Délmagyarország, 1962. szeptember (52. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-09 / 211. szám

4 DÉL-MAGYARORSZÁG Vasárnap. 1962. szeptember ft ILYEN LESZ AZ ŰJ ÁRUHÁZ Mint már közöltük olvasóinkkal, jövőre megkezdik a Lenin körúton, az úgynevezett püspökbazár helyén az ország legkorszerűbb allami áruházának építését, Á hatal­mas áruház, amely ineilé irodaházat is terveznek, jelentősen megváltoztatja a környék képét. Balogh Isivár építészmérnök rajza az új épületről jól szemlélteti, hogy szélesebb lesz az áruház előtt a járda, szabadtéri vitrineket képeznek ki az áruház utcafrontján, és igen magas épület lesz az irodaház. Ennek tetején, körül­belül negyvenöt méter magasságban kilátóvendéglőt, eszpresszót rendeznek be Új hadak, új poseidonok a Sipka-szorosban Valami ünnepi léma után lapozgatok Bulgáriában te­leirt jegyzetfüzetemben, a testvéri bolgár nép felsza­badulásának 18 évforduló­ja alkalmából. Egymás után tűnnek fel a Szófiában. Vár­nában, Plovdivban rögzí­tett úti mozzanatok, élmé­nyek. Gondolatban újra út­éiem valamennyit, s végül megállok a régmúlt idő ha­dainak dicső harcát hirdető Sipka-szorosi emlékmű mel­lett papírra vetett monda­toknál: »Űj hadak a Sipka­szorosban ... Szabad or­szág új poseidonjai. \. Kék szem a rózsák völgyében...** Emlékszem: .mire leírtam e három mondatot, a monu­mentális emlékmű előtt ál­ló. parányi törpéknek tűnő emberek hatalmasokká nűttek a szememben, a Sipka-szo­ros egykori dicső harcosai­val. a 18 évvel ezelőtt sza­badságot hozó késői uno­kákkal, a szovjet katonák­kal együtt. A sipka-szorosi csata történetét iskolás könyvemből ismertem én, ennek alapján képzeltem el a nagy ütközet képét. Ezt a képet kerestem, de űj hadak új csatáinak képére leltem. Alig néhány év telt el, hogy a szovjet nép segítsé­gével kiűzték a szorosból a német megszálló csapiatokat, s megteremtette a maga ha­talmát a bolgár nép, mun­kások hada jelent meg e történelmi helyen, s ezzel egyidőben a Rhodope hegy­segben s Szófia szomszéd­ságában az Iszker folyo medrénél, hogy megváltoz­tassa a természet rendjét. E rend megmásíthatatlan törvénye volt addig, hogy a magas hegyekben eredő folyók tavasszal félelmetes erővel zúduljanak le a völgybe pusztítva, rombol­va mindent, ami útjukba áll. Nyáron viszont szeré­nyen csörgedeztek e fo­lyócskák medrük legalján. A bolgár munkáshadak, mérnökök átvették a viz urának, gazdájának a szere­ltét Poseidontól, az antik mithológia istenétől, akit a bolgár mondavilág ügy őriz, mint az összes vizek urát, hullámok korbácsoló­ját, háborgó habok csendc­Bitőjét, Az új gazdák ezután nemcsak hullámokat fékez­tek meg, hanem tavakat, tengereket teremtettek, s bolgár nép a maga terem­arra késztették őket. hogy tette víztárolókat, tengersze­• meket Ezekben az égre a pusztítás, rombolás he­lyett nekik és velük dol­gozzon a víz. Sorra emelték a völgyzáró gátakat. Tizen­hét év alatt tizenhetet. Ezek segítségével ma már két­milliárd-hatszázhétmillió köbméter vizet tárolnak, A fővárost. Szófiát ivóvízzel és ipari vízzel «z Iszker zá­rógát látja el. Két vízierő­művének évi energiaterme­lése 159 millió kilowattóra. A szófiai síkságon pedig 48 ezer hektár termőföldet ön­töz. Plovdivtól, Szeged test­vérvárosától. ahol közel egy hetet-töltöttem, alig néhány kilométerre húzódik a Rhodope hegység, amelynek 1700 méter magas pontján kezdődik Bulgária egyik legérdekesebb vízlépcsője. Itt egy viszonylag kis he­gyifolyó vizét fogták be alkotó munkára. Hatvanhatmillió köbméter viz befogadására alkalmas tárolót építettek, amelyet Kolarovról, a bolgár mun­kásmozgalom egyik kiemel­kedő harcosáról neveztek el. Ebből a vízgyűjtőből a Rhodope gyomrán keresztül fúrt 12 kilométeres alag­úton 450 métert zuhan le­felé a víz a batki vízmű­höz. Innen dolga végeztével ismét alagútba bújik, hogy tovább haladva lefelé újabb erőműveket hajtson meg. Tehát több helyen dol­goztatják ugyanazt a vizet, s csak aztán eresztik útjá­ra. De a további út sem haszontalan, mert a síkság­ra érve hatalmas területe­ket öntöznek vele. A Sipka-szorostól délre terül el a rózsák völgye, amelynek új éke az -új ha­dak* készítette Dimitrov vízgyűjtő. Űrtartalma 96 millió köbméter. A sztaraza­gorai öntözőhálózat révén 34 800 hektár termőterüle­tet lát el vízzel. Két vízi­erőművének. a Georgij Di­mitrovnak és a Sztara Za­gorának évi energiatermelé­se 86 millió kilowattóra Az "új hadak* ez évben kezdték meg az ország leg­nagyobb vízépítészeti léte­sítményének, a -Vöcsa- víz­lépcsőnek építését. Ennek keretében három nagy duz­zasztó épül, és összesen 950 millió kilowattóra villa­mosenergiát termel majd. Évről évre szaporodnak a kék szemek, így nevezi a néző kék szemekben, mint cseppekben a tenger, tükrö­ződik a Sipka-szoros új ha­dainak, a felszabadult népnek alkotó munkája, a szocializ­must építő bolgár emberek nagysága. Üjak a hegyek között kanyargó fo­lyók. a tavak, a tenger­szemek. Üjak a gyárak, városok, az üdülők, az Aranyparton, a Napospar­ton. de újak az öreg Tirno­vo házai, a századok itt maradt emlékei is. Nagy Pál Huszonhat négyes találat a lottón A harminchatodik já­tékhétre beérkezett 4 231 663 darab lottószelvény, öttalá­latos nem volt. Négy talá­latot 26 fogadó ért el, a nyereményösszeg egyenként 122 067.50 orint. Három ta­lálatot 3016 fogadó ért el, a nyereményösszeg egyen­ként 526,25 orint. A kétta­lálatos nyeremények száma 95 527 darab, ezekre egyen­ként 16 forint 60 fillért fi­zetnek. Szegedi kórus hangversenykörútja a Mátrában A Juhász Gyula Művelő­dési Otthon közszereplései­ről híres Bartók Béla kóru­sának tagjai ötnapos közös üdülésre, a Mátrába utaztak a közelmúltban, részben az énekesek költségén, részben a művelődési otthon segítő áldozatvállalásából. A közös pihenés azonban valóságos hangverseny kőrúttá vált: a szegedi kórus fellépett önál­ló hangversennyel a mátra­házi tüdőszanatóriumbar és honvéd üdülőben, újabb meghívásra pedig a ké­kesi szanatóriumban. Liszt, Bartók, Halmos kórus­műveiböl mutattak be a sza­natóriumok betegeinek és különböző operettekből. Nem hiányoztak a hangverseny­programból a gyújtó hatású, forradalmi dalok sem. Mindhárom helyen végte­lenül hálásan fogadta a hall­gatóság a szegedi kórus mű­sorát, melyben a szólisták — Fazekas Andrásné, Hantos Józsefné, Kátai Rózsa, On­czay Gyula, Onczay Gyulá­né, Tóth János, Tóth Pál és dr. Zsolt Jánosné — igényes szólókat és kettősöket mu­, attak be. Az énekkart Ker­tész Lajos vezényelte, zon­gorán Kertész Lajosné kí­sérte. Rengeteg virággal halmoz­ták el a Bartók Béla kórus tagjait mátrai hangverseny­kőrútjukon, a honvéd üdülő vezetősége pedig maradandó emlékként, kristályvázával ajándékozta meg a lelkes da­losokat, akik pihenő idejük­ben szerepléseket vállaltak. A kórusnak természetesen pihenésre is maradt ideje. Bejárták a szegedi dalosok a a Mátra legszebb tájait, majd hazafelé jövet a budai hegyekbe kirándultak. % • Huszonkét százalékkal emelkedett a közlekedési balesetek száma Csongrád megyében Segítsenek az üzemek is! — Az új KRESZ-t széles körben ismertetik Tegnap délelőtt a megyei tanács székházában ülésezett a Csongrád megyei baleset­elhárítási tanács. A tanács többsége kivilágítatlan ke­rékpárral közlekedik. Több baleset is előfordult már a jelentéktelennek látszó sza­tagjainak Gyömbér János bálysértés miatt. Jó lenne, alezredes ismertette a közle­kedési balesetek statisztiká­jának alakulását. Beszámolójában elmondta, hogy országosan 11, Csong­rád megyében azonban 22 százalékkal emelkedett a közlekedési balesetek száma 1962-ben, az elmúlt évihez viszonyítva. Éppen ezért a Csongrád megyei balesetel­hárítási tanácsra különösen nagy feladat vár. A beszá­moló után a balesetelhárítá­si tanács tagjai megvitatták a második félévi munkater­vet. Megállapították, hogy a most megalakult jogi albi­zottság feladata lesz a ha­marosan megjelenő új KRESZ ismertetése és be­tartásának propagálása. Sok szó esett a megbeszé­lésen arról, hogy a nagyüze­mek sokat segíthetnének a baleseti veszély elhárításá­ban. A közlekedési rendőrök nap mint nap tapasztalják, hogy a délutános műszakból hazafelé, vagy az éjszakai műszakra siető dolgozók ha a szegedi nagyüzemek vezetői, társadalmi aktívái rendszeresen foglalkoznának a baleseti veszély megelőzé­sével, s ismertetnék dolgo­zóikkal, hogy az ilyen cse­kélynek látszó szabálytalan­ságból ls milyen súlyos, gyakran halálos kimenetelű baleset származhat. A balesetelhárítási tanács tagjai közül többen elmond­ták, hogy a jelenleg érvény­ben levő városi közlekedési szabályok mellett további módot kellene találni a lo­vas kocsik főközlekedési út­ról történő kitiltásához. A sáros Utakról felhajtó lovas kocsik ugyanis gyakran okoz­nak balesetet. Ezenkívül nagymértékben lassítják a főközlekedési útvonalakra megállapított sebességet. A balesetelhárítási tanács tagjai végül úgy határoztak, hogy az új KRESZ megjele­nése után a közlekedési sza­bályokat magyarázó népsze­rű füzeteket jelentetnek meg. Szegedi arany­és ezüstérmes borok Most vált ismeretessé a menyeit csak később, az múlt hónapban Budapesten egyes fajtákra történő bon­megrendezett nagy nemzet- tás után közli a bizottság, közi verseny globális ered- amely elé tízezer palackban ménye. Eszerint — mint azt több mint ezer minta került. Király Ferenc igazgatóval Szegedről a korábbi hazai közölték — a Csongrád vi- borok versenygyőztesei: n.ét déki Allami • Pincegazdaság rizling, két furmint, egy hat starthoz állított- borából hárslevelű 'és egy csongrádi kettőt arany-, kettőt ezüst- . . K„ éremmel tüntetett ki a bí- kadar nevezett be Ezek ráló bizottság. -hozzák- az arany- és ezüst­A verseny részletes ered- érmeket. Felépült a 32 vagonos magtár — hozzákezdtek a műszaki garázs építéséhez Tovább bővítik idén az újszentiváni Cj Élet Tsz majorságát Nagy igyekezettel dolgoztak újszentiváni Üj Élet Tsz gaz­ebben az esztendőben is az Vita egy házirend körül ÉS AZ ÖREGEK NYUGALMA Otthon és fegyelem — ezt dig 18 óra után tartózkod- alaposnak látszó okokkal ma­a két fogalmat kellene a hatnak a hálószobában. Az gyarázza. Elmondták, hogy gyakorlatban úgy összhangba ápolók és az Itt élő idős az idős asszonyok utcai ru­hozni, hogy a szeged-petőfi- emberek elmondják: hogy a hában és cipőben heverész­telepi szociális otthon idős házirend e pontját eddig nek naphosszat az ágyakon, lakói és az itt dolgozó ápolók nem tartottóik be. hiszen, s ez egészségügyi szempont­is elégedettek legyenek, különösen az idősebb asszo- ból kifogásolható, nem meg­Azokban a családokban, ahol nyok közül többen nyáron is engedhető. Amikor ezt szóvá idős ember él, ott tudják, 7—8 órakor keltek fel, s tették, az asszonyok méltat­hogy ők sokkal érzékenyeb- csaknem egész nap a háló- lankodtak. bek, alapos érvekkel lehet szobában tartózkodtak. A vita elkerülése végett a csak meggyőzni őket, ha ra­gaszkodnak vélt igazukhoz. S csak abban a csalódban van nyugalom, béke, ahol türelmesek a hozzátartozók az idősebbekkel szemben. szociális otthon főorvosa ügy rendelkezett, hogy ebéd után két óra hosszáig a há­lószobákban tartózkodhatnak az otthon lakói, természete­Okos, szép szóval Ezerkilenc­százhatvanban adta át a vá­rosi tanács egészségügyi osztálya a pe- sen alvás pihenés céljábói. tofitelepi szociális otthon uj, gyűrűzik a vita Az Így kellene modern részlegét, ahol a ter- ápolónők ragaszkodnak a há­dkalmazkod- vezok a nappali tartozkodas- trendhez, a szociális otthon niok az idős ra külön helyiségeket alaki- gondozottjai pedig a meg­emberek sze- tottak ki. A gondnokság szokott kényelemben szeret­szélyeihez a nagy mennyiségű nyugágyat nének tovább élni Kölcsö­sze- tottak ki. a nagy mennyiségű nyugágyat nének' tovább élni. szociális otthon ápolóinak vasárolt, s azokat az otthon nbs megértéssel egy kis tü­is. Okos, szép szóval kel- szepen gondozott árnyas relemmel, jóindulattal rövid lene meggyőzniük a gondo- parkjaban helyeztek el. Igy idd alatt elsimulhatna a he­zottakat helytelen magatar- még a delelőtti kánikulaban Ves vita hulláma Az ópoló­tósukról. Az utóbbi időben 18 árnyas, hűvös helyen nőknek és az otthon idős ugyanis olyan a petőfitelepi nyugagyban^ _ pihenhetnének lakóinak kölcsönösen tiszte­szociális otthon, mint a fel­bolygatott méhkas. A gond­nok és az ápol •nők az utóbbi időben szigorúan ragaszkod­nak a házirendhez, s. betar­tatják az itt lakó idős em­berekkel. A házirend olyan pontjainak igyekeznek ér­az otthon idős lakói. letben kell tartamok egy­A szociális mást H. Zs. otthon idősebb dai, s nemcsak nekik, hanem a szövetkezeti építőknek is volt dolguk bőven a közös majorságban, mert jelentő­sen bővült az idén a szövet­kezet majorja. Hosszúlejáratú hitelből 30 férőhelyes sertésfiaztatót és egy 2x15 vagonos ikergórét építettek már föl, s befejezés előtt áll a 32 vagonos mag­tár építése is, amelyet szep­tember 15-én ad át a Csong­rád megyei Tatarozó és Épí­tőipari Vállalat makói rész­lege a tsz-nek. A napokban kezdtek hozzá a tiszaszigeti út mellett túl a községen a tsz műszaki garázsának építé­séhez is. Itt kapnak majd megfelelő helyet a tsz erő és munkagépei, s fedél lesz fö­löttük, nem veri őket az eső. A műszaki garázs építését egy röszkei termelőszövetke­zeti tagokból, kőművesekből alakult brigád vállalta el, de kiveszi a részét a közös gazdaságot fejlesztő gyarapító építkezésekből a tsz saját építőbrigádja is, amelynek tagjai maguk építették föl a 30 férőhelyes fiaztatót. Jövőre további mintegy 500—600 ezer forint felhasz­nálásával épül ki teljesen a szövetkezeti major, amely biztosítj a majd a gazdálko­dás nagyüzemi módszereinek alkalmazásához szükséges feltételeket. asszonyainak jelent problé­mát a házi­rend betartása, ök íratlan , , jogukhoz ragaszkodnak, s vényt szerezni melyek tel- napközben is a hálószobá­jesitesét korabban nem ko- jukban szeretnének tartóz­vetelték meg. kodni mondván, hogy ők A házirend igen vitatott igen fáradtak, s többször pontja így szól: A gondozot- szeretnének lepihenni. Az tak nyáron 6, leien 7 óráig, ápolószemélyzet és a gond­illetve nyáron 20, télen pe- nokság ezt nem engedi, s Magyar oktató a khartoumi egyetemen Szalay Miklóst, az Építő- a khartoumi egyetem. Szalay ipari és Kézlekedési Műszaki Miklós elutazott Szudánba, Egyetem l-es számú vízépi- s öt évig oktat majd az egye­t és tani tanszékének adjunk- tem mérnöki és építészeti tusát nemzetközi pályázat karának általános mérnöki alapján oktatónak hívta meg tanszékén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom