Délmagyarország, 1959. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-01 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! ítla: Ülést tartott \ : a Minisztertanács 2 J A MAGVA K SZOCIÁLIS ! A M U N K J ASPART LAPJA XV. évfolyam, L szám Ara: 60 fiUér Csütörtök, 1959. január 1. A 60 éyes Dobi István kitüntetése Az MSZMP Köz­ponti Bizottsága és a forradalmi munkás­paraszt kormány ja­vaslatára a Népköz­társaság Elnöki Ta­nácsa Dobi István elvtársnak, az Elnöki Tanács elnökének 60. születésnapja alkal­mából az állami és társadalmi élet veze­tő posztjain szerzett kiemelkedő érdemei elismeréséül a Ma­gyar Népköztársaság Érdemrendje kitünte­tést adományozta. A kitüntetést Kiss Károly, az Elnöki Ta­nács elnökhelyettese, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja szerdán délben 12 órakor az Országház Munkácsy-termében nyújtotta át A kitüntetés át­adásánál jelen vol­tak: Kádár János, az MSZMP Központi Bizott­ságának első titkára, állam­miniszter, dr. Münnich Fe­renc, a forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke, J.. . * * Apró Antal, & kormány első elnökhelyettese, Kállai Gyu­la és Marosán György ál­lamminiszterek, Biszku Béla belügyminiszter, Focfc Jenő, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra, Rónai Sándor, az Országgyűlés elnöke, Somogyi Miklós, a SZOT elnöke, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjai, Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bi­zottságának póttagja, Nagy Dániel, az El­nöki Tanács elnökhe­lyettese, Kristóf Ist­ván, az Elnöki Ta­nács titkára, az El­nöki Tanács több tag­ja, Vess - Istvánná és Dinnyés Lajos, az Or­szággyűlés alelnökei és más párt- és álla­mi vezetők. Dobi István elvtárs tiszteletére 60. szüle­tésnapja alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága szűkkörű baráti ebédet adott Az ebéden Ká­dár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első tit­kára köszöntötte Dobi Ist­vánt, majd Dobi István elv­társ mondott pohárköszöntőt A párt ás a kormány üdvözlete Dobi István elvtárshoz Az olvasó kezében a toll i 1 3 • A Tudomány- ) • egyetem az új év 5 küszöbén l Qumoros oldal Szegedi írók : gazdog programja I MÁV : vezérigazgatóságinak felhívása SZEGED, 1958 DECEMBER CLlebmann Béla felvj KEDVES DOBI ELVTÁRS! A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt kormánya őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntik önt 60. születésnapján, mint a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnökét, a dolgozó parasztság hü fiát és népünk kiváló képviselőjét — a kommunisták hűséges harcostársát. Az ön életének dolgos és harcos évtizedeire a megbe­csülés és tisztelet érzésével tekint népünk minden igaz fia. Ez a harcos élet szocia­lista építő munkánk egyik legfontosabb alapjának iga­Eát példázza: a harcot ve­zető munkásosztály és a ve­le szövetséges dolgozó pa­rasztság összeforrottságát. A magyar dolgozók a nép felszabadulásának és felemel­kedésének ügyéért tántorít­hatatlanul küzdő igaz em­bert ismertek meg önben, aki életét kora ifjúságától kezdve a nép szolgálatának ezentelte. Nemcsak szegény­paraszti származása, nemcsak a nehéz munkában töltött élete, hanem tudatos politi­kai tevékenysége is elsza­kíthatatlanul a dolgozó pa­rasztsághoz, s annak egyet­len igaz barátjához, a mun­kásosztályhoz fűzi. Már 21 éves korában a magyar vö­rös hadsereg soraiban har­colt, s egész életére elköte­lezte magát annak az eszmé­nek, amelynek diadalra jut­tatása a dolgozó milliók szá­mára a szabadságot, az em­berhez méltó életet, a bol­dogságot biztosítja. A Horthy-rendszer brutali­tásai ellenére, fenyegetés és üldöztetés közepette tanítot­ta a szegényparasztságot, szervezte a szegényparasztok háborúellenes fellépését. A fasizmus embertelen évtize­deiben kereste és megtalálta a jó utat: a kapcsolat a munkásosztályhoz és forra­dalmi pártjához. A felszabadulás után vál­tozatlan odaadással folytatta azt a munkát, amelyet élete céljául választott. Egyre ma­gasabb — s ezzel egyre na­gyobb felelősséggel járó * posztokon vette ki részét a közügyek intézéséből, mun­kálkodott a nép javán. Ko­runk nagy és győzelmes esz­méjének, a szocialista épí­tésnek fáradságot nem isme­rő szolgálata vívta ki az ön számára népünk megbecsü­lését, amely a legmagasabb közjogi méltóságába, az El­nöki Tanács elnöki tisztjébe emelte. Amikor 1956 őszén veszély­ben volt a néphatalom, az imperialisták által szított és a belső reakció által kirob­bantott ellenforradalom dú­lása idején ön, kedves Dobi Elvtárs, nagyszerű és példa­mutató magatartást tanúsí­tott: megingathatatlanul őrt állt a munkás-paraszt ha­talom, a kivívott népszabad­ság és népjogok, a szocialis­ta építés védelmében. Ma, 60. születésnapján megérdemelten irányul ön felé az egész dolgozó nép szeretete és ragaszkodása, a kommunisták testvéri bizal­ma és mély megbecsülése. Engedje meg, kedves bará­tunk és harcostársunk, hogy születésnapján a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága és a Ma­gyar Népköztársaság forra­dalmi munkás-paraszt kor­mánya, valamint egész dol­gozó népünk nevében szív­ből köszöntsük önt. Kíván­juk, hogy sok-sok éven át jó egészségben, változatlanul töretlen lelkesedéssel végez­ze egész népünk javát szol­gáló munkáját. Budapest, 1958. dec. 31. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága A Magyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt kormánya Hruscsov9 Vorosilov és Mao Ce-tung távirata Dobi Istvánhox DOBI ISTVÁN elvtársnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének. Kedves Dobi Elvtárs! Hatvanadik születésnapja alkalmából fogadja a Szov­jetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső Tanácsának elnöksége, a Szovjet­unió Minisztertanácsa és az egész szovjet nép forró üdvöz­letét. A szovjet emberek úgy ismerik önt, mint a dolgozó magyar nép hű fiát, aki minden erejét a Magyar Nép­köztársaságban a szocializmus építésének szenteli. Nagyra értékeljük az ön tevékenységét, amely államaink és né­peink közötti testvéri barátság fejlesztésére és erősítésére irányul. Teljes szivünkből kívánunk önnek jó egészséget, hosszú életet és további sikereket a magyar nép és az egész szocialista tábor javára. N. Hruscsov * K. Vorosilov Dobi István elvtársnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének! Hatvanadik születésnapja alkalmából a kínai nép, a kínai kormány, s a magam nevében forró üdvözletemet küldöm önnek. Kívánok önnek jó egészséget és hosszú életet. Kívánom, hogy újabb sikereket érjen el Magyar­ország szocialista építésének nagyszerű ügyében. Mao Ce-tung Ma lépnek életbe az új termelői árak Néhány kiskereskedelmi ár korrekciója évi 320 millió forinf megtakarítást biztosít a lakosságnak A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A párt és a kormány ha­tározata alapján 1959. ja­nuár 1-től új ipari termelői árak, új építőipari egység­árak, új áruszállítási díjtéte­gyasztási cikkeknél végre­hajtott kiskereskedelmi ár­leszállítás. Az áremelések ugyanis olyan cikkeket érin­tenek, amelyeket a lakosság általában nem rendszeresen nem nagy mennyiségben lek és kereskedelmi haszon- vásárol, s az áremelések kulcsok lépnek életbe. összege országos viszonylat­Az árrendezés révén meg- ban körülbelül évi 330 millió változnak a vállalatok egy- forint, más közötti forgalmában ér- az árcsökkentések viszont vényesülő árak. A cél az, hogy az alap­anyagtermelő iparágak — a bányászat, a kohászat, az építőipar — együttesen több milliárd forintos ál­lami támogatására ne le­gyen többe szükség, s hogy a termelői árak job­ban tükrözzék a termékek önköltségét. Azok az iparágak, ame­lyeket eddig az államnak tá­mogatnia kellett, a tényle­ges önköltségen aluli ára­kon adták el termékeiket a feldolgozó iparágaknak. Az állami ártámogatásnak az volt' a következménye, hogy a feldolgozó ipar­ágak önköltségében az alapanyagok alacsony ösz­szcggel szerepeltek, ezért az ezeken alapuló ter­melői árak a feldolgozó ipar­ágakban sem tükrözték a tényleges önköltséget. Egyes gyártmányok termelői ára tehát jelentékenyen eltért az előállítás tényleges költsé­geitől. Az új árrendszer a gazda­ságosabb termelést szol­gálja. mert megszünteti ezeket a visszásságokat. A termelői árrendezés folytán szükségessé vált egyes fogyasztói árak eme­lése, ez azonban a kiskeres­kedelmi áruforgalomnál: rendkívül szűk körét, mind­össze fél százalékát érinti és áremelést bőségesen el­nagyrészt a lakosság eK­látása szempontjából je­lentős cikkekre vonatkoz­nak, s évi összegük mint­egy 650 millió forint, vagyis az áremelések ősz­szegének csaknem kétsze­rese. Az áremelés a következő fontosabb cikkekre terjed KÍ: különböző vas-, műszaki (Folytatás a 2. oldalon.) az lensúlyozza az egyes fo­Üdvözlő táviratok Kádár János elvtársnak. Dobi István elvtársnak, dr. Münnich Ferenc elv- Rónai Sándor elvtársnak, társnak. Budapest Az új esztendő alkalmából a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső Taná­csa elnöksége, a Szovjetunió Minisztertanácsa és az egész szovjet nép szívből jövő üdvözletüket és jókívánságaikat küldik Önöknek, drága elvtársak és az egész magyar nép­nek a szocialista Magyarország építéséhez. őszintén örülünk azoknak az eredményeknek, amelye­ket 1958-ban a Magyar Népköztársaság dolgozói az MSZMP vezetésével a politikai és a gazdasági tevékenységükben el­értek. A szovjet nép ugyanúgy, mint a szocialista tábor többi országainak dolgozói nagyra értékelik a magyar nép hozzájárulását a hatalmas szocialista tábor egységének megerősödéséhez és a békeharchoz. A szovjet emberek mély meggyőződése, hogy az új év az országaink közötti test­véri barátság további megerősödését fogja eredményezni. Boldog új évet, drága elvtársak! N. SZ. HRUSCSOV, K. J. VOROSILOV, 4% A megyei és a városi pártbizottság újévi üdvözlete A MEGYE VALAMENNYI DOLGOZÓJÁNAK ERED­MÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÜJ ESZTENDŐT KÍVÁN AZ MSZMP CSONGRÁD MEGYEI VÉGRE­IIÁJTÓ BIZOTTSÁGA. * A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZE­GEDI VÁROSI BIZOTTSÁGA EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÉS BÉKÉS ÜJ ESZTENDŐT KI­VAN SZEGED PÁRTTAGSÁGÁNAK ÉS A SZOCIA­LISTA ÉPÍTŐMUNKA MINDEN RÉSZVEVŐJÉNEK ÉS KEDVES CSALADJANAK. (BoLcLey, ídkís áf eJxttadM kwúitiuik tniiideiL &iúxiWíduiak!

Next

/
Oldalképek
Tartalom