Délmagyarország, 1959. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-01 / 1. szám

OHtfSrtSk, 1959. Január L 2 Ma lépnek életbe az új termelői árak (Folytatás az 1. oldalról) áruk (alkatrészek, szerszá- beszámítják az árakba, mok, szerelési anyagok), A könnyűipari cikkek kö­egyes vegyszerek, mozaik-és zül az árleszállítás több cementlapok, vasbetongeren- textil- és ruházati, és cipő­dák, nád- és gyékényleme- ipari terméket érint A zek, torontáli és perzsasző- nylonharisnya fogyasztói ára nyegek, kötelek, vatta, egyes a szálvastagságtól függően hangszerek. vadásztöltény, páronként 17,12, illetve 7 fo­bognár- és kádáripari ter- rlnttal. a férfi-és női nylon­mékek zsakszovetek. zoknik ára mintegy 20—25 Az árcsökkentés a követ- százalékkaI( a nylon n6, kezo fontosabb cikkekre ter- pullóver fogyasztól ára * i i n mintegy 5—12 százalékkal. ként f8 fnr.ntrn, ?0fToHnt™" a íestett ny,°n méteráruk í ^lí^Jlo-ni L fogyasztói ára méterenként a zsírszalonna és háj fo- „Su . gyásztól ára 27 forintról 24 ML " l o, / ^ forintra, a sózott kenyérsza- ^rdbársony ára 97 forint az ülőfogyasztási díj, az úgy- Csökken a mikroporózus nevezett zene-felárat pedig gumitalpú cipők és szandá­lok, valamint a tornacipők, a cérnaféleségek és kézi­munkafonalak, továbbá a gumiból készült játékokára is. Az ajtók, ablakok fo­gyasztói ára 10 százalékkal, a mész fogyasztói ára pe­dig 32 százalékkal csökken. Csökkentik a 300-as és 400­as cement árát is. Vidéken bevezetik a te­rület szerint megállapí­tott egységes háztartási és világítási áramdíjsza­bást, ez 24 millió forint megtaka­Ülést tartott a Minisztertanács lonna ára 82 forintról 27 fo- heIyett j»5 f°rint ,c«- rítást Jelent a lakosságnak. rintra, a füstölt paprikás ZS~*i százalékkal csemegeszalonna fogyasztói a Pyf;anyaKobbji, ára 46 forintról 40 forintra, készült esőkabátok, terítők az egyéb szalonnaféleségek éa . eSyéb közszükségleti ára 4—7 forinttal, a rétes- cikkek fogyasztói ára. liszt ára 2,40 forinttal, a A tiszta műszálból ké­bors ára 300 forinttal csök- szült pamutszerű méteráruk ken. árát 15—20 százalékkal Az éttermekben megszűnik szállították le. A petróleum ára 6 forint­ról 4 forintra, a benzin ára 4 forintról 2,70 forintra csökken. A kormány intézkedése alapján a kereskedelemnek január 1-től már az új ára­kon kell biztosítania a for­galom lebonyolítását. A legfontosabb európai kérdések csakis tárgyalások útján rendezhetők állapították meg a német azociáldemokraták Erich Ollenhauer, a Német Szociáldemokrata Párt ve­zetője kedden cikket közölt a párt sajtószolgálatában. Ki­jelentette, hogy a Nyugat és a Kelet komoly tárgyalá­saira van szükség a leszerelés és az európai biztonság minden kérdésében, beleértve a német egység helyre­állítását. Hozzátette: irreális dolog azt követelni, hogy Német­országot szabad választások útján egyesítsék, amíg nem döntötték el közmegelégedésre a leendő egyesített Német­ország katona státusát. Ollenhauer hangsúlyozta: setnmlféle lehetőségről sem szabad lemodani, amikor a közép-európai demilitarizált övezet megteremtéséről s az új közép-európai biztonsági rendszer létrehozásáról van szó. (Viláw(tzdaMQ,L híreky — sorokban NEW YORK-I •LAPTERJESZTŐK SIKERES SZTRÁJKJA Az elmúlt hét péntekén véget ért a New York-i lap­terjesztők tizenhét napos sztrájkja, miután a lapter­jesztők szakszervezetének vezetői és a New York-i lapok kiadóhivatalai megál­lapodásra jutottak egymás­lap arról Ír, hogy 1959-ben -hősies- költségvetésük lesz a franciáknak. A lap szerint 400—500 milliárd frankkal kell hozzájárulni a lakosságnak a költségve­tés új terheihez. A fő erő­feszítést a mezőgazdaságtól kéri a kormány. A lap rá­mutat, hogy a fogyasztó fogja viselni az új terhek sal. A sztrájk 4500 lapter- oroszlánrészét, akár a mező­jesztőt és további 15 000 sajtóalkalmazottat érintett. A sztrájk okozta károkat 25 millió dollárra becsülik* TOVÁBB NÖVEKSZIK JAPÁN LAKOSSÁGA • A japán statisztikai hiva-I tal közlése szerint novem-S ber 1-én Japán lakossága! 