Délmagyarország, 1965. március (55. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-02 / 51. szám

Palme Duttfllekszej Moszkvában Koszigm beszéde Lipcsében Palme Dutt hétfón Moszk­vába érkezett, ho® Na®­Britannia Kommunista Párt­jának képviselőjeként részt ve®en a kommunista és munkáspártok konzultatív találkozóján. A seremetyevói repülőté­ren Gyemicsev, az SZKP Központi Bizottsága elnök­segének póttagja, a Központi Bizottság titkára fogadta Palme Duttot A francia elnökválasztás fn r I f• toprobaja A hét végén egész Fran­ciaországban megindult a március 14-i községi válasz­tások kampánya. A politi­kai pái-tük országszerte megtartott választási gyűlé­sei megmutatták, ho® az ellenzék és a kormánypárt is a köztársasági elnökvá­lasztás főpróbájának tekinti a községi választásokat A Francia Kommunista Párt is több választási ®il­lést tartott, Waldeck Rochet Lyonban több ezer hallgató előtt kijelentette, az FKP sohasem nyugszik bele a francia munkásosztály ketté­osztottságába. A kommunis­ták a végső győzelemig foly­tatják harcukat a demokra­tikus egység megteremtésé­írt (Folytatás az 1. oldalról.) dősében, a népek barátságá­nak és kölcsönös megérté­sének fejlődésében. A Szovjetunió és az NDK kapcsolatairól szólva Koszi­gin kijelentette, ho® az ér­dekek közössége, a nezetek azonossága, a szocializmus és a kommunizmus felépíté­sének odaadó szolgálata for­rasztja össze a ket országot, valamint a Szovjetunió Kom­— Az Imperialista fenye- valy aláírt barátsági és köl­g'etésekkel szemben a szo- csönös segélynyújtási szer­cialista országok e®ségeeek ződés is megmutatta az és összeforroltak. Semmi 6em egész világnak, ho® kapcso­ingatja meg szilárd el ha- latunk megbonthatatlan, tarozásukat, ho® megvédik Willi Stoph ezután arról szocialista vívmányaikat, sza- beszélt, ho® a Hallstein­badságukat és szuverenitá- doktrína életképtelen. Egyet­sukat. len szuverén állam sem tű­Befejezésül Koszigin kije- rí el, ho® Bonn előírja, mi­ien tette, ' ho® szilárdan lyen kapcsolatokat tarthat hisz a különböző társadalmi fenn más államokkal, rendszerű államok békés A továbbiakban rámuta­munista Pártját és a Német együttélése elvének diadalá- tott, hogy az NDK-nak bé­Lenárt Indiába utazott Jozef Tanárt csehszlovák miniszterelnök hétfőn reggel Vaclav Dávid külügyminisz­ter kíséretében elutazott tíz­napos útjára, amelynek so­rán látogatást tesz az Indiai Köztársaságban és az Egye­sült Arab Köztársaságban. Az IL—18-as különrepülő­geppel utazó csehszlovák személyiségeket a prágai re­pülőtéren ünnepélyesen bú­csúztatták. Szocialista Egységpártot. Koszigin hangsúlyozta, ho® a bonni militaristák minden eszközzel, a sokolda­lú, va® az atlanti nukleáris haderőben való részvétel út­ján nukleáris fe®verhez akarnak jutni. E tervek megvalósulása a .legsúlyo­sabb következményékkel jár­na az európai békére és biz­tonságra, elzárná az utat a két Németország egyesítése előtt. A Varsói Szerződés­. ben részt vevő országok po­! litikai tanácskozó testülete teljes világossággal kifejtette ezt az álláspontot. A Varsói Szerződésben részt vevő or­szágok kijelentették, hogy ha megvalósítják a sokoldalú nukleáris haderő megterem­tésének tervét, ez arra kész­tetné a szocialista országo­kat, hogy megtegyék a kel­lő védelmi intézkedéseket biztonságuk fenntartására. A szovjet kormány — mondotta Koszi gin — haj­landó támogatni bármely ál­lam — köztük Nyugat-Né­metország — minden béke­szerető akcióját Viszont vi­lágosan megmondjuk a Né­met Szövetségi Köztársaság vezetőinek, ho® ne várja­nak részünkről engedménye­ket a revansizmus program­ja javára. — Most rendkívül vesaé­lyes helyzet alakult ki Dél­kelet-Ázsiában — mutatott rá ezután a szovjet kor­mányfő. — A Vietnami De­mokratikus Köztársaság el­len elkövetett agresszív cse­lekményekkel az amerikai imperialisták veszedelmes és kockázatos prwofcáetóJe út­jára léptek a szocialista tá­borral és az egész emberi­séggel szemben. A szovjet kormán y félreérthetetlenül figyelmeztette az E®esült Államok kormányát, ho® na®on elszámítaná magát, ha feltételezné, ho® e® szocialista állam elleni ag­resszió büntetlenül maradna. ban. Hangsúlyozta, ho® a kés együttélési politikájával lipcsei vásár jelszava — „A összhangban érdekében áll szabad világkereskedelemért « kereskedelem fejlesztése a és a technikai haladásért" világ minden országával. Koszigin Berlinben közei áll a nemzetközi együtt- Meggy6z6désünk> hf)gy a koffl korlátozásoktól mentes ke­mukodés minden hívének szí- reskedelem a jöv6ben is ösz_ véhez, a gazdasági kapcso- szekötő J ,esz é k latok, a széles üli nemzet- kö ^ f Jft ftenP koajegyuttmukodes kibon- nemzetközi fes7.ültség envhü­takoztatasa pedig a beke ,ését & béke biztosítását. egesaseges alapja. A fogadáson mondott be­szédében Willi Stoph, az NDK Minisztertanácsának el­nöke kijelentette: országa­ink politikai, gazdasági és Alekszej Koszigin, a Szov­kulturalis együttműködése jetunió miniszterelnöke az eredményesen fejlődik a két Abraszimov na®követ ál­nép javára. Egyesítenek min- tal adott fogadás után hét­ket a marxizmus—leniniz- főn este a lipcsei főpálya­mus nagyszerű eszméi, közös udvarra hajtatott és vona­oz a törekvésünk, hogy el- ton Berlinbe utazott. szántan küzdünk a béke Koszi gin előreláthatólag megerősítéséért és a szocia- szerda délig marad az NDK lizmus győzelméért. A ta- fővárosában. (MTI) Fegyveres felkelés Malawiban Tárgyalások a holland kormányválságról Juttana holland királynő jainak vezetőivel folytatta hétfőn délelőtt fogadta a megbeszéléseit parlament két házának, va- A szocialista parlamenti 1 amint a holland államta- csoport vezetőjének kérésé­nácsnak az elnökét ho® ta- re összehívták az alsóház nácskozzék velük a péntek ülését mert a szocialisták . felvilágosítást akarnak kérni este kirobbant kormányvál- a miniszterelnöktől a ságról. Délután a koalíciós kormány lemondásának okai­pártok parlamenti csoport- ra vonatkozólag. (MTI) Malawi miniszterelnöke, dr. Hastings Banda hétfőn rádióbeszédben jelentette be, ho® az ország „biztonsági erői" brit tisztek vezetésé­vel fe®veres fölkelést ver­tek le. Körülbelül két héttel ez­előtt a Nyassza-tó déli csücs­kén fekvő Fort Johnston városban és környékén már voltak fegyveres harcok a kormánycsapatok és a kor­mánypolitikát ellenző töme­gek között í® pillanatnyi­lag nem világos, miről be­szélt a miniszterelnök: új felkelésről-e, vagy pedig a Fort Johnston-i összecsapá­sokról. Banda azt mondotta, hogy a fölkelők Henry Chi­pembere volt művelődésügyi miniszter hívei voltak, s kö­zülük 240-et letartóztattak, a többiek elmenekültek, közöt­tük Chipembere is. Tavaly szeptember 8-án vált ki a malawi kormány­ból a Hastings Bandával szembekerült Chipembere és hat minisztertársa: részint Banda zárta ki őket, részint önként mondtak le, mert el­lenezték a kormányfő kül­és belpolitikájának számos lépését. Elsősorban azt, ho® Hastings Banda nem volt hajlandó megszakítani Ma­lawi diplomáciai kapcsola­tát a fajüldöző dél-afrikai és a gyarmattartó portugál kormánnyal, sőt kinyilvání­totta, ho® a fiatal afrikai országok akaratának ellené­re szorosan együttműködik velük. (MTI) Meghalt Scliarf osztrák köztarsasági elnök Adolf Scharf osztrák köz- hajtani — Klaus kancellár társasági elnök vasárnap este veszi át. 75 esztendős korában meg- Az osztrák kormány hét­halt. főn délben ®ászülést tar­Az osztrák köztársasági el- tott, amelyen Klaus kancel­nök három héttel ezelőtt be- lár méltatta a vasárnap este tegedett meg influenzában elhunyt Adolf Scharf kőz­és 11 napja kórházba szálli- társasági elnök érdemeit. A tották. Néhány napja álla- kormány országos ®ászt pota válságosra fordult, rendelt el. Ausztria középü­mert régebben szerzett máj- létein félárbocra engedték a ®ulladása kiújult. Az el- lobogókat, nök vasárnap reggel elveszí- Adolf scharf holttestét tette öntudatát és az orvo- hétfőn az elnöki palotában sok már nem tudtak segí- ravatalozták fel, keddtől pe­teni rajta. d;g a parlament osziopesar­Adolf Scharf 1890. április nokában állítják fel a rava­20-án született Nikolsburg- talt, ahol a lakosság három ban. A hitlerista megszállás napon át vehet majd búcsút idején Scharf hossaabb időt az elhunyt államférfiútól. A töltött koncentrációs tábor- temetésre pénteken kerül ban. A háború után részt sor. A parlamentben Klaus vett az osztrák parlamenti kancellár, a sírnál pedig rendszer helyreállításában és pittermann alkancellár, az az Osztrák Szocialista Párt Osztrák Szocialista Párt el­megszervezésében. 1945 ok- nökc mond majd beszédet, tóberében képviselővé vá­lasztották és u®anebben az * esztendőben alkancellárrá A köztársasági elnöki vá­nevezték ki. 1957. május lasztásokat — bécsi lapje­5-én, Theodor Korner halála lentések szerint — előrelát­után választották meg az hatólag május elején rende­Osztrák Köztársaság elnö- zik meg. A Szocialista Párt kévé. jelöltjeként (1945 óta szocia­Az osztrák alkotmány ér- lista volt az osztrák köztár­telmében az elhunyt Scharf sasági elnök) Jonas bécsi funkcióját az új elnök meg- polgármestert említik. A választásáig — amelyet 4 Néppárt részéről több jelölt hónapon belül kell végre- jöhet számításba. Dohi István részvéttávirata Dobi Istvám, az Elnöki Tanács elnöke táviratot inté­zet dr. Josef Klaus osztrák kancellárhoz, s az Elnöki Ta­nára és a kormány nevében részvétét fejezte ki dr. Adolf Scharf szövetségi köztársasági elnök elhunyta alkalmából. (MTI) Az USA újabb provokációkat tervez Déi-Viefnartibasi Az Egyesült Államok tekezlete". amelyet Norodom újabb veszélyes kezdemé- Szihanuk herceg kezdemé­nyezésre készül: fokozni ki- nyezésére hívtak össze, vánja háborús erőfeszítéseit Norodom Szihanuk kam­Dél-Vietnaniban és újabb bodzsai államfő megnyitó agresszió® -cselekedeteket beszédében azzal vádolta az akar elkövetni Észak-Viet­imperialistákat és kiszolgá­lóikat, hogy népirtó hábo nam ellen — állapítja meg a Vietnami Demokratikus Köztársaság külügyminiszté­riumának vasárnap kibocsá­tott nyilatkozata. A nyilat­kozat. amelyet a hanoi rá­dió ismertetett, utal McNa­mara amerikai hadügymi­niszter február 25-i kijelen­téseire, amelyek szerint a Dél-Vietnamban állomásozó amerikai repülőgépeket, vietnami klikk fegyvereket és katonákat a jövőben „közvetlenül" is harcba vetik, „ha ez szük­ségesnek mutatkozik". húsz dél-vietnami küldöttség vesz részt. Saigon bői érkező hírek megerősítik, ho© Johnson e'­nök utasítást adott a VDK elleni „korlátozott légiháto­rút zúdítanak Indokina pol- TV" előkészítésére. A Penta­. . , , gon ugyanakkor mar Dcl­garl lakossugara. Vietnamba irányuló ameri­Az értekezleten négy kam- kal csapatszállítások tervein bodzsai, öt laoszi és csaknem dolgozik. Ázsia Csonthéja Karjibodzsa fővárosában, Phnom Penh-ben hétfőn reggel ünnepélyéseri meg­nyílt az „indokínai népek ér­Khanh tábornok, a dél- namban a demokrácia alap­nemrégiben ját". „Bizakodását" fejezte megbuktatott diktátora hét- ki továbbá, hogy „több ál­főn reggel —- átutazóban lamcsíny nem lesz már Dcl­New York felé — Rómába Vietnamban", érkezett. A Tempó szerint Khanh Khanh.. aki most a dél- két napot tölt Rómában, vietnami juntái „utazó na®- Az Unita hétfő reggeli követének" tisztét tölti be, a kommentárja Khanth Csom­repülőtéren tett nyilatkoza- béhoz hasonlítja és hangsú­tában a jelenlevő újságírók jyozza: „A közvélemény nem áykkTÍHáteaPze^ íftl ^ a tábornok vetőim tevékenységének, olasz politikusokkal talál­megteremtettük Dél-Viet- kőzzék". (MTI) büm (Befejező rész következikJ 2 DiitMAGYARQRSZA* marcin* 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom