Délmagyarország, 1959. július (15. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-29 / 176. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK j guiNiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiiüfliiimHmnii 4 Ma: A MAGYAR SZOCIALISTA | Okmánycsere ff I a nyugat-berlini I kérdésben g A városi tanács f| MUNKÁSPÁRT L A P J A B „^JEHAJTÓ J | bizottságának üléséről g XV. évfolyam, 176. szám Ara: 60 fillér Szerda, 1959. július 29. m J«:!> Ha délelőtt 11 órakor megkezdődik az országgyűlés ülésszaka Szerdán délelőtt 11 órakor megkezdődik a parlamentben az országgyűlés új ülés­szaka. Az országgyűlés elnökségének beje­lentése után a képviselők meghallgatják a Népköztársaság Elnöki Tanácsának be­számolóját a legutóbbi ülésszak óta alko­tott törvényerejű rendeletekről. Ezután a Magyar Népköztársaság és a Kínai Nép­köztársaság között Pekingben aláírt ba­rátsági és együttműködési szerződés tör­vényerőre emeléséről szóló törvényjavas­lat kerül napirendre. ,A törvényjavaslat előadója Kiss Károly, az országgyűlés kül­ügyi bizottságának elnöke. A napirend következő pontjaként An­tos István pénzügyminiszter ismerteti az 1959. évi állami költségvetés végrehajtásá­ról szóló jelentést, beterjesztve a jelen­tést jóváhagyó törvényjavaslatot. Az el­múlt évi költségvetésről megnyíló vitá­ban számos képviselő jelentkezett már felszólalásra az országgyűlés irodájában. Parlamentünk júliusi üléssszakának na­pirendjén szerepel a polgári törvénykönyv­ről szóló törvényjavaslat. Előadója Nezvál Ferenc igazságügyminiszter. A polgári törvénykönyv javaslatának első tervezetét széleskörű vitára bocsátot­ták. E vita szervezésében tekintélyes részt vállalt a Hazafias Népfront. A több ezer felmerült észrevétel nemcsak a jogászok, hanem a lakosság széles körében is jól mutatja, hogy népünk a jogszabály ügyét magáénak tekinti. A vita tapasztalatait a törvénykönyv szerkesztői gondosan tanul­mányozták és messzemenően hasznosítot­ták. A polgári törvénykönyv vitájában már szintén több képviselő kért szót. Az országgyűlés júliusi ülésszakának befejezéséül Interpellációk hangzanak el. A kongresszusi versenyben: Javult az áruk minősége a Dorozsmai Pamutszövőben Talán egy kissé elkésve, eredménye. A legutóbbi ér­április 28-án kezdődött a tékelés szerint például Laj- kár és Szilágyi Mihály, az pártkongresszus tiszteletére kő, Tóth és Polgár műveze- üzem párttitkára nagyra be­munkaverseny a dorozsmai tők partija áll az első há- csűli a kongresszusi ver­üzemben. Felajánlásukat, rom helyen, míg Fekete mü- senyben elért eddigi ered­melynek lényege, hogy vezető csoportja utolsó a ményeket. Sok objektív aka­mennyiségi és minőségi ja- versenyben. Havonta egyé- dály gátolja ugyanis a dol­vulást érjenek el a terme- nenként is értékelik a dol- gozók erőfeszítéseit. Ezek lésben, két részre bontot- gozók termelési eredménye- között első helyen áll a tották: a második negyed- it. A vetülékcsévélőben gyakorta előforduló áram­évre két, a harmadik ne- olyan eredmény is leolvas- szünet. Havonta 2 3 óra gyedre két és fél százalékos ható a tábláról, mint Ker- volt a veszteség a vihar kö­túlteljesítést vállaltak a te- tész Márkné 116,4 százaléka, vetkeztében támadt energia­lep dolgozói. A szövődében egész sor szolgáltatási zavarból. A kis, községi üzem lehe- olyan munkásnö van, aki Külünösebb baj azért nin­tőségeit nem hasonlíthatjuk júniusban 110 százalékon fe- csen. A dolgozók akarása, a a jobb körülmények között lül dolgozott. Ilyen Szabó verseny lendülete ugyanis dolgozó nagyüzemekhez, de Imréné (116,6), Míksi János- mindannyiszor legyűrte a elmondhatjuk, hogy a sze- né. Dudás Ferencné, vala- tőlük függetlenül felmerülő rény keretek között a kong- mint Keresztes Jánosné. Az akadályokat. A műszakok­resszusi verseny televény- első fél évben végeredmény- ban egyre nő a vetések szá­B^SJX^ÍL,8 ben 101 százalékra teljesítet- ma- vigyáznak a minőségre, Pamutszovoben. A második Pamutszövő szóval minden kellóen halai negyedeves tervet - a tel- « » • Pamutszovo o/e£é hQgy a kon resszusi ajanlashoz híven — 102 Vallalat kiskundorozsmai te- mUnkaversenyt siker koro­százálékra teljesítették, és lepe. názza. igen figyelemre méltó a mi­nőség javításában elért ha­ladás. A tervezett 96 száza­lék helyett az áruk 99 szá­zaléka készült kitűnő, első­és másodosztályú minőség­gel. A vállalat versenyfelelőse, Józsvai Jánosné, annak el­lenére. hogy más beosztása is van, igyekszik a verseny nyilvánosságát állandóan éb­rentartani. Leginkább na­ponta megjelenik az épület falán a hat parti verseny­Bécsbe, Brnóba készül a magyar ipar és kereskedelem Népfrontnapok Szatvmázon A Hazafias Népfront Csöng- rack-kiállításra egyébként a rád megyei, szegedi járást és megyéből több mint 90 ter­Szatymaz községi elnöksége, melő 118 őszibarack-mintát továbbá a Csongrád megyei, küld el. Augusztus 2-án dél­a szegedi járási tanács v b. •előtt 10 órakor termelési an­mezőgazdasági osztálya, va- két keretében értékelik a ki­lamint Szatymaz község ta- állítást és osztják ki a díja­itócsának végrehajtó bízott- kat. Délben 12 órakor cso­sága augusztus 1-én és 2-án magolást és szállítási bemu­népfrontnapok keretében tató lesz a Hungarofruct rendezi meg az immár ha- rendezésében. Ez alkalom­Szeptember elején nyílik a széles választékát, az új hagyományos őszi bécsi vá- magyar gépkocsirádiót, leg­sár. Az idei bécsi vásáron újabb típusú televíziós ké­elektromos és elektronikus szülékeinket, finom kidolgo­műszereinket, röntgengépein- zású egyedi bútordarabokat, ket, radiálfúróinkat, észter- festményeket, népművészeti gapadjainkat, textiláruink cikkeket, keleti mintájú sző­nyegeket, bundákat, cipőket, bőrdíszmű- és selyemárukat, sajtokat, szalámit, kolbászt, pritamint, csokoládéfigurá­kat, mélyhűtött különleges­ségeket, befőtteket, szeszes italokat, különféle^, gyümöl­csöket mutatunk majd meg a kiállítás látogatóinak. Ugyancsak serényen folyik a készülődés a szintén szep­temberben sorra kerülő brnói ipari vásárra is. gyományossá vált megyei őszibarack-kiállítást. A nép­frontnapok és az őszibarack kiállítás előkészületei javában folynak. | Nagysikerű porcelánkiállítás | I A kőbányai porcelángyár, akár a magyar porcelánipar í többi nevezetes üzemei: a herendi, pécsi Zsolnai, a holló­I házi, az aquincumi gyár, közszemlére tette áruit Szegeden ja porcelánkiállításon, melyet a Kiskereskedelmi és az !. Üvegértékesítő Vállalat rendez a játékok idején az MTESZ \Széchenyi téri klubjában. Az üzemet most fiatalítják, új műhelycsarnokot és más részeket építenek fel. A kiállított tárgyaknak igen nagy a sikere Szegeden. A közönség szom­bat déltől kezdve nagy számban keresi fel a szép és ízléses kiállítást, kérdőivekre válaszolva fejezi ki véleményét a lá­tottakról — mégpedig elismerően. Képünk a kőbányai gyár mintatermében készült: Szegedi Ünnepi Hetek (Oldalösszeállítás, ben- \ ne térképpel, hol mit ; találunk a városban)l Szegedi műemlékek I Fenyvesi Antal sz. b.-tit- = ! TANULSÁG G okan olvasták lapunk ^ keddi számában meg­jelent "Rágalmak cáfolata* című .tájékoztatónkat a Ma­gyarok Világszövetsége hét­főn délutáni budapesti sajtóértekezletéről. Itt egy rendkívül időszerű té­mával kapcsolatbán tártak fel elképesztő tényeket a nagyközönség által alig is­mert, de egyes nyugati szer­vek egyre nagyobb felhábo­rodást keltő tevékenységé­ről, amelyet tömören abban lehet összegezni, hogy leg­többször a legmegtévesztőbb elnevezéssel álcázott "egye­sületek" mindent elkövetnek a tettüket megbánt és éle­tünkbe beleilleszkedni kész disszidensek hazatérésének megakadályozására. Említett tájékoztatónk pél­daként; sorolta fel az úgy­nevezett "Emberi Jogok Li­gája szervezet tevékenysé­gét s mutatott rá e "szer­vezet* ENSK-hez intézett be­adványának minden tekintet­ben valótlan voltára. E tár­saság, amelynek megbízóit a legreakciósabb nyugati kö­rök között kell keresnünk, éppen az elmúlt hetekben követett el mindent annak érdekében, hogy minden esz­közzel kinnmaradásra bírja a legtöbbször csak rábeszé­lök szavainak hitelt adott, tapasztalatlan és tettüket mai bemutatják a megye őszibarack-termelőinek a ma­már gyar őszibarack legnagyobb konkurrensét, az olasz őszi­barackot is eredeti csomago­lású ládákban. Délután 2 A program szerint augusz­tus 1-én délután 5 órakor nyitják meg az őszibarack­kiállítást a szatymazi volt órakor látogatás leszaszaty­gazdasági szakiskola helyi- mazi gyümölcsösökben szük­ségében. A megnyitó beszé- vezetés meiiett. det Kamenszku Béla gazda- kiáuítás, megtekintik a sági tanar, a Hazafias Nép- " front' községi bizottságának szegedi ünnepi jatékokra er­elnöke mondja. Az ősziba- kezett külföldi turisták is. ötezer éves leletek Dévaványa határában a Lenin Termelőszövetkezet agyagbányájában ötezer éves mezopotámiai leletekhez ha­sonló kalászdíszes agyag­edényeket és halászháló­súlyokat találtak. Ugyanitt­felszínre került több ezer éves, égetett agyagból tor­máit női szobortöredék is. A távozó lengyel nagyi övet búcsúlátogatása a külügyminiszternél Adam Willmann, a Len­gyel Népköztársaság rendkí­vüli és meghatalmazott nagykövete búcsúlátogatást tett dr. Sik Endre külügy­miniszternél. Dr. Sik Endre külügymi­niszter vacsorát adott a Ma­gyarországról távozó lengyel nagykövet tiszteletére. ezerszer mégbánt, minden­képpen hazatérni. akaró, fia­tal és koros magyarokat. Tevékenységük azonban nem járt eredménnyel, mert az Európa és a világ bármely más részébe szakadt disszi­densek egyre több levelét kézbesíti a posta az illetékes szervekhez azzal a szinte egybehangzó kérdéssel, hogy hazajöhetnek-e? A levelek legmeghatöbb része nem is a kérdés ilyen, vagy olyan formában való feltevése, ha­nem az őszinte és minden­képpen hitelt érdemlő köz­lése annak a ténynek, hogy a hazatérni • vágyó idegenbe­szakadt nagyon megbánta azt, hogy hitt a "kint szebb, mint otthon", 1956 végén és 1957 elején Nyugaton oly so­kat hangoztatott, de azóta annyiszor valótlannak bizo­nyult frázisnak. S az eltelt esztendők az élet mindennél több tapasz­talatot nyújtó Iskoláját je­lentették az otthonukat, szeretteiket itthagyók számá­ra. Megtanulták mindenek­előtt azt, hogy mennyire csak ígéret volt az állítóla­gos magasabb életszínvonal, a fényesnek kikiáltott jövő, egyszóval mindaz, ami arra késztette őket, hogy vándor­botot vegyenek kezükbe. Ez a tanulság bírta óket rá ar­ra is, hogy — minden rém­hírt figyelmen kívül hagy­va — megszerezzék a haza­térésükhöz szükséges enge­délyt, amelyet mindenki megkap, akinek lelkiismere­tét nem terheli nemzete el­len elkövetett főbenjáró bűn. S az esetek csaknem száz­százalékában ilyen, lényegé­ben megtévedt emberekről van szó. A ki csak egy hetet is tá­^ vol volt hazájától, an­nak aligha kell bizonyítéko­kat felsorakoztatni ahhoz, mennyire spontán és min­dent elsöprő érzés, a haza­térés vágya. Még azok szá­mára is, akik úgynevezett egzisztenciát találtak odakint, mindenekelőtt a fejlettebb, gazdasági téren előttünk já­ró országokban. A környe­zet idegensége, a nyelv nem ismerése és még néhány v\as körülmény az itthonihoz ké­pest lényegesen kedvezőbb­nek látszó anyagi lehetősé­gek biztosítása sem terem­tette meg azokat a feltétele­ket, amelyek értelemszerűen is bebizonyíthatták volna számukra, hogy ott, ahová kerültek, jobb, mint itthon. S mivel legtöbbjük rende­zett otthon, kielégítő fejlő­dési és egzisztenciális feltéte­lek ellenére távozott, nyil­vánvaló, hogy a tévedés fel­ismerése következtében ke­letkezett honvágy mindennél erőse bb és leküzdhetetle­nebb tényezőként játszik sze­repet megmásíthatalan elha­tározásukban, abban, hogy hazajönnek. IV ekünk szükségünk van minden olyan magyar­ra, aki tévedését felismerve, élete céljának tartja, hogy becsületes munkájával hoz­zájáruljon népünk egyre ja­vuló, szépülő életének bizto­sításához. S akik hazatér­nek, s akik itthon vannak már, tapasztalhatják, hogy mindaz, amely a becsületes, jószándékú , emberek haza­térését meghiúsítani akarja, rágalom. Mert minden ilyen emberre vár egy tisztességes darab kenyér és emberséges fedél, mindenkire, aki meg­gondolatlanságát megbánva, tiszta lelkiismerettel tér vissza övéihez, szerettei­hez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom