Délmagyarország, 1962. december (52. évfolyam, 281-305. szám)

1962-12-02 / 282. szám

Vasárnap, 1962. december 2. 5 Ünnepségeken emlékezett névadójára í\eni a vonat, az állomás késik a József Attila Tudományegyetem a köliő halálának 25. évfordulóján A nagy magyar proletár­költő, József Attila halálá­nak 25. évfordulója alkalmá­ból tegnap, szombaton a köl­tőről nemrég elnevezett tu­dományegyetemen magas színvonalú ünnepségeket ren­dezett az egyetem, a Haza­fias Népfront Szeged városi bizottsága és a Kortárs szer­kesztősége. Délután az egye­tem Dugonics téri központi épületében kiállítás nyílt. amely képekben, könyvek­ben. folyóiratokban megje­lent anyagok és egyéb do­kumentumok felhasználásá­val mutatta be József Attila életét, kiemelve a Szegeden töltött évek jelentőségét és munkásmozgalmi harcait. Nagyszámú érdeklődő jelen­létében dr. Szauder József tanszékvezető egyetemi tanár nyitotta meg a kiállítást. Be­szédében a többi között han­goztatta, hogy Szeged azért jelentős a költő fejlődése szempontjából, mert ebben a városban találkozott először a munkásmozgalommal és itt tette meg az első lépéseket a szocializmus eszmerendsze­re felé. A megnyitó beszéd ismertette a szegedi iroda­lomtörténészek, kutatók mun­káját ebből a szempontból is. Dr. Szauder József pro­fesszor tetszéssel fogadott | szavai után a megjelentek érdeklődéssel nézték végig a nagy gonddal összeállított, lartalmas, színes és érdekes kiállítást. Nagy íömegekei vonzó irodalmi esi Este az egyetem aulájában irodalmi estet rendeztek. A rendkívüli érdeklődésre jel-J lemző. hogy már jóval nyolc óra előtt zsúfolásig megtel­tek az aula széksorai és so­kan a folyosón állva hallgat­ták az estet. Részt vett az ünnepségen Siklós János, az MSZMP Csongrád megyei bizottságának titkára, Nagy István, a Városi pártbizott­ság tagja, a Hazafias Nép­front szegedi titkára is. Megnyitót dr. Antalffy György, a megyei párt-végre­hajtóbizottság tagja, a József Attila Tudományegyetem rektora mondott. Darvas Jó­zsef kétszeres Kossuth-díjas író, a Magyar írók Szövetsé­gének elnöke József Attila útján címmel tartott érdekes, gondolatgazdag előadást. Kü­lönösen azt hangoztatta, hogy a VIII. pártkongresszus fel­szólította az írókat is: tanít­sák meg népünket szocialista módon élni, dolgozni és gon­dolkodni. Ezt a feladatot a mai írók csak József Attila útján járva tudják megvaló­sítani. Ez azonban nem je­lenthet utánzást, ©pigoniz­must, hanem azt kell jelen­tenie: a mai írók a ma, a mi korunk kérdéseire adjanak szép és igaz választ. Ezután József Attila A város peremén és a Duná­nál című versét Major Ta­más kétszeres Kossuth-díjas kiváló művész adta elő rendkívül nagy, kirobbanó sikerrel. Sikeresen szerepelt ezt követően az est legfia­talabb résztvevője, a József Attila halálának évében született Bárányi Ferenc, aki két verset mondott el. Az Egyetemi Énekkar Ker­tész Lajos vezetésével Dávid Gyulának József Attila Gyöngy című versére írt művét, majd bemutatóként Mison Gusztáv József Attila Favágó című költeményére írt kórusmúvét adta elő. Nagy tetszéstől kísérve ol­vasta fel Dobozi Imre Kos­suth-díjas szatíráját. Az iro­dalmi est egyetlen szegedi írószereplője, Tóth Béla megérdemelt sikerrel olvasta fel Téglaégető című irodal­mi riportját, Váci Mihály József Attila-díjas költő pe­dig verseiből adott elő. Szünet után Illés Béla Kossuth-díjas író olvasta fel Mi öregek című novelláját. Simon István Kossuth-díjas költő néhány versét mon­dotta el. Az egyetem KISZ­szavalókórusa József Attila Munkások című versét mondta el szép, ihletett előadásban. Garai Gábor költő verseiből mutatott be, majd befejező számként igen nagy hatással, megragadó előadásban több József At­tila-verset mondott Major Tamás. Zárszót dr. Király István Kossuth-díjas egyetemi ta­nár, a Kortárs főszerkesz­tője mondott. A kulturális eseményt jelentő estet dr. Osváth Béla, a Kortárs szer­kesztője konferálta igényes irodalmi összekötő szöveggel. Öröm számot adni arról, hogy a Dél-Alföld metropoli­sza, Szeged, valóban rendel­kezik fővárosi vonásokkal. A Tisza Szálló átépítése pél­dául legalább olyan gyors ütemben valósul meg, mint ahogyan a budapesti Royal épült, s a nagyállomás is méltó követője a Keleti-pá­gerendák, tönkrement bádog­lapok kicseréléséhez. S ah­hoz sem fér kétség, hogy igazuk volt azoknak, akik nem elégedtek meg ennyivel, s azt tartották, hogy ha mér nekikezd az építőipar a munkának, nem árt egy kis átalakítás sem. A semmihez sem értő uta­vek ontják csarnokban, peronon. a világosságot váróteremben, lyaudvarnak. De tréfán kí- zóközönség tavaly nyáron azt vül: a hasonlat valóban helytálló, mert most már or­szágos tapasztalat mondatja az emberrel, hogy a felújí­tási munkák befejezése nem itt a földön van megírva. Elkésett határidő Maradjunk most csak a szegedi nagyállomásnál Ezt az öreg épületet állítólag 1900-ban újították fel, na­gyon időszerű volt tehát, hogy nekilássanak végre a potyogó szegélykövek, korhadt tető­GYORSPOSTA • GYORSPOSTA GYORSPOSTA • GYORSPOSTA Járhatatlan út — házépítés miatt Újszegeden új emeletes házak épülnek a Ládagyár és a Kísérleti Intézet között Emiatt sajnos több ezer ember szinte jár­hatatlan úton közlekedik. Eddig még csak el lehetett viselni, de mihelyt esett az eső, a cipők elmerültek a sárban. Most még csak ősz van, de mi lesz a nagy havazáskor, vagy a tavaszi olvadáskor? Üjszegedi Kender-, Lenszövő Vállalat dolgozói * Az Ogyessza városrész építése valóban akadályokat gördít a Tisza-parton a gya­logosok részére. Ezzel kapcsolatosan a vá­rosi tanács tervosztályán a következőket válaszolták: — Mégvizsgáltunk minden lehetőséget, hogy az újszegedi kendergyárba járó dol­gozók és az üzemen túl lakók jogos pa­naszát orvosoljuk. Az építkezésnél a daru miatt a járókelőknek kitérőt kell tenni. Száraz időben ez nem okozott különösebb problémát, most azonban igen. A töltésen nem helyezhetünk el még salakot sem, víz­ügyi szakszempontok miatt. Mégis kerestünk megoldást, hogy csökkentsük az út járha­tatlanságát. Az elkészült új házak előtt be­fejezték a betonjárda építését. Ezáltal a 150—180 méter hosszú rossz út lecsökkent 60—70 méterre. Itt is a töltésen betonla­pokat helyezünk el és sár esetén, habár kissé körülményesen, át lehet lábalni. En­nél többet nem tudunk tenni jelenleg, csak miután a tavasszal befejeződött az új ház­tömbök építése. Akkor széles parkírozott utat létesítünk a Tisza-parton. A közvilá­gítást is javítottuk már ezen a részen a gyár dolgozói s a környékbeli lakosok ér­dekében. Szavatosság — régi motorral Ez év februárjában egy mosógépet vásá­roltunk. Gépünk jól üzemelt, azonban a szavatossági idő lejárta előtt elromlott. Azonnal jelentettük a Fémipari és Finom­mechanikai Vállalat javítórészlegének a hibát, a gépet beszállítottuk a műhelybe, ahol kiderült, hogy a motor égett le: ki kellett cserélni. Rövid idő múlva vissza­kaptuk a mosógépet és egy használt mo­tort láttunk viszont, eiég ütött-kopott ál­lapotban és egészen más típusú, mint ami azelőtt volt benne. A mosógép nem olyan jó, mint korábban volt, nagyon hangos. Mi . a gépért rendes árat fizettünk és teljes ér- szeműket tékú motort szeretnénk visszakapni, ha az a garanciális időn belül javításra szorul. Cseh Lajos, Mérei utca 13/b. * A panaszt már megvizsgálta a városi tanács ipari osztálya és a kereskedelmi fel­ügyelőség, de orvoslást nem tudtak talál­ni. Ugyanis — miként a vállalat Javító­részlegének vezetője, Dukai Ernő elmon­dotta — a garanciális motorcserét csak a gyár által kiadott motorokkal tudják vég­rehajtani. A Hajdúsági Iparművek a Gel­ka központon keresztül felújított, újra te­kercselt és valóban más típusú motorokat küldött a vállalatnak legutóbb. Csak eze­ket tudják behelyezni az elromlott mosó­gépekbe. A javítószerviz ellen tehát nem emel­hetünk kifogást. A panaszosnak mégis iga­za van. amikor azonos értékű motort kíván a szavatossági időn belül az elromlott he­lyébe. Éppen ezért a gyártó üzemnek és a Gelka központnak kell a vásárlók ilyen igényét a szavatosságnak megfelelően ki­elégíteni. A türelem jutalma Ha minden így van, vagy így lesz, mi hát a baj? Ami volt, kár felhánytor­gatni, a résztervek késedel­mes elkészítése, a különbö­ző anyagfélék késedelmes szállítása már a múlté. A vasút és az építővúllalat a kezdeti torzsalkodások után megtalálta a kellő összhan­got is. E tényezőknek kö­szönhető, hogy kevés kivé­teltől eltekintve év végére valóban elkészül a nagyállo­más felújítása. Egyedül a központi fűtés erőművének és hálózatának felszerelése marad el, s amit emiatt kár lenne megcsinál­ni: némi festés, burkolás, ilyesmi. Talán a váróterem hangszigetelésének befejezé­se is késik valamelyest. A fűtésszerelés elmaradása ... Ma is fűtik az állomás helyi­ségeit, mégpedig a tervben előírt úgynevezett Heating­fútéssel. Bár az eredeti el­képzelésben is központi fű­tés szerepelt, de hogy, hpgy nem, végül is a KPM magas­építési osztályának javasla­tára utólag kerülhet csak sor megvalósítására. Idén au­gusztusban kötötték meg rá ,,, , , ,, .a pótszerződést, s ennek ha­melle nyáron kellemes te- tárideje a jövő év októbere, rasz párosul. A vasutasok Néháhy év múlva, mikor szolgálaiát korszerűen fel- már elfelejtettük, hogy mi­szerelt forgalmi iroda, üzemi l.ven lassan, mennyi várako­konyha, étkezde, öltöző teszi zás után készült el a nagy­könnyebbé. Az utasok fülét állomás, bizonyára osztatlan sem teszi tönkre többé a tetszéssel használjuk a ne­künk, nagyérdemű utazókö­zönségnek nyújtott kényel­met, az újjávarázsolt épüle­te'.. Hiszen megszolgáltunk érte türelemmel! Fehér Kálmán hitte még, hogy majd talán őszre, az idén. hogy majd ta­lán nyárra ismét birtokába veheti az állomás épületét. Persze ők nem tudták, hogy az átadás határidejét 1962. december 31-ben állapította meg a vasút és az építővál­lalat által kötött szerződés. Arra sem gondoltak, hogy pótszerződést is lehet kötni, ami éppenséggel 1963. októ­ber 1-i befejezést lát a leg­megfelelőbbnek. Persze, hiszen nemcsak a ' vonatok késhetnek, hanem az állomás is! Korszerűbb lesz az épület De ha a vége jo, minden jó. S abban senki sem kétel­kedik, hogy az újjávarázsolt pályaudvar majd nagyon jó lesz. Az utasellátó máris új konyhát kapott, s a bisztró hangszórók recsegése, mert olyan hangosító berendezést szereltek fel, mely alkalmaz­kodik a körülményekhez, pedig nem kezdi ki a pisla villany, fénycső­54ésfél millió kilométernyire a tél kezdetétől Decembe r 22-ig még 18 perccel rövidülnek a nappaluk A naptár szerint még tart lett. Jövő szombaton a nap­az ösz, és éjszakái egyre újabb perceket hódítanak el a nappaloktól. Pontosan há­rom hét van még hátra az őszből, mert a tél ebben az esztendőben december 22-én reggel 9 óra 15 perckor kez­dődik. A Nap szombaton még 7 óra 11 perckor kelt és dél­után 5 perccel 4 óra előtt bu­kott le a látóhatár szélén, te­hát pontosan 8 óra 44 percen át vándorolt a horizont fe­Eszperantó klubszoba a Vasútforgalmi Technikumban A Szegedi Vasútforgalmi Technikumban dr. Szabó Ti­bor tanár vezetésével eszpe­rantó szakkör működik igen szép eredményekkel. Rövid kéthónapos tanulás után már eszperantóul leveleznek kül­földi fiatalokkal. A szakkör jelentős támogatást kap a Sziklai Sándor kollégiumtól és terveik szerint a követke­ző oktatási idényben már együttesen több csoportos oktatáson foglalkoznak a mind nagyobb számban je­lentkező fiatalokkal. Kap­csolatot tartanak fenn az ogyesszai vasutas eszperan­tista fiatalokkal, akik július­ra látogatásra hívták meg őket. A további munkát előse­gíti szépen berendezett új klubhelyiségük, amelyet de­cember 8-án Zámenhof-em­lékest keretében avatnak fel a Vasútforgalmi Technikum­ban. pal már csak 8 óra 34 percig tart, s a következő hét alatt újabb 6 percet veszít. Ponto­san 3 hét múlva, a tél bekö­szöntekor pedig a Nap suga­rai csau. t perccel fél 8 előtt érkezneK el hozzánk, és for­rásuk délután 3 óra 55 perc­kor már el is tűnik szemünk elől. Az év legrövidebb nap­pala tehát mindössze 8 óra 26 percig tart. Ekkor szűnik meg az éj­szakák térhódítása, de az el­szaladt perceket — különö­sen kezdetben — nagyon vo­nakodva adják vissza a nap­paloknak. Háromszor 24 óra telik el amíg a nappal egyet­len percet visszahódít, és még az év utolsó napja is mindössze 4 perccel lesz hosszabb a 22-inél. Addig is. amíg elérkezik hozzánk a tél. hatalmas utat kell még megtennünk. Mivel a Föld kereken 30 kilométe­res másodpercenkénti sebes­séggel száguld a Nap körüli pályáján, december 22-nek reggelén csaknem 54 és fél millió kilométernyire le­szünk már a térnek attól a pontjától, ahol ma ránk kö­szöntött a reggel. (MTI) Megszüntették az újszöregi mozi! Az újszöregi iskolában négy vagy öt éven át minden csütörtökön lceskenyfilm mo­zielőadást rendeztek. A sok száz dolgozónak nyújtott szórakozást most megszün­tették. Nagyon sajnáljuk, hogy a szőregi tanács ilyen határozatot hozott. Nem is­merjük ennek okát. Csonka György Üjszőreg, 319-es őrház * Valóban a szóregi tanács kérte a Csongrád Megyei Moziüzemi Vállalatot, hogy az újszöregi keskenyíilm­vetítést szüntessék meg. Er­re azért került sor, mert az ottani iskolában a nézők megrongálták a tantermet, nagy rendetlenséget hagytak maguk után, amit az iskola tanítóinak kellett feltakarí­tani. Ugyanakkor az esti elő­adásokat a tanuló gyerekek is látogatták, ami tilos. A községi tanács érvei el­fogadhatók, azonban való­ban jobb megoldást is lehe­tett volna találni. A kör­nyék lakossága összefogással megoldhatná mind a taka­rítást, az iskolába járó gye­rekek második otthonának megóvását, mind a 14 éven aluli gyerekek kitiltását az esti előadásokról. NAPIRENDEN: Ismét a tíizelcM'lSátás iV ovember 10-én Tüzelő­1 ellátási gondok a kül­ső városrészekben címmel cikk jelent meg a Dél-Ma­gyarországban Ebben szó­vátettük a TÜZÉP-boltok rossz áruellátását. Az em­lített cikkben Fabula Já­nos, a TÜZÉP Csongrád megyei igazgatója kérdé­sünkre elmondta, hogy a tüzelőellátásban javulás várható. Készletek ugyan nincsenek, de a szén pótlá­sára tízezer tonna fát kap­nak, a szén érkezése is fo­lyamatos. Naponként 5—6 vagon iszap, lignit és bri­kett érkezik. Készletek hiányában a beérkező tüze­lő azonnal elfogy. Fabula János megígérte, hogy a külvárosi TÜZÉP-boltok áruellátását javítják és bő­vítik a választékot. A cikk megjelenése után újabb panaszok érkeztek szerkesztőségünkhöz. A vá­sárlók bejelentették, hogy időnként még mindig gon­dot jelent a téli tüzelő be­szerzése. Utánajártunk an­nak, hogy a TÚZÉP igaz­gatója által ígértek hogyan valósulnak meg. Kiderült, hogv Fabula János november elején sze­rényen ígért, mert Szeged­re naponként nem 5—6, ha­nem 10—12 vagon szén érkezik. Egyedül a jelzett nagyobb mennyiségű iszap­szén hiányzik. A tél miatt nem tudták szállítani a keresett iszapot, mert az vizes és szétfeszíti a vas­úti kocsikat. Iszapot előre­láthatólag legkorábban áp­rilisban — a fagyveszély után — szállíthatnak. A TÜZÉP egyébként pontos statisztikával bizo­nyítja. hogv nem rossz Szeged tüzelőellátása. 1961­ben 3539 vagon szenet hoz­tak forgalomba, idén pedig 4672 vagonnal. Idén a sze­gediek 47 vagonnál több kokszot vásároltak és 27 vagonnal több fát. Csupán brikettből volt kevesebb idén. mint tavaly. Az ösz­szesítés szerint most 1046 vagonnal több tüzelő van a szegedi háztartásokban, mint 1961-ben volt. A sta­tisztika még ezt is rész­letezi. 1961-ben egy lakás­ra 21,4, idén pedig 24,4 má­zsa tüzelő jut. A számok világosan be­szélnek, nincs különösebb baj Szegeden a tüzelóellá­tással. A város lakosságá­nak kis százaléka nem sze­rezte be korábban a tüze­lőjét, s most ezeknek a háztartásoknak az igénye jelentkezik. A választék je­lenleg nem nagy. Berentei szén, valamint lignit van. s néhány fajta hazai bri­kett. Az elmúlt években igen megszerették a szege­diek az NDK-brikettet és sokan azért nem szerezték be tüzelőjüket, mert erre vártak A TÜZÉP pedig már év elején jelezte, hogy neim importálunk brikettet a Német Demokratikus Köztársaságból. A jó mi­nőségű német brikett hi­ányzik, de a most kapható magyar szenek kalóriája lényegesen jobb. mint a tavaly általában forgalom­ba hozottaké. A TÜZÉP igazgatója megállapította, hogy a szénszállítás most folyama­tos, megszűntek a szállítá­si gondok. Decemberben minden igényt kj tudnak elégíteni. Ezenkívül a kö­vetkező év elsú negyedé­ben már lényegesen több szenet kapnak, mint idén hasonló időszakban. A TÜZÉP arra kéri vásárló­it. hogy a még kint levő TÜZÉP-utalványokat leg­később december 15-ig váltsák be. A vállalat igyekszik a külvárosok TÜZÉP-boltjai­nak áruellátását továbbra is javítani s a választékot bővíteni. Fabula János igazgató elmondta, a leg­utóbbi termelési értekez­leten például az újszegedi és a petőíítelepi boltveze­tők bejelentették, hogy ezekben a városrészekben van elég szén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom