Délmagyarország, 1964. november (54. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-03 / 258. szám

Ha hazudik a gyerek... — Tanár úr kérem, ne is vetkezetesség hiánya miatt tessék mondani! Már vár- a megérdemelt nyaklevest, tam, hogy be tetszik hívatni, kialakult a gyermekben az vártam, hogy előbb-utóbb érzés: „Érdemes hazudni!" észreveszi, a gyerek hazudik. így a szülő anélkül, hogy Hazudik kérem, kicsi kora a legkisebb mértékben akar­Gyakori eset, amikor kül­ső okok is „kényszerítik" a gyereket a hazugságra, s a belső indíték is sarkallja. A két hatásra azután be­gyakorolja a nagyotmondást óta, mintha könyvből ol- ta volna, megtanította ha- és ekkor tapasztaljuk, hogy vasná... — fújta ki magát zudni saját gyermekét. S va­az anyuka, és várakozástel­jesen nézett a pedagógusra.' Sajnos, ilyen „egyszuszra" elmondott panaszokat sok­szor hall az ember, különö­sen hosszabb nevelői gya­korlat alatt. S ha nem vol­jon melyik családban nem zajlott le még a fent leírt tipikus eset? Belső okok Amikor a gyermek na az a bizonyos pedagógus- letési adottságánál fogva, az optimizmus, már-már haj­lamosak lennénk arra, hogy azt higgyük, a hazugság örökölhető betegség. Természetsen ez nem igaz. Az azonban igaz, hogy a gyerek nem véletlenül hazu­dik, s nem egy ok áll a gyer­meki hazugság — vagy in­kább nevezzük: füllentés — mögött. Mint minden lelki jelenségnek, ennek i6 két oka van. Egy belső és egy külső, s ha a kettő jelen van, az összhang a szülők és nevelők számára is bosz­szantó hazugságözönt produ- átlagnál fejlettebb fantázia- 4eség. A gyerekkel szemben, káL val, képzelőerővel rendelke­zik, mesél, mesél... A való­Külső okok ságos elemek kedves rendet­lenségben váltogatják egy- minél többet a gyereknek: A gyermek otthon, óvodá- mást a fantáziaelemekkel. S ban, iskolában valamilyen ez tetszik a „közönségnek", cselekedetével szembekerül a nagyszülőknek, pajtások­a szüleivel, testvéreivel, gya- nak> szülőknek. A siker él- dítani, hogy hazudós vagy, korta a nagyszülőkkel. Ha menyét tehát a gyermek és ez nagyon csúnya tulaj­ez a szembekerules mégis- füllentve, hazudva szerezte don<.á!í Fnélkül eeész ren­métlődik, sorozatossá válik, meg magának, s ezért - donsag- Enclkul. ®gesz ren s megtorlást, verést kap, vé- hogy a jóleső érzés birtoko- des ember lennel! dekezni kényszerül. Például: sa legyen — most már „tu- A gyermek elhiszi, a meg­harsányan trombitálva fújja datosan" mozgatja képzelő- toriások elhagyásával erről az orrát vagy szürcsöli a tehetségét. Így elbeszélései- meg is győződik, £" kom «* •Tolórófíolo-molí' „szemrebbenés nélkül" hazu­dik. A gyógymód Hogyan lehet a hazudozás­ból kigyógyítani, vagy kine­velni a gyermeket? Nem ve­réssel! Legjobb, ha a szülő, a szakember, a pedagógus segítségét kéri, s nem várja meg, hogy behívassák a kel­lemetlen tapasztalatok után. A szülő bátran mondja el az iskolai és otthoni hazugsá­gokat keressék meg együtt közösen az indítóokokat. Ha a pedagógus úgy látja, eset­leg „konzíliumot" is ren­dezhetnek az ügy felett. Gyors sikert ne reméljen senki. Hosszú és