Délmagyarország, 1959. április (15. évfolyam, 76-100. szám)

1959-04-01 / 76. szám

Vége az influenza járványnak Készül a tanácsi rendelet a víz­szolgáltatásról VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XV. évfolyam, 76. szám Ara: 50 fUlér Szerda, 1959. április L Kössön megnemtámadási egyezményt , a varsói szerződés és az Eszakatlanti Szövetség szervezete — indítványozza a szovjet kormány nyilatkozata A szovjet kormány meg­újította azt a javaslatát, hogy a NATO és a varsói szerződés szervezete kössön megnemtámadási egyez­ményt. A szovjet kormány nyilat­kozatot tett abból az alka­lomból, hogy Washingtonban április 2-től 4-ig megtartják az Északatlanti Szövetség tanácsának rendes üléssza­kát. A szovjet kormány nyi­latkozatában rámutat, hogy egy ilyen szerződés megkö­tése gyökeres fordulatot je­lentene a jelenlegi nemzet­közi helyzet fejlődésében az államok baráti viszonyának megerősítése és a bizalom légkörének megteremtése ja­vára. A szovjet kormány úgy véli — hangzik a nyilatko­zat —, hogy a jelenlegi vi­szonyok között teljes mér­tékben megfelelne az euró­pai béke megszilárdítása ér­dekeinek, ha a NATO és a varsói szerződés tagállamai megegyezésre jutnának, hogy nem nyújtanak segítséget az agresszornak. A szovjet kormány nyilat­kozatában felhívja a NATO tagállamok kormányait, álla­podjanak meg a közép-euró­pai atom-, hidrogén- és ra­kétafegyver-mentes övezet megteremtéséről szóló len­gyel kormányjavaslat meg­valósításában. Egy ilyen övezet megteremtése komoly mértékben enyhítené az eu­rópai kontinensen kialakult feszültséget. A szovjet kormány nyilat­kozatában megerősítette azt a javaslatát, hogy csökkent­sék a külföldi csapatok lét­számát az európai államok területén. A szovjet kor­mány, amikor javasolja, hogy csökkentsék a külföldi csa­patok létszámát Németor­szág területén és a többi európai állam határain belül, kész• részt venni olyan kér­dések megvitatásában, mint a NATO-hoz és a varsói szerződéshez tartozó tagálla­mok fegyveres erőinek köl­csönös visszavonása, vagy annak az övezetnek kérdése, ahol korlátoznák a csapato­kat és a fegyverzetet, vala­mint a felügyelet problé­mája. A szovjet kormány nyilat­kozatában ismét rámutatott: sürgősen szükséges, hogy megoldják az atomfegyver teljes eltiltásának és az ál­lamok fegyverzetéből való kiiktatásának kérdését, va­lamint a hagyományos fegy­verzet és az államok fegy­veres erőinek lényeges csök­kentését. A Szovjetunió e feladatok megoldásának első fontos lépéseként azt java­solja, hogy haladéktalanul állapodjanak meg az atom­és hidrogénfegyver-kísérle­tek örök időkre szóló meg­tiltásában. Mint a szovjet kormány rámutat, az európai konti­nens békéjét mindaddig nem lehet biztosítani, amíg meg nem oldják Európa központi kérdését: a német békeszer­ződés megkötésének és a nyugat-berlini helyzet nor­malizálásának kérdését. Ami a berlini kérdést illeti, a szovjet kormány véleménye szerint e kérdés megoldásá­nak legreálisabb útja, ha Nyugat-Berlin számára biz­tosítják a demilitarizált sza­bad város státusát, amely­nek megtartása ellenőrzésé­ben tevékeny részt vehetne az Egyesült Nemzetek Szer­vezete. A szovjet kormány nyilat­kozatában hangsúlyozza, hogy az volna a legelőnyö­sebb, ha a megérett nemzet­közi kérdéseket kormányfői értekezleten vitatnák meg. Amennyiben azonban a nyu­gati hatalmak kormányai még nem készek részt venni a kormányfői értekezleten, a szovjet kormány úgy véli, hogy a német békeszerződés és a nyugat-berlini kérdés megvitatása céljából össze lehetne hívni a megfelelő ál­lamok külügyminisztereinek értekezletét (Siflis felvj Q „tánfsmentes" ponyuák száritója Már több hónappal ezelőtt kísérletezték ki az Újszeged] Kender- Lenszövő Vállalat­nál a lángmentes ponyva ké­szítését. Ez az új gyártási mód eddig nem tudott kin lépni a kísérleti stádiumból, mert nem volt megfelelő szárítóberendezés ahhoz, hogy nagyobb mennyiség­ben gyárthassák. Az elmúlt hónapokban a Textilkutató Intézet mérnökei készítették el a képen látható szárítót berendezés tervét és az új­szegedi gyár lakatosai, kar­bantartói építették fel ezt a modern gépegységet Az ed­digi száritóikban gőzzel nem tudták megteremteni a 160 fokos hőséget, ami az im­pregnáló anyag szárításához szükséges. Most felépült az elektromos szárítóberende­zés, s megkezdődhet rövide­sen a lángmentes anyagok nagyüzemi gyártása, amely­ből készülhetnek majd ko­hászruhák, vasúti kocsi ösz­szekötők, színházi díszletek és sok másféle áruk. A kongresszusi munkaver­senyben Fogas András és brigádja, valamint Puszta Ferenc irányításával a javí­tóműhely dolgozói a kitűzött határidő előtt fejezték be az új szárítók szerelését. Jffl-liSHlsIHIlHHiB! A Magyar Népköztársaság kormánya minden tekintetben támogatja a Szovjetunió javaslatait A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének kor­mánya március 29-én nyilatkozatot tett abból az alkalom­ból, hogy az Északatlanti Szövetség tanácsának rendes ülésszakát április 2-ára összehívták Washingtonba. A Ma­gyar Népköztársaság kormánya tanulmányozta a Szovjet­unió kormánya által a szóban forgó nyilatkozatban tett javaslatokat, s álláspontját a következőkben összegezi: A Magyar Népköztársaság megnemtámadási szerződés kormánya melegen üdvözli megkötéséről, valamint, hogy a szovjet kormány március a két szerződés szövegébe 29-i nyilatkozatát, s úgy iktassanak pontot: az ag­véli, hogy az abban foglalt resszortól meg kell vonni javaslatok teljes egészükben minden nemzetközi támoga­alkalmasak a világ népei, tást. köztük a magyar nép érde- A magyar nép, amely egy keinek megfelelően a nem- emberöltő alatt két izben zetközi feszültség enyhítésé- vérzett idegen érdekekért, re, az államok közti bizalom átélte a horthysta ellenfor­légkörének megteremtésére radalmi rendszer minden és megerősítésére. A szovjet nyomorúságát, alig másfél kormány őszinte békeakara- évtizede vált valóban sza­tát bizonyítja az Eszakat­lanti Szövetség tagállamai­nak kormányaihoz intézett, az elmúlt években már több ízben megtett javaslatának megismétlése, a varsói szer­ződés tagállamai és a NA­TO-országok közt kötendő (Folytatás a 2. oldalon.) Hétezer suhángo! ültettek el eddig a megyéken a fásítási iiónap alkalmával Ismeretes, hogy március 10-én fásítási hónap kezdő­dött a megyében is, amely április 10-ig tart A fásítási hónap alatt már ez ideig 4900 akácfa suhángot, 1400 ezüst­juhar-suhángot és 700 hegyi juhar-suhángot ültettek ki a megye 36 városi és községi iskolájának udvarán és a községek utcáin. Április 2-án. és 3-án osztja ki a megyei erdészeti felügyelő a fásítási munkákban legeredményesebben dol­gozóknak az emlékplaketteket okleveleket és a pénzju­talmat is. Megkezdték a Sztálinváros —Budapest kö­zötti gázveze­ték építését Sztálinváros­ban, a Dunai Vasmű gyárte­lepének tövé­ben megkezd­ték annak a gázvezetéknek az építését, amely körülbe­Lül két év múl­va sztálinváro­si gázzal látja el a fővárosi háztartásokat Évente ugyanis körülbelül 80 millió köbmé­ter, kb. 120 000 fővárosi háztartásnak ele­gendő gázt ad majd a Du­nai Vasmű. A gázvezeték építése jelképesen kapavá­gással indult meg, de a munkákat teljesen gépesí­tették. Szovjet szállító, árok­ásó és beemelő gépek vég­zik a munka nagy részét. A 70 kilométer hosszú csőhá­lózatot « "-Kőolajvezeték Vállalat« még az idén elké­szíti. A képen: hernyótalpas szállító traktor emeli fel a csöveket az illesztéshez, Tovább épül a Csongrád megyei Építőipari Vállalat központi ipartelepe Beszámoltunk már róla, lepnek és a szociális épüle­hogy a Csongrád megyei teknek a tervei is, mintegy Építőipari Vállalat központi százezer forintos értékben, ipartelepet épít a Dorozsmai Jövőre felépítik a betongyá­úton. Az építkezésre hatal- rat, valamint a szociális épü­mas összeget, mintegy tíz- leteket, 1961-ben pedig a millió forintot kaptak, há- tízmillió forint teljes fel­rom éven belüli felhaszná- használásával felépül a mú­lásra. Tavaly ebből az ösz- kőüzem, az asztalosüzem, ». szegből már elkészült amo- gépjavítóüzem, az ácstelep zaiklap gyártó üzem és több és a szakipari raktár, kisebb épület. Idén tovább folytatják az ipartelep épí­tését. A tervek szerint ha­marosan megkezdik egy korszerű iparvágány épí­tését, mintegy 917 ezer fo­rintos beruházással. Ugyan­csak ebben az évben ké­szülnek el az egész iparte­Év elején még nem teljesítették a tervet, most mégis njereségrészesedést tizetlek a Vasöntödében A múlt év végén beszá- akaratuk nem is maradt moltunk arról, hogy a Sze- eredmény nélkül. Nagy ne­gedi Vasöntöde dolgozói mi- hézségek árán, de végülis lyen nehéz problémákkal nyereséggel zárták múlt évi küzdenek évi tervük teljesí- [ervÜke>.1 aztán csütör­1 , tokon delelott sor kerulhe­téseert. Szorgalmuk, eros tett a nyereségrészesedés ki­fizetésére. Nagy öröm érte a dolgo­zókat, ugyanis 13 nap fize­tésnek megfelelő nyereséget kaptak. így a vállalat dolgor zói fejenként átlagban ezer forintot vihettek haza. A nyereségrészesedésből a vál­lalatnál maradó összeget is a dolgozók érdekében hasz­nosan akarják felhasználni a vállalat vezetői. Az üzem korszerűsítésén, fejlesztésén kívül mosógépek vételét is tervezik e pénzből, hogy ez­zel is könnyítsenek a »má­sodik műszak« gondjain. Ma kezdődik a IV. országos orvosegyetemi diák szakköri konferencia Tegnap, kedden este ünne­pélyesen fogadták a szegedi nagyállomáson a ma Szege­den kezdődő IV. országos or­vosegyetemi diák szakköri konferencia más városbeli résztvevőit. A szegedi rende­zőbizottság virágcsokrokkal, meleg baráti üdvözlő szavak­kal kedveskedett az érkező vendégeknek. A fogadásról a szegedi orvostanhallgatók filmfelvételt is készítettek, s filmre szándékoznak venni a konferencia egyéb jelentő­sebb eseményeit is. Ma, szerdán reggel fél 9 órakor az egyetem Béke épü­letének nagytermében kez­dődik a háromnapos konfe­rencia. Az ünnepélyes meg­nyitó után megkezdődnek az előadások, amelyek során 73 rövid értekezést hallgathat­nak meg a résztvevők. Béremelés a Német Demokratikus Köxtársaságban A miniszterelnökségi saj­tóosztály jelentése szerint a Német Demokratikus Köz­társaság Minisztertanácsa határozatot hozott bizonyos munkás-alkalmazott kategó­riák bérének felemeléséről. Leállt a Ruhr-vidékí szénbányák nagy része A nyugat-németországi szénválság következtében szombaton megállt a munka a Ruhr-vidéki szénbányák nagy részében. Százhúsz bánya közül 103-ban úgynevezett -munkanélküli műszakot« vezettek be. Az intézkedés 279 800 bányászt érint. A brigádverseny eredményeként 92 százalék az elsőosztályu áruk részaránya A Pamutszövőipari Válla­lat kiskundorozsmai telepén a párt Központi Bizottsága március 6-i határozatának megjelenése aitán brigádver­senyt kezdeményeztek a szö­vődéi dolgozók. Vállalták, hogy negyedévi vetéstervük 100 százalékos teljesítése mellett a minőségi tervet 1,5 százalékkal teljesítik túl. Az üzem művezetői már egy ko­rábbi műszaki tanácskozásu­kon versenyt kezdeményez­tek a Tanácsköztársaság 40. évfordulója tiszteletére. Ak­kor ez a veiseny az egész szövődére kiterjedt, méltóvá vált az ünnephez és beveze­tője lett a kongresszus tisz­teletére indított versenynek. Az első negyedévi tervük szerint 95,5 százalékban kel­lett elsőosztályú árut sző­niük. A verseny előtt január­ban 95,2 százalék, február­ban 95,8, s a verseny-idő­szak alatt 99 százalék volt az elsőosztályú áruk rész­aránya. Ezt a minőségi szin­tet rendkívül igényes nyüs­tös áruk szövésében érték el, mint például »szahara-tropi­kál« elnevezésű nyári ing­anyag. A vállalat másik te­lepén hasonló rácskötésű nyári inganyagot például mintegy 20 százalékkal ala­csonyabb minőséggel szőnek. Ez is bizonyítja, hogy a do­rozsmaiak szép teljesítményt érnek el. Vállalatuk eddig hétszer volt élüzem, s egy esetben nyerte el a SZOT és a Mi­nisztertanács vándorzászla­ját. De talán egyik esetben sem értek el a szövőnők ilyen szép eredményt, mint most, az egymásba ölelkező két versenyidőszak alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom