Délmagyarország, 1959. november (15. évfolyam, 257-281. szám)

1959-11-27 / 279. szám

Jténtcfc, 1999* Bovewfcfr 27« 2 A munka hősi halottal A Mátravidéki Szén tröszt lékét A kormány és a tár­raücsi. X. számú aknájában sadalom a legmesszebbme­megdöbbentő szerencsétlen- nőkig gondoskodik a halot­aég történt. A bánya mélyén tak hátramaradottairól. tűz keletkezett, és 31 bá- A kormány rendkívüli bl­nyász a termelő munka zottságot küldött ki, amely frontján életét vesztette. Az a helyszínen azonnal Intéz­MSZMP Központi Bizottsága, kedett a mentési munkála­a magyar forradalmi mun- tok irányításában és a hoz­kás-paraszt kormány, az zátartozóik azonnali megsegí­egész dolgozó nép mélysé- tésébcn. ges együttérzéssel és rész- A szerencsétlenség áldoza­véttel fordul a sferencsétle- tául e6ett bányászok család­nál járt bányász dolgozok jának azonnali segélyt utal­hozzátartozói felé. • nak kl. A temetés összes Társadalmunk tisztelettel költségeit az állam viseli. é6 kegyelettel megőrzi a A temetés időpontjáról ké­munka hősi halottainak em- sőbb történik intézkedés. Sxov Jet—guineai köxöa közleményt írtak alá Csütörtökön a Kremlben Frol Kozlov, a Szovjetunió Minisztertanácsának első el nökhelyettese, valamint Se­kou Touré guineai köztársa­sági elnök és miniszterelnök aláírta a két ország közös közleményét. Este a szovjet kormány fo­gadást adott Sekou Touré tiszteletére. Kz úgynevezett magyar kérdés felvetése beavatkozás egv szuverén ál am belügyedbe — mondotta az ENSZ-közgyűlés szerda délutáni ülésén Kuznyecov szovjet delegátus Az ENSZ-közgyűlés szerda délutáni ülésén megvitatta Abban az időben a láza­a főbizottságnak azt a javaslatát, hogy tűzzék a jelenlegi dás igazi sugalmazói nem ülésszak napirendjére az úgynevezett magyar kérdést. hogy nem ítélték el, hanem A vita első szónoka Lodge, a -kérdés* napirendre tű- épp ellenkezőleg; bújtogat­zését kezdeményező amerikai küldöttség vezetője volt. Sür- tik védenceiket e bünté­gette, hogy a közgyűlés hagyja jóvá a főbizottság javasla- nyekre a magyar nép ellen tát Az amerikai küldött álláspontját a spanyol és az an- Kuznyecov ezután részle­gei megbízott is támogatta. tesen kifejtette, mennyire a Mint lapunk csütörtöki számában is közöltük, az ENSZ- hidegháború módszereinek közgyűlés szerda esti vitáján Péter János kitejtette ENSZ- felélesztésére trónyuló k­küldöttségünk álláspontját az úgynevezett magyar kérdés sérletet jelent a -magyar napirendre tűzésével kapcsolatban. Beszéde befejező részé- kérdés* feltámasztása ezek­ben aláhúzta: a nemzetközi légkör további enyhülésének ben a napokban, amikor szükségessége megköveteli, hogy az ENSZ valóban hatás- Hruscsovnek Elsenhowerral körébe tartozó kérdéseket vitasson meg, ne pedig olyan történt találkozója nyomán mesterséges problémákat, amelyek csak az ellentéteket észrevehető javulás mutat­atják. kőzik a nemzetközi helyzet A Szovjetunió is Románia küldöttségei ls erélyesen el- fejlődésében. lenézték a kérdés felvételét az ülésszak napirendjére. A szovjet küldöttség úgy Szavazógép segítségével azonban az amerikai küldött- véli: mindenkinek, aki való­éig, most is rá tudta kényszeríteni az ENSZ ülésszakára a ban törekszik a nemzetközi -magyar kérdés* tárgyalását. A tárgyalást indítványozó helyzet további javítására, javaslatra 51 küldöttség szavazott. (A múlt ülésszakon 61-en kötelessége, hogy megaka­szavazták meg e javaslatot.) A Szovjetunió, a Belorusz ddlyozza az ENSZ-ben a SZSZK, az Ukrán SZSZK, Albánia, Bulgária, Magyaror- hidegháború légkörének fel­szág, Lengyelország, Csehszlovákia, Románia és Jugoszlá- támasztását, via 'küldöttsége a javaslat ellen szavazott. 15 küldöttség a szovjet küldöttség ra­tartózkodott a szavazástól. Hat küldöttség nem volt jelen, gaszkodik ahhoz, hogy uta . •jár d sítsák el az úgynevezett ma­Hogyan ertelmezik Nyugaton gvar kérdés navirendre tü­a humanizmust éa az emberszeretetet? résének javaslatát — mon­dotta befejezesul Kuznyecov. Az ENSZ-közgyűlés saer- a következőket mondotta: da délutáni vitájában fel- Szabad legyen feltennem a szólalt Kuznyecov, a Szov- kérdést, hogy as Egyesült jetunió ENSZ-küldöttségének Államok és a többi nyugati vezetője is és kifejtette, hogy hatalom képviselőinek hol küldöttsége határozottan el- volt a -humanizmusa« és lenezte és ellenzi a valóban -emberszeretete*, amikor nem létező magyar kérdés 1956-ban véres megtorlAs LOVÁSZI FERENC lD fí nagy ugrás földién Valószínűleg április vé*éo lesz a csúcsértekezlet (3) élet építéséért, védelméért ges több mint hatszázmillió Mire utalt Epstein? A Ja- isi A nagyszerű győzelem ember? Mert meggyőződött pán ellenes harcokra, ame- megacélozta a vuhaniak hi- róla, hogy a párt új életet lyek itt folytak Eszak-Kina tét és erejét, elsöpörte a két- teremt számára hazája föld­hősi földjén. -A japánok — kedést, az ingadozást és új- lén! Ezért az új életért dol­írja — elfogtak mindenkit, ból megmutatta a leglénye- oozni kell? — Hát dolgozik! aki képzett volt, vagy köz- gesebbet: a párt soha nem Tettével kell védenie az ár tiszteletben állott. Válaszút tanácsol rosszat a népnek! ellen? — Védi! Vasat keU elé állították őket: vagy dol- A feladat végrehajtása lehet .önteni a népi kohókba! —* goznalc az ellenségért, vagy nehéz, de ha egységes aka- Vasat önt és ha kell, hegye­meghalnak. Az iskolákat — rattal követik a párt szavát, Fet fúr át puszta kézzel, de­bármilyen fokozatúak is vol- a győzelem nem marad el. fékig gázol a tavakban, mo­tak is — a kinai hazafiság A vuhani árvízvédelem csarakban. hogy iszappal ja­melegágyainak tartották. Az ma már szilárd. 1954 óta vítsa a földet! Es esténként, elfogott tanítók felét főbe- több mint kétszáz kilométer munka után tanul, olvas és lőtték. A többit nyilvánoson hosszú gátat építettek, illet- — furcsa? Verset ir új éle­-büntető oszlopokhoz« kö- ve erősítettek meg, negy- térölt tötték és addig korbácsol- venmillió köbméter földből Milyen volt ott az élet, ták, amíg be nem vallottak és százezer köbméter ce- ahol nem is egészen két év­valamiféle -kommunista te- mentből készült 30.70—31.50 tizede, 1942 nyara és 43 ta­vékenységét«. A kommunis- méter magas gát védi a vá- vasza között hárommillió ta asszonyokat egymás után rost. Nyugodtan nezhetnek ember halt éhen. Epsteint 40—50 japán katona gyaláz- a nagy esőzések elé, többé idézem ismét: -megették a ta meg és ehhez az aktus- nem fenyegeti életüket a füvet és leették a leveleket hoz mindig kihajtottak négy- Jangce árja. A gátakkal 480 a fáról. Az asszonyok -men­ötszáz polgárt és parasztot, négyzetkilométer földet hó- tőföldet« kerestek. Ez egy hogy lássák: mi történik dítottak el az árterületből, olyan agyagfajta volt, ame­azzal, aki -az új rend- elle- Hatalmas állami gazdaság lyet, ha megettek, egy ideig nére mer cselekedni, beszél- virágzik ott, amely három a jóllakottság érzését keltet­ni, vagy gondolkodni. A ev múlva az egész város te. A férfiak fiatal leányaik­statisztika valóban élettelen tej-, baromfi- és zöldség- Fal és feleségeikkel elindul­dolog, de ezek a számok le- szükségletét fedezi. A kör- talc a városok felé. Eladták gyilkolt emberek vépső or- nyező népi kommunák pedig őket rabszolgának, vagy sze­dítasát visszhangozzak, tíz- a város határain túl erösi- retónek a gazdagok ágya­ezernyi égő parasztház fojtó tik tovibb a gátakat a tar- ba... A helyi hivatalnokok füstjének szagát hozzák. tományi tanács tervei alap- virzont banketteket rendez­Adatok! Az egyik fele ján. tck. Így akarták bizonyítani, Epstein könyvéből, a másik A vubani árvízvédelem te- hn°v a tartományban bősé­fele a vuhani főmérnöktől. hát szilird _ megtudtarn gesen van élelmiszer.* Te­Inkabb kepek a kínai élet- ezt is de _ ismétlem — a ovük e mellé a mai képet: bői, — a negyvenes évekből , „ .. ,. rizzsel teli fazekak a népi Észak-Kínáról, illetve 1954- két6rás beszélgetés egy tisz- kommwák ebédiöjében, s bői Vuhanról. Az előbbiek ta csepp a kínai élet múlt- abból jóllakásig ehet a ki­a hideg, az éhség, a múlt jából, jelleméből is, és a nal paraszt. Ma is, és ami gyalázatának kegyetlensé- viUllz arra a kérdésre. ho. ennél is több: holnap is! gét, az utóbbiak már az új , , . . , élet indulásának hősi nap- ovan M lehet ennV^e *OV*é- (Folytatjuk) jait mutatják — egymástól -nm-ti — nagyon is elválaszthatatlan *#•••••••• * • KOZPS kdzlemenyt ad'ak ki harcba tudta szólítani a né­pet — az elnyomók ellen Ságért és harcba a szabad Berlinben aláírták a cseh- bor egysége és szolidnritá­szlovák párt- és kormány- sa. küldöttségnek a Német De- Mindkét küldöttség őszin­mokratikus Köztársaságiján ten üdvözli a Szovjetunió jífrűB. a es2hsz:ov3k—HDA tárgyalásokról -—_ , A trtr. inUif nrnk ellen a mnnuar Nyugati diplomáciai KO- inoszaKOl tarranaK valószínű- — J"**'JV.«» »•»»«-•» •-> ""Sja­dTuiittise^ mutatott ^TkYTaUkTeTJ- rökben az a vé.emény ala- nek. Az egyik április 21-26, a közlemény - a Szovjet- ™ <*lnak a va" rá a szovjet delegátus - tek a fasiszta rendszernek kult ki> hogy ápriHs vége> a másik május 7—15. unió vezette szocialista tá u u íu usa oz' folytatott tárgyalásairól szó- általános és teljes leszerelé­16 közös közleményt. ÍJt^Un tTV­A beke szempontjából hetőt elkövet, hogy hozzá­kö- időszakot tartanak valószínű- döntő tényező — hangzik járuljon ennek a nagysze­beavatkozás egy szuverén hazajukban való visszaállt­állam belügyeibe s ez nyíl- tásával szemben, amikor va<™ eseue" május eleje len­tan ellentmond az ENSZ tombolt a reakció őrülete, ne -a legtöbbet ígérő idő­alapokmányának. amikor közéleti személylsé- pont* a csúcsértekezlet meg­Sikertelen amerikai holdraWa-kísérlel Miután aláhúzta, hogy a geket is másokat lőttek taTtdsdra Az amerikai kül- Az E8yesült Államok Capc azonban nem váltak valóra. Canaveral-i kísérleti telepén lóraváltásához. A két küldöttség nyoma­tékosan hangsúlyozza a Csehszlovák Köztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság együttműködé­sének fontosságát a két or­ZTe^ltlknll^l SlT reZiőŰnröZ ügyminisztérium hivatalos törtökön '^geV feUőttek ^ árával a kilövés után szág további sikeres fejlő­történik, mert Nyugaton garázdálkodása alatt ne kö- körei úgy nyilatkoztak: re- sgy 372 font súlyú mester- hivatalosan közölték, hogy a C .nf>k ít i egyeseknek nem tetszik Ma- vetett volna el Magyaror- mélik hogy a nyugaU hatal- aéges bolygót, amelynek cél- sikerült ménv * gyarország belső rendszere, szágon. - - * - . ... Ja az lett volna, hoav a Kls*rI«t nem siKeruit. mény. A városi tanács jóváhagyta Szeged 1960-as költségvetését , , ... .. ... ja az lett volna, hogy a mak olyan időpontban álla- Hold körül keringve tudo­pódnak meg, amely április mányos megfigyeléseket vé­közepére, vagy végére esik. gezzen és továbbítson a Amerikai hivatalos körök Földre, remélik, még december 19-e Amerikai hivatalos körök előtt megegyezés születik a 3 kilövést megelőzően ells­csúcsértekezlet Időpontjáról. m«ték, hogy -nagyon sok A fenti körök bizonyos tü- forog kockán*. -Abban re­mutatnak, ténykednek, hogy ha a kí­sérlet sikerül, helyreállít­(Eolytatis az 1. oldalról) névsorát, akiket a végre­javaslatot tett egy képző- hajtó bizottság a ^It3" relmetlenséget művész alkotóház létesi- nyi ösztöndíjra javasolt. Sze- D, ... .... ts««r» mély szerint is bemutatta a mert szeretnék minél előbb / vOZiYi zmreré van ^ tanácsülésre meghívott pá- tisztázni Eisenhower elnök halJa az Egyesült Államok Feltétlenül szükség van Sze- lyázókat a tanácstagoknak. . . . , .. . ,, nak a Szovjetunióval szem­ly3Z* 3 8 . tavaszi kötelezettségeinek bpn tekintélyét*. . T f ° Z programját Általában két Az .„jarikai geden egy olyan intézmény­re, ahol az eddig szétszór­tan dolgozó képzőművészek egy fedél alatt alkothat­nak. Nagy István, a Haza­fias Népfront titkára kifej­tette, hogy a költségvetés ben közéleti demokratizmu vaslatait a tanácsülés egy­hangúan elfogadta, s így m * t kiosztotta az ösztöndijakat. Szeged vároe társadalmi Termelősxfívethezeti tanácsadó ösztöndíjában a következők -—— részesülnek: Kiss Ágnes el­remények sunk fejlődése ls megmutat- söéves orvostanhallgató, or­vosegyetemi ösztöndíjat, Kiss Piroska matematika-fizika kőzik. Kijelentette, hogy a Hazafias Népfront a tanácsot messzemenőkig szakos főiskolás pedagógiai támogatja a jövő évi főiskolai ösztöndíjat, Csikós JNovemtier 30-a az áruértékesítés határideje Államunk sok és jelentős le, vagy odahaza tárolnak., költségvetés végrehajtása- Gábor, a Színművészeti Fő- kedvezményben részesíti ter- Mi történjék az ilyen áruié­ban. iskola másodéves hallgatója melőszövetkezeteinket, ha a leségekkel? Ez különösen a További felszólalások után művészeti ösztöndíjat, Tácsi termelési és áruértékesítési röszkei, mórahalmi és do­a tanácsülés jóváhagyta az Anna tanítóképzős felsőfokú tervüket a szerződésben vál- maszéki termelőszövetkeze­új költségvetést s a kerü- tanítóképzői ösztöndíjat. Bor- jalt határidő előtt teljesítik, teknek okoz gondot, hiszen leti tanácsok költségvetéseit bá® ,Tibor „ mezőgazdasági Most fontos dátumhoz ér- maguk tárolják a fűszerpap is Ugyanakkor kimondta, technikumi ösztöndíjat, Sze- kezünk November 30-a a rikát és majd csak később hogy további állami támo- k?re<? f^FJ* tVnÁRa, IstT kedvezményes értékesítés ha- adják át a vállalatnak. Ez gatást igényel az utak fel- ^,ft"ip0ar! te£™kom' térideje. Ha szövetkezeteink esetben is még november ösztöndíjat, Száraz Ferenc a bármilyen okbóí elmulaszt- 30-a előtt le kell vételi­véarehaltő ^űfgy®ten? gfplpari W « gabona, vagy a takar- jegyeztetni. Kérjék a Papri­y a Pénz- F ka'ln,ao Fg^ZmYT hányfélék szerződésben kafeldolgozó Vállalattól a fl^VnTsztériumtól kérje kap A p™ várók meghatározott mennyiségé- becslés szerinti vételi jegy . > ... tononat Kap. f\ paiya/OK olacnale ároztalif Zc mai/) újításéra. Utasította a bizottságot, hogy az útfelújítási keret fel emelését Ezután Dánt Sándor, a In'kra nek leszállítását, elesnek szerinti átvételét, és majd 7ok tr r pályázat feltételei több jelentős kedvezménytől ha arra lehetőség lesz, be­- szerint diplomájuk meg^zer- ami egy-egy termelőszövet- szállítják a paprikát Szeged­végrehajtó bizottság titkára zése után a szegedi tanács- kezet esetében 30 vagy 60 re. A vételi jeggyel majd bejelentette, hogy a tanács ná1, vagy taT,ácsi vállalatok- !°rin1?Íj lgaz0,ni tudják a kedvezmé" által korábban meghirdeted ' ... , Vrn olyan áruféleség, k térftésénél hogy 6k í—iiii-.inri a**- nal doigoznaK, nieive usi mlnt például a cukorrépa, J ' ... kós Gábor a szeeedi szín- vagy fűiz«rr.anrlVa amit ed- idóben teljesftették áruérté­társadalmi tanulmányi ösz­töndíjra 90 pá'váza' é-kezett Ismertette azon jelentkezők háznál helyezkedik eL dig még nem szállíthattak kesítési kötelezettségüket. Hanglemez­parádé VASÁRNAP (november 29-én) du. 3-tól 5-ig alegftiabli táncdal­ttfiiglemeieinSriiő Juhász Gyula Kul túr otthonban (Vörösmarty u. 5. sz.) Be<uutalónkon személyesen fellép a „Pancsoló kis ánv »» KOVÁCS ESZTIKE, zongorán kiséri Kiss Ernő, konferál Mentes József. Bemutatjuk a legújabb hazai és külföldi táncdal hanglemezeinket A bemutatott hanglemezek a helyszínen megvásárolhatók BELÉPÉS CSAK MEGHÍVÓVAL! A meghívottak között hanglemezeket sorsolunk kl Meghívó a Hangszerboltban Igényelhető. (Kárász u. 5.) Rendezők: Csongrád megyei Vas- és Műszaki Nagyke­reskedelmi Vállalat és a Szegedi Kiskereskedelmi Vál­lalat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom