDI FÖLDMÜVESSZÖVETKEZET fémzárolt vetőburgonya-rendeléere az előjegyzést beinditotta Előjegyezhető: Gül-baba 245.— FT/q Pierwiosnek (selyem rózsa) 190.— Ft/q Somogyi korai 170.— Ft/q A felsorolt fajták minden mennyiségben megrendel­hetők az fmsz újszegedi, Marx-téri, mihályteleki zöldség-gyümölcs felvásárló telepein, valamint a Mik­száth K. utcai vetőmagboltban. A vetőburgonya ér­téke a megrendeléskor fizetendő. S. 26859 Értesítjük az érdekelt üzemeket, hogy a belvizek levezetéséhez kiválóan alkalmas 4 hengeres Csepel Diesel-motorral összeépített D MPI -22 átemelő szivattyút 2000 lt'perc teljesítménnyel, engedményes áron azon­nal szállítani tudunk. CSM. AGROKER VÁLLALAT SZEGED. Dorozsmai út 33. Tel.: 12—175 S. 26 326 Felhívás az újszegedi gázfogyasztók részére Közöljük az újszegedi városrész gázfogyasztóival, hogy a jelenlegi városi gáz szolgáltatásról 1967. augusztus folyamán földgázszolgáltatásra térünk át. A földgázszolgáltatásra való áttérésig újabb, csak városi gázfogyasztó készüléket nem kapcsolunk be. Kérjük, hogy csak városi gázra alkalmas gázkészü­léket már ne vásároljanak. Földgázra alkalmas gáz­készülékek vásárlási lehetőségéről gondoskodunk. A nyilvántartásunkban szereplő jelenlegi városi gáz­üzemű háztartási készülékek földgázüzeműre való át­szerelése és a vezetékek ellenőrzése vállalatunk költ­ségére történik. Minden újszegedi gázfogyasztót levélben értesítünk az épületben és lakásában végzendő munka idejéről. Kérjük, segítsék elő munkánkat. Szegedi Gázmű xK. 70 Hirdetmény A Szeged Városi Közegészségügyi Járványügyi Ál­lomás a 4/1957 (XI. 5) Eü. M. sz. rendelet, 44/1957 (Eü. K. 22) Eü. M. sz. utasítás és az Egészségügyi Minisztérium 57.139/1964 sz. közleménye alapján le­velező méregkezelői tanfolyamot szervez a mérgező anyagok és mérgező növényvédőszerek raktározásá­val, vevők részére való kiszolgáltatásával, valamint ipari és mezőgazdasági felhasználásával foglalkozó dolgozók részére. Felhívom a Szeged Mj. Város Ta­nácsa illetékességi területén levő ipari és kereske­delmi vállalatok, kisipari termelőszövetkezetek, va­lamint állami és szövetkezeti mezőgazdasági üze­mek vezetőinek a figyelmét, hogy a fentebb felso­rolt munkakörökben foglalkoztatott és méregkeze­lői vizsgát még nem tett dolgozóikat a Szeged Vá­rosi Közegészségügyi Járványügyi Állomásnál je­lentsék be f. hó 20-ig a méregkezelői tanfolyamra való felvételre. A már megtett bejelentéseket nem kell megismételni. 4 DÉL-MAG Y ARORSZÁG Szombat, 1967. február 18. É a

Next

/
Oldalképek
Tartalom