Délmagyarország, 1959. november (15. évfolyam, 257-281. szám)

1959-11-27 / 279. szám

MM tHa: A MAGYAR SZOCIALISTA XV. évfolyam. 279. szám Ara: 50 fillér lapjai Péntek, 1959. november 27. = Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtökön délelőtt ülést tartott Napirend előtt Czottner Sán­dor nehézipari miniszter jelentést adott arról, ho® csütörtökre virradó éjszaka a mátravidéki tröszt szűcsi tízes aknájában tűz keletkezett, amely igen ®orsan elter­jedt Azonnal megkezdték az oltási és mentési munkálatokat Ebben részt vettek a dorogi, tatabányai, nógrádi és a helyi bányamentő csapatok. Az éjszakai mű­szakban dolgozó bányászok közül 144 sze­mély idejében elhagyta a bányát-, illetve sikerült őket megmenteni. A jelentések szerint azonban a tűz, illetve a nyomában keletkezett gáz miatt 31 bányász életét vesztette. A Minisztertanács mélységes együttérzé­sét és részvétét fejezte ki a szerencsétlen­ség áldozatai hozzátartozóinak, majd elha­tározta: Apró Antalnak, a Minisztertanács első elnökhelyettesének vezetésével kor­mánybizottságot küld ki, hogy az a hely­színen megtegye az összes szükséges intéz­kedést. A kormány megvitatta az Országos Tervhivatal elnökének jelentését az 1959. évi népgazdasági terv háromne®edévi teljesítésének tapasztalatairól. A Miniszter­tanács elfogadta és megerősítésre az El­nöki Tanácshoz terjeszti az 1957. évi otta­wai postaegyezményt és megállapodásokat • kinevezte a ma®ar—finn kulturális ve­®esbizottság magyar albizottságának tag­jait; elfogadta a karácsony és újév előtti munkaidő beosztásáról szóló előterjesz­tést, majd folyó ü®eket tár®alt. A^ esti Bukarest A bukaresti Magheru út este. A fénygömbök szinte nappali világosságot árasztanak. A széles úton egész éj­szaka közlekednek a trolibuszok és a villamosok. A képen a külföldiek által is jőlismert Pátria filmszínház és a Más országokból érkező vendégek ideiglenes otthona, az Am­basador szálloda látható. Az ENSZ­közgyűlés az úgynevezett magyar kérdésről A falusi szakszervezeti munka Az őszi labdarúgó forduld u'osó mérkőzése előtt A városi tanács jóváhagyta Szeged 1960-as költségvetését Kiosztották a tanácsi ösztöndíjakat A tanácsi tevékenység 53 millió forint volt Szeged zetméterrel. 1960-ban váro­e®ik jelentős aktusa zaj- tanácsi költségvetésének si szinten — aho® az ; i latt le tegnap. A városi ta- végösszege. 1957-ben 97 e®es kerületek költségve- j nács megtárgyalta Szeged millió, 1958-ban 136 millió, téseinek tár®alásain kitűnt j j tanácsának 1960-as összesí- 1959-ben 180 millió volt és — már 8 millió forint jut U tett költsé®etését. viszont 1960-ban, a beruhá- utak felújítására. Tekintet­Dr. Kerényi Mihály ta- zásokat is beszámítva, tel az utak állapotára, ez nácstagnak, a tanácsülés er- 231 millió forint lesz 32 összeg azonban még min­re az alkalomra megválász- 'szeged összesített költ- dig viszonylag kevés, tott elnökéneik bevezető sza- ségvetése. Szociális és egészségű®! val után Na® Miklós, a E számokkal érzékeltetett célokra, í® a körzeti orvo­pénzügyi osztály vezetője fejlődés egyre inkább lát- hálózat, a szociális ott­terjesztette elő a költségve- szik a város arculatán, az hon fenntartására fordítha­tési javaslatot új házsorokon a közműve- tó összegek ismertetése után Elöljáróban a jövő évi ken a iakosság élctszínvo- a kulturáüs ágazat elóiraiiy­költségvetés fontosságáról nalán is Kitűnik a költség- zatairól volt szó. Az isko­szólott. A város 1960-as vetési tervezetből, hogy sok Iók> óvodák, kultúrottho­költségvetésének megfelelő területen mutatkozik erő- nok fenntartására szánt fedezetet kell biztosítania teljes előrehaladás. Elsősor- összegeken kívül a termelőerők fejlesztésére, ban a költségvetés egyik je­a népgazdaság szociális- a kulturális és szociális lentős tétele a Szegedi ta alapjainak bővítésére, ágazatnál, Nemzeti Színháznak fo­a lakosság anyagi, szo- ahoí 12 millió forint az tiósítandó állami segély, ciális és kulturális jólété- emelkedés összege. Ezután Az új költségvetésben e nek emelésére. az e®es ágazatok előirány- célra több mint 7 millió U®anakkor elő kell ké- zalát ismertette részletesen forint áll rendelkezésre, szítenie az ötéves tervet is. a pénzügyi osztály vezetője, amely már megfelelően biz­A következő héten kezdődik A gazdasági ágazatnál töb- tosítja a színház eredmé­a párt VII, kongresszusa, bek között az Idegenfor- nyes működését. A kultu­amely irányelveiben széles gaimi Hivatal költségei ke- rális ágazat előirányzata le­perspektivát biztosít Sze- retében jut pénz az ide- hetővé teszi azonkívül, ho® gednek is. A szegedi váro6i genforgalom elősegítésére a tanács több pénzt adjon tanács feladatai is A kommunális kiadá- zenekarok, kórusok, képző­a kongresszus irányelvei- soknál jelentős összeget művészeti és népművészeti bői adódnak az 1960-as fordítanak utcák takarítá- szakkörök, a Tiszatáj iro­költségvetés végrehajtása sára, hiszen 1960-ra dalmi folyóirat támogatásá­a takarítandó utcák terű- ra' tehat, közvetlen népmű­Ezután ismertette az elő- lete Szegeden ez évhez vei.esl célokra. ^ adó, ho®an alakult a vá- képest nyolcezer négyzet- Az előterjesztéshez töb­mpiprr/i »» ben szóltak hozza. A tanács­^ffppnnmnnimniauiimsim^prBffiffiifmppg: A kox!«rress?usí iránrelvekről Jobban bsvoHlak a társadalmi tevékenységbe a nőket A városi nötanács titkárának nyilatkozata tob költségvetése az elmúlt méterrel nő. években. 1953-ban, az összes tagok mindannyian egyet­A belterjes parkok területe , """"T Y be- szintén emelkedik, mégpe- ertettek a2zaI> hogy ruházásokkal e®ütt csupán dig majdnem né®ezerné®­(ér Tibor felv.) Musiikvállas a Lenin Kohászati Müvekben. a költségvetés végrehajtá­sánál fokozott felelősség hárul a városi és kerületi tanácsokra, az egyes szak­igazgatási szervedre. Kérni kel] a lakosságot is, ho® támogassa a tanácso­kat a költsé®etés végrehaj­tásában. U®anakkor a felszólalók több fontos ü®et is szóvá tettek. Tápai An­tal szobrászművész például (Folytatás a 2. oldalon.) A szegedi városi nötanács a párt kongresszusi irányel­vei alapján részletes prog­ramot dolgozott ki a nőtana­csok tevékenységének foko­zására. Erről nyilatkozott Farkas Istvánné, a városi nötanács titkára. — Célunk, ho® minél szé­lesebb rétegekben felkeltsük a nők érdeklődését a köz­ü®ek és a táTsadalmi tevé­kenység iránt. Azt akarjuk, ho® tovább növekedjék a nők politikai érdeklődése, kulturális igénye. A hozzánk tartozó rétegek között .fokoz­zuk a felvilágosító munkát 1® például rendszeres klubdélntánokat tartunk a népfront Vörösmarty utcai székházában, ahol a házi­asszonyokkal beszélgetünk a sajátos problémáikról. Erre meghívunk pedagógusokat és kiskereskedő, kisiparos fele­ségeket is. F,®-e® alkatom­mal felkérjük valamelyik pe­dagógus aktivistánkat, ho® tartson előadást részükre a gyermeknevelésről. Rende­zünk kereskedelmi ankétot, ahol ismertetjük a várható újabb kereskedelmi cikke­ket, az áruellátás alakulá­sát. Megvitatjuk a háziasz­szonyokkal a "második mű­szak- megkönnyítésének a módjait is. Idén is sor ke­Karácscnykor hármas, ú ávkor kettős munkaszüneti nap iesz Á Munkaügyi Minisztéri- December 31-én, csutörtö­umtól kapott tájékoztatás kön a szombati munkarend szerint a karácsonyi és dz szerint kell dolgozni. Január újévi ünnepekkel kapcsolat- elseje, péntek, munkaszüneti ban a következőképpen ala- nap. s január másodikán. kul a munkaszüneti napok szombaton kell kiadni a va­rendje: december 24-én, sárnapi pihenőnapot, ezért csütörtökön rendes munka- január 3-a, vasárnap, ren­nap, erre a napra az e®- des munkanap. műszakos vállalatok és hiva- A pihenőnappal kapcsola­taink munkaidejének tarta- tos rendelkezés a folyamatos máról a miniszterek a szak- termelőmunkát végző üze­szervezelekkel e®etértésben mek dolgozóit nem érinti intézkednek. December 25-e A pénzügyminiszter külön és 26-a. péVek és szombat in'ézkedik a decemberi bé­nav fte—™ber rek kifizetésének időpontja 27-e, vasárnap, pihenőnap. róL rül a népszerű gazdasszony­körökre. Ezeken szabás-var­rást, játékkészítést tanulnak az asszonyok, de esetenként időszerű politikai kérdé­sekről is tartunk felolvasást. — Ankétokat, előadásokat rendezünk a szülők' részére. Az előbbieken megvitatjuk a Szülők Könyvtára kötetei­nek a ®ermekneveléssel kapcsolatos útmutatásait, ta­nácsait. Előadásainkon álta­lános iskolai és gimnáziumi igazgatók, óvodavezetők, a fiatalkorúak bíróságának kül­dötte foglalkozik az ifjúság problémáival. A kerületi mű­velődési otthonokban film­vetítéssel e®bekötőtt elő­adássorozatot indítunk. Így például "Az iskola és a csa­lád felelőssége- című elő­adás után a "Gyermekbíró­ság«, a "Munkára nevelés a családban- című előadás után pedig "Az élet tanul­sága- c. filmet vetítjük le. Hasonlóan kapcsolódnak a többi előadások témájához is a filmek. — Tervezünk olyan anké­tot is, melyen a csa'ádi élet harmóniájának kialakítású­val, megőrzésének módjaival foglalkozunk majd. Efre elő­adóul a bíróságtól kérünk jogászokat, s meghívunk több közéleti, tanácsi vezetőt is. Az asszonyok világnézeti fejlődését kívánjuk elősegíteni isme­retterjesztő, világnézeti elő­adásokkal, melyek megtar­tására szakembereket ké­rünk fel. Elősegítjük a kü­lönböző társadalmi rétegek­hez tartozó asszonyok ismer­kedését. problémáinak ki­cserélését is. Baráti találko­zókat rendezünk. Elsőnek például áz üzemi és a pa­rasztasszonyokkal. — Jelentősen megerősítjük a kerületi nőtaná^okat. Ez kettős célt szolgál. Egyrészt iobban tudjuk rendezvénye­inkre mozgósítani az asszo­nyokat, másrészt sokkal több nőt vonunk be a társadalmi tevékeny­ségbe. _Ki akarjuk ragadni a nők --"'-s-hb ütegeit az el­szigeteltségből, fejleszteni kí­vánjuk a közösségért való munkálkodás szellemét, azt akarjuk, ho® minél többen kapcsolódjanak be a nóta­rácsok, a szülői munka­közösségek munkájába — fejezte be nyilatkozatát Far­kas Istvánné. Gyet mek gyógyász nagygyfi és Budapesfeo . A Ma®ar Gyermekorvo­sok Társaságának rendezé­sében csütörtökön háromna­pos ®ermekgyó®ász na®­gyűlés kezdődött a Marx Károly Közgazdaságtudomá­nyi E®etemen. A megnyitá­son megjelent jlr. Simonovits István, az egeszségü®i mi­niszter első helyettese, dr. Babics Antal akadémikus, a Magyar Tudományos Akadé­mia biológiai és orvosi tu­dományok osztályának veze­tője és dr. Darabos Pál, az Orvo6-Egészségü®i Dolgo­zók Szakszervezetének tit-* kára. A nagygyűlésen számos külföldi vendég is részt vesz. fl könnyűioar e'kés'Pette a terven feliii vá lalt árumennyiséget A Könnyűipari Minisztéri­um kollégiuma me®itatta, ho®an teljesítették kong­resszusi vállalásaikat a tár­cához tartozó iparágak dol­gozói. Nagy Józsefné miniszter elmondotta az MTI munka­társának. hogy a könnyű­iparban a harmadik negyed­évben a termelési szívónál az eddigi legmagasabb csú­csot érte el: a belkereskede­lemnek 13.9, a külkereskede­lemnek 15.9 százalékkal több árut adtunk át. mint ameny­nyit a tervünk meghatáro­zott. Most, a kongresszusi na­ookban örömmel jelen thet­iük. hogy a vállalt 400 mil­lió forint értékű terv'últel­jesítés helyett 417 milliót ér­tünk el. Az év végéig előre­láthatóan 550—600 millió fo­rint érió'-ií áruval többet frr.m O 'akossá-rak — mondotta Na® Józsefné.

Next

/
Oldalképek
Tartalom