Délmagyarország, 1965. április (55. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-13 / 87. szám

HapiiehdtH: A bútorellátás Elvitathatatlan, hogy Sze­geden bútorban is győzött a hagyományos felett az új, a modern. A lakásukba b köl­tözök ma már szinte elkóp­helyen lévő Kálvin téri bú­torbolttal kapcsolatban az illetékesek azt tervezik, hogy a második negyedévben lak­berendezési cikkek árusítá­AUTOPIACON A használt személyautók varig. Mikor kinézelődték — Láttam a héten Pesten szegedi piaca úgy alakult ki magukat, szétoszlanak, majd — szólt közbe egy bőrkabátos a Mérei utcában, hogy töb- egy másik kocsit vesznek kő- —, az Ecseri úti piacon, végig ben idekérték hirdetésre le- rül, s csak ekkor csepülik az álltak az eladó használt au­endő vevőiket. Azóta már Octavia-t. Ez érthető Is, hi- tók. Volt vagy hatszáz, ko­nem is kell hirdetni. Vasár- szen a gazdája nem hallja moly vevő meg csak 15—20. nap délelőttönként felsora- véleményüket. Tömve volt legutóbb kocsival koztatják kocsijaikat az el- a pécsi piac is. Mit akarnak adók. A vevők, jobbára in- A RöCOFü IDCg 3 tODDl akkor Szegeden a magas-a kább érdeklődők pedig cso- srófolt árakkal? portokba verődve szemlélik A következő pillanatban telhetetlennek tartják, hogy sáva' bővítik. a régi nagy darab bútorok- A Bajcsy-Zsilinszky utcai 1JUIlulvua vel, A^Se^ehlt?maTkaÍ c^Mi^b?Ü5ÜK --tráigatják m£^'üT^Í^K Nem nagyon eladó? a lakáskultúra egyre emel- keresik fel. Ninics is hiány kedő színvonalának mogfele- tetszetős, szép kivitelű háló­lően alakultak. De vajon az fZOba garnitúrából de sok ellátást az ipar és a keres- vásárló keresi a .^Felszaba­kedelem hogyan biztosítja dúlás" elnevezésű hálót, ami­Szegeden? bői nem tudják az igényeket A varosban jelenleg há- kielégíteni. Évek óta sok rom bútorüzlet működik, problémát okoz, hogy ebben Ezek közül az egyik legna- az üzletben nem lehet meg­gyobban, a Kálvin téri bu- íelelö színvonalú bemuta­torboltban árusítják a mo- tót de még árusítást sem dern bútorokat. Itt rende- folytatni. A galéria túlter­ak meg időről időre az íz- hejt ^ igy a vásárlók nem lést fejlesztő modern bútor- (ckinhetik meg az ott elhe­bemutatókat Most legkoze- l u bútol.0kat. Most vég­lebb Juhu.,ban kerül sor egy kerü, az átalakításra, nagyobb aranyumodern lak- ^ e ész bútorüzlet rendbe_ berendezni bemutatóra. De hozásara_ s galéHa megerö_ a bemutatókon tul is, a napi {té é j ebben a klthan italában megtalálják^^- \ vükre való bútorokat. Külö­nösen sokat javult a helyzet „.„,. „ a belföldi modern lakószo- L "t A festett bútorüzelet az bák választéka szempontja ból. Csaknem állandóan kap­ható a Csillag, a Hangulat és hány évvel ezelőtt. Itt is egyre jobb az ellátás, s a belfödi konyhagarni túrák a Tavasz elnevezésű, minden "agy választékban várják a igényt kielégítő lakószoba, vásárlókat. Hiányzik azonban Variából időszakos hiánv ff lmPort konyhabútor. Szal­van, az ipar késedelmes szál­lítása miatt. Csak azok tá­lítást az Illetékesek szintén csak az év második felére vóznak csalódottan az üzlet- ígérnek. bői, akik ragaszkodnak az Lewmita tehát a szeS«h import bútorokhoz. Mert eb- bütorellátásban tapasztaltá­ból sajnos hiány von. s előre kat, megállapíthatjuk, hogy láthatóan csak az év második az elmúlt évekhez képest felében javul a helyzet javult a modern bútorok vá­Sokálg hiánycikk volt a tasztéka- Nem fordul mar kárpitozott bútor, a kis egye- elő, hogy a modern bútort di bútordarabok, jelenleg vásárolni szándékozóknak azonban szinte állandóan más városba, vagy esetleg kapható a Béke. a Mohács más megyékbe kelljen utaz­és a Kékes kárpitozott gar- niok modern bútorért. Re­nitúra. Kielégítő a választék mélhető, hogy ez a javulás kisbútorokban is, van ele- tartós lesz,' s az Import bu­gendő szék és kisebb válasz- torok megérkezésével még tékban ugyan, de rekamié tovább bővül a választék, is kapható. A forgalmas, jő H. M. gondosabban leápolt gépko- tapadnak a tekintetek. A fe­csikat. A külcsín azonban leség bent ül a kocsiban, a — Nekem nem nagyon él­ném kápráztat el senkit, leg- férj pedig kintről szabja meg adó a kocsim — jegyzi m^g kevésbé a hozzáértőket, mo- az árat. szinte tiltakozva egy ! 955-ös torszerelőket, karosszériala- _ 120 ezer _ mondja. — típusú Opel-Record gazdája, katosokat, s természetesen a Ennyire tartom — teszi hozzá aki 65 ezret szeretne kapni az régi kocsitulajdonosokat. engedékenyen. öreg jószágért. — Inkább el­... ' .. „, cserélném kisebbre, mondjuk Nem bizonyíték... ^^t^KS.­A kilométeróra állása itt fg a tegrétj nem _ Ez nenl rossz ötlet, élni semmit sem bizonyít amel- lalalla a^fjK/JJL tudni kel! - dicséri az Opel­lett, hogy a kocsi mennyit fu- °elZfjtlf f hCaf,P ' Recordost a barátja. .„f. a „ a kezével, majd beül a kö­tött. Az „igényes eladó erre elhajt a bámészko­az alkalomra nemcsak sam- ... J ponnal mossa le a kocsit, ha- " ' ' Egy Trabant is van a pia­— Odasüss! Arra a borsó­zöld Skodára! — mutat a túl­oldalra az álvevők közül egy fiatalember. A kocsi ablakán nem visszapörgeti az óraszer- —r .. kezetet is, hogy kevesebbet con- Nem is kerdezik az arat, elöl-hátul felírás: Eladó! mutasson, tehát többet kér- nern csodálkozik rá senai, _ Ez legalább nyílt kér­hessen az autóért. ugyanúgy, mint elődjére, egy tyákkal játszik, ha agyon­- Engem csak a karambo- öreg P-70-esre sem. amely- gyötört is a kocsija - mond­los kocsi érdekel - mondja bő1 csak éppen kilép a gaz- ják egyszerre többen is, amint egy szemlélődő -, abból is az, dáia. aztán tovább hajt, mert körülfogják az öreg Skodát. A amelyik elöl-hátul minél la- lát3a' hogy nagF a kínálat, gazdája 35 ezerre tartja. Nem posabb. Ezt megkapom 18-20 vevő pedig kevés. ,s kel, SQkájg várnia Egy ezerért, • aztán kiegyenge- Egy 1000-es Wartburgot 70 szemüveges férfi a feleségé­tem, kipofazom. Negyvenez- ezerre tart a gazdaja. ret játszva is megkapok érte. Jó, hogy nem kéri érte a vei és két kisgyerekével, Már három ilyen kocsim volt, csillagos eget! — mondják mint komoly vevő, beül a ko­most keresem a negyediket, mögötte többen is. - Látszik csiba és próbaútra indulnak. Persze, aki ért a szakmájá- a gumikról, hogy lefutotta A borsózöld Skoda nem állt hoz, mint én is már magát. Nem fog ez itt .. . . .. - Motorszerelő es nagyvá- vevőt találni ennyiért - jegy- azta" vlBSZa a placra' val° gó - súgja valaki a karam- zi meg egy kíváncsiskodó szinuleg elkelt. bolos kocsit kereső mellett, szakértő L. F. Egy 1962-es típusú Octa- M „ via-t 63 ezerre tart a tulajdo­nosa. 23 ezer kilométert mu­tat az óra. — Alig szaladt valamit. Ho­va is mennék vele a város­ban, mikor itt minden olyan közel van — dicséri kocsiját I a tulajdonos. — Beszállás! Autóbusz Továbbfejlesztik a terhespdozást A tervek szerint a veszé­lyeztetett terheseket a szü­lőotthonokban helyezik el. így. többek között, olyanok is szülőotthonba kerülhet­nek majd rövidebb-hosszabb idejű kezelésre, akik magas vérnyomásban vagy laovize­nyőben szenvednek — s bár otthon is kezelhetőek —, de például diétás szempontból sokkal megnyugtatóbb inté­zeti kezelésűk. Az idejében alkalmazott intézeti kezelés­sel nemcsak a vetélés ve­szélye hárítható el. hanem még a megindult koraszü­lést is fel lehet függesz­teni. Kiterjedtebb lesz a terhes­gondozásban részesülők vér­vizsgálata is. Az RH összor férhetetlenség vizsgálatot va­lamennyi terhes nőnél el akarják végezni. A terhességi vérszegény­ség felismerése ós gyógyítá­sa céljából egyre több h<-­lyen bevezetik a vörös vér­sejt és hemoglobin vizsgá­latokat is. Az eddiginél jobban fi­gyelemmel kísérik a kórhá­zakból egészségesen elbocsá­tott újszülöttek sorsát, kü­lönösen az egészségügyi in­tézményektől távolabb élő lakosság körében többször ellenőrzik a csecsemők egész­ségi állapotát. Indulás 5 óra 10-kor... Szavai visszhangtalanul úsznak el, mintha nem is hal­lotta volna senki. A körülötte állók némaságba burkolóz­nak. Csöndben szemlélik a kocsit, a kerekétől a tetejéig, a lökhárítótól az utolsó csa­A népmOvelés centrumai; a kulturális otthonok — a könyvtárhálósat A felszabadulás előtti gaz- to- és a gazdasszony- Ma már csaknem 20 dakörök, legényegyletek, körök. Az ismeretterjesztő e^r könyvtár működik or­polgári körök alapvetően akadémiák, tanfr>lyamok iS ^SszerU. amelyben jóval különböztek a mai művelő- egyre népszerűbbek; az el­dósl otthonoktól, amelyek- múlt évben 180 ezer falusi tobb mint 44 0111110 konyY' nek hálózata 1949 óta épült dolgozó vett részt az elő- illetve kötetnek számító ki Ezek a helyi népműve- adásokon. A nyelvtani oly a- sajtótermék található. szervezik, mok száma 369, ezekben 10 Egyetlen év alatt mintegy lakóterületen ezer hallgató sajátítja el az .,„., .. munkát idegen nyelveket. Jelenleg 3 kölcsönző vette 85 az országban 2500 művelő- igénybe ezt a könyvtári ál­desi otthonban van televízió, lományt. s emelkedett a hivatásos művészek által tartott elő­adások száma is. A vidéki színházak a falusi művelő­dési otthonokban tartják tájelőadás alkat. A kultúrházak irányítják lés centrumai: irányítják a folyó népművelő Ma már a községek százalékában 3913 művelő­dési otthon működik. Ax iskolán kívüli­népművelés Csupán 1960—1964 között mintegy 400 tóbbségükben ^ terebélyesedő mű­korszerű új művelődési ott- ked^fő művész/ti tömeg. mozgalmat, amelynek szín­indul 5 óra 40 perckor, 15 perc múlva Békéscsabán ke­— ICive! megyek presszó ugyanis elköltözött, — A Szeli Gyurival. a helyén reumatikus szak­A motor újra felbőg. A rendelés van. resztül Gyulára a 11-es ko- piros kocsi üresen indul a Állandóan cserélődnek csiállásról! Marx téri központba. A az utasok, egy sem Az álmosszemű utasok benzinkú* előtt hosszú ko- akad, aki végig utazik. A lassan indulnak a piros lka- csisor várakozik. Tankol kalauznak alig van egy-két rus 31-es típusú kocsi fe- nak. Aztán beáll a parkoló- perce pihenése. Jegyet ad, lé. Elhelyezkednek, s vár- helyre, leadja a műszaki postát kezel, felvilágosítja ják Szegedről az indulást, lapot. A kocsikihordó gáp- az utasokat. Pontosan indul, pontosan kocsivezető ül a volán mel- Ez megv Csabára? érkezik állomásaira a kocsi. Ié. Irány a műszaki teleu. kérdezi egy idős néni. De mi minden történik egy Ráhajt az aknárg- Megvizs- _ Igen nap alatt a busszal a sze- gálják az alvázat, rugókat, — Akkor jól van lelkem, mel,'.-Jetével? Mi kell ahhoz, kerekeket. Lemossák a ko- Nem téved? Biztosan ez hogy valóban pontosan ér- csit, aztán irány újra a megy? kezzenek az utasok végcél- Marx tér. A megfiatalodott A kalauz elmosolyodik, jukhoz? Ikarus négy óra pihenő kedvesen nyugtatja a nénit. ^^ után ismét útnak indul. Szálljon csak fel. majd szól BM Csabán. Különben sem megy Este fél 7 A piros lka- tovább a kocsi, rus 31-es busz begördül a — Gyorsan. Indulás — _ De biztosan szóljon Takaréktár utcai állomásra, sürgeti Széli György kalauz ám Csabán' A fiamhoz me­Oldalán tábla: Különjárat, a postást, aki az újságokat, gyek büszkélkedik Majd­Most érkezett Bajáról. Szűr- csomagokat rakja a buszra. nem mjnden utas kérdezős­ke az út porától. A gép- — Ez a járat postásko- ködik dig a kocsi olda_ kocsi vezető a forgalmi iro- esi — magyarázza Sebők ]án ott a tábja. Szeged Bé­daba siet István gépkocsivezető - késcsaba—Gyula* A kalauz — A 73—05-os hová megy Ket evvel ezelőtt állandóan válaszol Nem fbrmed az holoap? men a vonalon jártam Az, utasokra: nem tud olvasni? - Gyulára, a reggeli já- óta csak beugró vagyak, ha Mé a gláját sem húzza el, rattal. Jelentkezes 5 ora 10- nincs kulonjarati ut. hogy miért háborgatják kor. — Ez a munkám. hon épült. A szétszórt ta­nyai települések, kisközsé­gek kulturális szükségletei­nek kielégítésére 60 speciá­lis autót üzemeltetnek a vonalát jelzi többek között a KISZ és a tv által meg­hirdetett „Ki mit tud?"-ve­, . télkedő részvevőinek nagy megyei tanácsok: ezek bo- száma 6 nyolítják le a könyvkölcsön­zést, filmet vetítenek, ki­állításokat rendeznek és a legtávolabbi településre is / Hódít a betű „A magyar könyvtári há­rendszeresen elviszik az is- lózat húsz év alatt csak­meretterjesztő előadókat. nem ötszörösére növeke­Segítséget nyújtanak az is- dett, s ma már a társada­kolai rendszerű oktatásban 1(>m életének minden terü­részvevőknek előkészítő tan- ]et(in a szocialista közmű­folyamokkal, konzultációk­kal. Klubok — szakkörök A műsoros estek nagy száma mellett terebélyese­dik és mind népszerűbb a velődés leghatékonyabb esz­köze" — mondotta dr. Ko­vács Máté egyetemi tanár, az MTI munkatársának adott nyilatkozatában. — A felszabadulás előtt az ország 3400 községe közül több mint kétezerben egy­Huszonhat felsőfokú mezőgazdasági technikum várja a fiatalokat A felsőfokú mezőgazda­hin út 2.) Körmenden (Rákó- múlva. 127,8 kilométer távolság — S a kollégája? — A Gyuri? O már egy éve jár ezen a vonalon. •••• — Ma ünneplem az egy- , , . éves jubileumomat a jára- ~ Gyulán lesz kis pihe­ton. A közlekedésben már a T0- üjra közel negy tízévest is megtartottam. óra vezetes — mondja a — Mikor érünk Gyulára? Kepkocsivezeto — Három óra 50 perc Negy 01-3 mulva lsmet sági technikumok már to- czi út 2.), Sellyén (Baranya borozzák az 1965—66-os tan- megye). Üzemgazdasági gé­évre a középiskolát végzett pesítés szerezhető Zsámbé­fiatalokat. kon (Lenin tér 3.). Áliatte­Részletes tájékoztatóban nyésztési szakra jelentkez­ismerteti a szakképesítés és hetnek Debrecen-PaUag és a felvételi vizsga tudniva- Kaposváron (Kossuth tér 2.), lóit a gyöngyösi Felsőfokú Hódmezővásárhelyen (Lenin Mezőgazdasági Technikum út 15.). Állattenyésztési és szőlőtermesztési tagozata, állategészségügyi tagozat valamint a hatvani Felsőfo- működik Budapesten (X. ke­kú Mezőgazdasági T^chni- rület, Maglódi út 8). Ta­kum zöldség- és kertészeti karmánygazdálkodási szak vetőmagtermesztés Mindkét szakon lálkozunk. A kocsi csillog, szakja, működik Hódmezővásárhe­kétéves lyen (Lenin űt 13.), kihelye­(négy féléves) a tanulmá- zett tagozata pedig Oroshá­nyi idő. A jelentkezők má­jus 10—15-ig küldjék kérvényüket. zás van. Baromfitenyésztés­be bői Pécelen (Maglódi út 27.), gyümölcstermesztésből Fer­A fiatalok növényter- tődön (Bartók Béla út 2), mesztésben szakképesítést gyümölcs- és szőlőtermoszté­szerezhetnek: Karcag-Kis­szakból Kecskeméten különféle klubok működése: á, lé voU könyvtár, az elmúlt evben több mint s ezernél alig több városi, 48 ezel\ , iskolai, illetőleg szakkönyv­több mint 1 millió 300 ez- ,..„ °A ren vettek részt. A terme­lőszövetkezetek is több száz klubot alakítottak. A szak­körök is igen jelentős esz­közei a műveltségterjesztés­nek: 1963-ban csaknem 3 tár működött. A különböző szakszervezetekben mint­egy 300 kisebb gyűjtemény volt az ipari munkások szá­mára, de az összes kötetál­lomány együtt sem haladta meg a 13 milliót. Az ál­ezer szakkörnek mintegy 58 ,am ég az egyh(izak vajmf ezer állandó részvevője volt, keveset tettek azért, hogy a különösen kedveltek az iro- könyv tömeghatású műve­dalmi, a honismereti, a fo- lődési eszközzé váljék. földeákon. Kiskunhalason (Bethlen út 61.) és Nyíregy­(Kossuth u. 43.), Szekszárd- házán (Rákóczi út 69.) sze­Palánkon, Székesfehérváron rezhetnek szakképesítést a (Ady Endre 17.), Körmén- fiatalok, den (Rákóczi u. 2.), Nagyka- „ ... .,,,., . ,, nizsán (Ady Endre 47/a), Saját ^olajuk igazgato­Putnokon Bajcsy-Zsilinszky ságán érdeklődjenek azok, 31.). öntözéses növényter- akik az idén fejezik be kö­mesztési, valamint növény- zépiskolai tanulmányaikat; védelmi szak van Szarva- akik régebben végeztek, son (Szabadság út 1—2, il- azok a technikum titkársá­letve Keszthelyen (Felszaba- gán, vagy a járási tanács dúlás út 1.), Mezőgazdasági mezőgazdasági osztálya gépészeti szakra jelentkez- szakoktatási felügyelőjénél hetnek Mezőtúron Tolbu- jelentkezzenek. • villog. A pihenőidőben le­Ilyen lassan haladunk? most,ák- .N®m, ,.sze,relek! — Rossz az út. Makótól [os kocsivá közlekedni. Pi­Tótkomlósig szinte lépés- henesre is jutott azért mas­ben kell menni. lel bra- ,°Jra fogynak a ki­Makóra időben érkezünk, lotóéterek, szól a radio, az sok a felszálló és a posta- utasok beszélgetnek. Senki küldemény is bőven akad. sert\ töPre"g, azan- „ hogy Az utasok ismerősként kő- érkeznek-e? Fiam szöntik a kalauzt, ö is Rozalia sem. aki Makóról majdnem mindenkit ismer. indalt Szegedre randevúra A pitvarosi gyógyszerész- ®ebok ls,tvan ' es . Ezé" nőt, aki Makóról indul, az p/0^ dolga' h°gy minden­eperjesi tanítót, aki Ferenc- kl ldoberl érkezzen, s az is, szálláson várja reggelenként bogy senkl ne maradjon le. az autóbuszt Néha a 40 szemelyes kocsi­_____ ra 60—70 ember is felpré­MRHV selödik. Mintha tengeren menne a • • • Állomáson kívül stop­busz, úgy hullámzik Makó P°I a kocsi. A vezető hátra­és Tótkomlós között. Néha megv. s csípőre tett kézzel egy-egy gödör — amit már csóválja a fejét. Az egyik nem lehet kikerülni — na- ablakot valaki kinyomta a gvot zöttyen a kocsi. A ki- gumiágyából. Még szeren­lométeróra mutatója a 10— cse. hogy észrevették, mert 20 kilométer között inog. az úton kieshetett volna. — Tótkomlóson pihenünk. Gyorsan kell megjavítani. Lehet kávézni — mondja a is 10 Perc az idővesz­gépkocsivezető. teség. A tapasztalatlan utasok A Takaróktár utcai vég­nagy lendülettel indulnak az állomáson kitöltik a menet­cszpersszó feliratú üzlet fe- levelet, s a forgalmi irodá­ié. Az óvatlanabbak be is han már várja őket a me­nyitnak. netirányító: holnap a kocsi — Kérem a beteglapju- Asotthalomra megy, a ká­kát — csap le rájuk egy lauz szabadnapos, fehérköpenyes ápolónő. A K. A. 4 O^-magyarország Kedd. 1965. i»Hlí* ta 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom