Délmagyarország, 1959. július (15. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-29 / 176. szám

3 Szerda, 1959. július 29. Eredményesen dolgozik az I. kerületi tanács, de a II. és III. kerület is fokozatosan felzárkózik Az I. kerületi tanács munkáján kívül a közegészségügyi helyzetet is megvitatta a városi tanács végrehajtó bizottsága tegnap A Szeged városi tanács mert nem segítette kellően virágokat, szőnyegeket he­végrehajtQ bizottsága tegna- az állandó bizottságokat. lyeznek el esketéskor a ta­pi. ülésén már másodszor Felvetődött az is, hogy a nácstermükben, azonkívül tárgyalta az alsóbbfokú, ke- kerületben bizonyos elmara- hanglemezekről zeneszámok­rületi tanácsok munkáját, dás mutatkozott az ez évi kai emelik az esküvők ün­Ezalkalommal az I. kerületi költségvetésben előirányzott nepi hangulatát, tanács, annak végrehajtó bi- feladatok megvalósításában. A vitában a végrehajtó zottsága és szakigazgatási Felhívták az I. kerületi ta- bizottság tagjai felhívták az " NACS ÜGYEIMET, ELSÖ KERÜLETI TANÁCS FIGYEL. hogy a hitelek felhaszná- mét, hogy a mutatkozó lását gyorsítsa meg. eredmények ellenére a jövő­Az eeves szakieazeatási ben meg keU Íavítani tevé" szervei tevékenységét vitat ták meg. Megállapították, hogy eredményesen dolgozik az X. kerületi tanács. A tanácsta­gok nagy többsége aktív, a tanácsüléseken rendszeresen lése során az I. kerületi ta­metjelenik. A végrehajtó nács végrehajtó bizottságá­vezető helye a kerületi ta­nácsok. között most már ve­rt vegieiidjLU szélvben van Mind a TI bizottság is igen megfelelően nak elnöke 1Mtáon Gusztáv S^lTÜSXen a a­tevékenykedik. A tanacsta- közölte, hogy az anyakönyv- véerehaitó gok többsége folyamatosan vezető feladata a kerületben megtartja fogadóóráit, egyre inkább szaporodik, míg a többi otthonában ke- mert a házasodok már nem resi fel a körzetének válasz- elégednek meg az egyszerű .tóit, s ott, a helyszínen anyakönyvi bejegyzéssel, ha­igyekszik megismerkedni a nem nagyon helyesen, a szer­lakosság problémáival. Az tartásos esküvőt igénylik. Az állandóbizottságok munkája I. kerületi tanács az I. kerületben már nem a jövőben még ünnepélye­annyira eredményes. Ezért a sebbé kívánja tenni az tanács titkársága is felelős, esküvöket, Tízéves A MAGYAR NÉP alkotmánya J 1. M agyarország: népköztársaság Idén ünnepeljük alkotmá- de nálunk nemcsak köztár­nyünk megszületésének 10. saság. hanem Népköztársa­évfordulóját. Az úri Ma- ság! Ez annyit jelent, hogy gvarországnak 1000 évig nem a köztársaság nem a külön­volt alkotmánya. A népnek böző tőkés csoportok (trösz­kellett a hatalmat a kezébe tök, monopóliumok stb.) ér­vennie, hogy Magyarország dekeit szolgálja, hanem a alkotmányt kaphasson. De társadalom többségét kitevő mit is jelent a Magyar Nép- dolgozó nép ügyét, ahol a köztársaság Alkotmánya? Ez- saját sorsáról maga dont. zel kapcsolatban az alkot- Továbbá népköztársaságunk mányban a következőket ol­vashatjuk: »A nagy Szovjetunió fegy­veres ereje felszabadította országunkat a német fasisz­ták igája alól, szétzúzta a földesurak és nagytőkések népellenes államhatalmát, a társadalom ügyeinek inté­zését, a társadalom igazga­tását a világ egyik legde­mokratikusabb alkotmánya alapján végzi. Amikor nép­köztársaságunk alkotmányá­ról beszélünk, ki kell emel­ni a legfontosabbat, aminek megnyitotta dolgozó népünk a lényege: népköztársasá­előtt a fejlődés útját. A ré­gi rend urai és védelmezői ellen vívott kemény küzdel­mekben hatalomra jutva, a magyar munkásosztály, szö­vetségben a dolgozó paraszt­sággal, a Szovjetunió önzet­len támogatásával újjáépí­tette a háborúban elpusztult országunkat. Évtizedes har­cokban megedzett munkás­osztályunk vezetésével, az 1919. évi szocialista forrada­lom tapasztalataival gazda­godva, a Szovjetunióra tá­maszkodva, népünk meg­kezdte a szocializmus alap­jainak lerakását, s orszá­gunk a népi demokrácia út­ján halad előre a szocializ­mus felé. E küzdelem és or­szágépítő munka már meg­valósult eredményeit, orszá­gunk gazdasági és társadal­mi szerkezetében végbement alapvető változásokat fejezi ki és a további fejlődés út­ját jelöli meg: a Magyar Népköztársaság Alkotmá­nya*. '•Magyarország: népköztár­saság* — ezzel a paragra­fussal kezdődik népköztársa­ságunk alkotmánya. S e két­szavas meghatározás nagyon sokat mond. Nemcsak arról van itt szó, hogy a köztársa­ság a legmodernebb állam­forma. hanem sokkal több­ről. Számunkra, magyarok számára a köztársaság fo­galma összeforrt a függet­lenségünkért vívott harccal, a nemzet és a dolgozó nép jobblétéért vívott küzdelem­mel. 1919-ben, amikor a ha­talom a nép kezébe került, hazánk köztársaság lett. A Hortfiy-fasizmus 25 éves el­lenforradalmi uralma újra visszaállította a királysági államformát és esz a nép el­nyomásának szimbólumává vált. Köztársaság van például Nyugat-Németországban és Franciaországban is — mondják a "gáncsoskodók. Igen, köztársaság van ott is, gunkban az alkotmány nem­csak kimondja a jogokat, ha­nem biztosítja is az azokkal való élést. További írásaink alkotmányunk e legfőbb sa­játosságait illusztrálják majd, tényekkel, adatokkal. bizottság tevékenysége foko­zatosan javul. A tömegkap­csolatok szélesítésében, az általános tanácsi munkában, a különböző kezdeményezé­sekben ezek a korábban el­maradt kerületek bizonyos fokig már felülmúlják az I. kerületet. Következő napirendi pont­ként az egészségügyi osztály jelentését tárgyalták meg. Az egészségügyi osztály tá­jékoztatta a végrehajtó bi­zottságot a nyári megbete­gedések megelőzése érdeké­ben tett intézkedésekről. Diftéria megbetegedés az el­ső félévben nem volt, a di­zentéria (vérhas) esetek szá­ma js fokozatosam csökken. Járványos gyermekbénulás májusban 2 esetben, június­ban 7 esetben, júliusban 3 esetben volt. A betegség le­folyása egy eset kivételével enyhe volt. A súlyos meg­betegedés olyan gyermeknél fordult elő, aki nem volt Salk-szérummal beoltva. E napirendi pontnál a végrehajtó • bizottság több határozatot hozott egészség­ügyi kérdésekben. így elha­tározta, hogy a jövő évtől kezdve — a Balatonhoz ha­sonlóan — Szegeden is megfelelő in­tézkedéseket tesznek a szúnyogok irtására. A szükséges költségekre fe­dezetet biztosítanak a tanács költségvetésében. Több, folyamatban lévő ügyben hozott még döntést tegnap a városi tanács vég­rehajtó bizottsága. A szocialista jövő ereje szocializmus előre­haladása a mi országunk­ban és az egész világon olyan nagyarányú, annyira magával ragadó, hogy hatá­sa alól — legalábbis nálunk, a szocialista országokban — ma már csak nehezen tud­ják kivonni magukat az em­meglepett. Ugyanis azelőtt, várakozás ideje volt ha­ha beszélgettünk, mindig te- zánkban. Azt mondták ma­le volt panasszal, az üzemé- gukban: »Sok jó dolgot ígért ben tapasztalható bajok, és ígér ez a munkás-paraszt bosszantó hiányosságok mi- forradalmi kormány, de ígé­att, és előszeretettel időzött retekből már elegünk van, annál a témánál, hogy ná- majd megvárjuk, hogy telje­luk ki akarja kifúrni a má- sülnek-e ezek az ígéretek sikat, milyen személyes el- » . lentétek vannak közöttük. INI os. azt hiszem, nincs oly először — elismerte, hogy hazánkban, aki valamilyen tS^Sf^SS^ " i-eretségünk óta egyetlen olyan ember sem nappal az ellenforradalom után találkoztam egy régen azlrT^jobbanmeíZk a'doi- imában"' eT ne ismerne, aki*1 műszaki emTer & afc gok' mint ah°™ 3 ké^el' b°g7- utolsó két évben már 19M—1952-ben azral J^^™™* ^ nagyon sok történt a jolgo­tette hírhedtté önmagát, hogy állandóan gúnyosan be­szélt a szocializmus fölényé­ről és bizonyításként az üz­letek előtti sorbanállóst em­legette. Fölényes modorban torkolt le engem is, ha arról beszéltem, hogy minden ne­hézség mellett a dolgozók nagy erőfeszítéssel munkál­kodnak, harcolnak annak a társadalmi rendszernek a megvalósításán, amelyet ő olyan könnyen" és fölényesen intézett el. Ilyenkor csak ajkbiggyesztve legyintett egyet és mellékesen megje­gyezte: reggel, munkába jö­vet hallotta, hogy a húsért sorbanálló anunkásasszonyok a párt, a kormán* vezetőit szidták. Ilyen volt az én ismerő­söm, és mikor 1957-ben újra találkoztunk. a kölcsönös becsületes és csodálatra mél- zók jóléte, előrehaladása ér­tő emberek, akik nem egyé- dekében. Napjainknak talán RW hasznukért, hanem tény- legfontosabb vonása az, hogy leg meggyőződésből »gürcöl- ezek a várakozó, fenntartás­nek« a szocializmusért. ^ z az ismerősöm már ré­gen túl van a kezdeti hitet­lenkedésen, bizonytalanko­dáson. és valami újfajta ér­deklődéssel, sőt lelkesedéssel hoz. Most a dolgozó tömegek veti bele magát munkájába azt tapasztalják, hogy az és örömmel tud beszélni ígéretek nem maradnak ígé­sal élő rétegek belátták: nem csalták meg őket, ezért bíznak a szocialista jövőben és csatlakoznak a szocializ­mus építésén szorgalmasan munkálkodók nagy táborá­retek, hanem a kommunista párt hozzáértő vezetése és saját erőfeszítéseik nyomán valóra válnak. A szocializ­mus eszméjének új rene­szánszát éljük, a szocialista célkitűzések űj fényben, új, lelkesítő igézettel ragyognak a tömegek előtt. Nem frázis többé, hogy nincs olyan messze már a biztonságosabb, megelége­dettebb, a boldogabb jövő. A hét-nyolc évvel ezelőtti, Mi más bizonyítaná ezt job- nagy erőfeszítéseink, ame­ban az eddig elmondottakon lyeket akkor tudtuk, hogy a ember kívül> mint az> hogy ez év- távolabbi jövő érdekében te­üzemének sikereiről, ered­ményeiről. Napjainkban sok ilyen, megváltozott, új arcú emberrel találkozhatunk, ami talán legfőbb sikerünk a szocializmus építésében. Ez nemcsak azt bizonyítja, hogy a termelés, a szocializ­mus gazdasági megvalósítá­sának területén, hanem a legfontosabban, az emberek­nek a szocializmus számára kérdezősködés után megint való megnyerésében is nagy­csak a politikára terelődött szeru dereket értünk el a szó. Az ellenforradalom­ban nem vett részt, mert vi­lágéletében óvatos volt, de azért olyan lenéző hangsúllyal beszélt a Szov­jetunióról, a szovjet iparról, a technikáról, hogy azt lehe­tetlen volt nem ellenforra­dalmi agitációnak tekinteni. ben megyénkben is több- szünk, de jótékony hatását ezer parasztember választót- akkor még nem érezhettük, ta a szocialista életformát? Mi vonzza az embereket a szocializmushoz? Mi hat rá­juk ilyen nagy, átformáló Meg is mondtam neki, hogy erővel? Mindenekelőtt azed­műszaki ember létére olyas- dig elért eredmények és az miket nfondott, amelyek el- ajtóinkon árulják teljes tudatlanságát ban gazdag, biztató és bol­a Szov etunió iparáról, mű- dog jövő. Az elmúlt tíz év­szaki fejlettségéről, és poli- ben sokszor leírtuk, elmond­tikai állásfoglalására sem tuk ezt a két szót: boldog vetnek valami jó fényt. Néhány hónappal az eset után közölték az újságok és a rádiók az első szputnyik fellövésének hírét. Ezután tudatosan kerestem a talál­kozást ismerősömmel. Ha­marosan találkoztunk is, elő­ször köntörfalazott és azt hajtogatta: ez a szputnyik­dolog csak véletlen, az ame­rikaiaknak még nagyobb ra­kétájuk van, csak még nem akarnak kirukkolni vele. Ezeket mondotta, de azért elismerte: helytelenül ítélte meg a Szovjetunió műszaki fejlettségét és ez esetben elő­ször tette azt, ami nagyon most kezdenek gyümölcsöz­ni. Éppen tegnapelőtt hal­lottam egy nőtől, hogy a Szegedi Szabadtéri Játéko­kon a nagyszámú hallgató­ság nőtagjai olyan ruhák­. . ., ,, ban jelentek meg amilyene­ket az elmúlt rendszerben dámák hordtak. A közvélemény nemsokára hozzáfoghat második ötéves jövő. A sok hebehurgya, »ha tervünk célkitűzéseinek meg­kell, ha nem* használat el- ismeréséhez és megvitatásá­koptatott frázissá tette ezt a hoz, amelyek nagyszerűsé­fogalmat, de most úgy ér- gükkel minden bizonnyal zem, megint élő valóságot mindenkit meglepnek és jelentő tartalmat kap. Az bennük még inkább kifeje­ellenforradalom utáni egy- zésre jut a szocialista jövő két év sok ember számára a ereje. T. M. Idén 150 ezer holdou termelnek silókukoricát Szegedi műemlékek Beszédes kövek és falak Dél-Alföld egyik legjelen­tősebb és legrégibb műem­léke a szegedi Dömötör­torony, a Beloiannisz téren. Egy Árpád-kori templom maradványa. Alapfalai a XI. században, alsó része a XII. században, felső, keskenyebb nyolcszögletű, már gótikus jellegű tornya pedig a tatár­járás után épült. Művészet­történeti szempontból na­gyon érdekesek a torony fel­ső ikerablakai. Átmenetei képeznek a román és a gó­tikus stílus között. A belső ikerablakok záródásai fél­körösek — ez a román stílu­sú épületekre jellemző, és ezek az ablakok csúcsíves — gótikus — keretbe foglaltak. Hasonló kiképzésű ablakok Franciaországban fennma­radt épületeken találhatók csak. A tornyot a Fogadal­mi teplom helyén állott, ré­gi Dömötör-templom lebon­tásakor találták meg, addig be volt falazva a templom­ba. Helyreállításakor a to­ronyba falazták a XII. szá­zadbeli domborművet: a Kö­bárányt, amely művészettör­téneti értékén kivül város­történeti jelentőségű. A Földrpúvelésügyi Minisz­térium takarmánygazdálko­dási osztályának tájékozta­tása szerint az idei silóku­korica vetésterülete kereken 150 OOQ hold, vagyis több mint háromszorosa a csala­mádéval együtt számított ta­valyi silókukorica-termés­nek. A megyékből érkezett je­termést ad, és már augusz­tus közepén meg lehet kez­deni a silózást. A tavaly még csak néhány termelő­szövetkezetben kipróbált négyzetes-fészkes művelési módszert a közös gazdasá­gok országszerte felkarolták és jelentős területeken al­kalmazzák. Az idei eredmé­nyek ismét igazolják az új lentések szerint a csapadé­kos időjárás hatására a siló- termesztési eljárás helyessé­kukorica is országszerte jó gét. Bosszantó apróságok (Llebmann Béla íelvj Bármerre jársz Sze­ged utcáin, mindenütt azt tapasztalhatod, hogy szépül a város. A bel­város házai új köntöst öltöttek magukra, ügyes kezek csinos kirakato­kat rendeztek be, a ki­rakatok bősége megmu­tatja vendégeinknek, hogy itt Szegeden is jól élnek az emberek, min­dent megvásárolhatnak, ami szem-szájnak in­gere. A kereskedelem való­ban jól felkészült az ideözönlő sok ezer ven­dég fogadására. Ez meg­látszik a. külsőségekben is. Nem egy helyen a kirakatokba helyezett idegennyelvű feliratok azt mutatják, hogy a hazai vendégeken kí­vül külföldieket is vá­runk, s azok érkeznek is. Az örömbe időnként üröm is vegyül, különö­sen akkor, ha a Kárász utcán járva megállsz az Ajándékbolt egyébként ízléses kirakata előtt. A kirakatban ugyanis több TÍ nyelven kiírták: -Sze­ged várta önt!« A ki­írás megfelej a valóság­nak, ugyanis valóban vártuk az idegeneket, de a kiírás módja még­is egészen meghökkentő. Az az angol turista,aki az angol zászló melletti szöveget fogja olvasni, csak hosszú gondolko­dás után jön rá arra, hogy azt a szöveget an­golul írták. Mert nem­csak a dekoratőr írta le rosszul a megadott szö­veget, de a szöveg szer­kesztője is tévedett. De ezt el lehetne mondani még egy-két másnyelvű szövegről is. Ha már ilyen szépen felkészültünk a vendé­gek fogadására, jó vol­na, ha az illetékesek felfigyelnének az ilyen kis. bosszantó aprósá­gokra és gyorsan kija­vítanák a hibát. Vigyáz­ni keli az ilyesmire, mert mi szükségünk van arra. hogy ilyen ap­róságok miatt moso­lyogjanak rajtunk?! I!H

Next

/
Oldalképek
Tartalom