Délmagyarország, 1958. június (14. évfolyam, 128-152. szám)

1958-06-19 / 143. szám

2 Csütörtök. 1958. Júnlns tö. EZ TÖRTÉNT A AcULPOUTÍKÁBAN A franca minisztertanács kedd ülésén több kérdést vitatolt meg Kedden ülést tartott a miniszter bonyolult magya­francia minisztertanács. rázatát adta az algériai köz­Meghallgatta Couve de igazgatási helyzetnek. Mint Murville külügyminiszterbe- mondotta, De Gaulle tábor­számolóját a nemzetközi nok a parlamenttől kapott helyzetről. A külügyminisz- teljhatalmának egy részét ter főleg a francia—tuniszi Salan tábornokra ruházta. A egyezményről beszélt bőveb- hatalom alapján Salan tá­ben. bornok például olyan város A minisztertanács ülésén ban, ahol nincs prefektus, egyébként megvitatták az kinevezhet ilyent. algériai politikai és közigaz- A tájékoztatási miniszter gatási helyzetet. De Gaulle a továbbiakban közölte, hogy tábornok közölte szándékát egy francia hadihajó a llba­a miniszterekkel, hogy jú- noni partok előtt cirkál lius másodikán két-három- hogy — mint mondotta — napos látogatásra újból Al- esetleg fedélzetére vegye gérlába utazik. Útjára több Libanonban élő francia Al­mlniszter kíséri el. Hivata- lampolgárokat. Ha pedig — los közlemény szerint Is De jelentette kl a miniszter —, Gaulle látogatásának célja a m az algériai helyzet végleges fésült Államok rendezése. és Anglia akcióba lépne, A minisztertanács ülése valószínű, hogy Franciaor­után a francia tájékoztatási szág is részt venne abban. Francia—tuniszi megállapodás a tuniszi francia csapatok átcsoportosításáról Kedden megegyezés jött tassa Tunisz Franciaország létre a francia és a tunl- elleni panaszának tárgyalá­szi kormány között a Tu- sát. nlszban állomásozó francia Valamennyi francia lap csapatok átcsoportosításá- rendkívüli jelentőséget tú­rói. lajdonít a Tunisz és Pá­A megállapodás szerint a rizs között a Tunézióban­tunlszl területen jelenleg állomásozó francia csapa­állomásozó francia csapa- tok átcsoportosítását illető­tökből 12 ezer katonát von- en létrejött megállapodás nak vissza Bizertába, Fran- nak. A jobboldali degaul­cinország tuniszi hadikikö- leista sajtó igyekszik a Tu­tőjébe. Hétezer ember ok- néziával történt megálla­tóber 1 előtt elhagyja Tu- podást az északafrikai niszt. Blzerta sorsának át- problémák egész rendezésé­meneti rendezésére nyom- nek e!ső szakaszaként fel ban új tárgyalások indul- tüntetni. Ugyanakkor ezek nak a francia és a tunéziai a lapok kiemelik De Gaulle kormány között. A tárgya- és V. Mohammed távlrat­lások célja lesz Bizerta váltását Június 18 alkal francia ellenőrzésének biz- mából. A marokkói király tosítása. tulajdonosa a francia feí­A két ország közötti meg- szabadulási érdemrendnek, állnpodástól függetlenül annak idején támogatta De szerdán este a Biztonsági Gaulle-t az ellenállás meg Tanács összeült, hogy foly- szervezésébea Hivatalos ünnepség volt tegnap Párizsban .Szerdán délután Párizs- hívást intézett a francia ban, a Champs-Elyséee-n, munkássághoz, hogy szerdán Párizs legszebb utcáján ün- tartson munkabeszüntetése­nepélyes felvonulást rendez, ket, gyűléseket, tüntetéseket tek abból az alkalomból, a köztársaság mellett, ne hogy június 18-án volt ti- hogy a degaulleisták meg­zennyolcadik évfordulója De mozdulása -előzetes népsza­Gaulle kiáltványa kibocsátó- vazás- jellegét öltse, sának, amelyben harcra sző- A lap felhívta a figyel­lított fel a nácik ellen. met: június 18-ának a köz­Az ünnepségen De Gaulle társaság hívet számára más nyitott gépkocsin végighaj- jelentősége van: ezen a na­tatott a Champs-Elisées-n. pon oszlatta fel Leon Blum Az Humanité, a Francia népfront-kormánva az ak­Kommunlsta Pórt lapja fel- kori fasiszta ligákat. Az Egyesült Államok fegyveres beavalkozást tervez Liba non ban FAsenlu írer sa i tói'rtekesleie Washington: Eisenhower elnök szerdán sajtóértkezle­tet tartott. A libanoni kérdésről szól­va Eisenhower kijelentette: Azok a körülmények, ame­lyek között az Egyesült Álla­mok fontolóra venné csapa­tok küldését Libanonba, bi­zonyos mértékben attól függ­nek. hogy az ENSZ-megfi­gyelők csoportja és Ham­marskjöid főtitkár milyen­nek ítéli meg a helyzetet. Eisenhower elmondotta a továbbiakban, hogy Dulles külügyminiszter Júliusi pá­rizsi látogatása alkalmával szóbakerülhet De Gaulle francia miniszterelnök wa­shingtoni útjának kérdése. Eisenhower a továbbiak­ban azt állította, hogy az Egyesült Államok olyan ra­kéta szerkezeteket állít elő. amelyek kellő hajtóerővel rendelkeznek ahhoz, hogy a kormánv által szükségesnek vélt ballisztikai lövedéket, vagy mesterséges bolygót felröppentsék. MOSZKVÁBA ÉRKEZETT PAUL REYNAUD Moszkva (TASZSZ). A Szovjetunió parlamenti cso­portjának meghívására ked­den este megérkezett Moszk­vába Paul Reynaud, az is­mert francia politikus, a francia nemzetgyűlés pénz­ügyi bizottságának elnöke. Reynaud szovjetunióbeli tartózkodása során tanulmá. nyozza a francia—szovjet ke­reskedelmi kapcsolatok ki­bővítésének lehetőségeit; Magyar filmkUldfittség utazott a Szovjetunióba Darvas József, a Hunnia Filmstúdió igazgatója és Tárnok János, a Művelődés­ügyi Minisztérium főosztály­vezetője a Szovjetunióba utazott. A filmküldöttség tárgyalásokat folytat illeté­kes szovjet vezetőkkel a két ország filmgyártásának együttműködéséről, valamint a filmforgalmazási kérdések­ről. A SZOT-kiildöttség Romániában A SZOT Romániában tar­tózkodó küldöttsége Somo­gyi Miklósnak, a SZOT el­nökének vezetésével elláto­gatott a békási vízierőmű építőtelepére. A magyar ven­dégek megtekintették a mun­katelep építkezéseit, elbe­szélgettek a dolgozókkal, majd a Gyilkos-tó festői vi­dékére utaztak. Ausztrál úszókat támadott meg egy cápa Szerencsétlenséggel is vég­ződhető eset történt a leg­jobb ausztrál úszónőkkel. A tengerben fürdő úszónők fe­lé egy másfél méteres cápa úszott, amikor észrevették a közeledő veszélyt. Az auszt­rál sportolók nem vesztették el lélekjelenlétüket és gumi­papucsaikkal a vizet csap­kodva megzavarták az álla­tot, amely azután tovább­úszott. Megkezdődön a Csehszlovák Kommunista Párt XI. kongresszusa Prágában, Csehszlovákia Kiricsenko elvtárs vezeté­fővárosában szerdán meg- sével, valamint a testvéri kezdődött a Csehszlovák népi demokratikus országok Kommunista Párt XI. kommunista- és munkás­kongresszusa. pártjainak küldöttsége. Az Siroky megnyitóbeszéde MSZMP küldöttségét Focié után a kongresszus jóvá- Jenő elvtárs, az MSZMP Po­hagyta a napirendet, meg- litikal Bizottságának tagja választotta a kongresszusi vezeti. bizottságokat, majd A. No- A tőkés országok testvér­votny, a Csehszlovák Kom- pártjainak képviseletében munista Párt Központi Bi- Belgium, Hollandia, Nagy­zottságának első titkára Britannia, Ausztrália, Ma­mondotta el beszámolóját a rokkó, Tunisz, Ceylon, Bra­központi bizottság tevé- zfna> Algéria és más orszá­kenységéről. k kommunista pártjainak A kongresszuson, amely f szombaton ér véget, részt küldöttségei vesznek részt a vesz az SZKP küldöttsége kongresszuson. Külkereskedelmünk ez évi forgalmának egyharmadát baráti országokkal bonyolítjuk le Szerdán délután Budapes- kodik külföldi segítségre, ten a Technika Házában a saját lábunkon akarunk: SZOT mérnök-technikus ta- megállni. A forgalom egy" nácsa, az MTESZ és a Ma- harmad részét a baráti or•> gyar—Szovjet Baráti Társa- szágokkal bonyolítjuk le. A ság, a Magyar—Szovjet Mű- tervszámaink valamivel ma­szaki Tudományos Együtt- gasabbak az előző évinél, működés tizedik ülésszaka mert azt akarjuk, hogy az alkalmából előadást rendez- ipar számára elegendő tek a Külkereskedelem né- nyersanyagkészletet bdztosít­hány kérdése címmel. Ka- 6unk. Nagyobb mértékben rádi Gyula, a külkereskedői- szerepelnek behozatalunk* ml miniszter első helyettese ban a fogyasztási cikkek ét elmondatta, az 1958-as kül- a gyarmatáruk. Minden re­kereskedelmi terv főbb Jel- mény megvan arra, hogy lemzője, hogy nem támasz- 1958-at eredményesen zárja * a külkereskedelem. Valószínűleg módosítok a Ciprusra vonatkozó angol tervet Szovjet délsark-lfutotók érdekes megf gyelései A délsarki föld mágne- hogy a rendkívül alacsony sességl sark térségében, a hőmérsékleten leálltak az szovjet tudósok telepétől önműködő műszerek. Meg­mintegy 1400 kilométerre fagy a tinta, bár fagyást fekvő "Vosztok* állomáson gátló anyagot oldottak fel június 15-én mínusz 80,1 benne. A fém annyira tőré­Celsius-fokot mértek. A kénnyé válik, hogy a benzi­szovjet sarkkutatók közlik, nes hordókat egy baltacsa­pással könnyen darabokra lehet törni. Fokozódik a jég szilárdsága. Acélfűrésszel sem lehet elfűrészelni. A jégre vetett vízcsepp egy pillanat alatt gömbalakban megfagy, de a jég felületé­hez nem fagy hozzá. Alelcszandr Afanaszjev a Pravda keddi számában azt sark­London: A brit külügymi. órás halasztás esetleg Iehe­nisztérium szóvivője kijelen- tővé teszi a kivezető út meg­tette, hogy a Ciprusra vo- találását. A tanács Spaak ^ h szovjet natkozó jelenlegi brit terv főtitkárt bízta meg, hogytá- ,. . , . módosítása .elvben nem le- jékoztassa Londont a taníts kutatók az erős hidegek él­hetetlen*. Ankarai és athéni jelenté­sek szerint sem Görögor­szág, sem Törökország nem fogadta el a brit tervet. A diplomáciai megfigyelők érc deklődéssel követik a jelen­legi NATO-tárgyalásokat, va­jon azok eredményeként mó­dosítják-e a tervet olyan Irányban, hogy elfogadha. tóbbá tegyék Görögországéi Törökország számára. Pél­dául bizonyára vonzóbbá tenné a tervet a törökök szá-; mára az. ha katonai támasz­pontot biztosítanának Cipru­son Törökországnak. Görög diplomáciai körök­ben hangsúlyozzák, hogy Görögország nem enged semmiféle nyomásnak, ha-: nem kitart elvei mellett*. NATO-kőrökben megerösf-! tik azt, hogv a NATO-orszá-! gok állandó képviselőinek! tanácsa javasolta a britkor-! mánynak; halassza el aCip ! rusra vonatkozó angol ter­vek közzétételét. Az állandó tanács két íz­ben is összeült, hogy meg­vitassa a Nagy-Britannia képviselője által véleményéről. lenére egészségesek. Jelentkezzenek a nyerő lottószelvény­tulajdonosok A június 2-án megtartott lottó jutalomsorsoláson a május havi szelvények kö­zül a 21. játékhót szelvényed vettek részt. Sok jutalomtér­gyért még nem jelentkezett jogos tulajdonosa. így szoba­bútor. zongora, pianinó, 9 motorkerékpár, hat televL zió, mosógép, zeneszekrény, 18 napos fekete-tengeri uta-< zásra jogosító négy utal" vány, több vásárlási utal" vány várja gazdáját. A nyertes szelvényekkel legkésőbb e hó 20-án lehet jelentkezni a legközelebbi OTP-fiókban. WlSA^l ELKÉSZÜLT A SZÁZEZREDIK "MOSZKVICS*­GÉPKOCSI Ausztrália HA AZ AMERIKAIAK Svédország NEM, AKKOR A NÉMETEK ÉS AZ ANGOLOK SZÁLLÍTANAK jutottak, hogy 48 Dulles amerikai külügy- ENSZ főütkára kedden el­miniszter keddi sajtóérte- indult repülőgépen Libanon­kezletén többek között arról ba hogy ott a heiySZínen ls tett kijelentéseket, hogy . , A az Egyesült Államok kész tanulmányozza, miként le­fegyveres beavatkozásra Li- hetne biztosítani a libanoni banonban. Kijelentette, hogy harcok mielőbbi befejezését a 6. amerikai flotta -figye- és azt h harcok ne lemmel követi a libanoni ...,. ' ,,. „ fejlemények alakulását és újuljanak kl lsmét- A fotxt­megfelelő erőkkel rendelke- kár szerdán este érkezet • ZoZ:TeLn?kSrlétÍ al' me° Mnba éS £2 a megálla­lapotban vannak." folytatta útját Libanon felé. pftásra • " • A közép-keleti hírügynök­ség "illetékes forrásból* megerősíti az Al Ahram egyiptomi lap azon értesülé­sét, amely szerint Nasszer elnök májusban Raymond Hare amerikai nagykövetnél felajánlotta az Egyesült Arab Köztársaság közremü- Adam Willmann, a Len- dr. Münnich Ferenc, a for­ködésit a libanoni válság gyel Népköztársaság buda- radalmi munkás-paraszt kor­megoldásaban. pesti rgndkívüli és meghatal- mány elnöke, Kiss Károly A lap hangoztatja, hogy az mázott nagykövete szerdán, és Rónai Sándor, az MSZMP Egyesült Államok eddig nem a magyar—lengyel barátsági, Politikai Bizottságának tag­felélt erre a javaslatra, együttműködési és kölcsönös jai, valamint a politikai és húzta-halasztotta a dolgo- segélynyújtási szerződés társadalmi élet számos más kat, hogy időt nyerjen és megkötésének tizedik évfor- kiválósága. rágalomkampányt indíthas- du'ója alkalmából koktélpar- A fogadáson Adam Will­son az Egyesült Arab Köz- tit adott a lengyel nagykő- mann és dr. Münnich Fe­társaság ellen. vétségén. renc mondott pohárköszön-: Dag Hammarskjöid, az A koktélpartin megjelent töt. Az Economist című angol gazdasági szaklap foglalko­zik N. Sz. Hruscsov Eisen­Fogadás a lengyel—magyar szerződés tized k évfordulója alkalmából legmagasabb: (8,7 százalék), (3,8 százalék), Norvégia (3,3 százalék), Hollandia (2,5 szá­zalék), Nagy-Britannia (2,2 A moszkvai kisfogyasztású százalék). Japánban a mun­személygépkocsik gyárában kanélküliség foka — leg­hétfőn reggel elkészült a aiábbis a jelentés szerint — gyár százezredik személygép- viszonylag alacsony (alig 2 howerhez intézett azon le­kocsija. A gyár dolgozói rö- százalék), azonban rohamo- veiével, amelyben a Szov­vid ünnepség keretében em- san emelkedő irányzatot jetunió Minisztertanácsának lékeztek meg a jelentős ese- mutat. elnöke széleskörű szovjet— ményről. amerikai gazdasági kapcso­A moszkvai kis autógyár . rajtLKEDIK 4tok megteremtését indít­ielenlee a Moszkvics 407. A CSEHSZLOVÁK ványozza. — Nem kell le­típusú személygépkocsijait DOLGOZÓK REÁLBÉRE kicsinyleni Hruscsovnak és annak vázait gyártja. Ez Mehszlovák dolgozók fif.®nhou,erhf lnAtéze"ajan" n Várszerű 45 lóerős motor- , csnzoak , aoigazoK )atát szovjet vásárlásokra a korszerű, « toeros motor névleges és reálbére évről- az Amerikai Eevesült Alla­ral felszerelt, szép vonalve- A emelkedik 1933-ban az /meriKai ugyesuit Aua 7nt/J,-, írje autó naev elisme- » itfJá-Dan, rnokban — húzza alá az angol zetesu Kis autó nagy eusme amikor 920 ezer munkanél- iar) _ A, időnnnt menvá­rést keltett a brüsszeli vi- kim . Csehszlovákiában ,, l?°font uiegva A Moszk- J } , LsensziovaKiaoan, iasztása kitűnő, mert a lágkiállításon ls. egy tisztviselő átlagos havi nem/etközi'Ver/sked/l/m ie~­vics 407. tipusu személygép- kp7 rtP 784 korona volt A uemzeiuoz: KeresKeaeiem je kocsik iránt a nuuaati or- Keref6te 'ö4 Korona volt- A lenleg súlyos helyzetében kocsik iram a nyugan or munkások lényegesen keve- senki „pm v,n,<that „issza szágok üzleti körei is nagy Rphh b(irt knrTtat A_ it,,ri scn./ utasíthat vissza érdeklődést tanúsítanak. TJ^gX*"^J?' . OVOtrelmes _ sajnálkozás nél­súlyos helyzetében vissza MAGASFOKÜ MUNKANÉLKÜLISÉG EGYES TŐKÉS ORSZÁGOKBAN A Nemzetközi Munkaügyi munkás kb. 500 koronát a kül bármiféle exportlehető­mczogazdasági munkás kb. séget. 300 koronát keresett. 1957- Hruscsov nem kér straté­ben a tisztviselők átlagos giai árukat — folytatja cik­keresete havonként 1240 ko- két aZ angol lap -, hanem r0"a- az 'Pari munkásoké főként könnyűipari felsze­- Pedig 1313 korona volt. Eh- relésl cikkeket, és utalása Szervezet legfrisebb jelen- hez az összeghez hozzá kell aiTa> bogy „sok amerikal tése szerint a munkanélkü- adni még a családi pótlékot C(ig érdeklődik most rende­liség igen magas fokát az és más Juttatásokat is. lések szerzése iránt*, az Egyesült Államokban (7,5 A statisztikai adatok azt egyetlen gyengéd célzás az százalék) és Kanadában mutatjáki hogy I957_ben a amerikai gazdasági válság­(10,7 százalek) észleltek. Eb- . . .. , ra. Ügy látszik, Moszkva ben a két országban a mun- x y® ,36 igazán kíván árukat besze­kanélküliség a háború őia százalékkal több kozszükség- rezni külföldön és ha nem most a legmagasabb (a zá- leti cikket tudtak vásárolni sikerül megkötnie az ame­:? fizeTlbZ rntJh937-rikai ü™i«et' é°né­lékát jelentik — a szerk.) ben- A laKbérek a háború met cégek kaphatnak ilyen A legutóbbi esztendőkben előttinek negyedére csök- megrendeléseket — fejezi be a munkanélküliség a kö-* kentek, olcsóbb lett a vil- cikkét az ismert angol gaz­yetkező országokban volt a lany és a gáz is. dasági lap.

Next

/
Oldalképek
Tartalom