Délmagyarország, 1958. június (14. évfolyam, 128-152. szám)

1958-06-19 / 143. szám

A Csütörtök. 1058. Június 19. 3 Szegedi kiszista brigádok is indulnak a Hanság meghódítására A KISZ első országos ér- első csoporttal — július 13- nius 28-án utaznak a Győr tekezletén vetették tel elő- tói 27-ig — elutaznak a hor- megyei Vének községbe, hogy ször a Hanság mocsaras ré- vátkimlei táborba, a Hanság megkezdjék kéthetes társa­szei lecsapolásának és ter- meghódítására. Már előre dalmi munkájukat. A peda­mővé tételének gondolatát, alakítják a brigádokat, hogy gógiai főiskola KlSZ-szerve­Ezzel egyidoben lehetőség a munkálatok színhelyén zete most toborozza a fiata­nyílna az 1956-os nagy du- egymással versenyezve dol- lókat erre a nagyszerű ön­nai árvíz által megrongáló- gozhassanak. A második kéntes, hazafias nyári mun. dott védtöltések megerősíté- egyetemista csoport július kára. sére. Az ifjú kommunisták 27-től augusztus 9-ig vesz Az ifjúsági munka részt­kezdeményezése nyomán a majd részt a kéthetes han- vevői munkaruhát, teljes el­Hanság lecsapolása, a du- sági táborban. látást kapnak. A Tudomány­nai védtöltések megerősíté- Az orvosegyeteml KISZ szervezetéből 100 ifjú kom- +Í-1 munista, a szegedi közép- dal.m! niunkara jelentkezett Iskolákból pedig eddig 57 KISZ-fiatal jelentkezett a dunai gátépítésre. s'e országos ifjúsági mozga­lommá fejlődött. Az elmúlt napokban már megkezdte a munkálatokat az első nagy ifjúsági csoport a Hanság­ban. Szegeden sem maradt visszhang nélkül ez a szép mozgalom. A Szegedi Tudományegye­tem KISZ-szervezetei rend­kívüli taggyűlésen vitatták meg. hogyan vegyenek részt a bölcsész, a jogi, a termé­szettudományi kar ifjú kom­munistái ebben a nagyszerű társadalmi munkában. Már ott a taggyűlésen 60 KISZ-fiatal jelentkezett a hansági csatornaépítésre. Azóta már ez a létszám 75-re emelkedett. Egyedül a jogi karon 32 egyetemista kiszes határozta el, hogy Szegedről már az A középiskolások már jú­munkólatok utón teljesen in­gyenes üdültetésben részesít a Balaton melletti sátortá­borukban. Szabályozták a rendelésre dolgozó cipész kisiparosok vállalási díját Szegeden is A Könnyűipari Minisztéri­um és az Árhivatal a szabó kisiparosokhoz hasonlóan rendeletben szabályozza a mérték utáni rendelésre dol­gozó cipész kisiparosok által alkalmazható legmagasabb vállalási díjakat. A rende­let értelmében a KIOSZ he­lyi csoportja tesz javaslatot a cipész kisiparosok osztály­ba sorolására és azt a me­gyei jogú tanács ipari osztá­lya hagyja jóvá. Szeged esetében az osz­tályba sorolás után a követ­kezőképpen alakulnak a fa­zon-díjak, abban az esetben ha az anyagot — a csirizen, a faszegen és fonalon kívül — a megrendelő viszi. Férfi cipők osztályonként: magas­szárú: 170-210, fél 160-200, szandál 150-200 forint. Női cipők fazon díjai: magas­szárú: 160-200.' fél 150-190, szandál 130—170 forint. Az osztályon felüli műhelyek árai 30 százalékkal haladhat­ja meg az I. osztályúét. Nyáron hosszú, télen rövid nadrág Tervszerűtlenül készíti a gyermekruhákat a konfekcióipar "Szebben és csinosabban tervezőket szidják a vásár­lehet öltöztetni a lánygyer- lók, hanem a kiskereske­mekeket« — mondogatják a delem eladóit, rajtuk csat­mamák. Hát igen, ez ígv tan az ostor, van, különösen akkor, ami- Ha meghallgatnák őket, a kor a konfekcióiparunk is a vásárlókat, akkor azok el­lányos mamákat segíti. A mondanák — ami egyébként fiúkra alig gondolnak. S mit nyilvánvaló, és ezt illenék csináljanak a fiús mamák?! tudni még a megrendelők­Az elmúlt télen valamennyi nek, a konfekcióipar veze­gyermekruhát árusító üzle- tőinek is —, hogy általában tet összejártam: hároméves nyáron rövidnadrágot visel­fiamnak hosszúnadrágos mat- nek a 3—5 éves fiúk, leg­rózruhát kerestem. "Csak rö- alábbis szeretnének. Elmon­vidnadrágosunk van* — vá- danák, hogy a 6—12 évesek, laszoltak minden üzletben, nek is szükségük van a nagy "De nézzen be a jövő hé- melegben vászon vagy bal­ten*. Benéztem, szerencsém Ion rövid nadrágra. Azt is volt és kaptam. Igaz, nem elmondanák, hogy az év éppen olyan minőségben, végi vizsgák idején legkere­mint szerettem volna, de az settebb cikk az úttörőnad­volt a fontos, hogy kaptam, rág és az úttörőing, amivel És most a kánikula idején az idén alig rendelkeztek, a rövid nadrág helyett hosz- Csak egy napig szút ajánlanak, szandál he- ... , . íyett száras cipőt. almanaK a pult mogé Legyünk türelmesek! - m >>illetékesek« és utasíta­mondja iparunk És egyre- nak vissza a gyermekszan_ masra hivatkoznak az ellen- dált keres6 szül6ket Azsem forradalom okozta nehezse- lenne ha tervezők ?!'klT.iiga„ZakJanUS°kkart gyermekei járnának azok­tett 1956. október 23-a. Ne héz pótolni a milliós káro­kat. De a tervszerűtlenséget ban a csúnya és ízléstelen szandálokban, melyeket ők a nagyközönség gyermekei ré­szére kreáltak. Szeretnénk felhívni a cipőgyárak veze­tőinek figyelmét a kama­szokra. Cipőkben szeretné­nek járni a 35—36-os lábú gyermekek is. Ezekben a számokban eltűntek a félci­pők. A másik igen keresett cikk a habselyem és kötött Huwonegvmillió forinton felüli megtakarítás 1958-ban Szeded üzemeiben (Folytatás az 1. oldalról.) eredményeket összesíteni. De már ez is elkészült. Ebből az kentésével is sok pénzt összesítésből megtudhatjuk, akarnak megtakarítani. hogy Szeged minisztériumi a ^ 'u jl u ,,,, , vállalatai anyag, üzemelte­A Ruhagyárban pe daul 74 té bér. és gyártásköltsé. ezer forintot. A Szalamigyar k valamint eg éb megta_ 60. a Jutaarugyar 37 ezer karftások révén 19 097 800 for'n o J-zett Néhány forint megtakarítást tervez­vallalatnál azonban nem nek 1958_ban és a tanácsi látják az uzemeltetesi kolt- vállaiatok egymillió 965 ezer segek. koztuk az energia- 50ft forintot. koltsegek csokkentesenek már nem lehet az ellenfor­radalom számlájára írni. Miért volt januárban, feb­ruárban rövidnadrágos öl­töny és miért van június­ban csak hosszúnadrágos. fármeT'fkisto^kröelmet fiüing ~ ez A torna­kzéi?mertnemareo??íi yi-gák idejére kifogyott a raktarakbol a feher atléta­trikó. Miért nem lehet fehér színben lányka olaszkákat és kardigánokat kapni. A szi­várvány valamennyi színe ott sorakozik a polcon, csak éppen fehér nincs. Még egy utolsó kérdés. Miért nem volt a télen "Tomy«- és »Gabi*-nadrág és miért van most? Azt hiszem az el­mondottak alapján könnyű a felelet. A tervezéssel van baj. Értsék meg végre az illetékesek, hogy nyáron kell a rövid nadrág és télen van szükség a hosszúra, a mele­gítőre és a télikabátra. (Horváthné) fontosságát. Ezért terveik­ben nem is foglalkoznak ezekkel, bár komoly lehető­ségeik vannak. Ilyen vállalat a Szegedi Cipőgyár és a Szőrme- és Bőrruhakészítő Vállalat is. Vállalataink vár_ ható üzemi költségcsökken­összesen 21 063 300 forin­tot tesz ki az az összeg, amelynek év végén meg­takarításként kell majd je­lentkeznie. A tervezés nem volt köny­nyű dolog, de a végrehajtás tése összesen 1.13 millió fo- e™_él Jl^f^^J®?7/.,Pa; rint. Jelentős helyet foglal el a vállalatok takarékossági ter­' pihen a bérköltségek csök­kentése. Természetesen ezt nem a bérek csökken­tésével, hanem a termelő­munka jobb előkészítése. pírra fektetni a tervet köny­nyebb dolog volt, mint most a gyakorlatban ezeket a ter­veket valóra váltani. Ezért fordítsunk nagy gondot a tervek végrehajtására, a ta­karékosság ellenőrzésére, propagálására! Tömegszerve­zeteink az üzemekben inten­mősnki és szervezési in- zívebben segítsék szerveze­tézfccdésekkcl, a gvárl ;s teik útján az üzemi takaré­fe ileszfésével cs fe!cslcirc<v kossági mozgalom kiszélesf­állások megszüntetésével tését! Rendszeresen kell el­kíván iák elérni. lenőrizni a tervek végrehaj­tását. A kezdeten túl va­Nem volt könnyű munka gvnnk. mert a tervkészítés átfogó kéoot. adni egv egész csak kezdet volt. Most már üzem takarékossági lehető- a tetteken a sor. mert kii­ségeiről. hasonlóan az elké- lönben az egész terv semmit szített terveket, s a várható sem ér. Üzemi tanácsaink Szegeden is kiállták az első próbát Immár fPÍPVP<5 múltra vagy a/- egyszemélyi veze­IIIIIIICII IGIGVCO tekin- tés "Védelméért*, a szakszer­tenek vissza az üzemi de- vezetek "befolyásának* meg­mokrácia új szervei, az üze- óvásáért emeltek szót. Most mi tanácsok. A kezdeti ne- viszont inkább arról vitat­hézségeken túljutottak, pe- koztak, milyen időközön­dig igen sokszor indokolat- ként üljön össze a tanács, lan aggályoskodás, eseten- hogyan végezze gyakorlat­ként még akadékoskodás is ban a munkáját. A rendelet gátolta munkájukat. Nem szerint az üzemi tanács ülé­volt könnyű dolog megtenni sein, tehát testületileg gya­az első lépéseket. Tevékeny- korolja jogkörét. Ebben nem ségüket hosszú hónapokon is volt nézeteltérés, de ab­át kísérte a sok helytelen ban már igen, hogy az egyes nézet, ami főként abból fa- tanácstagok mit, s hogyan kadt, hogy néhány párt- és cselekedjenek a két ülés­szakszervezeti, valamint gaz- szak közötti időszakban. So­dasági vezető nem tudott kan még a tanácstagok kö­különbséget tenni az ellen- zül sem látják: ahhoz, hogy forradalmi munkástanácsok eredményesen, helyesen él­és a választásra került üze- jenek jogaikkal, a két ülés­mi tanácsok között. Nem szak közötti időszakban részt volt tétlen az ellenség sern. kell venniök a hozott hatá­Igyekezett csökkenteni az rozatok végrehajtásában, s a üzemi tanácsok jelentősé- következő üléseken megvi­gét és ezzel közömbösséget tatandó előzetes vizsgálat kelteni a dolgozókban a vá- feldolgozásában. Az Űjsze­lasztások iránt, később a gedi Kender- Lenszövő Vál­tanács munkája iránt. A lalatnál, az Xl-es Autójavító másik oldalról viszont saját Vállalatnál az üzemi tanács embereit igyekezett "man- a szakszervezet társadalmi dátumhoz* juttatni. E tö- bizottságaival azonos körű, rekvések kudarccal végződ- állandó jellegű bizottságokat tek. A dolgozók nagyfokú ér_ hozott létre. Ezt a kezdeti deklődésére jellemző, hogy hibát már megszüntették, a választáson egy-egy üzem Helyesen emeltek szót az munkásainak 80—100 száza- ilyen jelenség ellen. Sajnos, léka is részt vett. A Vágó- egyes helyeken azonban hídon és a Konzervgyárban, odáig mentek, hogy még az ahol a nem kívánatos ele- ideiglenes jellegű bizottsá­mek kísérletet tettek a be- goktól is idegenkedtek. Pe­furakodásra, maguk a vá- dig már ezek eddig is igen lasztók kiáltottak nemet. sok ps hasznos munkát vé­Uzemi- tanácsaink közel geztek. Több helyen ilyen féléves működése után bát- ideiglenes bizottság dolgozta ran elmondhatjuk, hogy ki az üzemi tanács ülésére Szegeden is kiállták az első az előterjesztést a nyereség próbát Tanácskozásaikon sok elosztásáról. Van, ahol a tár­ésszerű javaslat, okos dön- sadalmi tulajdon védelmére tés született, amely mind- ellenőrző brigádokat, takaré­mind válasz a kétkedőknek, kossági őrjáratokat szervez­és egvben bizonyság, hogv tek, amelyekben az üzemi üzemeinkben, vállalatainknál tanácstagok a szakszervezeti az üzemi demokrácia kiszé- aktivistákkal igen eredmé­lesítésének hasznos szervei nyes munkát végeznek ma is. az üzemi tanácsok. Az el- A helyes kezdeményezések múlt időben többnyire két- mellett, a jogok ismereté­három alkalommal ülésez- nek hiányában születtek hi­tek. önálló munkatervet nem bás elképzelések. Megsértel­mindegyik készített. Vannak, te például hatáskörét a Sze­akik az üzemi bizottság gedi Nyomda Vállalat üzemi munkaterve alapján dolgoz- tanácsa, amely a késések nak. Legtöbb helyen azon- megszüntetéséért súlyos ban ma már az üzemi ta- pénzbírságolást rendelt el. nácsülésen meghatározzák a Egyes tanácstagok, bár szak­következő ülés napirendjét, májukban kiválóak, mégsem s ezzel lehetővé teszik, hogy rendelkeznek olyan ismere­a tanács tagjai előzetesen tekkel, hogy önálló véle­megbeszéljék a dolgozókkal ményt alkossanak bonyolul­az ezzel kapcsolatos kérdé- tabb üzemgazdasági kérdé­seket. problémákat és tol- sekben. Sajnos, egyes ta­mácsolni tudják véleményű- nácstagok úgy vélekednek: ket az ülésen. A tanácsúié- a műszaki értelmiségiek ér­sek vitájában a tagok nagy- tik a dolgot, majd azok hoz­fokú felelősségérzetet tanú- zászólnak. Helyes, ha tá­sítottak a társadalmi tulaj- maszkodnak a műszaki ér­don védelme, a munkafe- teimiségiekre, ha aktivizál­gyelem megszilárdítása, a ják őket, de ez nem pótol­kormány takarékossági ha- hatja a többiek tevékenysé­tározata nyomán elkészített gét a munkában, a tanács­tervek megvalósítása iránt, kozásokon. Minden tanács­Döntéseiket a személves be- tagtól választóik előbb-utóbb számolókon túl. jegyzőkönyvi elvárják, hogv sajátítsák el kivonatokban és faliújságo- a legfontosabb számviteli, kp- ic Vözük a dolgozókkal, üzemgazdasági tudnivalókat. A VITÁK nemcsak az Több helyen máris jelentős Vlicm üzemi tanács segítséget nyújtottak e té­ülésein folytak. Igen élénk ren a műszaki értelmiségiek, eszmecsere volt legtöbb üze- akik tanfolyamokat szervez, műnkben magáról a tanács tek és konzultációkon vála­munkájáról, tevékenységéről szóltak az érdeklődők kőr­is. De ezek a viták már más déseire Az élelmiszeripari termeszetuek voltak, mint a .. , , választás előttiek, vagy a nmekben a szakszervezet kezdeti időszak szócsatái, segitségevel egyhetes tanfo­Akkor főként a hatáskör- lyamokat szerveztek az üze­ről, a jogokról csatáztak, mi tanácselnökök részére. A szakszervezetek területi bi­zottságai szerveztek tapasz­talatcseréket és üzemi gaz­dasági tanfolyamokat Kár, hogy e továbbképzés csak az elnökökig terjedt ki. Az üzemi tanácsok tagjainak ismereteit növelni annyit jelent, mint erősíteni a tanácsokat. Helyes, ha ez­zel fokozottabban törődnek, mert ez nélkülözhetetlen az eredményes munkához. Még ennél is fontosabb azonban az üzemi tanácsok politikai erősítése. Előfordult, hogy néhány üzemi tanács olyan követelésekkel lépett fel, amelyek ellentétesek a fenn­álló rendelkezésekkel. Ta­pasztalni a közösségi érde­keket sértő egyéni törekvé­seket, a demagógiát is. Hiba, hogy nem tudnak különb­séget tenni egyes helyeken a téves nézet és a rossz szándék között. ' Előfordul, hogy felszínre hozzák egyes tanácstagok az elmaradot­tabb, felvilágosulatlanabb ré­tegek nézeteit, hangulatát, s akkor e mögött egyesek előszeretettel kutatják az el­lenséges szándékot. Nem sza­bad megijedni, ha az üzemi tanácsülésen valaki téves nézetet mond el. A tanács­ban" helyet foglaló kommu­nisták kötelessége, hogy vi­tába szálljanak a helytelen nézetekkel, hangulatokkal, de vigyázva, nehogy letag­lózzák azok elmondóit, mert ezzel akadályoznák, hogy felszínre kerüljenek a dol­gozók jogos követelései. Az olyan tanácsülés tölti be jól feladatát, ahol bírálnak, s elmondják a dolgozók jogos igényeit, ahol nem kertel­nek, hanem nyíltan feltárják a hibákat, ahol bátor szóki­mondás uralkodik. Az ilyen üzemi tanácsülések megva­lósításával nyújtsanak több segítséget pártszervezeteink a tanácsban dolgozó kom­munistáknak. A helyes párt­szerű álláspont kialakításá­hoz esetenként hívják össze a kommunista tanácstago­kat, de vigyázzanak, hogy a kommunisták elvi egyetér­tésének előzetes kialakítása ne akadályozza a tanácsülé­sen az önálló véleményalko­tást, a különböző elgondo­lások kifeitését. Harmincegy ü«mbS vállalatnál több mint ezer üzemi tanácstag dolgozik. Az első próbát sikerrel tel­jesítették. Ha tanulnak és segítik őket a pártszerveze­tek, minden bizonnyal az első félévi eredményes te­vékenység után még sike­resebben munkálkodhatnak üzemeik, dolgozó társaik ja­vára, népgazdaságunk hasz­nára. A dorozsmai eljeoyzís Soha nem látott nagy lagzi volt a dorozsmai iskolában: 33 fiú és 49 lány tartotta eljegyzését tortákból, sütemé- társaságot, önkéntele­az élettel. Búcsúzott nyekbók Kérdésem- nül felidéződik ben­a három nyolcadik re _ hogyan érzik nünk a múu Vajon 01fen osztály. _ magukat 8 év ered- gondolt-e arra egy menyes befejezése kubikos, téglaverő, után — poharat ki- vagy zsellérparaszt, diákokkal volt tele. Ut folytak a vizsgák Itt?.. tetten, A terem, amely most roskadásig van rakva enni-, inniva­lóval, pár nappal ez- vAnyom és már koc- nyugodtan járhat 8 előtt meg iskolapa- cjnt jg veIejn a ta_ évig iskolába, sőt dokkal és szurkoló nArok egészségére. fiából, ha akar or­Tovább megyek a vost, agronómust, gé­lt 111. c. asztalához, pészt nevelhet. Gon­Szmte lehe- Rátkai tanár néni aoit-e arra, hogy az . fiai, lányai hellyel évzáróra a fia nem Az egyik hosszú kínálnak és már me- mezítláb és kis ceig­asztalnál Sípos ta- séjjk js> k{ hova fog nadrágban fog el­vár néni lányai ülnek menni a jbvQ tanév- menni, egyforma fehér blúz- hen Lesz itt mér. igen_ álmodott er­ban, sötétkék szok­, ipari tanuló, kinek vannak. Olyan gyö­lük a legenykek, mjhez van kedve, az nyörű kis sötétkék Gótfalvi tanár bácsi asztalfőn ott ül Ke- zakókban, fehér in­fiai. Arcuk csupa rekes elvtárs, a ta- gekben, amilyenről mosoly, jóízűen fa- nácselnok, s ahogy akkor álmodott. A latoznak a különféle nézzük a viéám kis lányok csipkés se­lyem nylon blúzban, taft szoknyában van­nak, nyoma sincs itt már a karton sötét­kéknek. S hogy teljes le­a hangulat, megszólal a zene. Szállingóznak az új vendégek. Elegáns nál egyik régi tanít- hogy az ő gyereke {^T^htoíl évvel ezelőtt. Az el­ső ügyetlenkedő kis lábak táncolni kez­denek, előbb lány a lánnyal, majd neki­bátorodnak a fiúk is. Nagyon boldogok, szinte repülnek a boldogságtól. Mi is táncolunk, s ahogy nök. tanár, hídépítő, ről! S íme, most itt nérriilc nl-et K,„ nyaban. Szemben ve- imri tonuW. kinek vannak. Olyan ovö- - ',/ , ;o erzes tolt el, meri biztosítani tudjuk u gondtalan gyer­mekkort számvkra. Kiss Sandorné Az országgyűlés szociális és egészségügyi, valamint munkaügyi bizottságának ülése Az országgyűlés szociális és egészségügyi, valamint munkaügyi bizottsága szer­dán délelőtt Pesta László el­nöklésével megkezdte a há­roméves terv szociális és egészségügyi, illetőleg mun­kaügyi részének tárgyalását. Az ülésen jelen volt Rónai Sándor, az országgyűlés el­nöke, Kisházi ödön munka­ügyi miniszter, Simonovits István, az egészségügyi mi­niszter első helyettese. Ma feierődik be a KISZ Ifjúsági Akadémia A KISZ szegedi Ifjúsági Akadémiáján ma, csütörtö­kön du. 5 órai kezdettel tart­ják a befejező előadást az Ifjúsági Házban (Sztálin sé­tány 7.). Ez alkalommal "Hol a magyar ifjúság he­lye?* címmel hallhatnak ér­dekes előadást a fihtalok. Aa előadásra az Ifjúsági Akadé­mia résztvevőin kívül is minden érdeklődőt saivesen látnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom