Délmagyarország, 1962. május (52. évfolyam, 101-125. szám)

1962-05-03 / 101. szám

Csütörtök. 1902. május 3. 6 Rádióműsor Csütörtök KOSSUTH-RADIO 4,36 Rákóczi Induló. 4.30 Hl rek. 4,40-7,50 Vidáman, frissen. Közben: 5,00 Falurádió. 5,30 Hl rek. 6,30 Néhány perc tudo­mány. 5,38 Időjelzés. 7,00 Hí­rek- 7,10 UJ könyvek. 7,30 Mű­sornaptár. 7,59 Időjelzés. ».oo Műsorismertetés 3.10 Reggeli hangverseny. 8,55 Edes anya­nyelvünk. 9.00 Miért tpp Mul­rapocolálcra? . . . 9,47 Két füvós­együttes Játszik. 10.00 Hírek. 10.10 Napirenden ... 10,15 Szó­rakoztató muzsika. 10,35 Rádió szabadegyetem. 11.25 Opera­együttesok. U.OO Déli harang­szó. 13,15 Tánezene. 13.00 Gyer­mekversek. 13,10 Egy falu — egy nóta. 13.45 Hangszerszólók. 14,15 Közös beruházások, ész­szerű spoclállaáció. 14.35 Ope­rcttrészlojek. 15,00 lllrek, köz­lemények. 15.10 A Gyermekrá­dió énekszakköre 15.30 Akinek tizennyolcan mondják: édes­anyám ... 15,30 Zenekari mu­zsika. 16.30 Tánczene. 16,35 Mű­sorismertetés. 17,00 Hirek. 17,10 Moszkvai tudósítónk Jegyzete. 17,20 Marlo del Monado énekel. 17.45 Lányok, asszonyok. 18,00 Regi magyar nóták. 18.20 Ifjú figyelő. 18.40 Könnyűzene. 18.53 Emlékezés Romáin Rollandra. 19 óra 54 Jó éjszakát, gyerekek! 30.00 Esti krónika. 20.35 OUver. Részlet. 31,35 Mai emberek. 11 óra 35 A zeneirodalom remek­műveiből. 32.00 Hírek. 21,13 Né­pi zene. 23.00 Kamarazene. 33 óra 32 Közvetítés a Zenemű­vészeti Főiskola nagyterméből. M no Hirek. 0.10 0.30 Syrtll Stapleton és zenekara. PETOFI-RADIO 5,00 Reggeli zene. 6,60 Hírek. 6,25 Műsornaptár. 6,50 Torna. 3.00—8,10 Hírek. 14,na Idöjárás­és vlzálúsjelentSs. 14,15 A Könnyűipari Minisztérium Bar­tók-kórusa énekel. 14.50 lládló­egyetein. 13,00 Könnyűzene. 15 óra 50 A külföldi sajtó hasáb­jairól. 16.90 lllrek. 16,0j Népi hangszeres muzsika. 16,29 Há­rom narancs szerelme. Opera­részlet. 16,30 Ezer szó oroszul. 17,00 A Gyermekradto műsora. 17,20 Közös beruházások. ész­szerű speciallaóctn. 17, ál Esat­rádzene. 18.00 Tlírek. 18,05 Ami­ről a klubokban beszélnek. 18,20 Hangverseny a stúdióban. 19,00 Hírek. 19,05 Tánczene. 19.50 Mi­ről ir a Társadalmi Szemle leg­újabb vzáma? 20,00 A zene vi­lága 20.35 Előszóval — muzsi­kával. Közb-n: 21.00—21,05 Hi­rek. 23,00 Hírek. 23,13 Műsor­zárás. Tele viziomb sor 18,00 Kicsinyek műsora. 1. Labda Bandi kalandjai. (Rajzos mese). 2. Mese a cicának. (Báb­Jelenet). 16,30 Egészségűnk vé­delmében. (Közvetítés a Köz­egészségügyi és Járványügyi in­tézetből). 19.05 Telesport. 10.30 TV-hirado. 19,45 Kádár János elvtarsnak, a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Központi Bizott­sága első titkárának, a Minisz­tertanács elnökének nyilatkoza­ta a Japán állami televíziónak. 20.05 A Jövó hét műsora. (Mű­sorismertetés). 20,10 Gyárfás Miklós: A léc felett. (Lírai ko­média, televízióra. 16 éven alu­llaknak nem ajánljuk!) 21.00 A muzsika barátainak. (Filmössze­álUtáa). 21,40 Hírek. A TV-hiradó Ismétlése. — EGYRE JOBBAN TERJED az egyösszegű munkantalványe­-zásl rendszer az építőiparban. A megye legnagyobb vállalata, a Csongrád Megyei Epitö Válla­lat munkáinak 40, a tatarozó M százalékát, a Szegedi Építő­ipari Vállalat pedig minden munkáját egyösszegű utalványo­zás szerint végzik a dolgozók. — Egy párizsi kabaré Igazga­tója közvetlenül úl műsorának premierje után. külön bemuta­tót rendezett egy hétfői na­pon. Azért hétfőn, meri ezen a napon minden párizsi nöi fod­rász csukva tan. A kabaréba ki­zárólag női fodrászokat h óztak meg. Nem mintha a színháznak bármi köze lenne a fodrászok­hoz, hanem azért, mert az igaz­gató véleménye szerint, a női fodrászok kitűnő propagandát biztosítanak az előadásnak: egy hétfői Ingyenes előadás ragyo­góan kifizetődik. Minden fod­rász, aki Ingyen jegyhez iutott. legalább öt-hat fizető nézőt küld a színházba. ERNEST HEMINGWAY UNOKAÖCCSE Richárd Harrlson, Ernest He­mingway, a világhírű amerikai Író unokaöccse Rómában filmet forgat. A fiatal filmszínésznek ez lesz a harmadik nagy sze­repe. Abban a filmben játssza, amelyet Vittorio de Sica készít Sartre „Az altonal foglyok" el­mű színdarabjából. NAGY LEHETOSEG Marseille egyik újságjában nemrég a kővetkező hirdetést olvastuk: „Temetési vállalkozás előnyös feltélelek mellett átadó. Az üzlet rendkívül kedvező fek­vésű. mert közvetlenül szemben van az állami kórházzal". RckncLe VASÚTI MENETJEGYEK ELOVETELBEN Az utóbbi Időben Jelentősen emelkedett a vasúton az utas­forgalom. Többször előfordult, hogy a jegypénztárak előtt hosz­szú sorokban vártak az emberek jegyváltásra. A torlódás elke­rülése érdekében a MAV szegedi igazgatósága úgy határozott, hogy ezenlúl vasúti menetjegyeket elővételben is lehet váltani valamennyi állomáson működő jegypénztárnál, vonatmentes időben. A MAV Igazgatóság arra kéri az utazókat, hogy a jövő­ben menetjegyüket elővételben legkorábban az Indulás előtt három nappal váltsák meg. A HICSAG REKORDJA Jean-Claude Lebrun. francia matróz a bőrére tetováltatta a rangfokozatát és a háborúban szerzett kitüntetéseit. Mint mon­dotta: „Hadd lássák akkor is, ha csak fürdönadrág van raj­tam, hogy kivel állnak szem­ben í" — A sémita Iratból ered a gö­rög irásT A régészek eddig úgy tartották, hogy az ókori sémita kultúra és a görög kultúra erő­sen ellentétesek. Ezt a feltéte­lezést most megcáfolta egy ame­rikai régész, Cyrus Gordon, aki Kréta-szigetén régi felíratok megfejtésével rájött, hogy a görögök írásjeleiket a sémiták­tól vették át. I. KERÜLET Házasság Rauscher Adum és Ungi Éva Mária, Angeló Ferenc és Kiss Borbála Anna, Skor­ka Lajos és Csermák Ilona, Bernáth György és Szabó Mária, Hegedűs Antal és Száraz Jozefa Klára. Vógh József és Hódi Julianna Terézia. Tánczos Lajos János és Nemes-Nagy Julianna, Rozsnyai Ferenc Antal és Domokos Mária Lilla, Varga László József és Bohata Aranka Györgyi. Gyivicsan Pál és Császár Mária Mag­dolna, Tóth Sándor és Cság­rány Rozália Margit, Bánhi­di Ödön és Mátyás Julianna házasságot kötöttek. Születés Tóth Józsefnek és Kovács Ibolyának József. Vincze La­josnak ós Uia Rozáliának Lajos. Üjvéri Istvánnak és Börcsök Irénnek Irén, Kiss Istvánnak és Fe­hér Erzsébetnek Ferenc, Fábián Kálmánnak es K ondra Zsuzsannának Gábor Kálmán, Rehák Antalnak és Kvack Ételnek Antal. Feke­te Károlynak és Gyenes Er­zsébetnek Ferenc János, Gá­bor Istvánnak és Böröcz Mariának Mária. Buknicz Sándornak és Máté Iloná­nak Ildikó, Farkas-Csaman­gó Ferencnek és Szalai Idá­nak Erika. Szegő Istvánnak és Kispéter Máriának Tibor, Festő-Szabó Lászlónak és Peták Margitnak László La­jos, Korom Józsefnek és Me­sina Veronikának Zsuzsan­na, Tóth Albertnek és Lele Rozáliának János, Kovács Nándornak és Fekete Má­riának Mária Erzsébet, Ko­szó Ferencnek és Szirovicza Amáliának Klára, Kovács Józsefnek és Kréczi Máriá­nak Ildikó. Mondovits Já­nosnak és Frindt Margitnak Márta Terézia, Kónya Pál­nak és Kispéter Juliannának Gábor. Fehér Istvánnak és ANYAKÖNYVI HIREK Gárgyan Ágnesnek István, Kehi Józsefnek és Tóth Er­zsébetnek Erzsébet. László Mihálynak és Kelemen Ka­talinnak Mihály, Borsi Pé­ternek és Sípos Máriának Mária, Radics Ferencnek és Kálmán Lídiának Katalin, Barabás Bélának és Deák Ildikónak Béla. Simon Im­rének és Szécsi Juliannának Ildikó. Sebők Lajosnak és Huszár Erzsébetnek Lehel nevű gyermeke született Halálozás Makra József 52 éves, Kis-Kovács Józsefné Sem­mel Valéria 66 éves. Vrá­tán Boldizsárné Kiégi Mária 71 éves. Tóth Nándorné Me­dák Mária 82 eves, Garai Margit 5 éves, Barcza Sán­dor 78 éves, Osztrovszky Jó­zsef 86 éves. Karácsonyi Er­zsébet 29 éves, dr. Mertz Tibor József 59 éves. Gömör Béla 74 éves korában el­hunyt. 17. KERÜLET Házasság Rétfalvi Imre és Kneip Mária Etelka, Nagy József és Bartos Erzsébet. Papdi Szilveszter és Vitéz Hona házasságot kötöttek. Halálozás Bartucz Pálné Halál Te­rézia 93 éves. Gáli József 67 éves. Bíró Mihály 68 éves, Kovács István 67 éves, Rácz Antal Péterné Orsolya Étel­Fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább férj. apa. nagyapa. dr. HATOS SANDOB április 29-én meghalt. Te­metése május 3-án 15 éra­kor lesz a Dugonics-teme­tő ravatalozójából. család 1053 Gyászold ka 74 éves. Cseh Aurél Illés 71 éves korában elhunyt. III. KERÜLET Házasság Martonosi István és Jani Anna, Balla Antal és Dob­rócsi Ilona házasságot kö­töttek. Születés Körmendi Antalnak es No­voszáth Magdolnának Antal Zsolt. Benedek Józsefnek és Katona Piroskának Zsu­zsanna Ildikó, Hódi Vincé­nek és Jantó Erzsébetnek Julianna. Varga Mihálynak és Varga Margitnak Zsu­zsanna, Borbély Imrének és Kelemen Gizellának Edit Gizella, Herczeg Imrének és Fogarasi Ibolyáinak Mónika Beatrix. Azari Zoltánnak és Kári Mártának Csilla, Bia­csi Józsefnek és Dabis Jusz­tinának Ibolya Etelka, Tompa Györgynek és Berta Annának Ágnes Csilla, Er­dei Istvánnak és Barna Évá­nak István Antal, Borbély Istvánnak és Császár Mag­dolnának István, Vörös Lászlónak és Harnvw Mar­gitnak Margit, Csorba István­nak és Töke Ilonának Már­ta, Virág Istvánnak és Né­meth Katalinnak László ne­vű gyermeke született. Halálozás Csorba Mihályné Sinkó Julianna 97 éves. Kiss Ta­másné Szabó Mária 83 éves, Schreier Josefa 85 éves, Molnár Antal 70 éves, Pa­pos Mihály 54 éves, Bozóki Ferencné Ördögh Etel 54 éves, Konkolyos István 77 éves. Szélpál István 36 éves, Nagygéczi Tamásné Papp Erzsébet 90 éves korában elhunyt. HU MARADT önmagához Az olaszországi Procida börtö­nében Seraftno Castagna 1939 óta életfogytiglani börtönbünte­téséi tölti hatszoros gyilkosság miatt. Nemrég egy nagy szög­gel megülte rabtársát. Giovannl , Ricciardit. Ujabb rémtettét az­zal indokolta. hogy érzékeny lelke nem tudta elviselni, hogy Ricciardi folyton káromkodott. — Az információ különböző mértékeiről tart előadást szom­baton délután 5 órai kezdettel az egyetem Aradi vértanúk te­re 1. számú épületének II. eme­leti tantermében dr. Aczél Já­nos. Az előadást a Bolyai Já­nos Matematikai Társulat szege­di csoportja rendezi. HUSZONÖT ÉVÍS A MOSZKVAI ÚTTÖRŐVASÚT Májusban lesz 25 éve, hogy megnyílt a moszkvai gyermek­vasút, amely azóta 650 009 kis utast szállított. — őrizetlenül hagyott motor­kerékpárt lopott Szalma Ist­ván 21 éves Szeged. Csaha utca 16. szám alatti foglalkozásnél­küli fiatalember az Alföldi Ét­terem bejárata elöl. A motor­kerékpárt eladta Husztt Lajos Hoblártbaaa utoa 28. szám alat­ti lakosnak. Huszti a motor­kerékpárt szétszerelte, a rend­számtáblát egy használaton kí­vüli kútba dobta. A lopott mo­torkerékpár ügyéről ludottmég Huszti Miklós, szintén Hobtárt­hasa utoa 28. szám alatti lakos is. Mindhárom személy ellen eljárás Indult. MEG SOHASEM VOLTAK MOZIBAN A bécsi dr. Fessel Intézet körkérdést intézett az oszt­rák lakossághoz; a beérke­zett válaszokbői kitűnt, bogy Ausztria lakosságának 7 szá­zaléka még sohasem volt moziban. — Az általános iskolai tanár­képzés reformkérdéseinek meg­vitatására pénteken és szom­baton egésznapos programmal ankétot rendez a Szegedi Peda­gógiai Főiskola az intézet dísz­termében. Az ankét mindkét napon délelőtt 0 órakor kezdő­dik. — Gyógyszerekkel üzérkedett Incze Miklós büntetett előéletű, foglalkozásnélküll, Szeged, Mak­kosháza utca 10. szám alatti lakos. Megkérte ismerősét, özv. Sándor Józsefné SZTK-dolgo­zót, Dugonics tér 3. szám alat­ti lakost, hogy irjon fel neki különböző gyógyszereket. A gyógyszerek neveit Incze Mik­lós diktálta. Sándorné pedig ki­állította az SZTK-recepteket. A gyógyszerutalványok bevál­tására is sor került, amit az­tán Incze értékesített, a ha­szonból természetesen Sándor Józsefnénak is adott. Incze Mik­lós 1961-ben hasonló bűncselek­ményért már volt büntetve. Ellene, valamint özv. Sándor Józsefné ellen megindult a bűnvádi eljárás. •ELADTAK I.OLLO KANADAI VILLÁJÁT Torontóban Ismeretlen vevő megvásárolta Gina I.ollobri­gida villáját. A szürke kő­ből épült villa a torontói filmrajongók érdeklődésének középpontjában állt. Amtkor Lollo Torontóban lakott, szinte állandóan emberek vették körül a házat és les­ték. hogy mikor lép ki a kapun. ALLATORVOSI TNSPEKCIOS SZOLGALAT Szeged város területére Április 26-tól május 5-ig este 6 órától reggel 6 óráig (vasár­és ünnepnap nappal is) elsőse­gély és nehézellés esetére ügye­letes: dr. Domonkos Gábor fő­állatorvos. Lakik Szeged, Hon­véd tér 5. (volt Dózsa-laktanya.) Telefon: 30-51. Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél köteles gondoskodni. FELHŐÁTVONULÁSOK, FUTÓ ESŐK VArbató időjárás csütör­tökön estig: az éjszakai fagyok gyengülése. Felhő­átvonulások, néhány he­lyen kisebb esővel. Elénk északnyugati, északi szél. ' Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet csütörtö­kön 11—15 rok között. Távolabbi kilátások: a hét második felében is fennáll a fagyveszély. 1902. május 3, csütörtök SZÁZTÍZ ÉVE született Szegeden Kálmány Lajos (1852—1919). a magyar népköltészeti gyűjtés klasz­szikusa, a Szeged vidéki és temesközi néphagyományok megmentője, az ősi magyar hitvilág kutatója. NEMZETI SZÍNHÁZ Este 7 órakor: Eljegyzés a kolostorban. — Erkel—Petőfi­bérlet. Vége körülbelül 10,30 órakor. KAMARASZÍNHÁZ Esie 7 órakor: Felnőnek a gyerekek. mozik Szabadság: Fél 4, fél 8, fél «: Az őserdő urai. — Vörös Csillag: 6, 8: Krisztina és a szerelem. - Fáklya: Fél 0, fél 0: Vadállatok a fedélzeten. — Híradó Mozi délelőtt 10 óratói délután 14 óráig folytatólago­san. Postás Mozi: Május 3-án. csü­törtökön fél 6, fél 8 órakort Aranyvonat. Szovjet film. — Dugonics Mozi: 6 és 8 orakor: Apák Iskolája. Csehszlovák film. — Kender Mozi (Rigó utcai kul­túrterem) ma és holnap 5 óra­kor: Oz, a csodák csodája. Ame­rikai film. Korhatár nélkül. — UJszöreg, 7 órakor: Az elcserélt fénykép. Korhatár nélkül. — November 7 Művelődési Otthon, Újszeged. 5 és 7 órakor: Haza­térés. Szovjet film. Korhatar nélkül ajánlott. — „Kiváló vállalat" lett az 19«l-es év második félévének eredményei alapján á Szegedi Kertészeti Vállalat. Ez alkalom­mal az úi szegedi Liget-vendég­lőben rendeztek vacsorával ösz-, szekötött ünnepséget. ApiéUiideté&cU Fájdalomtól megtört szív­vel tudatjuk, hogy szere­tett testvérünk, nagyné­nink, özv. MARTON JANOSNE Makra Rozál Hetének 78. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése f. hó 4-én 14 óra­kor lesz a Dugonics-teme­tő ravatalozójából. Gyászoló testvére, 1A97 Hoblártbasa u. 32. ADÁSVÉTEL Bélyeget legelőnyö­sebben vásárolhat, ertékesithet Falus bélyegkereskedés. Kelemen u. 4. X13189 Jól tejelő három­éves barna fajkecs­ke eladó. Hattyú u­38. 11938 Olcsón eladók: gyer­mekágy matraccal, gyemiekpa plánok huzattal. Kihúzós­asztal, négy bőrö­zött székkel. Jósl­ka utca 37, emelet. 13343 Eladó keményfa há­loszobabútor, sez­lon, konyhaszek­rény, fél háló. pá­ros szekrények. — Liszt u. 1. szám. Fájdalomtól megtört szív­vel tudatjuk, nogy szere­tett. édesapa nk ea nagy­apánk, M. K18PETEH ISTVÁN vízvezeték szerelő életének 82 évében hoat­szú szenvedés után meg­hall. Temetése f. hó 2-án 14 órakor lesz. az alsóvá­rosi temető kápolnájából. 1052 Gyisaoló család Fájdalomtol megtört szív­vel tudatjuk, hogy szere­tett feleség. édesanya, nagymama, testűéi és ro­kon, FODOR PÉTER PALNE Dönezl Ilona életének 94. évében várat­lanul elhunyt. Temetése f. hó 3-án 16 órakor lesz a szóregi temetőben. 1664 Gyászoló család TERVEZŐ VALLALAT gyakorlattal rendelkező BPITE8­STATIKU8 MÉRNÖKÖKÉT, illetve TECHNIKUSOKAT, to­vábbá ABKLEMZOKET keres. Csomiierv, Szeged. Oskola utca 1. szám. 9*4 Áramszünet Az Áramszolgáltató Válla­lat közli, hogy 1962. május *-tól 20-ig 08 h-tól 16 h-ig a Vasutas sor. Falemez­gyár, Dózsa Tsz által "ha­tárolt területen, valamint a Bajai út. Fonógyári út és Budapesti út mentén Idő­szakosan, május 4-én 5— 16 h-lg a Párizsi krt. Brüsszeli krt. Római körút. Felső Tisza-part, Lenin krt., József Attila sgt., Kossuth utca. Szűcs utca által ha­tárolt területen, valamint május 6-án 6—16 h-lg a Kossuth Lajos sgt.. Pus­kás utca. Körtöltés sor, Slha köz. Szatymaz utca és Petres utca által hatá­rolt területen egész, napos áramszünet lesz. Paplanjait újra gyönyörűen felfris­sítem. Soósné pap­lanmühelyében, — Deák Ferenc u. 2. Köszönetnyilvánítás Mindazok, kik felejthetet­len draga férj, édesapa, testvér, LILIOM ANDRÁS temetésén megjelentek es virágadományukkal fájdal­munkat enyhíteni igyekez­tek. ezúton fogadják hálás köszönetünket. 1033 Gyászoló család Cipöfestés minden színben szaksze­rűen készül. Szent Miklós u. 7. Felső­városi templom mö­gött X11964 125-ös Csepel eladó. Eötvös u. 3. Ter­hes. x13330 Konyhabútor. vas­ágy. petrólfózö el­adó. Erd. délelőtt. Róna u. 37/b. sz. alatt- 13235 Mély fájdalommal tudat­juk, hogy drága felesé­gem. édesanyánk, nagy­anyánk, JÁRMAI BELANE Pálff Anna életének 82. évében tragi­kus hirtelenséggel elhunyt. Temetése f. hó 3-án dél­előtt in órakor lesz az al­sóvárosi temető kápolnájá­ból. Gyászoló család. 1658 Rókusi ff. 231. Tizenkét voltos nagy akkumulátor, 200 és 50 literes vashordó, 20 literes benzines kanna. — bőrcslzma nadrág, márkás festmények eladók. Tápéi sor 64. 13292 C'zettka 150-es jó állapotban olcsón eladó. Kiskundo­rozsma. Nádor u. 7. x13323 Egyajtós jégszek­rény eladó. Lenin krt. M/a. I. 1. jobb csengő, délelőtt. NÉZZE .MEG RENDSZERESEN A Fáklya híradó mozi műsorait! Május 3-tól — vasárnapok kivételével — mindennap 10—14 óra között tolytatólagosan tartja előadásait Változatos híradó és rövidfilm-műsorok. Egységes 2,50 forintos helyálak. Híradó mozi: Kellemes és hasznos időtöltés ! 1048 Skoda-Spartak új­szerű állapotban — igenyesnek eladó. Újszeged, Bethlen u. 6. T. 34-17. X1331S Használt ajtók, ab­lakok, cukorrépa el­adó. Szatymazi u. 45. 13216 Alig használt AR. 321-es jó hangú rá­dió olcsón eladó. — Puskás u. 33., csak délelőtt. 13201 L A K A S ingatlan Albérleti üres szo­bát keresek, házi, vagy kerti munká­ért. „Azonnal" Jel­igére a hirdetőbe. 11950 Bútorozott szoba Igényes házaspár­nak, esetleg két férfi részére kiadó. Petres u. 34. 11955 Sürgősen keresek kétszoba. konyha, előszobát magas té­ritésseL „Május 15" jeligére a hirdető­be. 11960 125 cm' Csepel mo­tor príma állapot­ban eladó. Erd. du. 3 órától, vasárnap egész nap. Újsze­ged, Thököly u. 52. X13237 Elcserélném három­szobás lakásom egy­szoba, fürdőszobás­ra. Szent Miklós u. 3. X1324R Elcserélném egy szoba, konyhás, II. emeleti, főbérletl la­kásom Szegeden kétszoba, konyhára. „Azonnal 91674" Jel­igére a Felszabadu­lás téri hirdetőbe. Budapest. 6413 Petőfitelep, XXIII. utca 971. számú ház eladó, beköltöz­hető. X15122 Bútorozott szoba ki­adó 1—2 nő részé­re. Lakásomon 1 gyermek nappali gondozását vátla­lom. Pál u. 8/b. örökbeadom petőfi­telepi kettőszobás magánházam kettő­szobás, összkomfor­tos lakásért. „Má­jus 10" Jeligére a kiadóba. 13321 Zongora eladó. Do­rozsma, Feltámadás U. 2. X13097 Egy új egyszemé- ' lyes rekamié eladó. ' Csongrádi sgt. 45.. fldsz.. balra. J320:i Hajtószemzéshez ki­váló fajta rózsa szemzőgallyak, föl­dieperpalánta, töves fenyő kapható. Új­szeged, Székely sor a fapoék. xu1u Tranzisztoros táska­rádió eladó. Faragó órásnál. Szent Ist­ván tér 15. 13160 Belvárosi kicsi szo­ba. mellékhelyisé­gekből álló gázos, parkettás lakásom elcserélném egy­vagy kétszobásra. Jósika u. L Lövész. Erd. 5 után. 11926 Fél ház lakásátadás­sal eladó. Újszeged, Bethlen a. M, Ház eladó, lakásat­adással. Szóreg, — Kolozsvári út 38. x13185 Két férfi vagy n« részére albérleti szo­ba kiadó. „Külön­bejárat" Jeligére a kiadóba. 13221 A L L A 8 Egy középkorú. — egyedülálló asz­szony elhelyezked­ne főzó mindenes­nek. jobb család­ban. „Gyermeksze­rető" jeligére hir­detőbe. 11948 Perfekt gyors-gép­író 8 éves gyakor­lattal adminisztra­tív munkában is elhelyezkedne. — „Szorgalmas" Jel­igére a hirdetőbe. n»5t A szegcdi járási ta^ nács vb Ipari ea Műszaki Csoportja gyakorlott gépírót keres azonnali be­lépéssel szerződéses m unka vlszon y ra. X13303 Közgazdasági vagy mezőgazdasági tech­nikust felvesz a Délalföldi Mezőgaz­dasági Kísérleti In­tézet Újszeged. Al­sókikötő sor 5. X11941 Magamnak és laká­somnak gondozónőt keresek bentalvás­sal. Óvónő, Csong­rádi sgt. 14/a. 13324 Betanított politúro­zó nőt felveszünk. Jelentkezés: Bútor, Hangszer és Dek. Vállalat Szeged, — Klauzál tér 7. — Munkaügyi előadó­nál. 13162 egyéb Rekamié, fotel, ágy­betét készítését. Ja­vítását vállalom. — Sajka u. 12. Dudás kárpitos. 11945 Elveszett nagy hím farkaskutya megta­lálója, nyomraveze­tője jutalom ellené­ben hozza el. Haj­nóczy u. 15. alá. 11969 Német, angol nyelv­tanítás, fordítás. — Gutenberg u. 28., tanárnő, 5-tóL r3301 Gyalugépforgács Ingyen elvihető Ní­vó Ktsz Szeged, Ró­kusi ff. 22. Kon­aervgjur

Next

/
Oldalképek
Tartalom