Délmagyarország, 1961. április (51. évfolyam, 78-101. szám)

1961-04-01 / 78. szám

Szombat, 1961. április 1. 2 Külföldi államférfiakat fogadott Hruscsov Nyikita Hruscsov, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke pénteken megebszé­lést folytatott Ne Win tábor­nokkal, a burmai hadsereg vezérkari főnökével, aki je­lenleg a szovjet kormány­fő személyes meghívására Moszkvában tartózkodik. A megbeszélésen részt vett Ma­linovszkij marsall honvédel­mi . miniszter és Vaszilij Kuznyecov, a külügyminisz­ter első helyettese is. Nyikita Hruscsov pénteken fogadta Félix Diaz Bandara­naike ceyloni pénzügymi­nisztert és féleségét is. Gromiko villásreggelit adott Cyrus Eaton tiszteletére Andrej Gromiko, szovjet külügyminiszter csütörtökön villásreggelit adott Cyrus Eaton amerikai nagyiparos és közéleti személyiség és felesége tiszteletére. A szívélyes, baráti han­gulatban lezajlott fogadáson jelen volt még V. A. Zorin, a Szovjetunió állandó ENSZ­képviselője és felesége. (MTI) Közle m óny a Varsói SzerzSdés tagállamai politikai tanácskozó testületének üléséről (Folytatás az 1. oldalról.) íokat bocsátanak Nyugat-Németország ren­delkezésére, más országok területén. Mindezeket a lépéseket különösen ve­szélyessé teszi az a körülmény, hogy Nyu­gat-Németország kormánya egyfelől mind­egyre területi igényekkel lép fel más ál­lamokkal szemben, másfelől revanspropa­gandát folytat a nyugatnémet közvéle­mény körében. Nyugat-Németország a háborús veszély fő gócává válik Európában. Az agresszív^ imperialista körök elkese­redett erőfeszítésekkel igyekszenek akadá­lyozni a népek előretörését a béke, a de­mokrácia és a haladás útján. Az impe­rialista hatalmak mind gyakrabban folya­modnak közvetlen katonai erőszakhoz, hogy Afrika, Ázsia és Latin-Amerika or­szágaiban elfojtsák a terebélyesedő nem­zeti felszabadító mozgalmat. Ezt bizonyít­ják a gyarmattartók Kongóban, Algériá­ban, Angolában, Laoszban elkövetett vé­res gaztettei, valamint a Kubai Köztár­saság ellen irányuló állandó provokációk. A Varsói Szerződés tagállamai nem ma­radhatnak részvétlen szemlélői az impe­rialista államok fokozódó háborús előké­születeinek. A szocialista államok szaka­datlan erőfeszítéseket tettek és tesznek az általános és teljes leszerelés megvalósí­tásáért, a fegyverkezési hajsza beszünte­téséért, a nemzetközi feszültség enyhíté­séért. A Varsói Szerződés tagállamai azonban a nyugati hatalmak újabb háborús előké­születei nyomán kialakuló helyzetből ki­indulva, sokoldalú véleménycsere során összehangolták azokat az intézkedéseket, amelyeket védelmi képességük további erősítése és a világbéke megszilárdítása céljából szükségesnek tartanak. Ennek kapcsán a kommunista és munkáspártok novemberi értekezletének abból a követ­keztetéséből indulnak kl, hogy a háború ellen :síkraszálló szocialista világtábor, a nemzetközi munkásosztály, valamennyi nemzeti felszabadító mozgalom — és az összes békeszerető erők — egyesített erő­feszítéseivel meg lehet akadályozni a há­borút. A béke biztosítása érdekében elen­gedhetetlenül szüksége^ a második világ­háború maradványainak megszüntetése, mégpedig oly módon, hogy mindkét né­met állammal megkötik a békeszerződést, s ezzel ártalmatlanná teszik a nyugat­berlini veszélygócot Nyugat-Berlin demili­tarizált, szabad várossá tételével. A Varsói Szerződés tagállamai ünnepé­lyesen kijelentik, hogy továbbra is tánto­ríthatatlanul a békés együttélés politikáját folytatják és a népek békéjéndk és bizton­ságának biztosítása céljából készek bár­mely pillanatban hozzájárulni a más ál­lamokkal összehangolt legátfogóbb intéz­kezdések megtételéhez. Aem lesz francia—algériai tárgyalás? Merénylők halálra sebezték Evian polgármesterét Az algériai kormány egyelőre nem küldi el képviselőit a tárgyalások megkezdésére Mint már közöltük olvasóinkkal, a francia és az ideig- Evian-i értekezlet megtartá­lenes algériai kormány képviselői abban állapodtak meg, sáí. hogy április 7-én kezdődő tanácskozásaikat a Genfi tó * francia partján levő Evian kisvárosban tartják meg. A , _ svájci kormány ezzel kapcsolatban ahhoz is hozzájárult, Mint a nyugati hjrugynokse­hogy az algériai delegátusok svájci területen lakhassanak gek közlik, az algériai kor­és hogy onnan menjenek át naponként az értekezlet szin- mány szóvivője Tuniszban ^Pénteken hajnalban bűnös merényletet követtek el ftf^tette, hogy a jelenlegi eddig ismeretlen tettesek Evian polgármestere ellen: két helyzetben az algériai ideig­plasztik-bombát robbantottak a polgármester háza előtt, lenes kormány képviselői A robbanások a polgármestert súlyosan, feleségét pedig nem mehetnek el Evian-ba. ba kellett szállítani. (MTI) könnyebben megsebesítették. A polgármester belehalt sé­rüléseibe. A rendőrség körülzárta a várost és megkezdte a nyo­mozást. A polgármester fenyegető levelet kap A nyomozás mindeddig nem vezetett eredményre, Brutális rendőrterror Nápolyban Napok óta sztrájkolnak a két legnagyobb nápolyi gyár — az egyik a világhírű Alfa Romeo autógyár —> dolgozói. A munkások munkakörülmé­nyeik megjavítását, bérük emelését követelik. Pénteken mintegy ezer ember vonult ki a nápolyi pályaudvarra és ott. ülősztrájkot kezdett. A rendőrség brutálisan a tüntetőkre támadt, s a tö­meget könnygázbombákkal és ütlegekkel oszlatta szét. Ehhez az akcióhoz három­száz rendőrt és Carabinierit vetettek be. Igen sokan meg­sebesültek, többeket Jgórház­Camille Blanc-t — igy hív­ják a merénylet áldozatául esett Evian-i polgármestert — attól kezdve, hogy is- a merényletnek nem volt mertté vált, miszerint a fran- szemtanúja, senki sem látta cia—algériai tárgyalásokat a tettest vagy a tetteseket. Evian-ban tartják, a fenye- Camille Blanc polgármes­gető levelek özönével árasz- ter 16 éve állt a városka tották el. élén. Egy 12 éves fiúgyermek maradt utána árván. A levelek árulónak belye- A péntek reggeli Figaro és gezték a polgármestert az Aurore című francia la­s követelték, hiúsítsa meg a Pok hasábjain is olvashatók tárgyalásokat. Camille Blanc utolsó nyilat­kozatai: az Aurore-nak adott A levelek egyikén a -Fran- nyilatkozatában még azt erő­cia-Algéria — aláírás ol- sítgette, hogy -ez az üdü­vasható. lőidény éppen olyan lesz Evianban, mint az eddigiek A plasztikbomba — mint voltak*, ismeretes —, az algériai -ultrák* terroristáinak harci eszköze. A rendőrség véleménye szerint is a szélsőjobbol­dali szervezetek soraiban kell keresni a politikai merénylet tetteseit. A tragikus véget ért pol­gármester meg akarta nyugtatni az Evianba igyekvő máj- és gyomor­betegeket, hogy a francia—algériai tár­gyalások idején mitől sem kell tartamok. A nyómozás megállapítot­ta, hogy a merénylők isme­rősök voltak a helyszínnel, . erre vall,, hogy egy nagyobb Az algériai Kormány súlyú bomba pontosan Ca- álláspontja mille Blanc gépkocsija alatt robbant fel és levegőbe röpí- Jazid, az algériai ideigle­tette a polgármester autó- nes kormány tájékoztatás­ját. Camille Blanc — amint .. _ . . . ', ... a merénylők erre számíthat- minisztere penteken tak is — kiugrott ágyából és Tuniszban ismertette az al­a lakás másik szobájában lé- gériai kormány nyilatkoza­vő telefonhoz rohant. tát. A nyilatkozat utal ar­Ekkor robbant a szoba ab- ra, hogy — mint már jelen­lakpárkányán elhelyezett tettük — a francia kormány második bomba, alig egy- a gyarmatosítók lakájaival ket meterre a telefonke- ... , . , szüléktől. A szerencsétlen JS tárgyalni akar es Joxe, az férfi vállát valósággal le- algériai ügyek minisztere s szakította a robbanás, a tervezett Evian-i tárgyalá­súlyosan megsebesült nya- sokon -a francia küldöttség kán, fején is, felesége köny- kijelölt vezetője ilyen ér­nyebb sebesüléseket szenve-* telmű, provokatív beszédet , ,, tartott csütörtökön. Jazid A reggeli orakban a hely- . ., beli szélsőjobboldali szerve- hangsúlyozta, hogy a francia retek tagjainak kihallgatá- kormánynak ez a magatartá­sát is megkezdték. sa kétségessé teszi a tervezett Közreadták a nürnbergi per anyagát A Szovjetunió hét kötet- egész világ előtt az imperia­ben közrebocsátotta a fő né- lista politikai boszorkány­met háborús bűnösök nürn- konyhát, amelyben a hábo­bergi perének teljes anyagát, rút kotyvasztják. Ezek az A Pravda pénteki száma anyagok meggyőzően mutat­kommentálja a nürnbergi j<jfc, milyen nagy veszélyt Kg3" AkÍ3ntnLÍ ^ « ' ^Vmat-né­per anyagának értéke ab- metországi militarizmus fel­ban van, hogy leleplezi az támadása. Az EHSZ-közgyíilés politikai bizottsága egyhangúig elfogadta a szovjet-amerikai határozati javaslatot Az ENSZ-közgyűlés politi- venson, az amerikai ENSZ ­kai bizottsága csütörtökön küldöttség vezetője. Mind­összeült, hogy foglalkozzék a ketten ismertették a közös leszerelés kérdésével. határozati javaslat szövegét. A Szovjetunió és az Egye- Kanada, Csehszlovákia, sült Államok ENSZ-küldött- Etiópia, Szudán és Nigéria sége közös határozati javas- küldöttének felszólálása után latot terjesztett elő, amely a közgyűlés politikai bizott­indítványozza, hogy halasz- Si'ga egyhangúlag elfogadta szák a leszerelés kérdésének a közös szóvjet— amerikai vitáját az ENSZ-közgyűlés határozati javaslatot. A polí­sze'ptemberben megnyíló 16. tikai bizottság ezek szerint ülésszakára. javasolja, hogy a leszerelés A politikai bizottság ülé- kérdésének megvitatását ha­sén felszólalt Gromiko szov- lasszák a 16. ülésszakra. jet külügyminiszter és Ste- (MTI) Népköztársaságunk új kiváló és érdemes művészei A Népköztársaság Elnöki vésznek, a Madách Szinháa Tanácsa hazánk felszabadu- tagjának, Selmeczy Mihály lásának 16'. évfordulója al- ny. színművésznek, a Debre­kalmából kimagasló művé- ceni Csokonai Színház volt szi tevékenységük elismeré- tagjának és Dénes Vera gor­séül a Magyar Népköztársa- donkaművésznek, a Zenemű­ság kiváló művésze kitünte- vészeti Főiskola tanárának, tő címet adományozta Kő- A kitüntetéseket Dobi ist* míves Sándor színművész- ván, a Népköztársaság Él­nek, a Madách Színház tag- nöki Tanácsának elnöke póri­jának és Feleky Kamill Kos1- teken az Országházban nyúj­suth-díjas színművésznek, a totta át. Fővárosi Operettszínház és Dobi István a kitünteté­a Petőfi Színház tagjának. sek átnyújtásakor mondott A Magyar Népköztársaság beszédében hangsúlyozta, érdemes művésze kitüntető hogy felszabadulásunkkal a címet adományozta az elnö- művészi alkotás, alakítás ki tanács Sulyok Mária szabadsága, egy új. maga­Kossuth-díjas színművész- sabbrendü, a közösségért, a nek, a Vígszínház tagjának, népért dolgozó igazi művé­Sennyei Vera színművész- szet megteremtésének, majd nek, a Fővárosi .Operettszín- felvirágoztatásának lehetősé­ház és a Petőfi Színház tag- ge is megszületett. Joggal jának, Csorba Géza Kossuth- elmondhatjuk, hogy legjobb, díjas szobrászművésznek, haladó művészeink éltek is Sármássy Miklós színmű- ezzel a lehetőséggej. Ezt bi­vésznek, a Pécsi Nemzeti zonyítja a kitüntető rímek Színház tagjának, Szabó évről évre megismétlődő Miklós operaénekesnek, ' a adományozása is. Szegedi Nemzeti Színház A kitünteti művészek ne­tagjának, Pécsi Sándor két- vében Kőmíves Sándor mon­Szeres Kossuth-díjas színmű- dott köszönetet. Átadták az idei művészeti díjakat A Szegedi Örás és Ékszerész Ktsz felhívja azokat az üzletfeleit, akik 1959. év december 31. napjáig a szö­vetkezet bármelyik üzletében órát adtak át javításra és azok átvétele végett eddig nem jelentkeztek, hogy a most közzétett felhívástól számított 8 (nyolc) nap alatt az órák átvétele végett jelentkezzenek, mert ennek elmaradása esetéén a szövetkezet a gazdát­lan órákat a Szegedi Bizományi Áruház útján fogja értékesíteni és a befolyó vételárat a javítási díj levo­nása után bírósági letétbe fogja helyezni. 122 A vezetőség. Pénteken, a Fészek Klub­ban felszabadulásunk 16. évfordulója afkalrnából mű­vészeket — írókat, színésze­kelt, zenészeket, képzőmű­vészeket — tüntettek ki kiváló munkájukért. A kitüntetéseket Benke Valéria művelődésügyi mi­niszter nyújtotta át a művé­szeknek. Beszédében hang­súlyozta: a művészek felada­ta elsősorban a mai élet je­lenségeinek, problémáinak művósái tükrözése, megmu­tatni a vonzó újat, s for­málni a közönség, a dolgo­zók szocialista tudatát. Az ünnepségen 44 mű­vész kapott kitüntetést: JÓZS EF ATTILA-DÍJ: 1. fokozat: Kis Ferenc — Ami megőriz című kötetéért, Talay Sándor — Puskák és galambok című ifjúsági re­gényéért, Vas István — Rap­szódia egy őszi kertben cí­mű kötetéért. 2. fokozat: Oravecz Paula A faforgácsok című családi regényének első kötetéért, Délcány András — Ismeret­terjesztő ifjúsági regényei­ért, Takács Imre — A csilla­gok árulása című regényé­ért. 3. fokozat: Kiss Lajos — Éiet és esztétika című kö­tetéért. ERKEL FERENC-DÍJ: 1. fokozat: Vjfalussy Jó­szef tudományos munkássá­gáért, Maróthy János zene­kutatói, zenetudományos m un kássá gáért. MUNKÁCSY MIHÁLY-DlJ: 1. fokozat: Kalló Viktor emlékműveiért, Miháltz Pál 1959-ben rendezett gyűjtemé­nyes kiállításáért. 2. fokozat: Aszódi Weil Er­zsébet 1960-ban rendezett ónálló kiállításáért, Zelenák Crescencia a plakátművészet­ben elért eredményeiért. 3. fokozat: Píesznivy Ká­roly a rackaszőnyeg terve­zésében elért eredményeiért. Csernó Judit 1960-ban ren­dezett önálló kiállításáért, Perez János 1961-ben ren­dezett kiállításon bemutatott műveiért. BALÁZS BÉLA-DÍJ: / 1. fokozat: Herskó János a magyar 'filmművészet érde­kében kifejtett eredményes munkájáért, Macskássy Gyu­la a magyar rajzfilmgyártás megteremtésében szerzett ér­demeiért, Szemes Mihály ren­dezői munkásságáért. 2. fokozat: Váncsa Lajos a magyar természettudományos filmek alkotásában végzett operatőri munkásságáért. LISZT FERENC-DÍJ: 1. fokozat: Mikó András a szegedi szabadtéri színpadon rendezett Hunyadi László, valamint az Albert Herring és más operák rendezéséért. 2. fokozat: A Weiner vo­nósnégyes tagjai: Szász Jó­zsef, Krasznai István, Szász Árpád és Székács János ha­zai és külföldi sikereikért, a magyar művek 'bemutatása ter éh szerzett érdemeikért, Kocsis Albert hegedűművész és Szabó Zsuzsa zongoramű­vész szonátapár — a kama­razene és az ifjúság zenei nevelése terén elért eredmé­nyeikért. Orosz Adél a klasz­szikus balettek kiváló meg­formálásáért, Réti József, az operai szerepek alakításáért. Szalma Ferenc (Szeged) Ivan Szuszanyin és a Bolygó hollandi című opera cím­szerepeinek énekléséért. 3. fokozat: László Margit operaszerepeiért. JÁSZAI MARI-DÍJ: 1. fokozat: Szinetár Mik­lós a Fra diavolo, az Ory grófja, a Cosi fan tutte cí­mű operák, valamint a Kol­dusopera és az Egy szere­lem három* éjszakája című darabok kiváló rendezéséért. Rátonyi Róbert, a klasszikus operettekben nyújtott telje­sítményeiért, lelkiismeretes művészi munkájukért, újsze­rű konferanszaiért. Spányik Éva (Pécs) Az ember tragé­diája, Ellenségek, Ljubov Jarovája. Stuart Mária, Eu­ripides. Ilyen nagy szerelem című darabokban nyújtott teljesítményeiért. Fenyvessy Balázs a Déryné Színház ala­pító tagja, a Bánk Bán és mai paraszt témájú darabok­ban nyújtott alakításáért. 2. fokozat: Horváth József Szentivánéji álom, Irkucki történet, Mákvirágok című darabokban nyújtott művé­szi teljesítményeiért. Néme­thy Fgjenc (Miskolc) Meg­perzselt lányok, Koldusopera. Svejk. Kormos ég, A Néva partján című darabokban nyújtott művészi teljesítmé­nyeiért. Bángyörgyi Károly (Debrecen) Romeo és Júlia, Leszámolás, Az ember tra­gédiája, Kormos ég című da­rabokban nyújtott művészi teljesítményeiért. BángyÖr­gyi Károly (Debrecen) Ro­meo és Júlia, Leszámolás, Az ember tragédiája, Kormos ég című darabokban nyújtott művészi teljesítményeiért, Seregi László (Kecskemét) száfrios mai tárgyú darab rendezéséért. Tábori Nóra Ványa, Az ezred fia. Szelle­mesek, Antigoné. Hivatal­nok urak. Huncut kísérlet című darabokban nyújtott művészi alakításaiért. 3. fokozat: Keres Emil elő­adóművészeiéért és Maja­kovszkij alakításáért, K aliai Ilona Megperzselt lánvok, Boldogság merre vagy, Fel­nőnek a gyerekek. Kötéltánc, Hoidfény egy szivárvány szí­nű sálon, Egy kis bécsi ká­véház című darabokban nyújtott művészi teljesítmé­nyéért. Kassai Ilona, a Dé­ryné Színház alapító tagja A tündérlaki lányok. Ár­mány és szerelem, valamint a Bánk bán című darabok­ban nyújtott művészi alakí­tásáért. Sallós Gábor (Ka­posvár) rendezői munkássá­gáért és színészi alakításai­ért. A kitüntetettek nevébep Szinetár Miklós rendező, a Petőfi Színház művészeti vezetője mondott köszönetet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom