Délmagyarország, 1959. július (15. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-29 / 176. szám

Szerda. 1959. Július 29. 2 Kedden finn fiatalokat látott vendégül a magyar YIT-küldöttség A vasárnapi megnyitó után hétfőn megkezdődött a VIT tulajdonképpeni mun­kaprogramja. Már délelőtt fiatal tehet­ségek és műkedvelő cso­portok léptek a pódiumra, hogy a kitűnő művészekből, zentációs termeiben vendé világhírű karmesterekből és gül látta a finn ifjúság 25 rendezőkből álló nemzetkő- képviselőjét, zl zsűri előtt felvegyék egy- A magyar és a finn flata­mással a versenyt. A fiatal tehetségek hete­dik nemzetközi seregszemlé­jének jelentőségét Tito Sclii­pa, a világhírű olasz éne­kes méltatta. Mintegy 100 versenyző lép fel énekszá­mokkal, klasszikus táncszá­mokkal stb. világhírű néger énekes fia családbeli rokonságáról is. Vidám tánccal és kölcsönös h ajándékozással zárult a test­véri találkozó. A magyar VIT-küldöttek egy része kedden délben a bécsi nagykövetség repre­Az amerikai, nyugatnémet és osztrák reakció nagy költséggel előkészített VIT­ellenes akciója teljes ku­darcot vallott. A Bécs kü­lok fesztelen beszélgető- lünböző pontjain felállított sen tájékoztatták egymást -tájékoztató kioszkok-- Ure­munk íjukról, sen tátonganak. A hét külön­érdeklődési körükről és élet- böző nyelven megjelenő és körülményeikről. Termesze- ingyen osztott VIT-ellenes tesen sok szó esett a ma- napilapokat a külföldi kül­gyarok és a finnek nyelv- dötlek alig olvassák. A bécsi vásárcsarnok két óriási kiállítótermében dél­előtt megnyílt a VIT nem­zetközi képzőművészeti ki­állítása. Ezen több mint 1500 festményt, szobormű­vet, s egyéb művészi alko­tást mutat be 45 ország fia­talsága, A szovjet VIT-küldöttség hétfőn sajtóértekezletet tar­A ixon: Ahol a béke kívánsága megvan, ott a megvalósítás feltételei sem hiányozhatnak Richárd Nixon. nz Eg.ve- ezekre az értekezletekre, sult Államok alelnöke hét- megtalálják a nézctelleré­főn tanulmányozta Leningrád sek megoldásához, a békéhez nevezetességeit, s megtekin- vivő utat. tette a földalatti vasutat is. A, Hi0in«t irn„i»„«_*»«. M • legn*g,obb elismerését szwjet vezttök blzt0slt0Uik tott, amelyen több mint 100 fejezte kl a világhírű lenin- őt arról, hogy e cél eléré­hírügynökségi és laptudósí- Kr«di földalatti vasút alko- séf kívánják. -Ami engem tó vett részt. Voronov, a tóinak és dolgozóinak. Este Met, kijelenthetem, a mi lcí­Komszomolszkaja Pravda fe- feleségével és kíséretével vánságunk is az. hogv tár­lelős szerkesztője, a küldött- együtt a leningrádi Kirov- gyalások útján barátságot és ség egyik vezetője a szovjet ©perahazban megtekintette wké) teremtsünk. S ahol ez küldöttség összetételéről be- "^csaturjan Spartacus című a kívánság megvan, ott szélt. Rámutatott, hogy balettjét. A díszpáholyban megtalálhatjuk a megvalósi­. r r snrts, ss-ss í ass assrass ség több tagja a szociális- Kozlov. a Minisztertanács el- ke ta munka hőse, SŐ elnökhelyettese is. ... „ ., , ... . Nixon alelnök kíséretevei va™ kiváló művész. Voro- Kedden reggel Nixon es együtt TU—104-cs repülö­nov ezután elmondotta, hogy kísérete TU—104-es típusú gépen tovább utazott Novo­milyen versenyeken, sport- repülőgépen Leningrádból SZibirszkbe, ahova kedd dél­versenveken, művészi sereg- Noviszlbirszkbe utazott. Szi- utan érkezett meg. szemléken vagv egyéb ren- bériai latogató korutjara el- A novoszibirszki repülő­dezvényeken vesznek részt *«•«• Georgxj Zsukov. a téren Viktor Scmyih, a vá­a szovjet fiatalok, majd vá- Külföldi Kulturális Kapcso- rosi tanács elnöKe üdvözölte 1 aszott több hozzá intézett htokat Ápoló Állami Bízott- az arnerikai vendégeket, kérdésre. 3ág elnöke u- örömmel látjuk Önöket ^ * városunkban, amely néhány száz évvel fiatalabb Moszk­Nixon, az Egyesüli Alla-és Leningrádnál ­Hruscsov Dnyepropeírovszkba látogatott Hruscsov, az SZKP Köz­ponti Bizottságának elsü tit­kára, a szovjet Miniszterta­nács elnöke kedden az uk­rajnai Dnyepropeírovszkba érkezett. Hruscsov az Ukrán Kom­munista Párt és az ukrán kormány vezetőinek kísére­tében látogatást tett az otta­ni gépgyárban. A gyárban népes gyűlést tartottak, amelyen a szovjet kormányfő beszédet mon­dott. Kedden délben a bécsi árumintavásár szovjet pavi- *."*", mondotta Ionjában találkoztak és meg- mok alelnöke Leningrádtól Nixon köszönetet mondott hitt, baráti eszmecserét foly- búcsúzóban a repülőtéren a fogadtatásért és kijeientet­tattak a VIT-en részvevő nyilatkozatot tett. Elmondot- íe: nagyon örül, hogy meg­szovjet és amerikai küldőt- ta. hazájában szamot vetnek *?^erkedhet Novoszibirszk­tek képviselői. Az amerikai d . . o„ _ .... ,, kel is, miután Moszkvát es vendégeket Szergej Roma- azzal- hogy az Elsült Al- Leningrádot már látta. rovszkij. a szovjet küldött- tomokat és a Szovjetumot ^ ség vezetője köszöntötte. Az nézeteltérések választják el, üdvözlésre Charles Jones, az s leküzdésük nem egyszerű amerikai küldöttség néger dolog«, At értekezletek asz­mfndkét XSg S tálánál tanácskozások révén tagjai bemutatták műsoruk egyetertesrr kel! jutnunkwmmm legszebb számait. — hangoztatta Nixon alelnök A kerala' kormány nyilat- uj választásokat, a nyilatko­Az amerikai vendégek kö- ^ ^fejezte azt a meggyőző- koza,ot adott ki- amelyben zat kijelenti: a közvélemény zött volt Paul Kobeson, a dését, hogy ha sor kerül visszautasítja az ellenzéknek a leghtóbbt két évvel ezelőtti azokat a vádjait, amelyek választások óta nem válto­szerint a kormány alkot- zott lényegesen, 0z időközi mányellenes vagy antide- választások pedig azt bizo­mokratikus magatartást ta- nyitották A Szovjetunió és a nyugati hatalmak kicserélték a nyugat-berlini kérdés megoldására vonatkozó okmányaikat Ma Gromiko Herter ebédvendége lesz A Szovjetunió és a nyu- vitatni Croniikóval a berlini gati hatalmak küldöttségei kérdés rendezésének lehe­kedden este kicserélték a tőségeit berlini kérdés ideiglenes ' kedden tanácsko_ megoldáséval foglalkozo ok- ^ Lüthar Bolzcal) a Né_ mánya,kat- met Demokratikus Köztái­A nyugati külügyminisz- Saság külügyminiszterével. A terek szerdán délelőtt a megbeszélésen a két küldött­francia küldöttség székhe- ség tagjai, tanácsadói és lyén közösen tanulmányoz- szakértői is részt vettek. zák a szovjet okmányt. Eszmecsere folyt a két kül­Egy nyugati szóvivő kö- döttségnek a genfi külügy­zölte, hogy Herter szerdára miniszteri értekezleten elfog­meghivta ebédre Gromikót. lalandó álláspontjáról, to­Folynak az augusztus ' Herter, a nyugati szövetsé- vábbá a megvitatásra kerülő 8-i vasutasnap I 5esek nevében meg akarja íavaslat°k tervezeteiről. előkészületei A Vasutasok Szakszerve-' zetének elnöksége és a MAV vezérigazgatósága kedden délután sajtóértekezleten tá­jékoztatta az újságírókat a vasút dolgozóinak eddigi eredményéről és a 9. vas­utasnap programjáról. A sajtóértekezleten a szakszer­vezet vezetői elmondották, hogy az idén is megrendezik a vasutasnapot, most már kilencedszer. A vasutasnapot országszerte augusztus 9-én tartják meg s ez alkalommal köszöntik azokat a vasuta­sokat, akik egész esztendő­ben becsülettel helytálltak. 71 vasutast kormánykitün­tetéssel, 95-öt a Kiváló Dol­gozó címmel és 200*at az Érdemes Vasutas-jelvénnyel tüntetnek ki. A 9. vasutasnap augusztus 8-án délután 3 órakor kez­dődik, amikor is fogadás lesz a Parlamentben, 300 jól Kiváló m'ncssgű közszükségleti cikkeket szerez be kereskedelmünk a szocialista országokból A külföldről érkező köz- zuk be. Ujabban mind na­szüksegleti cikkeknek több gyobb tért hódítanak a Ver­mint kétharmadát a nepi ra 3. és 4. típusu gepek. demokratikus országokból Ezeket a hasonlo gépek ko­szerzi be külkercskedel- zül a világon egyedülállóvá münk Megtalálható üzlete- teszi az, hogy az oL'ektív el­inkben a baráti országok csavarásával egyszerre tó­sok olyan gyártmánya, ame- vábbítjék a filmet es fei­lyek húzzák a zárat, nemcsak nálunk. hanem A Moszkvics, a Skoda, a világszerte ismertek cs Wartburg és a Warszawa hazánkban is, mint már- személygépkocsik, csakúgy, kát keresik, becsülik a vá- mint sok más országban, ha­sárlók. zánk fő útvonalain és váro­A szovjet háztartási gé- saiban is gyakran fel-fel­pekből például nem győzünk tűnnek. annyit beszerezni, hogy ele- Ebben az évben például gendő legyen. bármennyi -Szaratov« hűtőszekrény ke­rül egy-egy áruházba, azt néhány órán belül elkapkod­ják. Ebben az évben még háromezer érkezik. Jól beváltak háztartásokban gyártmányú porszívók és padlókefélők is. dolgozó vasutas' és hozzátar- , ,„ . ... .... .. | mányú órákat. A Pobjeda, a tozója részérő. Itt adják at , Kir/Vszki „ Káma markák a legkivalóbbaknak a kitün- j pontosak, megbízhatóak, mi tetéseket. A központi ünnep­séget a 100 éves miskolci pályaudvaron rendezik meg. Egyre nagyobb tömegek támogatják a keralai kormányt 318 Wartburg. 1000 War­szawa és ugyanannyi Sko­da kerül forgalomba. A magyar áruk választé­kát gyarapítják a híres kí­nai, csehszlovák és német a magyar porcelánok. a szovjet A magyar vásárlók újab­ban hozzájuthatnak a híres . . ... csehszlovák bútorokhoz, a A magyar vásárlóközönség . kínal) német sző­TA^^t TV&Zt": nyegekhez. A kínai kézműipari kultú­ra sok más remeke is el­nőségük ugyanolyan, mint a jutott hazánkba. Doxáé vagy más hasonló Megtalálhatók az ulanozha­svájci óráé, csak éppen jó- tatlan mintájú brokátok, a val olcsóbbak tisztaselymek, hímzések, kü­A szovjet órák egyre lőnleges csont- és fafaragá­újabb, modernebb formák- sok. ban jelennek meg és ezek közül ebben az év­A szabadtéri előadások napján az alábbi boltjainkat ÉJFÉLIG nyitva tartjuk! 8. sz. Gyorskiszolgáló Bolt Suéehmnyi tér 6 16. sz. Gyorskiszolgáló Bolt Oekaia útra 31. sz. Gyorskiszolgáló Bolt Káréea ütem 7. sz. Fűszer és Csemegebolt Saéehanyl tér 13 57. sz. Fűszer és Csemegebolt Jókai atea i f 135. sz. Dohánybolt háupoaU rillamoemegillőnál Szegedi Élelmiszerkiskereskedelmi Vállalat hogy a kormány núsltana. Arról az ellenzéki politikáját egyre nagyobb tö­követelésről, hogy Írjanak ki megek támogatják. ben több mint hatvanezret, főleg férfi kar- és zsebórá­kat vásárolunk. A fotoamatőrök közül egy­re többen győződnek meg arról, hogy a szovjet fényképezőgépek, a Zorkij, a Kijev és más márkák nemcsak olcsók, hanem jók is. A legtöbb fényképezőgé­pet- — mintegy 15 /féle tí­pust — a Német Demokra­tikus Köztársaságból hoz­Még mindig tart az angol nyomdászsztrájk Megrendelésre készítünk egyéni ízlés, vagy mintabe­a lakosságnak mutatásra ipr' fényezett kombinált berendezést, fényezett hálószoba­bútort, festett háló- és konyhaberendezést. Intézmé­nyek, közületek részére berendezéséket. Feldolgozó üzemek részére kaptafát, sámfát, fasarkot. Lakosság, közületek réjzére üvegezést, képkeretezést, bútorkár­pitozast és javítást vállalunk. Vásár alkalmával te­kintse még a Hódmezővásárhelyi Faipari Ktsz pavilonját Hídépítő szakemberek kitüntetése A magyar hídépítők nagy megbecsülést szereztek az utóbbi időben külföldön: megépítették' Afrika leghosz­szabb hídját, a heluáni hi­dat. A terveket magyar szakemberek készítették, az összes építési anyagot Ma­gyarországról szállították Egyiptomba. Helyreállították továbbá a szíriai, rakkai hi­dat, amely az árvizek idején megrokkant. Az építkezés vezetőinek Kossá István közlekedés- és postaügyi miniszter kedden délután kitüntetést nyújtott út. Varsó érdeklődéssel várja Nixon küszobOnálló látogatását Varsói politikai körökben hangsúlyozzák-. Nixon láto­gatása jó alkalmat nyújt arra. hogy betekintést nyer­jen egy olyan szocialista or­szág valóságos életébe, ame­lyet az amerikai hideghábo­rús propaganda legutóbb is a -leigázott népek* közé so­rolt. Ha más haszonnal nem is jár ez a látogatás, akkor j is megért, hogy egy vezető amerikai államférfi közelről láthatja egy szocializmust építő, népi demokratikus or­! szág életét, különbséget te­I het majd országa hivatalos propagandaszerveinek jelen­| tései és a valóság között. Hatodik hete sztrájkolnak Angliában a nyomdászok. Sokan közülük már elérték Varsóban meg vannak a céljukat, fizetésük ,i Ientős összegű emelését. ! ryőződve arról, hogy ez az Több angol városban azonban még most sem jelennek meg a lapok és a tolyó- i összehasonlítás a szocialista iratok, süt a rendőrség <s közbelépett, hogv a sztrájk beszüntetésére bírja a nyom- j Lengyelország javára dől el (Jászokat. London egyik legnagyobb nyomdája előtt is — mint képünkön látható í a hazug propagandával — ö»szetflzt*Jt » nyomdászok éí a rendörök. A sztrájkolok azonban változatlanul I szemben — hangoztatják kitartanak követeléseik mel lett. Varsóban

Next

/
Oldalképek
Tartalom