02 millió fő volt. Japán Ki-! na, India, a Szovjetunió és! az Egyesült Államok után! a világ ötödik legnépesebb! erszága. -HŐSIES­KÖLTSÉGVETÉS 1959-BEN FRANCIAORSZÁGBAN ! A Combatcímű, deGaulle-5 fel rokonszenvező párizsi 2 gazdasági árak alakulásá­ról, akár a közvetett adók rendszerének módosításáról, vagy az állami szubvenciók megvonásáról van szó, -••••••••••••••••a Tavasszal valószínűleg! választások lesznek : Angliában A font átválthatóságának! ténye megerősítette londoni! politikai és sajtókörökben S azt a benyomást, hogy Mac-! millan általános választáso-! kat tervez tavaszra. • Ennek az elképzelésnek az! az alapja, hogy a font á.r-2 folyam változásainak vésze- 2 delmcl csak a távolabbi! jövőben lesznek érezhetők.! • A közvetlen hatás rövidlejá-2 ratú nyereség lehet London! számára, miután bizonyos! spekulatív jellegű tőkéketi Zürichből és New Yorkból! Londonba vonz majd a ma-i gasabb kamatláb és a tel-! jes beválthatóság, ami pilla-j natnyilag erősítheti a fontj árfolyamát, sőt kissé növel-g heti az arany- és dollártar-j talékot. A kormány bizo-g nyára választások utáng akarja majd politikailag ka-! matoztatni ezeket a rövidle-ü járatú előnyöket • Onnppség Berlinben a Német Kommunista Párt megalapításának 40. évfordulóia alkalmából Kedden este ünnepi ülést tartottak Berlinben a Né­met Kommunista Párt negy­venéves jubileuma alkalmá­ból. Az ünnepséget Walter Ulbricht, az NSZEP Közpon­ti Bizottságának első titká­ra nyitotta meg. Ünnepi be­szédet F. Globlch, a német munkásmozgalom régi har­cosa. az NKP alakuló köz­gyűlésének résztvevője mon­dott. Ujabb sikerfelen ameikai rakétakísérlet Az Egyesült Államok Cape Canaveral-i kísérleti telepén kedden kilőtték az amerikai haditengerészet egy -Polá­ris- rakétáját. A kísérlet nem járt sikerrel, mert a rakéta eltért a tervezett pá­lyájától és néhány másodé perccel a kilövés után fer kellett robbannia a levegő­ben. Négy hónapon belül ez volt a harmadik sikertelen -poláris- kísérlet. Sok olasr bányász halt meg belga bányákban A belga bányákban 1958­ban 28 olasz szénbányászl ért halálos végű baleset. A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A forradalmi munkás-paraszt kormány napirend előtt Kállai Gyula áUammdnisz­ter javaslatára elhatározta, hogy az MSZMP Központi Bizottságával együtt le­vélben üdvözli Dobi István elvtársat, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnö­két 60. születésnapja alkalmából. A Minisztertanács a napirend első pont­jaként meghallgatta és jóváhagyta Dögei Imre földmüvelésügyi miniszter jelentését a gépállomások 1958. évi munkájáról. A jelentés szerint a gépállomások december 20-ig 9 519 778 normálhold gépi munkát végeztek el, s ezzel 1958. évi tervüket 97,7 százalékkal teljesítették. A Minisztertanács a Honvédelmi Minisz­térium előterjesztésére rendeletet adott Id a családfenntartó sorkötelesek szolgálat­halasztásáról, továbbá a sorkatonai szolgá­latot teljesítő személyek hozzátartozódnak segélyben, Illetőleg bizonyos kedvezmé­nyekben való részesítéséről, majd folyó ügyeket tárgyalt. Befejezésül Apró Antal, a Miniszterta­nács első elnökhelyettese beszámolt a forradalmi munkás-paraszt kormány 1958. évi munkájának eredményeiről és a kor­mány tagjainak, a Minisztertanács és a minisztériumok dolgozóinak további sike­res és jó munkát kívánt az új esztendő­ben. Államszövetség Afrikában Afrika, a -fekete földrész- bejelentették, hogy a három gyobb ütemben és szélesebb az elmúlt esztendőben már ország a francia közösség ke- keretek között, mint azt a döntő változások színhelye retein belül államszövetség- Londonban és Párisban ki­volt: legfőképpen a francia re lép. vánatosnak tartják. Az idő gyarmatok népei nyilvánítót- Az accrai értekezlet hatá- azonban nem London és nem ták ki, zömmel a legutóbbi rozatainak megvalósulása te- Párizs szövetségese, hónapokban, hogy önálló hát megkezdődött, sokkal na- Perényi István köztársasággá kívánnak át­ÜSTT alakulni — ha lehetséges, a francia közösség keretein be­lül, vagy ha a franciák erre nem hajlandók, e kereteken kívül. Történelmi jelentőségű volt az 1958. december 3—13. kö­zött Accrában. Ghana afri­kai állam fővárosában meg­tartott értekezlet. Ezen az értekezleten az afrikai or­szágok képviselői vettek részt és határozatuk egyik pontja leszögezi, hogy még a ma élő nemzedék életében kivívják Afrika teljes fel­szabadítását. Ezzel az értekezlettel pár­huzamosan tartott megbeszé­lésükön a Francia Nyugat­Afrika gyarmatból kivált, 281 ezer négyzetkilométer kiter­jedésű Guineád Köztársaság, ós az elmúlt éviben angol gyarmati sorból függetlenné vélt, 204 ezer négyzetkilo­méteres Ghana képviselői megegyeztek abban, hogy .legrövidebb időn belül lamszövetségre lépnek, két ország államszövetsége az első gyakorlati lépés az Accrában megtartott? afrikai értekezlet határozatainak gyakorlati megvalósítása felé. Lapzártakor érkezett: Francia-Szudán (1 millió 195 ezer négyzetkilométer), Szenegál (210 ezer négyzet- Az új év első kettős lottó- nyereménysorsolást január kilométer) és Dahomey (116 sorsolását a fővárosban ren- 2-án Rákospalotán tartják, ezer négyzetkilométer), FYan- LoUó^azgatóság.^'^A'''lottó A tárgynyereménysorsolá­cia Nyugat-Afrika gyarmat 1959 évi eiső j^eti számhú- son az 51- játékhét szelve­államainak miniszterelnökei zását és a decemberi tárgy- nyei vesznek részt. Pénteken Rákospalotán rendezik az 1959. évi első kettős-Icttósorsolá*t n. A nyugati hatalmak veszé­lyesnek tartották a Német­ország keleti részében, az ak­kori szovjet övezetben vég­bemenő antifasiszta-demok­ratikus átalakulást. Attól fél­tek, hogy ez hatással lesz a nyugatnémet lakosságra is, s ezért tervbe vették Német­ország megosztását. Céljuk az volt, hogy egy különálló nyugatnémet államban fel­építhessék európai támasz­pontjukat a Szovjetunió és a kialakulóban lévő szocialista tábor ellen. Berlinnek ezekben a ter­vekben döntő szerep jutott. Politikailag és gazdaságilag a tervezett nyugati államhoz akarták kötni, hogy a szov­jet övezeten belül -hídfőál­lásként- zavarja az építő­munkát, 6 innen adott eset­ben felgöngyölíthessék Né­metország keleti részét. A berlini képviselőtestü­let reakciós többsége támo­gatta ezt a tervet. Sajtóhaj­szát indítottak az antifasisz­ta rendőrség ellen, s elmoz­dították a rendőrfőkapitányt. Betiltották a Kultúrszövetsé­get, házkutatásokat tartottak Németország Szocialista Egy­ségpártjainak helyiségeiben és lapokat koboztak el. Cél­tudatosan fogtak hozzá a vá­ros kettészakításáHbz. A rendőrség és a bűnügyi rend­őrség hivatali helyiségeit, majd pedig a berlini ma­gisztrátus gazdasági osztályá­nak több hivatalát Nyugat­Berlinbe helyezték át. 1949. februárjában megszüntették a berliniek egységes társa­dalombiztosítását, 1950. jú­lius 3-án megzavarták a vá­BERLIN múltja — jelene — jövője szállási övezetek pénzre­formját. Berlinre is ki­terjesztették. Erre 1948. június 23-án került sor, s lényegében megpecsé­telte Berlin szétszakítá­sát. A két különböző énznem, a város egyik részének elvágása a ter­mészetes gazdasági for­rásoktól, csakis a csőd felé vihette Berlin gaz­daságát. A város demokratikus szektorában óriási mére­teket öltött a felháboro­dás. Június 23-án a dol­gozók ezrei tiltakoztak a Városháza előtt és au­gusztus 26-án 50 000-en vonultak a magisztrátus épülete elé, hogy nyo­matékot adjanak köve­teléseiknek és tiltakozá­suknak. A dolgozó tömegek határozott fellépése és a szovjet városparancs­nok erélyes intézkedései ros egységes vízellátását, s meghiúsitották a nyugati 1953. január 13-án pedig az hatalmaknak azt a tervét, összberlini közlekedési há- hogy egész Berlint reakciós lózatot számolták fel, azzal hídfőállássá változtassák, érvelve, hogy Kelet-Berlin- Annak érdekében, hogy leg­ben női villamosvezetőket alább nyugatberlini pozíciói­alkalmaztak. kat megmentsék, néhány A nyugatiak a legsúlyo- héten belül megvalósították sabb támadást az egységes a város régóta előkészített Berlin ellen akkor indítót- kettészakítását, egészen a ták, a/ni kor a nyugati meg- magisztrátus legalacsonyabb Berlin amerikai övezetének határa. A képen: a demokra­tikus szektor. Az amerikai szektor határa közvetlenül a házfal tövében húzódik. hivatali szerveiig. 1948. szeptember 6-án a városi képviselőtestület reakciós, koalíciós többsége is áthe­lyezte székhelyét Nyugat­Berlinbe. Berlin demokratikus részé­ben az antifasiszta-demokra­tikus pártok tömbje 1948. no­vember 20-án az egységbon­tók által megbénított városi közigazgatás helyreállításá­ra szólította fel a lakossá­got. 1948. november 30-án a pártok küldöttei, számos üze­mi küldöttség jelenlétében, megválasztották Nagy-Berlin demokratikus elöljáróságát. Öriási tömeggyűlésen, több mint fél millió lakos fejezte ki bizalmát az új berlini népképviselet iránt. Egy város — két világ Miközben Berlin demokra­tikus része a potsdami egyezmény szellemében fej­lődött, államosították a kon­szerneket, kisajátították a háborús bűnösök és az aktív nácik vagyonát, demokrati­kus iskolareformot és a dol­gozó lakosság érdekeit szol­gáló egyéb nagy jelentőségű intézkedéseket léptettek életbe, Nyugat-Berlin mind­inkább a reakció fellegvárá­vá vált. Ma ismét olyan tőkés­nagyságok diktálnak Nyu­gat-Berlinben, mint a há­borús bűnösök listájára — az amerikaiak által is — felvett Spennrath, Boden és Ernst náci bankár. Az AEG-t, a Siemens-konszer­net és más hadiipari kon­szerneket amerikai hitellel talpruállították. Sőt a mo­nopóliumokat a megszállók védőszárnyai alatt újra be­kapcsolták a hadiiparba. A nyugatberlini Telefunken, Művekben például speciális tekercseket készítenek re­pülőgépek és rakétalövegek számára. A munkások kizsákmányo­lása mind nagyobb mérete­ket ölt. így például míg a villamosiparban dolgozó munkások havi átlagkerese­te 1950-től 1956-ig 214 D­márkáról 319 márkára emel­kedett (49 százalék), addig cz egy főre eső átlagtelje­sítmény 779 D-márkáról 1620-ra (109 százalék) emel­kedett. Ha az árakat is figyelembe vesszük, akkor még kirívóbb az eltérés, minthogy a reálbérnél ennyi emelkedés sem mutatkozik. Néhány kiragadott példa az arak emelkedésére (1950-tól 1958-ig, százalékban): hús­nál és húsáruknál 24.9, zöld­ségféléknél és gyümölcsnél 98,6, tejtermékeknél 13,9, ke­nyérnél, süteménynél 42.3, barnaszén-brikettnél 71.97 százalék. Ugyanakkor a Né­met Demokratikus Köztár­saságban, tehát Kelet-Ber­linben a textilneműek ára például 34.4 százalékkal, az élelmiszereké pedig átlag 33 százalékkal csökkent és a többi területeken is 19.7— 49.8 százalékos árcsökkenté­sek voltak. (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom