Délmagyarország, 1960. június (50. évfolyam, 128-153. szám)

1960-06-10 / 136. szám

5 Pőníek, 1960. Június 10. f| KÖNYVESPOLC KAKASDI NÉPMESÉK (II.) A kétkötetes mű második részében a Tolna megyei Ka­kasdon élő, Andrásfalvárói származó székely telepesek archaikus szépségű mese­kincse tárul az olvasó elé. A kivételes tehetségű, 80 esztendős, írástudatlan asz­szony, Palkó Józsefné meséi mellett kiemelkednek Palkó­né unokaöccsének, az 54 éves Andrásfalvi Györgynek életszerű színekkel megraj­zolt tündérmeséi, a szintén írástudatlan, 90 esztendős Sebestyén Lajosné jóízű, tré­fás meséi, valamint az 1949­ben elhunyt László Márton­nak a halottvirrasztók szóra­koztatására írott kéziratos könyvének meseanyaga. A kötet — az elsö kötettel együtt — kitűnő képet ad a hazatelepülés után is kultu­rális szempontból erősen el­különülő népcsoport mese­kincséről, megmutatja an­nak kapcsolatalt az erdélyi székelvséggel, a románság­gal, valamint a régi magyar irodalommal. Az Akadémiai Kiadó gon­dozásában megjelent könyv bevezető tanulmányának ós részleteinek szerzője Dégh Linda.­BATSÁNYI JANOS ÖSSZES MÜVEI (II.) A megújuló Magyarország első jelentős politikai költő­je, forradalmi hagyománya­ink kimagasló alakja Batsá­nyi János. Teljes erejével részt vett az 1780—90-es évek reformmozgalmaiban; a Habsburg-elnyomás hatalma­sai mindvégig »veszedelmes* embernek tartották. A Ma­gyar Tudományos Akadémia, illetve az Akadémiai Kiadó fontos adósságot ró le, amikor müveit kritikai kiadásban közreadja. Ke­resztúry Dezső és Tarnai An­dor három kötetben rendez­ték el Batsányi müveit. A második kötet a költő első korszakából származó pró­zai írásait foglalja magában. Ezek a munkák a magyar irodalom és politikai gondol­kodás megújulásának politi­kai mozgalmaiban tevéke­nyen résztvevő fiatal írók alkotásai. A gondos szövegkritikai vizsgálódások alapián sajtó alá rendezett szövegeket részletes jegyzetek kísérik. Darvas József: TÖRÖKVERŐ A magyar történelem nagy napjai elevenednek meg Darvas regényének új ki­adásában. Hunvadi János a hőse. akinek alakja századok távolából soha nem halvá­it yulóan él az utókor emlé­kében. A nagy hadvezér éle­tét mutatja be e regény, if­júságától — haláláig. Darvas József: VAROS AZ INGOVANYBAN A szerző mondja e müvé­ről: "Ez nem regény, nem riport, nem napló, nem is történelmi dokumentum. Mindegyikből van benne, de ahogyan most elolvasom — az 1960-as új kiadást érti —, leginkább egy szenvedélyes hangú felszólaláshoz hason­lítanám .. .* Mi a témája e könyvnek? Egy mondatban: 1944—1945 — az új világ megszületéséhez vezető út és a megszületés pillanatai. (Szépirodalmi Könyvkiadó.) Bartha Lajos:/ ÖTEN A HÓBAN A századelő elbeszélője, drámaírója jelentkezik, akit Ady úgy üdvözöl: "Ugy lát és úgy ír, mint nálunk sen­ki más ..: írásai a Duna— Tisza táj erjedésének csodá­latos dokumentumai*. Ma is dokumentumok Bar­tha írásai, uténozhatatlanul szép forradalmas, megejtően egyszerű, realista ábrázolá­sa, kedves és tanulságos kö­tetté avatja e novellagyűjte­ményt. (Szépirodalmi Könyv­kiadó.) Urbán Ernő: \ ARANYFÜST A szerző szerint e könyv voltaképpen egy nagyobb el­beszélés detektívregény —, mely megmutatja egy agyafúrt ember "tündöklé­sét* és szükségszerű buká­sát. A mai élet levegője árad a könyv lapjairól, él­vezetesen, izgalmasan, for­dulatosam megírt nagy elbe­szélés — kedves olvasmánya lesz az olvasó embernek. Ezt a Népszabadság folytatásos közlésekor jelentkező ér­deklődés is mutatta. (Szép­irodalmi Könyvkiadó.) Kemény János: VADPAVA A havasok szépséges, va­rázsos világa, különös ütem­ben lüktető, a maga szabá­lyait követő élete tárul fel a könyvben. Andrist, a fia­tal vadőrt kísérjük végig el­ső szolgálati évének viszon­tagságain. S mialatt lessük a medvét, farkast űzünk, s télire szénát készítünk a büszke szarvasoknak — lel­kesen köszöntjük a havaso­kat is meghódító dolgozó embert. (Román Állami Iro­dalmi és Művészeti Kiadó, Marosvásárhely.) Felhívjuk kedves vevőink figyelmét, hogy cipőjavitást 30,— Ft-on télül csak a vállalási ár 40%-ig terjedő előleg fizetése mellet tudjuk elvállalni. Kérjük ezért a iavitás megrendelé­sével egyidejűleg a szük­séges előleg összegét ma­gukkal hozni szíveskedje­nek. „Április 4" Elsö Szegedi Cipő és Cgizmaueszltő Ktsz Vezetősége. Értesítjük a butángáz-fo­gyasztóközönséget, hogy í. hó l-től Vállalatunk végzi a gázpalack házhoz szállítást Megrendeléseket a Gázért központi Irodában, vagy a telepen a Gázért Vállalatnál lehet leadni. Szállítási és szerelési költség: kis pa­lacknál darabonként 8,— Ft., nagy palackoknál 15,— forint. 42. sz. Autóközlekedési Vállalat Szeged, Marx tér 10—U ITT A JEGES Kielégítő lesz a jégellátás a nyáron A hűvös, esős napok után termés nem mondható túl hirtelen tört a városra is- jónak. Tehát ez a jég is meg­mét a kánikulai meleg. Meg marad a lakosságnak. Egye­is lepődött a jéggyár, mert lőre úgy oldjuk meg a dol­erre a hirtelen melegre nem got, hogy a kisebb mennyi­volt felkészülve. Szerencsére séget és a folyamatos meg­Bzért nagyobb baj nem lett. rendeléseket a Bocskai ut­Megkérdeztük az illetékese- cai telepről látjuk el, a na­ket, hogy ez a biztató és gvobb tételeket pedig a vá­most kifogástalannak géhíd adfe ki- Tehat búcsü­mondható jégellátás vajon zóul: í°het a me]eg. lesz mi­meddig tart? A válasz is igen biztató volt: — Jelenleg nincs is a ka­pacitásunk kihasználva, mert még kevesen vásárolnak je­get. Ezért nyugodtan mond­hatjuk, hogy jelenleg az egész város jégellátása zavartalan. A tavaly; tapasztalatok alap­ján a közönség kérését meg­haladva meghosszabbítottuk a jégárusítás ideje is. Itt, a Bocskai utca 5. szám alatt, reggel 8-tól 11-ig. délután pedig 13 órától 17 óráig áru­sítunk jeget. Ezenkívül a négy jegeskocsin egy­előre napt 50—60 tábla jeget hordanak ki a meg­rendelőknek, de ha a meleg tartós lesz, akkor azt hiszem hamarosan elérjük azt, hogy egy em­ber egy nap alatt 100 tábla jeget is ki fog majd szállí­tani, Ho®/ milyen kilátá­saink vannak a nyárra? Ha nagyon meleg lesz és nagyon sokáig, akkor jó darabig ki­fogástalan, később pedig tűrhető lasz a jégellátás. A tavalyinál mindenkép­pen sokkal jobb lesz. hiszen sajnos a MEZÖKER­nek az idén kevés jégre van szüksége, mert a gyümölcs­vei hűteni a szegedieknek. Kiosztották a KRESZ-verseny díjait Tegnap -délután a Postás Művelődési Otthonban hir­dették ki a vasárnapi szege­di KRESZ-verseny eredmé­nyeit. Gyömbér János őr­nagy adta át a nyertesek­nek az értékes jutalmakat A MOPED-et vezetők közül első helyezést ért el Kopasz János, a posta dolgozója, a motorkerékpáros nőj ver­senyzők első helyezettje Né­meth Sándorné, a Kiskeres­kedelmi Vállalat dolgozója, a férfiak közül pedig Ábra­hám Imre, a Paprikafeldol­gozó Vállalat dolgozója. A személygépkocsi női versenyzők közül legjobb­nak Bede Istvánné, a BM dolgozója nyilvánult. A férfi versenyzők közül Török László, az AKIG gépkocsi­vezetője tűnt ki. A teher­gépkocsi vezetői közül első helyezést Radin Jezdimir, a posta dolgozója ért el. Ér­tékes jutalmat kaptak az első helyezetteken kívül a második és harmadik helye­zettek ls, összesen 27-en. Lidice és Oradour figyelmeztet A múló évek tompít­ják a fájdalmat, azt azonban soha nem szün­tethetik meg. S most, amikor két szomorú év­fordulót idézünk, fájó se­beket szaggatunk fel, de mégis emlékeznünk kell. Lidice és Oradour még ma is döbbenetes memen­tó a fasizmus emberlclen­ségére. Ma 18 esztendeje, hogy az SS a csehszlová­kiai Eidicében, ebben a békességes faluban teli marokkal szórta a kínok kínját és üszkös rommá változtatott minden házat és kiirtotta azok vala­mennyi lakóját. Gyere­kek, asszonyok, férfiak és öregek egyaránt a romok között pusztultak eL Ti­zenhat esztendővel ezelőtt hasonlóan rettentő és megrázó sorsra jutott a francia falu, Oradour is. Lakóit az SS-pribékek lemészárolták és azután lángszórókkal felgyújtot­ták az egész falut. Lidice és Oradour, épp­úgy, mint Ausehwitz és Buchenwald, meg a töb­bi rémséges haláltábor ma is vádolja a fasizmust, amelynek démonai Nyu­gat-Németországban még most ls vissza-visszatér­nek. Bűn az emberiség el­len, hogy Nyugat-Német­ország vezető köre) eltű­rik, sőt segítik a volt hit­leri hadsereg háborús bű­nös, kegyetlen tábornokai­nak a nyugatnémet had­seregben való magas tiszt­ségviselését. Speidel és a többiek a NATQ-hadsereg parancsnoki posztjain tró­nolnak. S az eszelős, fa­natikus vénember: Aden­auer kancellár, a dollár támogatásával újra és új­ra a háború rémét, Li­dice és Oradour szomorú sorsát idézi feL A világ pépei azonban szavakkal és tettekkel emelnek gá­tat a bekét fenyegető erőknek, a fasizmus újjá­élesztése kísérleteinek. "Soha többé a fasizmust!* — ezt zúgják erőteljesen a népek Nyugaton és Ke­leten, Északon cs Délen egyaránt. "Békét a világ­nak!* — követelik az em­berek a földkerekség min­den országában. A Szovjetunió új, há­romszakaszos leszerelési javaslatát minden nép és nemzet örömmel fogadja, hiszen általa a fegyver­nélkijll világ alakulna kL Az általános és teljes le­szerelés, a szovjet javas­lat elfogadása kizárná a lehetőségét annak Is, hogy ne ismétlődhessék meg Lidiee és Oradour — s a második világháború minden borzalma. Szegeden, az Aradi vér­tanúk terén virágokat hoznak a rózsafák, ame­lyeket a város dolgozó né­pe tiszteletteljes kegye­lettel, Lidice népére em­lékezve ültetett. Ezek a rózsafák azonban figyel­meztetnek is. Soha többé Etdice és Oradour Iáikéi­nak sorsát! Az eltűnt bab nyomában Többet igényelnek a fogyasztók ebből a fontos népélelmezési cikkből Az utóbbi hónapokban többször megismétlődött már a szegedi élelmiszer­boltokban a vevők és az el­adók között ez a párbeszéd: — Kérek egy kiló babot. — Sajnos, nem szolgálha­tunk, nincs. -re Mikor lesz? — Nem tudjuk, kérem. A kérdésre a szegedi ter­melőszövetkezetekben ke­restünk választ. A szegedi háziasszonyok ugyanis jog­gal panaszkodnak, hogv nem 1 tápnak babot. Ha pedig el­vétve hozzájutnak valameny­nyihez a piacon, rendszerint több mint 10 forintot kér­nek kilójáért az eladók. Babot köztesként Tehát miért nincs, és ha van, miért drága a bab? Fő­ként azért nincs egy külön­ben kedvező időjárású esz­tendő után, mert a termelők, gazdák és termelőszövetke­zetek jóval kisebb területen termeltek babot tavaly, mint más esztendőkben. Azt mondják egyesek. hogy mindez azért következett be, mert néhány évvel ezelőtt leszállították a bab felvásár­lási árát. A közelmúltben felemel­ték a bab felvásárlási árát. Idén ezen az új áron vásá­rolják maid fel a termést. De vajon lesz-e mit felvásá­rolni? Ez év tava­szán termelőszövetkezeteink­ben egészséges mozgalom kezdődött a bab közteskénti termelésére. Ez azt jelenti, hogy a kukorica közé vetet­tek babot. Értékes exportcikk A szegedi járásban közel tízezer holdon termelnek ku­koricát. Sajnos eddig nem ni innen tsz-ben használtak ki a lehetőséget. A járási tanács mezőgazdasági osztá­lyára érkezett jelentés sze­rint eddig 500 hold kukorica közé vetettek babot. Leg­tóbliet 200 holdon a sándor­falvi Rózsa Ferenc Tsz-ben. A rúzsai szövetkezetek 120 holdop, a tiszaszigeti Rákó­czi 20, a bakai Uj Élet 15, u trtó-ií szövetkezet általában 5—10 holdon. Ezenkívü, a háztáji gazdaságban is ter­melnek igen sokan. Ezért előreláthatóan, ha az időjá­rás kedvező lesz a babter­melésre. Szeaed környékén annyi termésre számítha­tunk, hogy a helyi szükség­letet kielégíthetjük vele. A magyar bab iránt nagy a kereslet külföldön is. Ezért a bab értékes exportcikke a magyar mezőgazdaságnak. A nyugati országokban pél­dául 25 forint értékű babért egy dollárt kapunk, évente legalább 3500. vagon bábot exportálhatnánk, Kifizetődő o termelése A bab termelése az idén kifizetődő minden gazdá­nak, termelőszövetkezetnek. A megfelelő áron felül más haszna is van a köztes bab termelésének. A babot többször kell kapálni, így állandóan tisztán, gyommen­tesen tarthatják a kukorica­földet, g ez a jobb termés­eredményben realizálódik. Elmondható, hogy idén már eddig ls jóval több ba­bot vetettek Szeged környé­kén a tavalyinál. De még mindig nem elegendőt. leg­alábbis nem annyit, hogy hogy jusson elég a hazai bol­tokba és exportra is. Közérdekű kérdések Miért nem lehet Dél-Magyarországot kapni az árusoknál? FIGYEI.Ö! FIGYELŐ! A GAZDASÁGI SZAKEMBFREK HASZNOS TÁRSA a hetenként megjelenő Figyelő Foglalkozik a bel- és külföldi világgazdasági esemé­nyekkel. — Népszerűek a lep közérdekű rendelet­magyarázatai, vitafóruma, s a hetenként közölt ár­tájékoztatók. MINDENKIT ÉRDEKEL, akiket érdekelnek A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK, jelenségek! FIGYELŐ! FIGYELŐ! Több olvasónk reklamált már szerkesz­tőségünkben, a kiadóhivatalban és a postán amiatt, hogy nem lehet kapni Dél-Magyarország-ot. Egyszer a belváro­siak méltatlankodtak, más alkalommal pedig a külvárosi lakók. Legutóbb Kovács János küldött kemény hangú bíráló leve­let szerkesztőségünknek, s ő ugyancsak kifogásolta, hogy az elmúlt vasárnap nem kapott Dél-Magyarországot egyik napi­lapot árusító pavilonban. Kovács Jánps levele késztetett bennünket arra, hogy a közérdekű kérdések rovatában kérdezzük meg a két legilletékesebbet — Kovács Lászlót, a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat igazgatóját, és Szádeczki Károly­nét, a Posta hírlaposztályának vezetőjét —, miért nincs megfelelő mennyiségű Dél­Magyarország Szegeden. — Véleményem szerint — mondotta Kovács László — szinte elkerülhetetlen, hogy egyik pavilonban kifogy a lap, s ugyanakkor a másikban még van. Túlzott követelményt állítanánk a posta elé, ha azt kérnénk, hogy pontosan mérjék fel a forgalmat, és annak megfelelően lássák el napilapnál a pavilonokat. Ez azért is lehetetlen, mert a forgalom igen szeszé­lyes. Egyszer a város egyik részében, más­kor pedig a másikban fogy el több lap. A lap példányszámát sajnos nem emel­hetjük korlátlanul. A papírhiány szűk kor­látokat szab a példányszámok emelésénél. Szádeczkiné kérdésünkre a kővetkező­ket válaszolta: — Sajnos hozzánk is igen sok panasz érkezett be. Mi ezeket igyekszünk minél előbb orvosolni. Kovács János panasza azonban már megoldódott, júmus l-e óta ugyanis úgynevezett laptologató dolgozik nálunk, akinek az a feladata, hogy nap­jában többször meglátogatja a h'rlapáru­sokat, és ahol sok a lap, onnan átviszi oda, ahol már elfogyott. — Azzal nem értek egyet, hogy egy­általán nem lehet kapni Dél-Magyaror­szágot. Ezt bizonyítani is tudom: még a legforgalmasabb napokon is marad vissza 1—2 lap. Egy jó tanácsot ellenben tudok adni azoknak, akik arról panaszkodnak, hogy nem kapnak lapot: fizessenek elő a Dél-Magyarországra és akkor minden nap korán reggel otthonukban lesz az új­ság. Rádióműsor Péntek kossuth-k.uho 4,26 Rákóczi Indulé. 4,10 Hí­rük, ldőjaresjelfintcs. 4,35-^7,39 vidáman, frissen. Közben: 5,09 Falurádió. utána « vidéki szín­házi műsor, 6,30 Hirek, ldőjá­rásjelentés. «,Í0 J6 reggelt I $.59 Időjelzés. 7,00 Hírek, idujárísje­lentés. 7,io UJ könyvek. Vii Szmház, hangverseny cs mozi­műsor. 7,59 Időjelzés. 8,00 Mű­sorismertetés, időjáráslslenles. 8,08 Technikai szünet. 8.10 A ci­gánybáró. Operattrgszletek. 8,51 Vidám percek. 9,10 Régi muzsi­ka. 9,86 Indulók ét tánook. Var­sák, 10,00 Hírek, lapszemle, Idő­iárásjelentés. 10.10 Népi muzsika, 10,59 Lottóeredmények. 11,00 K»­dioegyetem. 12,00 Déli harang­szó, hírek, lottóeredmények, ldőjárásjelentés. 12,10 Könnyű zene délidőben. 13,00 Gazdaszem­mel a nagyvilág mezőgazdasá­gáról. 13,15 A bűvös vadász. Operareszletek. 11.50 Tánczene. 14 20 Milyen is a vipera? Rádió­változat. 14,40 Magyar szerzők kórusművei. 15,00 Hírek, közére dekü közlemények. 15,08 Idő­1árt«jelentés. 15,10 Szabó József zongorázik- 15.30 U! Heltkon Társaság. 18.16 Klasszikus fran­cia operettek. 16.55 Műsorismer­tetés. 17,00 Hirek. idöjárásielen­tés. 17,15 Szív küldi szívnek. 17,55 Van úi a nap alatt! 18.10 Körösmenti dalos krónika. 18.45 Gyári sziréna. 19.00 Haydn: R-dúr vonósnégyes. 19.20 Meg­tisztelő feladat. 19.35 Ken Grif­fen orgonál. 19,54 Jó éjszakát, gyerekek í 20.00 Esti krónika, időiárásielentés. 20.30 Vizsga — bukás nélkül! 27.20 Hírek, idő­iárásielentés. 22.40 Galoppvere sep.v eredmények. 22.45 Zenekari muzsika. 23 25 Könnyű zene in­nen — onnan. 24.00 Hírek. Idő­iárásielentés. 8.10 Éji zene. 0.30 Himnusz. petof1-radio 5.00—8.00 Reggeli zene. Köz­ben: 6.30 Szinház. tárlat- es ha ngversenyműsor. 6.50 Torna, 7,15 Az lzxaebta felekezet ne­gyedórája. 8.00—1.10 Hirek. ldő­járásjelentés. 14.00 Időjárás- és vízállásjelentés. 14.13 Operett­egyvelegek. 14.37 Ralcsev: II. szimfónia. 15.45 Harmlne pere könnyű zene, 16.15 A hét nemes. Elbeszélés. 16,30 A Komlód-vo­nósnégyes hangversenye a stú­dióban. 17,00 Népzene. 17.15 A tnraiak híradója. 17.25 Opera­részletek- 18.00 A 79-ös sofőr. Rádiódráma. 19.00 Hírek. Idő­iárásjelentés. 19.05 tnofl sző an­golul. 19.15 Két Suppé-nyitány. 19,35 Hindemlth: Hat kórusdal Rainer Maria Rilke költeményei­re. 19.45 Sporthíradó. 20.00 Heti hangversenykalauz. 20,40 Falu­rádió. 21.00 Hfrek. időjárásjelen­tés. 21.05 Beethoven-ciklus. IV. A szünetben: 22.00—22,1$: Látoga­tás alkotóműhelyekben. 22,45 Madarász Katalin és a turkevei népi együttes népdalokat énekel. 23.00 Hírek, ldőjárásjelentés. 21.15 Műsorzárás. TELEVÍZIÓ Ma nincs közvetítés

Next

/
Oldalképek
Tartalom