Délmagyarország, 1964. szeptember (54. évfolyam, 204-229. szám)

1964-09-20 / 221. szám

Az autó­iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitiiiii busz­niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiii gyártás fellegvára iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 99 A legújabb „Ikarus 180"-as autóbuszok belső be­rendezése minden igényt kielégít Kit nem foglalkoztatott még az utasok, gépkocsive­zetők, szakemberek közül: eléri-e a világszínvonalat az Ikarus, de különösen: kielé­gíti-e a piac, pontosabban a közlekedés egyre növekvő igé­nyeit? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a legillc­tékesebbeknél, a gyár veze­tőinél, tervezőinél, munkásai­nál. A tervezők szüntelenül ke­resik az újat, a még célsze­rűbbet, a modernebbet. Az autóbusz annál korszerűbb, minél hasznosabb a kocsi­szekrény, vagy utastér ki­használása. Ezért az új ko­csik dobozhoz hasonlítanak, szögletes -záróvcnalúak. Budapest utcáin csaknem egy éve feltűntek az „izeit" család legfiatalabb tagjai, az „IKARUS 180"-as csuklósok. Ezeket a tizenhét méteres óriásokat padló' alá épített 180 lóerős motorok viszik. A „0"-széria ötven darabját rendszeresen vizsgálják, el­lenőrzik. Ez a típus a —ter­vezés alapján — már világ­színvonalat képviselhet. Egy. szerre 180—200 utast szállít­hat. A gyors utascserélődést széles ajtók biztosítják, a kellemes hőmérsékletet pe­dig a praktikus tetőszellőz­tetés. A „sztár" még jelenleg !s a farmotoros „Ikarus 55"-ö_s, amely újvenalú karosszériá­jával forradalmasította az Luxuskivi- HH p^l fBH telben, toalettel, bárpulttal nokában a buszok belső berendezéséit fiz első társas családi ház Kisteleken Ahogy fordulnak a kocsik, úgy növekedik a téglarakás a teleken. A tanácselnök mondja, hogy egy emeletes társasház épül belőle. Első „fecske" ez Kistelek község­ben, eddig nem sikerült a akásgondok enyhítésének ezt az olcsóbb, korszerűbb mód­ját meghonosítani. Most négy család, köztük egy pedagó­gus família társult házépítés­re. Terv szerint jövő év nya­rán elkészül. De jönnek-e még ilyen „fecskék"? Hiszen a lakás­gondok nem rendeződnek ez­zel. A kisteleki tanács kész­ségesen támogatja az ilyen kezdeményezéseket, nemrégen szemelték ki az erre alkal­mas helyeket is. Van még egy másik újdon­ság, ami a falusi értelmiség lakásügyét hivatott szolgálni A községi tanács tavaly 280 ezer forintért vásárolt or­voslakást. Az egyik orvos ké­nyelmes otthonra talált ben­ne, a másik azonban igen szűkösen fér meg itt. Az épü­let jó, masszív, így emelet­ráépítést terveznek, s ezzel megoldódik a két orvoscsa­lád otthonproblémája, lent pedig rendelőket helyeznek el. Tizenhárom aranyérem A bécsi nemzetközi kerf tészetl kiállítás eredménybe­mutatóin a magyar kertészeti termékek eddigi legnagyobb) külföldi sikerüket aratták! Zöldségféléink, gyömölcseinlc és szőlőink egyetlen napon 13 arany-, 28 ezüst- és 18 bronzérmet kaptak. Ezeken kívül a főpavilon magyar bemutatójának rendezését ezüstéremmel, a magyar pa­vilon e bemutatóját bronz­éremmel díjazták. Az arany­érmek nyertesei: több ter­melőszövetkezet és állami gazdaság különböző fajtájú zöld- és fűszerpaprikái, vala­mint a Szőlészeti Kutató In­tézet katonatelepi gazdaságá­nak Glória Hungarie cseme­geszőlője. (MTI) • • Ösztöndíj Sienában Gyimesi Kálmán olaszországi tanulmányútja Hosszú sorokban szerelik a gyár hatalmas csar­Sienában, ebben a Rómától északra fekvő, hegyek közé ékelt kis egyetemi városban székel az Accademia Musi­cale Chigniana. ' Ezt a szép nevű intézményt egy millio­mos, a ma már nagyon öreg, 80 éves Chigi gróf ala­pította. Nyaranta — két és fél-három hónapi kurzusra — a világ minden tájáról fiatal zeneművészeket, éne­keseket hívnak ide, hogy a legkiválóbb művészek ve­zetésévei zavartalanul elmé­lyedhessenek tanulmányaik­ban. A kurzus színvonalára jellemző, hogy például az énektanszakot a' világhírű énekesnő, az operaszinpadok hajdani ünnepelt művésznő­je, Gina Cigna vezeti. Gyimesi Kálmán, a Szegedi Nemzeti Színház fiatal mű­vésze a nyáron közel két hó­napig ezen az akadémián ta­nult. Egy kis bonyodalom szorgalmasan készült az útra, dr. Korányi Elemérné kísé­retével fáradhatatlanul gya­korolt. De aztán — hogy­hogynem — itthon valami szervezési hiba történt, és Sienában kiderült, hogy a kurzus már hetek óta tart és a szegedi művész ösztöndíját már valaki másnak adták, hogy ne vesszen el. A fiatal magyar művész ott állt tehát Sienában, szinte egy fillér nélkül, kevés olasz tudásával, s ha Rómában vé­letlenü nem ismerkedett vol­na meg egy Nico Crea Piari­giani nevű orvostanhallgató­val, kénytelen lett volna azonnal hazautazni. Az egye­temista fiú azonban segített rajta, pénzt kölcsönzött, ol­csó szállást szerzett, s végül is Gyimesi Kálmán odajutott Gina Cigna elé. A nagy mű­vésznő meghallgatta, s ezzel és ezután egy csapásra el­múlt minden baj. 99 A reflektorok irányát pontos műszerekkel állít­ják be, hogy a sugárkéve egyenletesen világítsa be az uUt felszerelve, 100 km-es sebes, ségével a távolsági járatok eszményi típusa, A gyárban készült autó­buszok 75 százaléka külföld­re kerül, 25 százaléka pedig a belföldi forgalmat szolgál­ja. Természetesen sokkal több autóbusz kellene mind belföldi szükségletre, mind külföldi megrendelésre. És lesz is. Ezt határozottan ígér­ték a gyáriak. Az Ígéretek mögött már számadatok, ki­dolgozott tervek állnak. Jö­vőre első lépésként 300 da­rabbal többet gyártanak az ideinél. A távlati tervek sze­rint, 1380-ban 8000 autóbusz kerül le a futószalagról. A tervezők véleménye sze­rinti a jövő a kisméretű au­tóbuszoké, amelyek könnyen mozognak az egyre növekvő városi forgalomban. Ezért már tervezik a legoptimáli­sabb formát, a külön, uta­senkénti szellőztetést, minta repülőgépeken, s a széles ajtókat, amelyek kielégítik a modern közlekedés minden igényét. Azért csak ilyen rövid ideig, Bel canto és szövegmondás mert a szegedi művész — egyhónapos késéssel érkezett Az Accademia Musicale meg az olasz kisvárosba. A Chigniana nyári kurzusának meghívás időben megérke- kétféle hallgatója van. Az zett, Gyimesi Kálmán itthon egyik szó szerint hallgató: Vizes konfliktus Tápén 99 Ez az óriás rsuklós rövidcsen megjelenik az országutakon is, hogy bebizo­nyítsa: nemvsak a városi forgalomban, de a távolsági járatokon is megállja a helyét A múlt hét parádés vitá­val kezdődött Tápén. A Ti­szatáj Tsz panaszát — ame­lyet az Alsó-Tiszavidéki Víz­ügyi Igazgatóság ellen az öntözéses gazdálkodásra ki­jelölt terület berendezési tár­gyainak felületes tervezése miatt emelt — tárgyalták. A szarvasi ÖRKI-től felkért szakértő és a vízügyi terve­zéshez kevésbé értő, inkább pénzügyi emberek hallatták szavukat. Mindenekelőtt a vízügyi igazgatóság tervező mérnökein akarták elverni a port s olyan szakvéleményt szerettek volna papírra csi­karni, amely szerint a kö­zösben épült öntözőtelep — melyét 20 kilométer hosszú­ságú különböző méretű csa­tornák szelnek át — nem felel meg a követelmények­nek: az ásott csatornaháló­zatból egy másfél lei lomé te­res szakasz szivárog. A föld ezen a részen elnyeli a víz egy részét. Máshol ez az el­nyelt víz károsan hat a nö­vényvilágra. A vízügyi igazgatóság ter­vező részlege a tápéi 650 holdas öntözőrendszer terve­zésénél is úgy járt el, mint általában máskor szokott. A vízügy az Alsó-Tisza vidéken 1960-tól összesen 600 kilomé­ter hosszúságú belvízlevezető és öntözőcsatorna építése fö­lött bábáskodott, igen jó eredménnyel. Hogy Tápén az ásott csatorna egy részéből mégis elszivárog az öntöző­víz, ez nem az ő mulasztása, de a tsz-é sem, hiszen a talaj felszíne alatti rétegek viselkedésére egyelőre csak következtetni tudnak az on­nan hozott földmintából. Az OMMI emberei annak ide­jén „kóstolgatták" itt a föl­det, de csak a felszínt, mert az öntözéses gazdálkodásnak ez a lényeges. A tervező 6em gondolt arra, ami sajnes csak a használatba vétel után nyerhetett megállapí­tást: hogy az altalaj a ter­mőréteggel ellenkezően — az adott táblán — nem egy­séges szerkezetű. A tsz most mégis azon erősködik — ehhez egy kicsit meg is biz­tatták —, hogy ezért a víz­ügyi igazgatóság a felelős. Nappali fénynél ilyen át­látszó módon még a tápéiak­nak sem szabadna akkora luxust megengedni, hogy 15— 20 embert — még a szom­széd megyéből is — odaké­ressenek, vonjanak el a ter­melésből, a tudományos mun­kából és keressék a felelőst, a pereskedést, nem pedig a megoldást. Noha van megoldás fene­ketlen vita és perlekedés nélkül is, hiszen a csatorna szivárgása olyan objektív okkal magyarázható, amely­ről a tervezés időszakában sem a szövetkezet, sem pe­dig a tervező nem tudha­tott. Jelen esetben a hiá­nyosságok megszüntetésére tett pótintézkedések költsége — a legkorszerűbb eljárás­sal, a műanyagbéleléssel — sem haladja meg a 200 ezer forintot, sőt az agyagmagos átépítés is igen jól bevált, emellett olcsó is. Talán in­kább erről kellene vitatkoz­ni, mert Tápén az egész ön­tözőtelep jobb, gazdaságo­sabb kihasználásában csakis ezek megoldásával léphetnek előbbre. Dupsi Károly nem énekel, csak részt vesz a tanfolyamon. A másik, az úgynevezett effektív hallga­tó, aki tulajdonképpen nem is hallgató, hanem énekes. Gyimesi Kálmán ebbe a cso­portba került. Megkapta ösz­töndíját, s hozzáláthatott a munkához. Gina Cigna veze­tésével Verdi két operáját; a Traviatát és a Rigolettót tanulta. Naponta délelőtt 10 órakor kezdték a munkát; déli 1 órakor abbahagyták, s délután 4 órától este 7 óráig ismét folytatták. Most, a hazatért Gyimesi Kálmán ezt mondja erről: — Nagyon sokat tanultam. Megismertem az olasz bel canto szabályait. Gina Cigna nagyon szigorú tanító volt. Az énekszólam művészi elő­adásán felül tökéletes, hibát­lan szövegmondást követelt, A második dij Ez egyébként Olaszország­ban általános követelmény. A kurzus vége felé, szep­tember 9-én az akadémián a negyven résztvevő számára — közöttük csak a szegedi művész volt magyar — ön­kéntes jelentkezés alapján; énekversenyt rendeztek. A hallgatóknak mintegy a fele jelentkezett erre, s Gyimesi Kálmán, akit maga a nagy olasz művésznő kísért, má­sodik lett, egy olasz meg­előzte. De csak azért, mert a szegedi énekes szövegmon­dása, kiejtése nem volt hi­bátlan. A második hely per­sze nem az utolsó: Gyimesi Kálmán 40 ezer lírát kapott érte. A tanfolyamon kevés volt a szabad idő. A szegedi mű­vésznek pedig különösen: ne­ki olaszul is tanulnia kellett. Ami kevés szabadideje mégis maradt, igyekezett minél jobban kihasználni: járta a múzeumokat, képtárakat, is­merkedett a műemlékekkeL A többi között sikerült eljut­nia a Siena közelében fekvő Castellnuovo várába, a Truba­dur-legenda színhelyére. A hatalmas középkori várba és környékén készítették né­hány éve a nálunk is nagy sikerrel játszott olasz opera­filmet. Meghívás jövőre A késő érkezés ellenére is minden rendbe jött. Illetőleg majdnem minden. Az elké­sett Gyimesi Kálmánnak ugyanis még a tanfolyam be­fejezése előtt haza kellelt jönnie. A szegedi színház a Danton halálával kezdi az új évadot, s ebben ő énekli a főszerepet. De hát ez nem nagy baj. Gyimesi Kálmán kezében van ugyanis Gina Cigna újabb meghívása. A nagy olasz művésznő „a ki­váló képességű magyar mű­vészt" jövőre újra ott szeret­né látni az akadémia hallga­tói között. De akkor már késés és ko­rai távozás nélkül. ö, l. 4 DÉL-MAGYARORSZAG Vasárnap, 1964, szept. 20.

Next

/
Oldalképek
Tartalom