Délmagyarország, 1962. december (52. évfolyam, 281-305. szám)

1962-12-30 / 304. szám

2 DÉL-MAGYARORSZÁG Vasárnap, 1968. december M. Bonn két szék között a földre eshet Adenauer egyoldalú engedményeket követel a Szovjetuniótól Adenauer kancellár nyi­latkozatot adott a PÓlitiseh­Soziale Korrespondenz című kereszténydemokrata sajtótá­jékoztatónak. adják fel eddigi merev holnapra valóra válhat majd magatartásukat, cs tegye- az a fenyegető lehetőség, nek végre kezdeményező hogy az NSZK egy napon lépést, két szék között a földre esik. Nyilatkozatában kijelentet- annál fa nkább mert ta- Ugyancsak erre mutat rá te ugyan hogy -figyelmesen «en a le^bi szövet vezércikkében a Westdeutsche megvizsgálják ha a Szovjet- megnyilatkozások arról ta- Tageblatt> ^^ hangsú_ unió uj és alkalmas javas- nuskodnak, hogy van moz- ]y0zza: 131 ©Itat terjeszt elő a függő gási terület a tárovaiá-nir ShLv^ÍÍS^ £ Nyugat-Berlin kér­derült: désében ls. ... . — Az a "terikai kormány * bonni kormány kizáró- ._,„_„„, lag úgy képzeli el a nem- egyCTlesen üdvözöl egy ilyen zctközl feszültség enyhité- nyugatnémet kezdeménye­sét, hogy a Szovjetunió te- zést — hangsúlyozza a lap gyen egyoldalú engodmé- _ mert az levenné azEgya­nyekct- sült Államok válláról a te­Adenauer azt ls kifejezésre her egy részét. Ha azonban juttatta, hogy Bonn tovább­ra is görcsösen ragaszkodik az NDK bekebelezésére irá­nyuló irreális politikához. Bonn két szék között a földre eshet — írja a Frank­furter Rundschau. A lap szombati vezércikkében ol­vasóinak emlékezetébe idézi, hogy éppen egy évvel ezelőtt Intézett a szovjet kormány emlékiratot a bonni kor­mányhoz, és abban a két ál­lam közötti kapcsolatok meg­javítását Javasolta. Rámutat arra, hogy az akkori remé­nyek füstbe mentek, mert Bonn továbbra ls ragaszko­dott elavult politikájához. A Frankfurter Rundschau arra sürgeti a bonni veze­tőket, hogy v — Ha az NSZK tovább­ra sem terjeszt elő Saját javaslatokat a berlini hely­zet enyhitésére, egy napon majd mások találnak olyan kiutat, amely nem fog megfelelni Bonn elképze­léseinek. Akkor azonban késő n tizenöt éves népköztársaságot ünnepli Románia A nasy nemzetgyűlés ülése az évforduló alkalmából nem történik semmi, máról majd a siránkozás. (MTI) A Román Népköztársaság tőkés földesúri rendszer ' sö- állhatatos és következetes bé­nagy nemzetgyűlése a köz- tét éveire, majd hosszan fog- kepolitikát folytat Eltökél­társaság kikiáltásának 15. év- lalkozott az elmúlt 15 év ten küzd a nemzetközi eny­fordulója alkalmából szom- eredményeivel hülésért és a nemzetközi élet baton délelőtt a népköztársa- Gheorghiu-Dej elmondotta, normalizálásáért, az új világ-' ság palotájának kongresszusi hogy Románia ipari összter- háború veszélyének elhárítá­termóben ünnepi ülést tar- melése 1962-ben nyolcszoro- iáért. A Romén Népköztár­tott san felülmúlta az 1948. évi saság síkraszáll az összes or­Stefan Vojtecnek, a nagy színvonalat. A Román Nép? szagok közötti gazdasági kap­nemzetgyűlés elnökének rö- köztársaság dolgozói hét nap- csolatok fejlesztéséért, min­vid megnyitó szaval után Pal határidő előtt teljesítet- den megkülönböztetés és Gheorghlu-Ds), a Román t6k 02 évi össztermelés! ter- mesterséges korlátok nélkül Munkáspárt Központi Bi- vüket. Hangsúlyozta, hogy az A Román Népköztársaság zottságának első titkára, az 1360—1362 közötti időszak- kormánya különleges figyel­államtanács elnöke mondott han, a hatéves terv első felé- met fordított és fordít a föld­ünnepi beszédet. Beszéde ele- ben az Ipari termelés 56 szá- rajzi övezetében fekvő orszá­jén hangsúlyozta, hogy az or- zalékkal növekedett. gokkal való jóviszony kiala­szág lakostága a szocializmus A mezőgazdaságról szólva kítására. Ezt a célt szolgálták győzelmének jegyében ün- Gheorghiu-Dej hangsúlyozta: ismert javaslatai a balkáni , neplt meg a népköztársaság a román nép ez év tavaszán béke megszilárdítására és a lesz | kikiáltásának 15. évforduló- nagyszérű győzelmet aratott, jószomszédi viszony megva­Szovjet küldöttség utazott Kubába Részt vesz a forradalom évfordulójának ünnepségein t Pénteken éjjel elutazott nöke vezeti. A küldöttségnek Moszkvából Havannába az a tagjai még Ivan Ltonov, az szovjet küldöttség, amely OSZSZSZK Legfelső Taná­részt vesz a forradalom ne- csának elnökhelyettese, Jurij gyedlk évfordulója alkalmé- Zsukov, a Pravda szemleíró­ból Kubában sorra kerülő Ja, Jurij Vlaszov súlyemelő ünnepségeken. A küldöttsé- világbajnok, Vagyim Szaju­get, amelynek tagja Pavel *J°> • Komszomol Központi " . , . , . ., Bizottságának tltkara és a Popovics, a 4. számú irhajós, már Kub6ban tartózkodó Pjotr Fedotzejev, o Szovjet Grigorij Vladikin műveló­Tudományos Akadémia alel- désügyi miniszterhelyettes. A lenini nemzetiségi politika győzelme A Pravda cikke a Szovjetunió megalakulásának 40. évfordulója alkalmából A Szovjetunió megalakuló- me volt A cikk hangsúlyoz- zott egy tervezetet, amely­sának 40. évfordulója alkal- za, hogy a szocialista orszá- nek értelmében Ukrajna, Be­mából a Pravda szombati sok kommunista pártjai a lorusszia, Azerbajdzsán, Grú­száma közli V. Zevkinek, az Szovjetunió tapasztalatára tá- ^ ^ Örményország auto­SZKP KB Marxizmus—Leni- maszkodva oldják meg a , .... nizmus Intézet osztályvezető- nemzetiségi kérdést. A Szov- n6m köztársasági jogokkal Jéflak cikkét jetunió példája, vagyis a né- felruházva az orosz föderá­Vcrfn hnov a Peknck a telÍeS egyenJögúsá- cióba olvadt volna be. megállapítja, hogy a testvéri barátságon, a .„ autonomizlTm. gondola­Szovjetunió megalakulása a kölcsönös megbecsülésen és , Az autonomianus gondola kommunista párt lenini nem- segítségen alapuló kapcsola- gyökeresen hibás volt'- KÓ' zetiségl politikájának győzel- tai lelkesítik az ázsiai, afri- ges ellentétben AUt a lenini kai és latin-amerikai népeket nemzetiségi politikával, csor­is- bította az önálló nemzeti Zevin hangsúlyozza: Lenin SZ0Vjet köztársaságok jogait zseniális elgondolása volt, nífn /elelt meg a népek hogy a Szovjetuniót az egyen- közötti barátság megerősítés jogú, önálló szovjet köztár- sének _ írja zevin. saság önkéntss egyesülése A szerz5 rámutat, hogy alapján kell megszervezni. SztAlln ellenségesen fogadta Sztálin személyi kultuszának jaVaslatát a szovjet időszakában elterjedt az a köztársaságoknak az egyen­változat, mintha Sztálin lett jogúság és a függetlenség volna a Szovjetunió megala- megtartáso alapján történő kulásának kezdeményezője és egyesítésére. D® felismerve, szervezője. A gyakorlatban hogy a Központi Bizottság azonban — ahogy ezt a XX. kongresszus után lenini dokumentumok I ját. Visszapillantást vetett a befejeződött a mezőgazdaság Íósítására. Mint a 18 hatalmi szocialista átszervezése, s ez- leszerelési bizottság tagja, a zel a szocializmus végleges román kormány széles körű győzelmet aratott a városon tevékenységet fejt ki az álta­és falun. lános és teljes leszerelési A külpolitikáról szólva a szerződés létrehozásáért, szónok a többi között hang- A nagy nemzetgyűlés ülés­súlyozta: szaka az ünnepi üléssel befe­A Román Népköztársaság jeződött. (MTI) megmutatták — Sztálin a köztársaság egyesülését hely­telen útra vezette. Kidolgo­A külügyminiszter első helyettesének nyilatkozat az ENSZ-közgyülésről désekkel fognak az eddigiek­nél konkrétabban foglalkoz­ni, és hogy az ott résztvevő semleges országok az eddigi­ekhez hasonlóan ismét hasz­nos áthidaló megoldásokat javasolnak. — Utalnék itt arra a tény­re is, hogy U Thant főtitkár megválasztása után a köz­gyűlés előtt tett nyilatkozatá­ban fő törekvését úgy jel­lemezte, hogy a főtitkári tisztséget elsősorban a fe­szültségek enyhítésére és a (Folytatás az 1. oldalról.) mével ellentétes határoza­delegáclók jelentős része fel- tokra ls. Ez a tény egyedül Ismerte azt a tényt, hogy a is lehetetlenné tette elíoga­kérdés vitája nem hasznos dását. senki számára, még a kérdést — Talán még jobban meg­erőszakoló Egyesült Államok világítom a magyar delegá­számára sem. Ezt a tényt, ha ció álláspontját, ha elmon­előbb nem, a szavazás után dom, hogy a bizottsági sza­az Egyesült Államok delegá- vazás során több semleges dójának Is tudomásul kellett ország kérésére a Javaslat vennie. Ezzel magyarázható, először részeiben került sza­hogy Munro megbízatásának vazásra Így külön szavazás megszüntetésére a javaslatot volt Munro megbízásának ők maguk tették meg. A ja- megszüntetéséről. Az erre vaslatot a nyugati hirügynök- vonatkozó szavazásnál Ma- Q Ji. ségek — beiéért ve az amerl- gyarország és a szocialista or- vitás kérdések megoldásának kai sajtót és rádiót is — he- szágok nem ellenszavazatot elősegítésére kívánja felhasz­lyesen úgy értékelték, hogy adtak le. hanem nem vettek „álni. A karib-tengeri be­az gyakorlatilag a -magyar részt a szavazásban. így jut- töltött poziiív szerepével ezt kérdés* lezárását jelenti. tatták kifejezésre azt hogy _ _ F — A magyar delegáció en- az eddigi határozatokkal nek ellenére a határozati ja- szemben a jelenlegi javaslat­vaslat ellen szavazott két ok- nak ez az egyetlen része je­ból. Egyrészt ml a kérdés el- lent előrehaladást. Ez volt ső napirendre tűzésekor le- egyébként az egyetlen szö­szögeztük és azóta is mindig vegrész, amelyet a bizottság fenntartottuk azt a helyes és ellenszavazat nélkül foga­jogos elvi álláspontunkat, JWt'W. v hogy a -magyar kérdés-seí kapcsolatban felvetett egyet­len probléma sem tartozik az ENSZ hatáskörébe, s ezért az összes eddigi határozati ja­vaslatok beavatkozási kísér­letet jelentenek Magyaror­szág belügyeibe. Ennek alap­ján túlzás nélkül mondható, Lenint támogatja, Sztálin közzétett nem ragaszkodott saját szem­mór pontjaihoz. A későbbi évek­ben azonban Sztálin elmos­ta az autonomista tervezet és a Szovjetunió megalakításá­nak lenini tervezete közötti gyökeres különbséget Sztálinnak a köztársasá­gok egyesítéséről vallott fel­fogását áthatotta a rá jellem­ző adminisztrálgatás és kap­kodás — hangzik a cikk. Zevin végezetül megálla­pítja, hogy az SZKP világtör­ténelmi jelentőségű sikereket ért el a nemzetiségi kérdés megoldásában. A nemzetek szoros együttműködésének kulcsa a helyes gazdaságpo­litikában, a szövetségi köztár­saságok gazdaságának komp­lex fejlesztésében és szakosí tásában, erőfeszítéseik egye­sítésében és összeegyezteté­sében keresendő. (MTI) a szándékát valóban, már megválasztása előtt is igazol­ta. i — Annak ellenére, hog­most az ENSZ lezárult 17 közgyűléséről beszélgetünk, befejezésül elsősorban azt szeretném elmondani, hogv a leszereléssel kapcsolatos kér­Mi várható a leszerelés- d(sspk nemcsak F.NSZ-kSzgyű­scl kapcsolatos kérdések- lések és ENSZ-Wzottsógok, ben? hanem mindenekelőtt minden — Mindenki tudja, hogy e békeszerető ember gondját kérdések nemcsak létfontos- Jelenti. Az általános és tel­ságúak az összes nének szá- fos lefegyverzés megvalósítá­mára hanem rendkívül bo- sa nagymértékben múlik jan uuzas nerau. munu...*,, nyolu'ltak is Senki sem v^f- awnls milyen hogy az egyetlen elfogadható ta tehát azt, hogv a megegye- ket érünk el az ENSZ-en kí­határozati javaslat számunk- zéseket egv-két év alatt sike- vüli frontokon, mennyire si­ro az lett volna, ha a közgyű- rül kidolgozni. kerül társadalmi erők — így lés elismerve az eddigi viták - A leszerelési kérdések g nemzetközi békemozgalom alapokmány-ellenes voltát, H°zfO,űlesl v,t*i* bizony")11; ,, „,,4_ dp leveszi a kérdést a napirend- hogy mind több delegáció ülegLnL^T^Tköívt ról. látja, hogy a megegyezésnek roieg a nyugati vuag xozve - De ezen túlmenően a a nyugati hatalmak állás- ZZl Javaslat bevezető részében pontja az akadálya. Joggal Mrcra mozgósítani fejérié hivatkozott az eddigi, való- várható tehát, hogy a genfi be nyilatkozatot Mód Péter, ban as alapokmány szeli®: értekezletek is. ezekkel a kétz (MTI) A'nd'a megbízólevelét az új koreai nagykOvet Dobi István, a Néptóztár­saság Elnöki Tanácsának el nöke szombaton fogadta Szon Csan R)om rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság új magyarorszá­gi nagykövetét, aki átadta megbízólevelét. A megbízólevél átadásakor Szon Csan Rjom és Dobi Ist­ván beszédet mondott Magyar államférfiak ••1 •• 1 w j ? • j • udvozlo taviratai román államférfiaknak Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottságának első titkára, a Minisztertanács elnöke és Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke a Román Népköztál" saság kikiáltásának 15. évfordulója alkalmából üdvözlő táv­iratot küldött Gheorghe Gheorghiu-Dejnek, a Román Mun­káspárt Központi Bizottsága első titkárának, a Román Nép­köztársaság Államtanácsa elnökének és Ion Gheorghe Mau­remek, a Román Népköztársaság Minisztertanácsa elnöké­nek. Péter János külügyminiszter a Román Népköztársaság kikiáltásának 15. évfordulója alkalmából táviratban üdvö­zölte Corneliu Manescut, a Román Népköztársaság külügy­miniszterét. (MTI) Külpolitika! hírek , . f&F&kban. Pekingben nyilvánosságra hozták a kínai—pakisztáni tárgyalásokról kiadott közle­ményt. A tárgyalások a Kí­nai Népköztársaság hszíncsi­angi területe és a *paklsztó­támadás Során az OAS-ban­diták tíz arab beteget meg­öltek és felgyújtották a mű­tőt. * Szombaton reggel Mosxk­n) ellenőrzés alatt álló kör- vdba érkezett az a TU—114­zetek* hovatartozásának kér- es típusú szovjet turbólégcta­déséröl folytak. A Renmtm varos repülőgép, amely le­Ribao szombati számának szállás nélkül tette meg a vezércikkében üdvözli az el- Kuba—Szovjetunió közti utat. vi megállapodást és reméli, Ezzel a két ország között hogy ugyanilyen tanécskozá- megkezdődött a rendszeres sok útján eldől Kasmír ho- légiforgalom. vatartozása is. A most megnyílt légiút a * világ leghosszabb légivonala. Az amerikai kongresszus * egyesített gazdasági bizottsá- AZ úgynevezett védelmi ga közzétette jelentését az törvény alapján Indiában le­Egyesült Államok mérlegé- tartóztatták K. Vorior képvl­neit deficitjéről. Az ország selőt, az Indiai Kommunista mérlegének évi közepes de/l- párt Országos Tanácsának citje 1958-tól 1961-ig. 3,4 mii- tagját — jelenti a Statesman liárd dollár volt. Ebben az című lap tudósítója Trivan­évben kétmilliárd dolláros drumból. deficitet várnak. Bár a deficit elsősorban az Egyesült Államok hatalmas külföldi katonai kiadásainak következménye, az albizott­ság mégis -bizonyos nyugati országok helytelen politiká­jával* akarja indokolni a mérleghiányt. Az algériai rendőrség le­tartóztatta az OAS két tag­ját, akik április 3-án részt vettek az algíri klinika elle­ni bandl tatámadásban. A Értesítjük kedves ven­djeinket, hogy a SO­MOGYI UTCAI feji VŐM kat IMS. Január 2—10-Lg ta­tarozás miatt zárva tarjuk A legközelebbi TEJIVO A BOSZORKÁNYKONYHA, ES SZÉCHÉNYI TEJ­IVO. S. 13868 Altalános szakmai gyakor­lattal rendelkező présszerszám készítésben Jártas eszter­gályost keresünk TMK munkára. Siketek és Csökkeni Mun­kaképességűek Vegyes Ktsz Szeged, Attila u. 11. sz. (Csökkent munkaképes­ségűek előnyben). S. 13835 ÉRTESÍTJÜK kedvea vendégeinket, hogy a Szőke Tisza HaJAéttererm közked­velt zenekara. Lakatos­trió minden este a Sárkány Éttermünkben tnUCDSiUÁl OLCSÓ ARAK! JO SZORAKOZAS! TANC1 S. 13853 A Sövényházi Szociális Otthon azonnali belépésre al­kalmaz ELMEAPOLOT, FÖSZAKACSOT, karbantartó VILLANYSZERELÖT, ÉRETTSÉGIZETT FIATALT, ÁPOLÓNAK. K. 512 /

Next

/
Oldalképek
Tartalom