következe­tes nevelés hozhat csak eredményeket. Az „ellenszé­rum" természetesen az őszin­a családon belül is, mert a példa nevel. És mondjuk el — Tudom rólad, hogy sze­retsz nagyokat mondani, ló­levest s erre nyakon vág- t^ a válóságelemek jak: — Mondtam már, hogy vi­selkedj rendesen! — Jóllehet a szülő nem ls mondta, csak szándékában állt A gyerekben jelentke­zik az ellenmondás kénysze­re és a félelem reflexe. S legközelebb, már önvédelem­ből azt kiáltja vissza: — Nem én voltam! Ha erre az öcsi, a bátyus kevesebb helyet kapnak, a gyermek, ha kell, ha nem, hazudik. s lassan leszokik a nagyotmondás­ról, a hazudozásról. Kolozsvári Gyula A konyhakullúra fejlesztéséért flz Országos Nőtanács pályázati felhívása Az Országos nők háztartási Nőtanács a munkájának kapja az ellenőrzés vagy kö- megkönnyítésére és a ma­A megelőzés a legfontosabb A háztartási halesetekről gyár konyhakultúra tovább­fejlesztésére pályázatot hir­det. A pályázat tárgya: A csa­tád heti étrendjének összeál­lítása. A pályázat követelménye: Az étrend legyen korszerű, gyorsan készíthető magyar ételekből összeállítva. Élel­miszermennyiség és költség feltüntetése. Az évszakok fi­gyelembevétele. Kiegészíthető a pályázat Az utóbbi Időben egyre zes fazékiat, mert a család gyakrabban adnak hírt a la- legkisebbjének felkeltheti a pok gondatlanságból, figyel- kíváncsiságát, s megtörténik metlenségből előforduló bal- a baj. esetekről. Ez fokozott figye- Égett, vagy forrázott test­lemre és óvatosságra int. részt a legújabb orvosd utasí- ügyes munkafogások és a Az egyik leggyakoribb bal- tások szerint nem szabad be- gyermekek háztartási segítsé­get « gyógyszermérgezés, kenni, csak lazán steril géz- g^gjj ismertetésével. Első Különösen a ina gyermek zel bepólyázni. A serultnek nem tud ellenállni a tetszetős adjunk fájdalomcsillapítót, d'l: mosógép, centrifugává!, csomagolású gyógyszereknek, sürgősen vigyük orvoshoz, Második díj: porszívógép. ha a feledékeny szülők nem hogy ő lássa el elsősegéllyel. Ezenkívül több háztartási rakják elzárható helyre. A Sok bajt és sérülést okozott kisgé és kors2erű ^ ke_ mar a benzinben torteno mo- . sás. Óvakodjunk tőle, mert rul kioeztasra. A pályázat a a benzingőz robban. Sem következő címre küldendő: olaj, sem gyümölcsfoltot nem Magyar Nők Országos Taná­tó iaSfea'Affflffií -. Budapest, VI. Népköz­alkalmas a szintetikus mosó- társaság útja 124. Bekuldesi por. határidő: 1964. december 1. Olimpikonokat tüntettek ki A Magyar Népköztársaság dor, Komora Imre, Nógrádi vívóedző és Porubsziky László Elnöki Tanácsa hétfőn dél- Ferenc, Nóvák Dezső, Orbán szakvezető, ben a Parlament kupolacsar- Árpád. Palotai Károly, Szent- A Magyar Népköztársasági nokában kitüntette az mihályi Antal. Szepesi Gusz- Sportérdemérem ezüst foko­XVIII. Nyári Olimpiai Já- táv labdarúgók. Juhász Ka- zata kitüntetést kapta: dr. tékokon eredményesen szere- talin, Marosi Paula, dr. Men- Török Ottó öttusázó, Mun­—1, „.„m,.,„ óc a^iirmi Tomímii Ágoston kácsi Antónia atléta. Hollósi pelt magyar sportolókat és a szakvezetőket. Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnöke üd­vözölte a sportolókat, majd kitüntetéseket nyújtott át. delényj Tamásné Judit, Sákovics Józsefné Dö- Géza birkózó. Szabó Amb­mölkv Lídia tőröző. Bárány rusné Nagy Zsuzsa atléta. Árpád. Gábor Tamás, Kul- Sütő József atléta, Dobay csár Győző. Nemere Zoltán Gyula úszó. Dobay Gyuláné párbajtőröző. Ambrus Mik- Madarász Csilla úszó. Varga A Munka Érdemrend arany lós. Bodnár' András, Dömú- Zoltán labdarúgó. Turóczy fokozata kitüntetést kapta: tör Zoltán, Felkai László, Judit. Erdélyi Éva, Takacs Polyák Imre birkózó dr. Tö- Gyarmati Dezső. Kanizsa Ti- Katalin úszó. Szöllősi Imre, rök Ferenc öttusázó' Üjlaki vadar, dr. Kárpát) György, Mészáros Gyöi'gy, Kemecsei Jenőné Rejtő Ildikó vívó, Konrád János, Mayer Mi- Imre, Szente András. Hajba Matúra Mihály és Sákovics hály. Pócsik Dénes, Rusoran Antal. Soltész Árpád kaja­József szakvezető Péter vízilabdázó. Kulcsár kozó. dr. Kamuti Jenő vívó, Á Munka Érdemrend ezüst Gergely, Rudas Ferencné Nagy Zsigmond atléta, Ecser fokozata kitüntetésben része- Antal Márta és Zsivótzky Karoly súlyemelő. Rizmajer sült- Pézsa Tibor kardvívó, Gyula atléta, Hesz Mihály Antal és Kiss Ferenc birkó­Kozma István birkózó Ham- kajakozó. Földi Imre, Tóth zó. Kun Szilárd sportlövő, meri László sportlövő, dr. Géza súlyemelő. Makrai Ka- A Magyar Népköztársasági Kausz István párbajtőröző, talin tornász Varjú Vilmos Sportérdemérem bronz foko­Boros Ottó vízilabdázó, dr. atléta. Veres Győző súly- zatát a következőknek adta Hegedűs Frigyes szakvezető, emelő Jánosi Ferencné Du- át Kisházi Ödön: Orosz Pál, Lakat Károly, Laky Károly cza Anikó tornász. Nagy lm- Nagy György. Nagy István, és Gurics György szakvezető, re öttusázó, Szécsénvi József Dunai Antal, Káposzta Benő A Magyar Népköztársasági atléta, Hatz József. Vas lm- labdarúgók, Kovács Jenőné Sportérdemérem arany foko- re. Szűcs János, Tari István. Mák Gyöngyi. Tiessel Má­zata kitüntetést kapta: Bene Kisgyörgy Lajos szakvezető, ria, Erdősi Lajosné Tolnai Ferenc. Csernai Tibor. Far- Koltai Jenő edző. Sárosi lm- Márta. Müller Katalin tor­kas János Gelei József, re. Bakó Jenő szakvezető, nász. Bakonyi Péter, Meszé­Ihász Kálmán, Katona Sán- Vass László, Szőcs Bertalan na Miklós, Kovács Attila, Horváth Zoltán vívó, Huszka Mihály súlyemelő, Csikány József. Lenkei Ferenc, Gul­rich József úszó. Nemessá­nyi Árpád súlyemelő, dr. Kleiber Ferencné Kontsek Jolán atléta. Bodó Gábor, Czafik Béla, Flórián Tibor, Gálos László, Ivancso Vil­mos, János Ferenc. Kan­gyerka Antal. Lantos Csaba, Molnár István. Prouza Ottó. Tatár Mihály. Tüske Ferenc röplabdázó, Szaniszló József öttusázó. A kitüntettek nevében dr. Török Ferenc öttusázó olim­piai bajnok mondott köszö­netet. Az ünnepi esemény baráti fogadással zárult, amelynek során Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára, a Minisz­tertanács elnöke is megje­lent a versenyzők között és szívélyesen elbeszélgetett ve­lük a tokiói olimpia nagy naDiairól, versenyeiről. (MTI) Rádió- és televízióműsor TELEVÍZIÓ TV: 8.05—8.25-ig Iskola-tv: orosz nyelv, az általános iskola VI. oszt. számára. Szása. Az amuri partizánok dala. 9.00 Környezet­Ismeret, az ált. Iskola III. oszt. számára. 9.20-ig Felszíni formák. 10.05 Elő világ. Az ált. Isk. VII. oszt. számára. 10:35-ig Idegen tá­jak élővilága. II. rész. 14.00-14.20­ig: Orosz nyelv (ism.). 14.55— 15.15-ig: Környezetismeret (Ism.). 15.50—16.20-ig: Élő világ ism.) 17.25 Az iskola tv postája — műsorka­Kedd KOSSUTH KADIO 4.30 Hírek. 4.35 Vidáman-fris­sen! 5.00 Hírek. 5.05 Falurádió. 6.00 Hírek. 7.00 Hírek. 7.10 Üj könyvek. 7.30 Színház- és mozi­műsor. 8.00 Hírek. 8.06 Műsoris­mertetés. 8.15 Verbunkosok, nép­dalok. 8.59 Vándorórás. Rádiójá­ték. 10.00 Hírek. 10.10 Zenekari muzsika. 11.00 Iskolarádió. 1135 Könnyű fúvós muzsika. 11.52 Na­pirenden. 12 00 Hirek. 12.15 Tánc­zenei koktél. 12.57 A vidéki szín­házak műsora. 13.00 Magyaror- lauz pedagógusoknak. 17.40 Hí­szág leifedezése. 13.15 Ernani. rek. 17.45 Tapasztalatok — tanul­Részletek Verdi operájából. 13.45 ságok az őszi mélyszántásról. Gazdaszemmel a nagyvilág me- 17.55 Tudni illik, ht gy ml illik! zőgazdaságáról. 14.09 Hírek. 14.10 A telefonálásról. 18.25 Csak egy Köszöntő. 14.37 Könnyűzene kicsivel jobban . . . Közvetítés a nyugdíjasoknak. 15.09 Fiatalok stú- Technika Házából. 18.55 Zenei diója. 15.26 Bartók: L vonósné- szótár. Ördögtrilla-szonáta- opus gyes. 16.00 Hírek. 16.10 Ifjúsági és köcheljegyzék szám. Esöcsepp­magazin. 16.35 Handa Bandi ka- prelűd. 19.20 Esti mese. 19.30 Tv­landjai. 16.50 Részletek Lehár Fe­renc Éva és Pacsirta c. operett­jéből. 17.23 Rádióiskola. 17.56 Mű­sorismertetés. 18.00 Hírek. 18.15 A szovjet kultúra hete. 18.35 Köny­nyűzenei híradó. 19.25 A Szabó család. 19.55 Jó éjszakát, gyere­kek 1 20.00 Esti Krónika. 20.25 A Magyar Rádió esztrádzenekara játszik. 20.45 Miért szép? 21.00 A szovjet kultúra hete. 22.00 Hírek. 22.15 Sporthírek. 22.20 Bura Sán­dor népi zenekara játszik. 22.50 Mai szemmel. . . 23.00 Szöktetés a szerájból. 23.40 Könnyűzene. 24.00 Hírek. híradó. 19.45 Mai vendégünk. 20.00 Már nem olyan időket élűnk. Ma­gyar film. (16 éven felülieknek!) 21.20 Parabola. 21.40 Egy könyv­kiadó születésnapja. 22.00 Tv-hír­adó. n. kiadás. (MTI) PETŐFI RADIO 6.00 Hírek. 6.10 Torna 7.00 Hi­rek. 8.00 Hirek. 14.00 A dzsessz kedvelőinek. 14.10 Időjárásjelen­tés. 14.25 Sosztakovics Negy kó­rus a Tíz poéma c. ciklusból. 14.45 Alkotóműhelyben. 15.00 Hí­rek. 15.05 Operettrészletek. 15.45 Híres Afrika-kutatónk. Magyar László. 16.00 Romantikus hang­verseny. 17.00 Hirek. 17.05 Külke­reskedelem és népgazdaság. 17.20 Inselt Katalin és Lajos Attila hangversenye a stúdióban. 17.55 Magyar nóták. 10.15 Gilgames. 18.45 A Román Rádió énekkara énekel. 19.00 Mi történt a nagy­világban? 19.15 Francia operaest. 20.25 A szovjet kultúra hete. 20.40 Kacsoh—Heltai: János vitéz — a IT. felv. fináléja. 21.00 Hírek. 21.05 Tánczene. 22.00 A Tátrai-vonós­négyes játszik. 23.00 Hirek. Kisorsolták a lottó október havi tárgynyereinényeit A sorsoláson a 43. hét szelvényei vetlek részt Hétfőn Budapesten, a Sportfogadási és I.ottó Igazga­tóság Nádor utcai helyiségében kisorsolták a lottó 1964. október ham tárgynyereményeit. A sorsoláson a 43. hét szelvényei vetlek részt. Az alábbiakban közöljük a szegedi totó-lottó körzeti iroda területén eladott és nyereménnyel kisorsolt 43. heti szelvények számát és a nyereményt. A lakás fekvése, a szobák temperálisága kicsi megkóstolja a számára végzetes hatású mérget De a sósav, a Hipo, vidéki és fa­lusi házakban a különböző féregirtó szerek szintén ve­A VIRÁGDÍSZ kellemes, ünnepélyes hangulatot te­remt mindenütt A vázában, vagy lapos tálkában elhelye­zett sárga színű virág szinte napfényessé teszi otthonun­kat A zöldnövény pedig már a lakás berendezéséhez szélyt jelentenek. Utólagos szám(t Ré a lakások _ ^ megszokott dísze a fikusz és aszpidisztra. nirr.mrPTQrmníVrrcyvrtó zno.£vf.c»r"» 0 L A szobanövények ápolásáról degházi növényeket tegyünk. Ilyen helyen jól érzi magát a babérlevelű pumusz, vagy a kukorícalevélnek ismert közkedvelt filodendron Gyógyszermérgezés esetén csak az orvos tud segíteni. Semmiféle házirecepttel ne volt- Ezek a széP nagy leve" k/sérletezzünk bármiiven jót lu novenyek — terjedelmük is tett a szomszédasszonynak. miatt — a kisebb lakások­Amennyiben a mérgezett esz- ban mar nem alkalmasak, méleténél van, hánytassuk. Modern lakásban szépek a Ezt is azonban csak úgy, ha függő kerámia, háncs, vagy szakszerű segítséget tudunk műanyag kosai-kában elhe­adrli. lyezett amoolna növények. A fűtési idénnyel elszapo­Legkedveltébbek közülük az , , , , apró levelű hedara változa­rodhatnak az egesi, forrázást ^ sérülések. A megelőzés a leg- A kivájt fatörzsben elhe­fontosabb. A forró tejet ne lyezett gyökeres növény is gyerekkel vetessük le a tűz- jól illik a modern bútorok­helyről, ne bízzuk kicsikre a hoz- Mohával befedve a ned­, , , ,. ,. ... vesseget is jol tartja, kalyha kezelesét. Mindig a ... , ., ...... A novenyek megvalaszta­szulok vegezzek el ezt a fi- gakor figyelemmel kell len_ gyeimet es uggyességet köve- nj a ]akas fekvésére és a telő feladatot. Nagymosásnál szobák temperáltságára. A fié tegyük a földre a forxóvi- fűtetlen előszobában csak hi­A LAKÓSZOBÁBA „mérsé­kelt házi" növények alkal­masak. Az aglaunéme, vagy a peperória változatai szép, ízléses díszei a virágsarok­nak. A kaktusz jól viseli a szoba hőmérsékletét. Az orchidea, páfrány, pálma­félék „melegházi" növények, ápolásuk igényes. A páfrány, pálma fajtákból ugyan van nyitott ablakból, erkélyről még a hűvös éjszakák előtt a lakásba kerüljenek a növé­nyek. A megfázott virágról a leggondosabb ápolás mellett is lehull a levél. A gyökeres növény a téli hónapokban — különösen sötétebb he­lyen, vagy borús időben — nem kíván gyakori öntözést. HA VISZONT öntözünk, mindig szobahőmérsékletű vizet használjunk. Még a légáramlattól, a „huzattól" is óvjuk, szellőztetésnél vé­kony papírral, vagy ruhával védjük a növényeket. He­tenként töröljük le a levele­ket a portól. Erre a legalkal­masabb a nedves kis vatta­csomó. A növények szapo­utalvány. 8 70' 085 • rádió. 8 725 570 utalvány. 8 754 525 televízió. 8 758 258 hűtőgép. 8 711 533 televízió. 8 775 281 televízió. 8 778 837 televízió. 8 783 570 utalvány. 8 790 499 rádió. 8 790 726 utalvány. 8 801 346 rádió. 8 803 733 rá­dió. 8 816 108 ágyneműkészlet. 8 825 041 televízió. 8 826 333 motorkerékpár. 8 868 052 rá­varrógép, 914 613 dió. 8 884 994 teáskészlet, duó. 9 15 008 8 923 218 utalvány. 8 930 427 olyan is, ami enyhébb hő- rításával, sarjasztásával nem MÓRCÁLRLOFO^ TARLKAIRT OR/ÍI b-oArmc. ...'. : mérsékleten tartható. Szerény és környezetét jól bíró a szanzavérla különbö­ző változata. Különösen ér­dekes az elboruló, tarka le­velű, ami a modern bútorok között dekoratív hatást kelt. Szép a logiflóra, cilindrika, és a haani nevű alacsoiiy termetű növény is. Gondolni kell arra, hogy á szükséges tavaszig várni. Megfelelő szobahőmérséklet­nél tőszétültetéssel télen is szaporíiható a szanzavéra és a kukoricalevél. A gondozott, ápolt növény üde zöldjével megnyugtató környezetet teremt minden lakásbán. Réti Erzsébet 204 064 óra duó. 214 565 rá­dió. 214 892 utalvány. 218 118 mosógép. 220 816 bútor. 221 442 villanytűzhely. 233 756 utalvány. 242 217 utalvány. 247 956 televízió. 256 015 rádió. 258 768 televí­[zió. 269 343 utalvány. 269 455 . televízió. 284 701 aranyóra. 298 310 hűtőgép. 299 265 tele­vízió. 326 934 bútor. 341 869 óra duó. 914 353 kerékpár rádió. 1 122 025 mosó­gép. 1 127 057 motorkerékpár. 1 128 336 óra. 1 131 601 televí­zió. 1 133 198 aranyóra. 1 137 116 motorkerékpár 1 138 895 könyvállvány 1 152 519 terített asztal. 1 174 107 utalvány. 1 184 593 rádió. 1 207 628 televízió. 1 207 811 kerékpár duo. 1 208 921 hűtőgép. 2 133 800 rádió. 2 144 675 rádió. 2 147 719 motorkerékpár. 2 154 296 háztartási kisgépe­sítés. 2 155 821 óra. 2 162 707 rádió. 2 180 632 írógép. 2 183 232 rádió. 2 195 549 ke­rékpár duó. 2 207 594 motor­kerékpár. 8 532 898 rádió. 8 603 3Ö5 televízió. '8 618 697 fényké­pezőgép. 8 625 957 hangulat­sarok. 8 631 150 rádió. 8 633 375 utalvány. 8 635 252 fényképezőgép 8 641 661 ke­rékpár duó. 8 645 703 hűtő­gép. 8 646 033 rádió. 8 653 239 utalvány. 8 655 759 rádió. 8 658 107 szekrény. 8 663 858 rádió. 3 674 214 televízió. 8 684 368 rádió. 8 694 632 moped. 8 933 905 zeneszek­rény. 8 945 614 rádió. 8 947 954 utalvány. 8 956 622 utalvány. 8 957 126 utalvány. 8 962 183 villanytűzhely. 8 977 011 utal­vány. 8 988 559 rádió. 8 996 957 utalvány. 9 016 644 fényképezőgép. 9 022 703 utalvány. 9 030 1!Í7 rádió. ,9 032 394 londoni tár­sasutazás 9 042 195 Utalvánv. 9 053 364 fényképezőgép. 9 056 599 moped. 9 057 893 ágyneműkészlet. 9 061 616 rá­dió. 9 067 735 rádió. 9 069 419 zeneszekrény. '9 071 588 vil­lanytűzhely. 9 089 774 utal­vány. 9 105 145 mósógép. 9 129 692 televízió. 9 413 633 padlókefélő gép. 9 464 626 rádió. A sorsolás közvetlenül a húzás ulán készült. Az eset­leges számhibákért felelőssé­get nem vállalunk. A nyer­tesnek az igazoló szelvény­részét november hó 20-ig kell a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság lebonyolítási osz­tályának (Bp., V., Nádor u. 15.) eljuttatnia. (MTI) R®dd, ím, november 3. QÉ.L-MAGYARQRSZÁQ 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom