Délmagyarország, 1966. július (56. évfolyam, 154-180. szám)

1966-07-01 / 154. szám

Véget értek a szovjet—francia tárgyalások (Folytatás az 1. oldalról.) Szovjet—francia gazdasági egyezmény A Szovjetunió és Fran­ciaország megállapodást kö­tött a tudományos-műszaki és gazdasági együttműködés­ről, amely „erősíteni fogja a baráti kapcsolatokat". Ez az együttműködés egye­bek között az alábbi formák­ban valósulhat meg: — Küldöttségek, tudósok, szakemberek továbbképzé­sében részt vevő személyek kölcsönös látogatásai, mű­szakidokumentáció- és tájé­kozta táscsere. tása érdekében közös szov­jet—francia bizottságot ala­kítanak, amely felváltva Moszkvában és Párizsban legalább egy évben egyszer összeül. A felek elő fogják segí­teni a szervezetek vagy vál­lalatok együttműködéséi, egyebek között avégett, hogy megállapodásokat vagy szer­ződéseket kössenek egymás­sal. Az egyezmény addig ma­rad érvényben, amíg azt az Az egyezmény megvalósf- egyik fél fel nem mondja. A francia tábornok egy katonai hadgyakorlaton De Gaulle tábornok csü­törtökön lerótta kegyeletét a „Normandie-Nyeman" re­pülőezred hős pilótái Iráni, akik a második világhábo­rú idején vállvetve harcol­tak a szovjet hadsereg ka­tonáival. Ugyancsak csütör­tökön De Gaulle tábornok, nagyszámú szovjet ós kül­földi újságíró kíséretében, Moszkvától. nem messze megszemlélte a Tamani gár­Aahadosztály gépkocsizó lö­vészzászlóalja hadgyakorla­tát, A hadgyakorlat szemmel­láthatóan tetszett De Gaulle lábornoknak, aki kijelentet­te: „Ügy éreztem magam, mintha 20 évet fiatalodtam volna". A gyakorlat befejez­te 1.sorakozott a figyelőállás előtt, majd a gár ha hadosz­tály, amely a második vi­lágháborúban Szmolenszktől Berlinig harcolt, villásreg­gelit adott De Gaulle tiszte­letére. De Gaulle tábornok kato­nás rövidségű beszédében megjegyezte, rendkívül örül annak, hogy láthatta a szov­jet hadsereg egyes fegyver­nemeit. „Köztünk együttmű­ködés van — mondotta De Gaulle. — Ezt a két világ­háború tapasztalata igazol­ja. Most barátok vagyunk''. De Gaulle éltette a szov­jet és a francia barátságot. A tábornok ezután barátsá­gosan elbeszélgetett Leonyid Szmirnov miniszterelnök­iével az egyik harckocsizó helyettessel ós Malinovszkij alosztály gyalogsággal együtt honvédelmi miniszterrel. Fogadás a Kremlben A Szovjetunió Legfelső dalt nyit a szovjet—francia Tanácsának elnöksége és a kapcsolatok történetében", szovjet kormány csütörtö- Koszi gin végül Brezsnyev, kön a Kreml nagypalotá- Podgornij és a maga nevé­jában fogadást adott De ben köszönetet mondott Gaulle francia köztársasági Charles de Gaulle-nak a elnök tiszteletére. A foga- franciaországi meghívásért, dásan Alekszej Koszigin ami „lehetővé teszi majd a szovjet miniszterelnök ki- Moszkvában megkezdett jelentette: az Egyesült Al- gyümölcsöző munka folyta­lamok kormányának újabb tását". •sztélén lépése nem hoz De Gaulle tábornok be­maid számára sikert, ellen- izédében kifejezte azt a hi­kezöleg, még bonyolultabbá tét, hogy az igazi béke meg­teszi helyzetét és meggyor- teremtése az. ami megfelel sitja az agresszor vereségét, minden nép forró óhajának. A szovjet kormányfő azt mondotta a továbbiakban, hogy „a Szovjetunió csele­kedetei meg fognak felelni a szovjet—francia nyilatko­zat szellemének". De Gaulle tábornok látogatása „új ol­,Éppen ez a meggyőződés, amely egyformán megvan önöknél és nálunk — hatá­rosa meg közeledésünket" — jelentette ki a francia el­nök. De Gaulle moszkvai te'evízióbeszéde De Gaulle tábornok, fran­cia köztársasági elnök csü­törtökön este beszédet mon­dott a moszkvai televízió­ban. A francia elnököt, aki beszédének utolsó szavait oroszul mondta el, több mint ötvenmillió ember hallgatta meg. A francia elnök többek között ezeket mondotta: A francia nép a tények Ismeretében értékeli az önök érdemeit és sikereit, A fran­cia nép maga is mélyreható gazdasági, tudományyos és műszaki újjászületést élt át. Természetesen önök és mi nem teszünk mindent egy­formán és az alkalmazott eszközök is különböznek egymástól. összességében nézve azonban az önök jö­vője és a mienk hasonló és összetartozó. Szovjetek és franciák — mi kezet fogha­tunk egymással. — Ez azt jelenti, hogy a mai világban, a Jelenlegi időszakban országainknak sok minden elsőrangúan fontos dolgot együtt kell végrehaj taniok. Vagyis ar­ról van szó, hogy cseleke­deteink következtében egy­séges és többé meg nem oszt­ható öreg kontinensünk visszaszerezze az őt megille­tő vezető szerepet az egye­temes egyensúly, a haladás, a béke érdekében. — őszintén köszönöm minden egyes orosz férfinak és asszonynak, aki hallgat és néz engem, azt a csodálatos fogadtatást, amelyet a nép és vezetői rendeztek itt ne­kem. Mindannyiuknak, egész országuknak a legjobbakat kívánom. Mindannyiukat biztosítom arról, hogy az új Franciaország barátja az új Oroszországnak. — Éljen a Szovjetunió! — Éljen Orosz­ország és Franciaország ba­rátsága! Újabb légitámadás Hanoi ellen Két gépet lelőttek — Szovjet kormánynyilatkozat j Ma kivonják a francia csapatokat a Hűlő köfelékéböt • Moszkva (TASZSZ) Hanoi és Haiphong kerü­leteinek az amerikai légierő gépei által történt bombázá­sáról tegnap este kiadott szovjet kormánynyilatkozat leszögezi: „Az Egyesült Ál­lamok kormánya a Vietnami Demokratikus Köztársaság és az egész vietnami nép el­len folytatott. szégyenletes háború további kiterjeszté­sének útjára lépett. A szovjet nép. a világ bé­keszerető népei megbélyeg­zik az Egyesült Államok ag­resszív köreit a vietnami nép ellen elkövetett rémtettci­kért. Az Amerikai Egyesült Államok durván lábbal ti­porja az Indokínára vonat­kozó genfi egyezményeket és a nemzetközi jogot. A szovjet kormány — hangzik a nyilatkozat befe­jező része - kifejezi azt a \ (]ÍCSekvŐ McNailiaril MiKdössae néhány óra mú­meggyőződéset. hogy azok- lott el Hanoi és Haiphong külvárosainak bombázása után, s McNamara USA-had­Ugyminiszter a két vietnami város térképe elé állva el­dicsekedett a Pentagon legújabb „hőstettével" a hír­ügynökségek és napilapok képviselői előtt (Rádióteiefoto — MTI Külföldi Képszolgálat) hogy azok­nak az államoknak népei és kormányai. amelyek nem akarják, hogy veszélyesen tovább éleződjék a nemzet­JÍIIamcsínylusérlet Irakban A helyzet zavaros — Aref elnök rádióközleménye — Leverték a felkelést — Kijárási tilalom • Kairó (MEN, AP, Reu­ier, AFP) közi helyzet és terjedjen az Egyesült Államok által ki- zott és árasztott el gépfegy- heves harcok folytak a 13-as robbantott agresszív háború, vertűzzel. számú műút mentén. A sza­crélyesen síkraszállnak az A hanoi rádió jelentése badságharcosok súlyos vesz­Egyesült Államok Vietnam szerint két amerikai repülő- tőségeket okoztak az ellen­ellen viselt háborújának be- gépet lelőttek. ségnek. Az amerikaiak sür­szüntetésécrt, a vietnami • Saigon (AFP) gős légitámadást kértek, cie nép igazságos ügyének meg- Saigontól északra mintegy ennek ellenére a csata dél­védéséért". 90 kilométernyire pénteken után is tovább folyt • Saigon (UPI, AP) Az Egyesült Államok lé­gierejének és haditengeré­szetének repülőgépel csütör­tökön ismét megjelentek Ha­noi térségében és támadást hajtottak végre különböző célpontok ellen. Az amerikai katonai szó­vivő közlése szerint a bom­bavető repülőgépek csütör­tökön az észak-vietnami fő­város központjától 12. illet­ve 45 kilométernyire fekvő célpontokra 6zórták le bom­ba terhüket Az amerikai kalózrepülő­gépek a szerdai légitámadás során 5 kilométernyire kö­zelítették meg Hanoi belvá­rosát A csütörtöki támadást két kötelékben hajtották végre — az egyik a Ngucven Khe-i üzemanyagraktárt bombázta Hanoitól 12 kilométernyire, a másik pedig a Viet Tri-i olajtartályt a fővárostól 45 kilométernyire északnyu­gatra. • Hanoi (TASZSZ) Csütörtökön amerikai va­dászbombázó repülőgépek több raja hatolt be Hanoi déli külső övezetének légite­rébe és Donganban, a fővá­rostól 25 kilométerre külön­böző objektumokat bombá­Bonn „átmeneti státuszt" ajánl © Párizs (MTI) Charles Bohlen. az Egye­sült Államok párizsi nagy­követe csütörtökön átadta Hervé Alphandnak. a fran­cia külügyminisztérium fő­titkárának az amerikai kor­mány iegyzékét. amely meg­erősíti. hogy pénteken, ami­kor a Nyugat-Németország­ban állomásozó francia csa­patokat kivonjak a NATO parancsnoksága alól. az Egyesült Államok visszavon­ja az e csapatok rendelkezé­sére bocsátott taktikai atom­fegyvereket. E fegyvereket addig is csak amerikai jóvá­hagyással lehetett felhasz­nálni. © Bonn (MTI) A bonni külügyminiszté­riumban csütörtökön délután jegyzéket nyújtottak át Sey­dou francia nagykövetnek az NSZK-ban állomásozó fran­cia csapatok kérdéséről. Bonn egyoldalú nyilatko­zatban „átmeneti státust" ajánl fel a franciáknak, anü addig lesz érvényben, amíg a tárgyalások eredményre nem vezetnek. A jegyzék ezt a nyilatko­zatot tartalmazza, részleteit azonban csak később hoz­zák maid Bonnban nyilvá­nosságra. A bagdadi rádió a 14 órás bejelentés után rendszerte­* . , - x len időközökben és hullám­A MEN hírügynökség hosszát többször változtatva kairói jelentése szerint Irak- további közleményeket is­áilamcsíny" mertetett. Ezeket a „fórra- kormányának megdöntésérc. kiserletre került sor. dalmi tanácson" kívül Abdul A bagdadi rádió magyar Razak volt miniszterelnök is idő szerint 14.00 órakor meg- aláírta. szakította adását, közölte. Magyar idő szerint 16.00 hogy lezárták a moszuli és óra tájban a bagdadi rádió­adások elhallgattak. A nyu­gatnémet diplomáciai képvi­selettói származó értesülések szerint a főváros központjá­ban fegyveres harc folyt. habaniai repülőteret. A mo­szuli repülőtér fölött a fel­ügyeletet a IV. zászlóalj pa­rancsnoka gyakorolja. A MEN hírügynökség to­vábbi gyorshíre szerint az iraki forradalmi tanács állí­tólag felszólította Aref elnö­köt, ne fejtsen ki ellenállást, hogy elkerülhessék a vér­ontást A puccs jellegéről, részve­vőiről más jelentés nem ér Aref elnök közleményét idézte. Az Aref nevében el­hangzott közlemény szerint „gyűlölködő kalandorok egy csoportja" kísérletet tett ez azonban nem sikerült, és a hozzá hű egységek „hely­reállították a rendet az or­szág egész területén". „Az összesküvés több részvevőjét letartóztatták, közöttük ­mondotta a rádió — Abdul Ra­zakot Az esti órákban a helyzet teljesen zűrzavarossá váll Az AP hírügynökség jelentése szerint harci repülőgépek köröztek az elnöki palota fölött. A bagdadi rádió rö­nem er- vid időközökre bejelentke- ,, ,, ... kezett. Az iraki kormány -tt, majd ismét elhal.gatott SE^SS^KF* előző nap állapodott meg a * kurd felkelőkkel a polgárhá- A bagdadi rádió később a bőrű befejezésében. szokásos hullámhosszakon Az Aref elnök nevében be­olvasott bagdadi rádiókoz­lemény hozzáfűzte, hogy a lázadók elfoglalták az észak­iraki Moszul repülőterét es bombázták Bagdadban az elnöki palotát. A palota el­len végrehajtott repülő-tá­madás következtében két Áz argentin szakszervezet együttműködik az új katonai kormánnyal Ongania tábornok kinevezte kabinetjének első tagját • Buenos Aires (AFP) Ongania tábornok, a kato­nai hatalomátvétellel ura­lomra jutott új argentin el­nök szerdán kinevezte kor­mányának első tagját, a gazdasági minisztert, Jorge Nestor Salimey bankár és gyáros személyében. A kor­mány másik négy tagját ké­sőbb jelölik ki. Illia elnök kabinetjének nyolc tagja volt, Ongania tábornok még ezt is csökkenteni szándéko­zik. Az AFP Buenos Aires-i tudósításaiból kitűnik, hogy az Argentínában nagy befo­lyással rendelkező peron ista mozgalom két szárnya közül az egyik támogatja, a másik pedig egyelőre nem ellenzi a hatalomátvételt. A három és félmillió ar­gentin dolgozót tömörítő ál­tól, hogy hasonló intézkedé­seket hozzon a szakszerveze­tek ellen, azok pedig passzi­vitásukkal elősegítették a puccs sikerét. Argentínában egyébként az élet visszatért rendes medré­be, a szakszervezetek lefúj­ták azokat a sztrájkokat, amelyeket még a puccs előtt hirdettek meg. A kereske­delmi forgalom zavartalan, csupán a tőzsde volt még Genf A tizennyolchatalml lesze­relési bizottság csütörtöki ülésén Cernik. Csehszlová­kia és Roscsin. a Szovjetunió lálkoznak ismét, amennyiben sor kerül a negyedik arab csúcsértekezletre. Párizs Párizsban csütörtökön kö­kifeiezte zását. New York U Thant ENSZ-főtitkár szerdán este tíznapos euró­képviselője élesen elítélte az mondott, amelyben megalla- zölték, hogy a csendes-óceáni amerikai' kalóztámadásokat Pította. hogy a helyi ellen- kísérleti terepen már az él­Hanoi és Haiphong ellen és forradalmi erok cselszovesei szaka folyamán sor kerülhet határozott tlltako- ellenére a kongói hadsereg az első atombomba felrob­,.megvédi a forradalmat és bontására. A kísérlet elöké­megvédl a kongói népnek azt születei befejeződtek, a vég­a döntését, hogy a szocializ- rehajtás időpontja csak a must választotta". Ebadeit légköri viszonyoktól függ. pai körútra indult. Utjának Parancsot adott a hadsereg Rawalpindi első állomása Milánó. Innen alakulatainak, szüntessék be Cso-u En-laj kínai mimsz­Svájcba maid Izlandra látó- u/- őrjáratokat a főváros ut- terelnök csütörtökön kétna ca(. el ' cáin és térjenek vissza ka- — —1-!—«»—'— Brazuville szárnyúikba. Thomas Ebadeit százados. Kairó a koncéi hadseregnek a hét- Az arab államfők szemé­föl zavargások után kineve- Íves képviselői szerdán be­zett parancsnoka a ..kongói fejezték kairói tanácskozásu- tés címén elbocsátották a tc­fovradalom hangja" rádióéi- hat. Elhatározták. hogy mai állami textügyár ötszáz lomáson keresztül beszédet szeptember 2-án Algírban ta- dolgozóját pos pakisztáni látogatása be­fejeztével hazautazott Pe­kingbe. Accra Illegális sztrájk és tünte­talánas szakszervézeti szö- zárva, vétség (CGT) főtitkára, Illia volt elnök, aki mind­Francisco Prado részt vett eddig nem mondott le hiva­Ongania tábornok beiktatá- talosan tisztségéről, tovább­sán és utána kijelentette, ra is tesvérének villájában hogy a CGT hajlandó tartózkodik háziőrizetben és együttműködni az új hatósá- előreláthatólag hamarosan gok!kal. ha azok a köztársa- elhagyja az országot, ság javán munkálkodnak. Ebben a szakszervezeti szö­vetségben a peronisták ve­zető szerepet játszanak. A szakszervezetek állásfog­lalása azt jelenti, hogy az új katonai kormány, amely nem ígért választásokat, te­hát meghatározatlan időn át kívánja irányítani az orszá­got, hoszabb ideig szociális fegyverszünetet élvezhet. Az államcsíny vértelen le­folyásai az tette lehetővé, hogy Ongania tábornok, aki feloszlatta az alkotmányos intézményeket, óvakodott at­A Reuter-iroda (ügy érte­sült, hogy néhány laktanya­épület lángol. A hidakat le­zárták. a rádió épületét tank őrzi. LAPZÁRTAKOR ERKEZETT: A bagdadi rádió a későes­ti órákban a Bazzaz-kor­mányt és Aref elnö­köt támogató nyilatkozatéit özönét kezdte ismertetni. Üjabb hírügynökségi je­lentések a bagdadi rádiót idézve azt írják, hogy az or­szágban a helyzet nyugodt, de a határőrséget utasították, tartóztasson le mindenkit, aki át akarja lépni az ál­lamhatárt. A bagdadi rádió szerint a szíriai határ köze­lében levő moszuli repülőté­ren Is leverték a felkelést az Aref e_lnökhöz hű egységek. Az egész ország területére reggel hat óráig kijárá6i ti­lalmat léptettek életbe. A közlemények között ka­tonai indulókat sugárzó bag­dadi rádió a legszigorúbb büntetést helyezte kilátásba az összeesküvés részesei szá­mára. Gizenga Kairóban # Kairó (MTI) Gizenga megbeszélést foly­Gizenga, a kongói nép sza- tátott Mohammed FajekkeL, badságharcának egyik Iegis- az EAK elnökségének afri­mertebb vezetője. Lumumba kai ügyekkel foglalkozó tit­harcostársa megszökött Kon­góból és a napokban megér­kezett Kairóba. Az Ahram jelentése sze­rint Gizenga Kairóban meg­kísérli a kongói szabadság­kárával. aki kifejezte az EAK szolidaritását a kongói szabadságharcosokkal. Gizen­ga ezután külön-külön talál­kozott a kongói szabadság­harcosok közt támadt ellen- harcosok Kairóban tartózko­tétek eloszlatását, dó képviselőivel. 2 DEL MAGYARORSZAG Pcntek. 1966. július 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom