Délmagyarország, 1959. július (15. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-29 / 176. szám

Stcrda. 1659. Július 29. 4 A zöldség és gyümölcs útja a termelőtől a fogyasztóig Rádióműsor A MÉK-köipont Csong-50—80 vagon uxportáru fut tói megóvja a szállítás rgd megyében igen komoly rendeltetési helye felé. így gyorsasága, leívgsárlási forgalmat bo- újburgonyábol és vöröshagy- Egyes zöldség- gyümölcs- ' nyolít le. Csongrád megye mából irányvonatokat kül- féléket hútővugónban szál-' területén jelentkező zöld- dunk exportra. A jelenlegi ](tjuk. A hútővagon bera­ségféléket termelési szerző- időszakban kása természetesen gondos déssel mintegy 10 000 kh- őszibarackból naponta nJőezervezést kíván. Na­on termelteti, a gyümölcs- 1®—hütőkoesí gördül az ponta mintegy 4 ezer láb­Iélekre pedig crtekesitési NDK és Csehszlovákia ]a jeget használunk fel a •szerződést köt. Évről évre hűtőkocsik jegeléséhez fel­it szerződéses termeltetés A felvásárolt mennyisegek futás időszakában. mindinkább a szocialista szek- eljutnak Európa legkülönbö­torok felé tolódik. Ebben az 2Íbb országaiba, így Svájc A MÉK munkája közvet­evbenmár mintegy 3,3 ezer Angliába. Svédországba, ^ a földmű vessző vetke­felvásárlási üzem­ágával függ össze és minl­88 felvásáriételep be gyűjti <x) kh-on termelnek szerződé- NDK-ba, Csehszlovákiába, ses zöldségfélét a termelő- Ausztriába, sőt még a tenge­ajtövetkezetek. A korai zöld- r*n túlra ts. Tengeren túl- ** ségféléktől kezdve a legké- ra fokhagymát exportálunk. Zöldségfélékig A megtermelt termény útíalHI^^^^^^^^^^H minden cikk megtalálható }*en szövevényes és igen naponta a termolőszövetke­a szerződött növények kő- bonyolít, amíg eljut akár 2etek és az egyénileg dolgo- í zötí. Természetesen nem- a belföldi, akár a külföldi zó parasztok által megter-j csak a termelési szerződé- felhasználókhoz. melt áruféleségeket. Egy-! ses, vagy értékesítési szer- A2 ldel évben a primőr egy napon szezonidőszak- ; x.ődéssel termeltetett zöld- és ® puhahusu áruféleségeket ban 40—50 tehergépkocsi rég, gyümölcsféléket vasá- zömmel gépkocsival továb- hordja be az árut a tranzi­roltatja fel a MÉK-központ b|tjuk 8 belföldi piac felé, táló telepre és nem ritka a megye főldművesszövet- f.6t, etenként egeszen Ber- olyan nap, amikor a megye kezeteivel, hanem a szaba- 1,ni*' gépkocsival visszük területéről 20—25 tehergép- i don megtermelt zöldség- és 3 zöldség- es gyümölcs/élét. kocsi és 120—150 vagon áru ! gy üp-iölcsféléket ls forgalom- 182 8 módszer tgen jó, mert fut rendeltetési helye felé. 1 ba hozza olyan mértékben, az aru minősegét a romlás­amilyen mértékben az ex­oort, az ipar és a belső el­látás részérc az szükséges. , 1959-ben a felvásárlási munkát irányító MÉK-köz­poiit közvetlen kapcsolatot teremtett a termelőszövet­kezetekkel és állami gazda­sagokkal. A megyében több termelőszövetkezettől és ál­lami gazdaságtól közvetlenül végez felvásárlást. Mintegy 8—9 ezer vagon zöld­ség-és gyümölcsfélét forgal­maz egy évben a MÉK-köz­pont. A felvásárolt áru­mennyiséget a MÉK-központ értékesítési osztálya adja el a bányavidékek MEK­kögpontjai felé, vagy a kon­zervgyárak felé, vagy ex­Rpát céljára a külkereske­delmi vállalatnak. Egyes cikkekből naponta JUllus 30-án. rsütórlökön esté 9 lírai kezdettel a/. ÚJSZEGED! VIGADÓ összes helyiségeiben (rossz idő esetén a LIGET VEN D£G LOBÉN) Magyarnóta­0SÖ fellépnek: vOROs sAnt. BERKI ÍREN. LA8ZLÖ IMRE, SZŰCS SÁNDOR. Konferál: KATAI ENDRE. Kísér: a DANKO-ZENEKAR. BELÉPŐDÍJ: S.— FT. Nem lesz gólja, ha futballsport­labdáját a Makói Szíjgyártó KISZ .,, vásárolja # A vásár alkalmával tekintse meg pavilonunkat! Szerda raj. 19,00 operakötuaok. II,IS KnwimiRlUIO. Sí'-'reg .. föld alatt. 19.40 Bura ROSSUlH-RAUio St.ndor lemezeiből. 19,54 Jo e,­4,2J Rákóczi-induló. 4,50 Hl- szakat, gyerekek! 20,00 Esti kro­rek Időjárásjelentés. 4,40—7.30 nlka, idójárásjelentes. 30,40 Sto­Vldáman, frissen. Közben: 5,00 takoztató szimfonikus zene ma­Falurádió. Utána: a vidéki szín- gyár szerzők müveiből. »l,Iá házi mii sor. 5,30 Hírek, idöja- Táncrend. Verses, zenes tro­raajclcntes. 0,20 orvosi Una- dalml műsor. 22,00 Hirek, tdó­csok. 6,43 Hlrdetőoszlop. 6,39 járásjelentés. 22,20 A VII. VI­Idűjelzés. 7,00 Hírek, időjárás- lágif.lusági Találkozóról, Bécsből, jelentés 1,10 U) könyvek. 7,23 jelentjük. 23.33 Európa hangvet­Szlnház-, hangverseny- és mozi- s»nytermeiből. 25,28 Az Eaeregy­müsor. 7,43 Naptár. 7.39 Idó- éjszaka mesél. III. rész. ».8j jelzés. 8,00 Műsorismertetés, Idő- Hírek, időjárásjelentés. 0,15 Za­j«j ásjelentés. 8,08 Technikai szü- rey Marta és Vámosi János éné­nél. 8,10 Könnyű melódiák. 8,58 kel. 0,33 Himnusz. Rádió Szabadegyetem. 8,28 Mo- „Anlrt zárt: C-dur vonósütös. 10.00 Hl- PLTOFI-RADIO rek, lapszemle, időjárásjelentés. 5 (K) RéggeU zene. 6,36 Színház-. 10,10 A mesék királya. 10.30 A t4rl4t_ és hangvcrsenyműsor. 6 Budapesti Rendörrőkapltányság (ira .„ Torna 8,00—8,10 Hirek, fúvószenekaré Játszik. 11,00 A tnöjárasjeientés. 14.00 Idöjsrás­brandcnburgl kapu ket olda- c, vízállásjelentés. 14.15 Merény­ién. III. rész. 11,20 Kovács lct a viUlgűrben. XII. rész. 14.13 Erzsi enekel. 11,27 A bzabo- Medgycsj Kándor és népi zene­család Folytatásos rádiójáték. kara jgtaIut, u.oo Zenekari 12.00 Déli harangszó, hirek, ldó- hangverseny. 16,13 A mai angol járásjelentés. 12,10 Operarészle- mooalomról. 16,30 Operettrénzle­tek. 13.00 Színes népi muzsika, tek. 17,15 Wclmar múzsái. 18,15 13,35 Viharos mennyország. Re- költöki nagy szerelmek, gényrészlet. 14.00 Könnyű hang- 1M, Argentln népl táncok. 19 szerszólók. 14,30 Napirenden . .. (Sra Hir(.k időjárásjelentés. 19,03 14,33 Kórusok. 13,00 Hírek kőz- F:zer KZÓ orosJ.uI. ,9|15 Tini> erdeku közlemények. 13.08 Idő- „ne. 19,43 Sporthíradó. 20,00 Ze­jurásjelentés. 13,10 Énekeljünk nckarl hangverseny. 20,40 Falű­cgyütll 13.30 Próba - nem sze- ladjó 2100 Hirek S1 Kang­rencse. 13,50 Szív küldi szív- versenynaptár. 21t20 poris Day nek. 18,30 Válaszolunk haUga- énekcl „ 00 Rég1 magyar ope­» '^Közben? ^n.oiő—n.H -ttokból. 23,00 H.rek, Időjárás­Ilirek. 10.45 Ismerkedés a gyár- lelentés. 23,13 Műsorzárás. A U A !> V E 1 fe L Jó állapotban lét o feles gyermekkerék­párt tennék. Címe­ket Károlyi u. Hir­detőbe kerem. Bútorait megveszem, sezlont, ágyakat, — asztalokat, székeket ls. Lenin krt. 19. x KombmaliszzKrény, asztal, űj, diófurné­ros, fényezett, el­adó. Párizsi krt. 6. asztalosnál. különleges modern fotc'.ck Ítészen kap­hatók Kocsis kár­pitosnál, Juhász Gyula utca 23. "zongora, pancélld­kés, rövid, fekete BÖ6endorfer, nagy mázsa vas súlyok­JGGOOGeeGGOeGGOOOOGOOGOOGkal eladó. Attila u ©18., II. Jobbra. 4142 a járókelő azt mondta neki, hogy a magyar konzul osz-©boinas doT-vaTo teió­sx.egyűjti a hazatérni akarókat és Szibériába viszik őket.©ük és tetöcserépiée, De Kotrán már abba is belenyugodott, hogy hazaiérésegiM db cserép eladó, után börtönbe zárják, csakhogy végre hazajusson. Aztán C.yoíhékíta? délután elfogták. Egy Héjjas nevű horthysta tiszt elé került. Na-g^^j;—' rcndeiobc­gyon lehordta, hogy "beszennyezi a forradalom szcntgrendCi,4e. olcs(Jn el. nevét«, majd visszavitette a lágerbe. Onnan hozták én-©adó. Cím: Dugo­nics tér II. I. 1. 4409 Cukorkörte befőzés­re kapható. Tároga­tó utca 14. Újszeged. 4408 CtlNTÉR-SZABöO TUUos utakon Keveset használt 125 cm* ezüsttankos ex­port -Csepel eladó. Jenci, Kiskundorozs­ma, Petőfi utca 51. Agyak, szekrények. asztalok, székek, konyhakredenc el­adó. Füredi utca 6. ERD. 12—2. X4282 1 ADÓL>3. Házaaaag céljából megismerkednek egy Jobb, Intelligen­sebb férfivel, klr.ek nincs semmiféle szenvedélye, nem kocsmás stb. Elvál­tak kíméljenek. „65 -70-ig" jeligére ki­4334 Csónak farmotor, üzemképes és Cson­ka gyártmányú üze­mi motor eladók. Dankó utca 26. 4369 350-es Jap es 350-es Sunbeam sport mo­torkerékpár eladó. Kossuth Lajos sgt. 7E 4478 Nagyméretű vályog­tégla és tetőszerke­zet eladó. Szlvár­vány utca 16. 4399 Eladó két ágy, kél éjjeliszekrény, két szekrény, festett és 150 darab fehér csempe. Polereczky, Berzsenyi utca 2. Idds nénit, vagy bá­cs.t ingatlanáért el­tartanék. „Becsüle­tes gondozás" Jeligé­re kiadóba. x43«8 •MM (33) WalieiTtből Eisenstadtba vitték. Ott felekezetek sze­liozzám, az én embereim. így akadtam vele össze. Egy másik esetet Katér Ferenc mondott el, ugyancsak rendkívül kikelve magából. Nem tudta, kivel áll szem­ben, én pedig hallgattam — mondja Visnyey. Katér Ferenc negyedmagával disszidált Ausztriába, de ríni csoportosítottak "az"tóá érkezőket" nunVha a mene- "áméra két hét alatt véget ért az ausztriai lágerélet.g Kombináitszekrény, kültek legalábbis nem egyforma emberek lennének.' Meg- Nyugat-Németországba indultak Mind a négyen örül-© rekamléálivány spit­kérdezték tőlük, hová szeretnének menni. Kérésüket fe*. beutazást kaptak. A passaui határállomáson gzér asztalosnál ké­azonban nem vettek figyelembe. Kotránt Bregensbe vit- beszedet intezett hozzájuk egy magvarul tudo pap, akl*^ i6 x«,n tek. Itt ujjlenyomatot és fényképet keszítettek a magyar színekkel ecsetelte a nyugat-nemetország! yiszonyo-B .,y teefeateeaé> dlsszidensekről. A vizsgálat egy-egy személynél majdnem kttt. ,a kedvező munkalehetósegeket es életfeltetclekct.X Kelemen utca 4. ­fél napig tartott. Az ellátás csapnivaló volt. Kaptak egy Remenyekkel telten leptek at a hatart. A bucholzi láger- © Nagy vüiasztéic bé­tajékozuTtót, amely szerint a gyermektelen menekültek ben helyeztéK el őket Hamarosan megjelentek táboruk-S lyettckben. vétel e.­. J . : 'J ' . . 1 . .. __? , . Kan a arviifn: rnóc fa 11n 1 Lr hnűv mnnl-ara trthn.v HQdS. X422I L A K A s INGATLAN Kisdo bútorozott szoba két nő, vagy férfi részére. Pelófi­telep XII. utca 753. Busz-megállonál. Középiskolás diák­lány bútorozott szo­bát keres, „Szeptem­ber 1-tól" jeligére kiadóba. 4391 Bőrkabát, lrhabun­üa, suba mérték után megrendelhe­tő. Ugyanezek és minden szakmába vágó munka (szo>­üálati bunda) szak­szerű festése, javí­tása, tisztítasz. — üzúcslparl KTSZ. Kossuth Lajos sgt. 34. Lenin krt. 54. Késóbb torlódás, — most siessen. X Elcseréltünk egy na­gyobb méretű drapp tisztított zakót, Visz­3zamaradt egy ugyanilyen, dc ha­tul pántos kisebb méretű. Kérem vis­szacserélni. Kovács kelmefestő, Oskola, utca 20 . 4396 Keresem sürgőseit Kovács Istvánt, kl a vasárban gazreduk­toi-okat árult. Gya­ponyl, Oroszlán u. 6. szám. 4313 Elcserélnem szoba, konyha, speiz, ud­vari lakásom na­gyobbért. Költséget térítek. Esetleg ház­felügyelőiért ls. — Erd. egész nap. — Tóthék, Tolbuhin sgt. 7., volt Kálvá­ria űt. havi 270 a' családosok pedie 38<j schilling segélyben ré- ban a gyárosok és más vállalkozók, hogy munkára tobo g. b'ésülnek Valójában csak 35 schillinget kapott mindenki rozzák őket. Az első ajánlatokat nem fogadták el, merto©4"0 nagy fehérvi A tájékoztató szerint ingyen mehettek volna borbélyhoz; Ecaédmunkágnak akartak alkalmazni őket, két már'oö^g J^mUiMym. mégis. 8 schillingbe került egy hajvágás. Ha egy disszl- órabérért, holott Kater Ferencnek például villanyszerelőig^. Méi2ar0s Jó oöns egy hónapban egyszer hajat vágatott és vett egy szakkepesitese volt. Gondolta lesz kedvezőbb munkák-séfnél. • tübu* fogkrémet, annyija maradt, hogy naponta két ci- het&cg E»hamar be kellett látnia, hogy nincs tvJ-SBőrkabátját most I lc^rancla van., jel. garcttat vásárolhatott rajta. A koszt sokszor ehetetlen «Lagofn "agy különbség a kuionbozo ajanlatok között.©abüu^ javattas- , ig^anatiaK4Vro?yi 3 u. volt. Kotran tíz kilót fogyott két hónap alatt. Tisztálkodni Ezért nehany nap mult elszegődött Verdorfba egy le-§»i.we c ! Htaf"óbc. . . . ,. -w- , . , _ M.-.-uJ1.1. , 1 lttA7tn90munua é flrvurha «#>cferlmnnlrM<nalr Ti7flnlíe((„nR.. .. . EZTTiT. ... ... Házat tennék rcsz­•e kétszobásat. — Garancia van'' jel­allg lehetett. Háromhetenként egyszer fürödtek, s akkor mezmegmunkáló gyárba segédmunkásnak. Tizenketten ©fennálló műhelyem- 1 Majánház lakásat­:is olvan hideg helyen, hogy közülük sokan megfáztak kordlfek '008 ma»;ar®k- E1tszbi: m"nka^záll^r.3 vlttók5be"'bő1" komfortos, és három-négy napig betegé feküdtek. okét ahol eleg tűrhető elhelyezet kaptak Kozoltók ve-©ruháké^ mester. ** , , . . , , . luk, hogy az etkezés es lakas árét keresetükből le fogjak OS2?"1 7 Kotrgn egyik ismerösevel, aki jol beszelt németül, vonni Ez elIen nem is tettek semmi különösebb cllenve-RFcUöváro3­panaszt tett a polgármesternél a rwsz eUátas miatt. A tést természetesnek vélték. De már az első este megle-ÍE» .fiE^íiíSí,áT •p^gW-mester erről jegyzökönyvet készített. Amikor egy pödtek> amikor az étkezésre került sor. Főtt burgonyát© ^16x230x2 m •ppresre magukra maradtak, s Kotran társa belekukkan- kaptak zöldséggel keverve. Ez a fehér, pépszerű étel egv-0 eladó. Füredi u. 7. tojt" a jegyzőkönyvbe, lattá hogy a polgannester feljegy- altalón nem (zlett nekik, s bizony vacsora utón kopogo"tt©(Leciincr térnél), ­:zese szerint Kotránék "lazítok*. Nemsokara eljött hoz- a s2emük az éhségtől. Egymást bíztatták, hogy lesz ez mas-eN6gr^<ii; z^Juk a kerületi parancsnok. A községházán gyülekeztek ként js Másljap- megkezdték a munkát. A gyárban kap-©"^' ""^ifestés a disszjdensek Kotran ott is elmondta, hogy mvjnkót, uk vászon munkaruhát, amelynek az órát - ha jól§T«nclávJ a«m Mtk-" itincjes eljptast kernele, ha pedig ezt nem tudjak biztosi- emlékezem, 17 márkát — később levonták a fizetésükből.©lós utca '7. FCISÖVA­dtfjii, engedjék okét haza. Katér egész nap söprögetett, lemezeket cipelt. Nem na-Qros. x Erre bezárták őket egy két méter hosszú, egy méter gyon tetszett neki ez a munka, de mint mondta, bízottS«yömöiciszáii.tó fczéles jéghideg cellába. Aznap nem kaptak enni. Más- benne, hogy nem tart sokóig, s majd szakmájának meg- Ök1ö"."yútaP«*i«>csi nap ismét elvitték őket a Bezirksh^uptmannhoz. Most felelő beosztást kap. Pei-sze az ellátás továbbra sem vó)-©^a,tt K^,uth ^ . At, í r,,*,, hnrru azerptnénck ir\ /r»ff Riirfcfftlirn nuni mrÁ 1/AHíre'í rti'i ó mlcralaíal lrur\tuL- W • ti tár nem merték hangoztatni, hogy haza szeretnének tqzott. Reggelire papírvékonyságú szalámiszeletet kaptakSBútorijt jönni, ellenben kérték, hogy engedjék őket Bécsbe. Nem egy darab margarinnal, hozzá egy csésze feketekávét, cu-g^üin * mcgvásiro­eiigedték. Sőt, büntetőtáborba vitték. Kotrón ismét tit- kor nélkül. Csodálkoztak és kérdezgették, hogy hol vanOiöm. Kossuth Latos ták'izott és kérte, hogy engedjék Bécsbe. Ismét elutasító a kakaó, a csokoládé, a szardínia, a narancs, amit ígér-Ss8f- egyes attó. választ kapott, de néhány társóval visszahelyezték Bre- tett. Egyre gyakrabban emlegették a jó magyar füstölt kol-g <3Brl aensbe. Ott egv fából épült szállodában laktak. A ház bászt. a szalonnát, a paprikás burgonyát, IA ^D"1913/" tulajdonosát a környék legnagyobb ussonjsanak ismerték. Egyformán, unalmasan leltek a napjaik. A vasár-Sban rfadó Megte­Á "szállós* mindjárt bejelentette, hogy mivel a disszt- napok csak annyiban különböztek a hétköznapoktól, hogy Qidnthető szombati dansek ellátásáért nyolc sehillinget kap, az ebédhez csu- nom kellett dolgozni, s reggelire az ízetlen szalámi ésgís vasárnapi napo­pán egv szelet kenyér jár. Kotrón ismét tiltakozott, a tu- margarin helyett gyümölcsízt kaptak. Fizetésüket az©*®."' Alff"3' Zsol1v lajdonos peejig közölte vele: Jobb lesz, ha hallgat, mert utolsó pfennigig az élelem kiegészítésére költötték, mertg^r^ -I4n*srial rá külön felhívták a figyelmet. Tudja, hogy lázító, s lia nagyon ráuntak a mindennapos zöldséges burgonyapépre.fvNagym4ret(J ^^^ ;ncm marad nyugton, elviteti. A legjobb kolbász, amelyből egy 8—10 dekás darab egySkáiyita. asziattűz­Kétrán Qyörgy hosszabb idő óta foglalkozott azzal a márkába került, meg sem közelíti a legolcsóbb magyarrjhely olcsón etado. gondolattal, hogy bármi áron is, de elmegy Bécsbe, a kolbászt. Mégis ezt vették, mert bármilyen ízetlen isSyesMk tapétaajtót megvár követségre. Találkozott egy honfitársává] és volt, viszonylag ez emlékeztette óket a legjobban a ma-^1®48*'- ArVn »• kérte hogy segítsen rajta ötszáz forintért 150 schillin- gyár kqsztra. Aztán elszámolták keresetüket. HetvennégyNsij eladó. ­get kapott. Annyit, amennyi az. útiköltségre elegendő volt. ledolgozott munkaórára — a lakbér, az étkezés, a nyuR-y,,„,7abadu,áB uj 42 A laborban azt mondta, hogy orvajshoz mitgy. A barátai díjalap, a betegségi biztosítós, a kereseti adó, a 40 márka©sz4m pedig azzal az ürüggvel, hogy a Vöröskereszthez megy előleg, valamint a mijnkaruha árának levonása után —©i dV küzeieiiős ÜÜZŐ ruhát cserélni — kivitték csomagiát az állomásra. A vo- 10 márka és néhány pfenniget kaptak kézhez. Este. ami-Sés egy javított ser­aiatra rsak a]:kor szállt fel, amikor az mozgásban volt. kor a szállásra visszatérték, és találkoztak a többiekkel,©'ée riadó. Tápr. Do­Ugyanis a vonatokat szigorúan átvizsgálják és a mene- már erősen érezhető volt közöttük a kiábrándultság.O^* V0'^ -l'-'.Á küiteket visszatartják. Olyan is volt köztük, aki csupán 90 pfenniget kapott kéz-g"ol"r8"PKp"­Mint mesélte, sokat bolyongott Bécsben, amíg meg- hez. Ekkor vetődött fel bennük először a visszatérés gon-©33; találta a magyar követséget. Kérdezősködni alig mert. dolata. De akármennyire kapacitáltak, nem sikerült n»-©pannónia motor jó jieHőgv elMlpiék. Megszölifott egy Járókelőt, aki azonhal kik. Jól működik az amerikai kémszolgálat. ©állapotban eladó. — tu iránt érdeklődött, miért akar a követségre menni. Ez * (Folyt, köv.) Török utca 3. u, eladó. Zákány u. 23. 4418 Magánház lakása 1­adánsal eladó. Öt­Italom ulca 20, a. X4417 Egyszoba. konyhás, speizcs, csukott ve­rundás. gázos laká­som elcserélném ha­sonlóért. Damjanich utca 30. Simonéit. Lakást Ff esek. — költséget téritek. — Clm a kiadóban. Kicsi szoba, kony­hás lakásom kertes házban Kálvária mö­gött elcserélem na­gyobb szoba, kony­ha. speizosért, ráfi­zetek. „Térítéssel ' 'rllgére kiadóba. Üres, vag.v butoro­zott szobát keres házaspár. Saitgáné, Eevetemi Könyvtár. llaz, jókarban. szá­raz pince, hombár. Istálló, kettöszobás beköltözliető lakás­sal eladó, szegeti. Borosa Jó-srf u. 20. Béke Ulca 4. szám alatti 320 n-öles gyü­mölcsöskertcm fé­Ir.tbé, vagy egészen bérbe ls kiadó. — Ugyanott fotelok, asztalok, székek el­adók. II G V E B Gyermek gondozását rgész napra ts vál­lalom. ablak tokkal együtt eladó. Répás Utca 13. 1387 Termelők, ügyelem: A gabona átvétele Bocskai ulca 8. és a szövetkezeti ut 1. szám alatti raktá­rakban történik 6 es 18 óra között. Ugyanott 100 kg ku­koricáért 120 kg korpát adunk cseré­be. * Zongorát, harntonlu­mot tökelelejam han­gol, javít Rakov­szky, Jóslka ulca 31. Telefon: 40-06. Bejárónőt felveszek. Kazinczy utca 6. sz. II. em. 12. altó. 4407 Autó us motor Javí­tása garancia mel­lett, vasszerkezetek villannyal való he­gesztése, öntvényt ts vállalok. Bécsi krt. 30.. Jancsik. 4428 5 hónapos gyermek mellé felvennék gyermekszerető, ren­des. tiszta asszonyt. Erd. du. 4 órától. Roosevelt tér 14. III. cm. 5. 4414 TapasztAst es va­lyogverést vállalok. Szűcs utca 4. 4258 Fiatal leány 1—2 gyermekhez elmenne bentlakással „Oyer­mekszerető'' jeligérc Károlyi u. Hirdető­be. Dtazpárnn montiro­zást. hímzést, diva­tos kabátok kézikö­léset, clúraJzolasL vatlalok. Udvary Margit kézlmunka­üzleű Kígyó u. 8. Szegedi Nőiszabó KTSZ értesíti a vá­sárlóközönaéget, hogy nívósabb igé­nyének kielégítésére mértékutáni rende­lésre készülő női­férfi fehérnemű szol­gálatunkat kibőví­tettük. Finom fe­hérnemű megrende­lésével keresse fel mértékutáni fiókun­kat. Kígyó ulca 2. Mértékutáni fiókunk nagy' választékkal, udvarias, pontos ki­szolgálással ál] a vásárlóközönség ren­deUitzéióre, x

Next

/
Oldalképek
Tartalom