Délmagyarország, 1959. május (15. évfolyam, 101-126. szám)

1959-05-01 / 101. szám

Péntek. 1959. május 1. a szegedi sajtó A május elsejei műsor A Szegedi Híradó, az első a Tavaszvidéki Üjság — ez állandó jellegű napilap 1859 is két évig élt —, majdegy­»vasárnap, tavaszelő 1-én?, éves "egyeduralom? után a azaz május elsején jelent három évig élő Szegedi La­meg, Kempelen Győző szere pok. kcsztésében, Burger Zsig- Nagy ellenfele, a Szegedi mond könyvkereskedő kiadá- Napló 1878-ban jelent meg sában, négy oldalon. A la- először, itt dolgozott Móra, pot Szegeden "házhozhordás- a lap későbbi főszerkesz­sal? évi 6 forinttal lehetett tője. előfizetni. Egyes szám 8 új- Ma is élő napilapunk, a krajcár volt. Nyomta Burger Délmagyarország 1910-ben Zsigmond könyvnyomdája. indult, Róna Lajos szerkesz­Bizony sok bajjal küszköd- tésében. A Délmagyarország tek itt akkori őseink. A ve- lapcím először a Móra Fe­zércikk mindjárt arról pa- renc által szerkesztett "hon­naszkodik, hogy nincs ipa- ismertető? folyóiraton tűnt runk és kereskedelmünk fel, s ilyen formában 1905— nagyban, és irodalmunk, 1912-ig élt. ipariskoláink, gazdasági egye- A szegedi állandó újság sületünk, egyetemeink, min- ma Bzdz éves. Úttörő mun­tagazdaságaink, ipari vasá- kat végzett, hiszen olvas ás­raink. hoz szoktatta az embereket, Már az első oldal azt su- serkentette a kisiparosokat, gározza, hogy e lap a ke- földmunkásokat, majd ke­reskedők, iparosok és gaz- sőbb az ipari munkásokat, dák érdekét kívánja szol- Szegeden egyébként nap­gálni. Ez nem is csodálatos, jainkig több mint hatvan hiszen az akkori Szeged tár- politikai napilap jelent meg. sadalma, melynek szava volt Ezekből három vált jelentős­a város életében, e húrom sé: a Szegedi Híradó, a Sze­rétegből tevődött össze. Ősre gedi Napló és a mindegyi­tályérdekeiket szolgálta a ket túlélő Délmagyaronszág. . földművelés korszerűsítése, a Vincze András gyümölcstelepítés, öntözés, gazdálkodás propagálása. Persze ezek megvalósítása újabb munkát jelentett az amúgy is túlterhelt cselé­dek számára. Keméndy Nándor első cik­két olvashatjuk e számban, "Szegedi tárogató? címmel. Tréfásan kesereg a városi állapotokon: a szennygödrö­kön. gyújtogatókom, a mik­roszkopikus nagyságú "szarvasokon?. Jóízűnek tűnik az akkori újságírók stílusa. A színházról is kapunk tu­dósítást: "Rendes színészek •nincsenek. Nyárelő kezdeté­vel várjuk őket?. A lap még anekdotáikat is közölt íme az első állandó napi­lap rövid keresztmetszete. A lap egyébként jó ideig nem jelent meg, hanem általában 4—5 naponként A Szegedi Híradó 1925-ben szűnt meg, közben 1917-től; 1920-ig szünetelt. Nevesebb szerkesztői voltak: Kempe­len Győző. Szabó Mihály,; Szabadi János. A Szegedi: Híradó mindig megtartotta; az első vezércikk adta cél-: kitűzéseit. A kapitalizmus; lapjának indult és az is j maradt. 1867-ig nem voltj versenytársa, akkor indult a • Szegedi Néplap, de ez is j csak két évig élt. Majd jött: (Folytatás az 1. oldalról.) amelyen valamennyien részt vesznek a felvonuló dolgo­zók. A nagygyűlés után gazdag kulturális és sportprogram várja a dolgozókat, s kezdő­I dik a vidám majális. A délutáni szórakozás so­rán egyszerre több helyen rendeznek vidám műsort, mégpedig az újszegedi badtéri színpadon és a a "Hófehérke és a hét törpe? című bábjátékkal szórakoztatja a gyermekeket. A Szegedi Nemzeti Szín­ház vidám május elsejei műsora délután 6 órakor kezdődik a szabadtéri szín­padon. Fellépnek: Árkos Judit, Dómján Edit, Iván Margit, Miklós Klára, MarkovicsVe­sza. ra, Iván József, Kormos La­ját- ios. Mezey Károly, Roxin szótéri színpadon, gyerme- Demeter, Sebestyén Sándor, kek számára pedig az újsze- Szabady István, Székelyhídi gedi víztorony mellett. A fél György es Varga Róbert. A 3 órakor kezdődő művészeti változatos műsor éneksza­programban fellép a népsze- mokbol. jelenetekből, tane­rű Dankó Pista-zenekar, to­vábbá az Újszegedi Kender­Lenszövő Vállalat, a Juta­árugyár és a Szegedi Textil­művek tánccsoportja. A mű­sorban helyet kap több érdekes torna- és sportbemutató, melyén részt vesz a magyar válogatott tornászkeret. Délután 2 órától tréfás játékokat rendeznek a liget játszóterén és a sportegyesületek itt is közreműködnek a különféle számokból és versekből áll. A kora délutáni órákban érdekes esemény ígérkezik. Értesüléseink szerint Szegedre érkezik a két vi­lágjáró csehszlovák mér­nök. Hanzelka és Zik­mund, s innen indulnak tovább Jugoszlávián át ázsiai út­jukra. A napi szórakozás egyik igen hangulatos részének ígérkezik — amennyiben az időjárás megengedi — a Széchenyi téren este 8 óra­sportágak bemutatóival Ha- kor sorrakerülő utcabál, a rom órakor a városi bab- KISZ városi bizottságának színház, a víztorony mellett rendezésében. ÜNNEP 1890. Párizs. Égbe röppent egy hír. Egy hír visszhangzott földrészeken s az óceánon aí: A dolgozók ünnepe legyen május 1. Egy hír visszhangzott, s beleremegtek a hízott paloták kópillérei. Ünnep legyen! Ezzel egy láthatatlan oltár épült. Oltár, amelyen nem képzelt istenek misztikummal körülvett szobrai állanak, hanem egyetlen szentség: a MUNKA. Es felpattantak a böjtölő kalyibák lefojtott világának zárai. Sápadt arcú névtelenek árasztották el a tereket s fedetlen fővel énekeltek. Valami új, sosem hallott dallam — egy még meg-nem-írt hatalmas szimfónia alaptétele ércesedett torkuk kürtjein. Sápadt arcú senkik jöttek, hogy áldozzanak az új oltár előtt. Nem aranyat, tömjént, mirhát hozván, de a szívüket. A megtiport, fényes, nagy szívet, mely pirosabb a rétek pipacsaira), — amilyen csak nekik lehetett. És ünnep! Azóta ünnep! Hiába jöttek vad diktátorok: Hitler, s a többi szurok-lelkű sakál. Hiába hivalkodtak lengő csendőrtollak. Hiába vágtak fénylő kardlapok. ÜNNEP, mert ők akarták s vérükkel szentelték azzá. ÜNNEP, mert mi ls akarjuk. ÜNNEP, mert milliók akarják. 1959. Párizs. Égbe röppent egy hír. Egy hír visszhangzik földrészeken, s az óceánon át: "A hatalom kiadta a parancsot Ne legyen ünnep május elsején.? PARÖCZAI GERGELY A magyar színházi éle! reprezentánsai lépnek fel a Szegedi Szabadtéri Játékok programjában Szép számmal szerepelnek szegedi színészek és énekesek is A Szegedi Szabadtéri Já­tékokkal kapcsolatos széles­körű technikai és művészeti előkészületek manapság már napról napra szolgáltatják az új híreket, értesüléseket. Az építkezési munkálatok szemmel láthatóan haladnak s ezzel egyidőben folyik a művészi produkcióval kap­csolatos szervezés is. Az ed­digi tárgyalások eredménye­ként ma már többé-kevésbé kialakultnak tekinthető az 1959. évi játékok művészi gárdája is. A rendezők, kar­mesterek, díszlettervezők, to­vábbá a színészek és éneke­sek felkérésénél az volt a rendező testület elve, hogy a magyar színházi élet rep­rezentánsai lépjenek fel Szegeden július 25. és au­gusztus 16. között, a Szegedi Nemzeti Színház legjobb művészeti erőinek kiegészí­tésével. A produkciók szereposztá­sa még nem tekinthető tel­jesen véglegesnek, de Erkel operáját, a Hunyadi Lászlót | az elképzelések szerint Si­mándy József, Takács Pau­la, Gyurkovics Mária és Fodor József, az Állami Operaiház tagainak vendég­szereplésével kívánják be­mutatni. A szegedi éneke­sek közül Szabó Miklós, Ivánka Irén, Horváth József és Sebestyén Sándor kap szerepet az operában. Ren­dezőnek a Kossuth-díjas Ná­dasdy Kálmánt kérték fel az Állami Operaháztól, s a díszleteket Varga Mátyás, a Budapesti Nemzeti Színház Kossuth-díjas tervezője al­kotja meg. A karmesteri fel­adatot Vaszy Viktor látja el. Egyik legnépszerűbb be­mutatója lesz a nagy nyári kulturális programnak Ko­csóh daljátéka, a János vi­téz. Rendezésre Szinetár Miklóst a Fővárosi Operett­színház tagját kérték fel, díszletezésre pedig Fülöp Zoltánt, az Állami Operaház díszlettervezőjét. A karmes­ter ezen az előadáson is sze­gedi lesz: a tehetséges, fia­tal Szalatsy István. A cím­szerepre Sárdy János jött szóba; Bagó szerepét Melis Györgynek szánják. Házy Erzsébet, mint a francia ki­rálylány, Rajz János, mint a francia király és Gobbi Hilda, mint a boszorkány lép majd fel. Szabady Ist­vánt, a Szegedi Nemzeti Színház tagját a strázsames­ter szerepére jelölték. Egy­előre még nem született ha­tározott döntés Iluska szere­pét illetően, mert a szóba került művésznők másirá­nyú lekötöttsége akadályt gördített a végleges elhatá­rozás elé. Kós Károly Budai Nagy Antal' című történelmi játé­kának címszerepére Besse­nyei Ferencet jelölték, a többi szerepek ügyében foly­nak a megbeszélések. A ren­dezés feladata Marton End­rére, a Budapesti Nemzeti Színház tagjára jutott, s a díszletezést ez esetben ugyan­csak Varga Mátyás tervezi. Mint ismeretes, egy alka­lommal a Magyar Állami Népi Együttes szerepel rezentatív, új műsorral* több estén játszik Szegeden a világhírű moszkvai Szta­nyiszlavszkij balettegyüttes, és két nagyszabású hang­versenyt is rendeznek. A Magyar Állami Hangver­senyzenekar ad hangver­senyt Ferencsik János veze­tésével. Tervezett műsora a következő: Bartók: Cantata profana; Kodály: Psalmus Hungaricus; Liszt: Les Pre­ludes és Bartók: III. zongo­raverseny. (A zongoramű­vész személyét illetően sem született még végleges dön­tés.) A másik nagy koncer­tet a Magyar Rádió Szimfo­nikus Zenekara adja, a Sze­gedi Zenebarátok és a Sze­gedi Nemzeti Színház egye­sített kórusának közremű­ködésével. Műsorában sze­repel Beethoven IX. szimfó­niája is. A művészeti feladatok végleges kiosztása a napok­ban megtörténik, s így a fel­készülés művészeti síkon is eljut a gyakorlathoz. Lajos bácsi Korán ébredtünk, ingerülten, idegesen. Együnk sem beszélt. Az éjjeli drámák színtere annyira megmaradt bennünk, hogy hiába menekültünk az élet prózai dolgai­hoz, vissza-visszavergődtünk a Szondy utcához, meg a Nyugati-pályaudvar végéhez. Amennyire a sötétszürke éj­szakában kivettük az áldozatok arcát, — fiatal, életerős embereket gyanítottunk. Féloldalra fordultan, puffadt ho­felhökre üvegesedett szemmel, arcra bukva: öten, a Szondy utca meg a Bajza utca sarkán, a januári fagyos hóban. A Nyugati rendezőjénél: hárman, egymás mellett. A mellük­ről levett tábla zöld mázolmánya igazolta éjjeli feltevé­sünket: "Igy járnak a katonaszökevények — halál rájuk*. Nyolc ember, hiába várják őket: anya, testvér, feleseg, gyermek. Megborzongtunk. Olyan csöndesnek találtuk a. környéket, mint valami elhagyott használaton kívüli sö­tét, ódon temető, amely már nem fogadja be a halotta­kat. Képzeletemben évezredes piramisok sikátorai között mászkáltam, elvadult helyen, melyben egy klasszikus kul­túrára emlékeztető építkezés és barbár hordák pusztítása együttesen jelentkezik. Alig szedtük rendbe magunkat, amikor szokás szerint megjelent Lajos bácsi: a házmester. Kedélyes arcvonását, élénk, barna szemét tört fáradtság kínozta, lila foltok, duzzadások mutatták, hogy nem volt sima ez az éjjel. De modora, viselkedése nem változott, és irányunkban ta­núsított magatartásában sem találtunk különöset. — Már harmincnégyen vagytok — kezdte mondóká­ját —, harmincnégy élet. Milyen jó ez! Ilyenkor önkéntelenül végignéztünk egymáson, pedig az egyhónapos ismeretségből körülbelül mindannyian tud­tuk, hogy halálraítéltek vagyunk. Szökött katonák, get­tóból menekültek, szocialisták, szervezett munkások. A Bajza utcai ikerház külső romjai alatt épen maradt lég­oltalmi pincéjének nagyobbik felét neveztük ki lakosztá­lyunknak. Létezésünkről nem tudott senki, csak Lajos bácsi; a házmester. — Az éjjeli kijárást hagyjátok el, mert a nácik meg a magyar karszalagos-megújhodást hozók most errefelé osztják a nemzeti megújulást — mondotta Lajos bácsi. Dermedten álltunk. Tudtuk, hogy valami nagy dolog történhetett Lajos bácsival. — Osszátok ki a főtt húst. Nehezen emelem a karjai­mat — mutatott a nagy, vörös fazékra. «= Balaton mm legalábbis ezt a nevet használta elismert vezetőnk volt. Képzett, tájékozott ember, aki olyan jártas volt a front-térkep rajzolásában, meg a. po­litikában, hogy én valami univerzális egyetemi tanárnak néztem. Most nem nyúlt a főtt lóhúshoz, csöndesen félre­vonta Lajos bácsit a pince penészes, hideg sötétjébe. Sokáig beszélgettek. Mi valamennyien ott álltunk a gőzölgő fazék körül, de senki nem nyúlt bele. Most a torz, többhetes szakállal borított arcokból nem a pincele­vegő, meg az éhezés sápadtsága virított, hanem a létbi­zonytalanság hozta félelem. Megéreztük, hogy ez a pince már nem biztonságos. Nappal is, meg éjjel is veszedelmes. A pesti gyűrűbe szo­rult fasiszta haderőnek, a karszalagos-megújhodást puská­val hozó, civil magyarjait éjszaka ugyan anyagi természetű elfoglaltság köti le, a gazdagabb, értékesebb kirakatok kö­rül, de emellett maradt idejük megölni az óvatlan, tib­láboló pesti polgárt. — Pedig már nincsen hátra sok idő. A belváros fel­szabadult — szólalt meg közülünk egy, mintha olvasna a fejekben és az érzések keveredő, változékony forgatagá­ban. Nem válaszolt senki. A pince mélyéből lassú, csoszogó léptekkel közeledett felénk Lajos bácsi, meg Balaton. Meg­álltak a fazéknál és a szokásos húsosztással kezdődött a nap. — Mit mond a Kossuth-adó? — kérdeztem Lajos bá­csit, hogy szorongással vegyült kíváncsi izgalmamat leplez­zem. — Budapest belvárosát megtisztították a szovjet csa­patok a náciktól és magyar csatlósaiktól. Balaton néhányat köszörült a torkán és a megszokott beszédnél kissé erőteljesebben szólt: — Az éjjel katonaszökevényeket kerestek Lajos bá­csinál. Valaki tud a létezésünkről az ikerház ép felében lakók közül. — Varga, a németek embere — felelt a mondat szü­netében Lajos bácsi. Valamennyien megértettünk mindent: Lajos bácn erőtlenül csüngő karjait, véraláfutással, ököllel és pisztoly­aggyal vert arcvonásait. Tehetetlenül álltunk, az első ijedt­ségben nem találtunk kiutat. — Mi lesz velünk, istenem, most pusztulunk el!... — ordított fél. egy hosszú ember reszketeg-eszelős hangon. — Csönd legyen! — hangzott Balaton határozott hangja. — Lajos bácsi ma tíz óráig kapott haladékot. Ha nem vall... A kiöregedett Láng gyári munkás megállította Bala­toni. —» Bn ember voltam mindig. Bármi lesz a sorsom, soha nem árullak el titeket. Felőlem nyugodtak lehettek. Idehoztalak benneteket... A fiam emlékére... bosszút állok a németen ahogyan tudok... Megölték az egyetlen fiamat... a fiamat. Homloka szögletén kidagadtak az erek. A lila foltok elsötétültük arcán, az ütés dudorai vérvörösre változtak. Ügy állt előttünk, hajlott hátával, fehér hajával, mint aki­ben nem lehet kételkedni. — Nem jó ez — fordult feléje Balaton. — Ne adju meg nekik, hogy a fia után magát is. Miattunk... a mi életünket halálával váltsa meg? Mindannyian Balatonra figyeltünk. Ez az alacsony termetű, kopaszodó, drappruhás, nyugodt ember most olyan volt, mint egy magabiztos hadvezér. Csöndes híin­gón intézkedett: — Vargát, a besúgót ide szállítjuk. Kik vállalkoznak velem? Nyolcan-kilencen jelentkeztek. — Négyen. En kilúvom a kapuhoz. Onnét lehozzuk ide. Alig telt el félóra, egy nyeszlett, morózus, csupanyak ember állt köztünk bő sötétszürke ruhában, sápadtan. Bá­tortalan hangon ismételte megdöbbenését kifejező mon­datát: — De kérem, ez kannibalizmus, emberrablás civilizált világban ... Önök ezért életükkel fizetnek. — Fizettünk volna, ha uraságodat nem szállítjuk ide. — A készültséget meg mi fogadjuk, megfelelő tiszte­lettel. Két nyilas, két tábori csendőr, s egy náci, Elég ha nyolcan megyünk — rendelkezett Balaton. A romos pincében feszült várakozás támadt. Kik mennek Balatonnal? öten jelentkeztek. S az idegfeszítő csöndben akna visított és a romok tetején robbant. Újra csöndesség... Majd közeli golyószóró-za) támad*. Balaton kimászott a romok közé, a szabadba. Utána mén négyen. Lent a pincében tanácstalanul, halálsápadtan, életünkhöz való gyámoltalan ragaszkodással álltunk. Talán megtud­ták, hogy itt vagyunk, és Balatonékat. már kivégezték? — Kimegyek, megnézem, mi történt? — csendült La­jos bácsi szava. — Én is megyek — álltam mellé. Elindultunk a romos légoltalmi pince vészkijárata felé. Alig tettünk néhány lépést, amikor az ajtóban felharsant Balaton havija: — Vi táéra1-! Mentünk föH • . Menjünk föl! — Megyünk, elvtárs — ^kiáltott Lajos bácsi olyan vidáman, mint egy húszéves fiatal. Akkor tudtam meg, hogy ük ketten: kommunisták voltak. SIKLÓS JÁNOS

Next

/
Oldalképek
Tartalom