Délmagyarország, 1958. június (14. évfolyam, 128-152. szám)

1958-06-01 / 128. szám

De Gaulle kormányalakítási kísérletei A dorozsmai eiganysoron Szélesvásznú mozit kap Szeged XIV. évfolyam. 128. arám Ara: 60 fillér Vasárnap, 1958. június I. Újjászületik az egykor halálraítélt Szegedi Ládagyár VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Valamikor úgy neveztük, hogy Szegedi Ládagyár. Ma viszont * Ládaipari Vállalat III. telepe. Szóval nem ön­álló a vállalat, hanem csak fiókrészleg. Ha a múlt esz­tendőkre tekintünk vissza, Ügy U nevezhetnénk, hogy •mostoha gyermek*. Ma azonban ezt állítani köny­nyelműség éa igaztalan lenne. Évekkel ezelőtt halálra ítélték ezt a gyárat, mint életképtelent, amelynek «ak az a megváltója, ha vala­hova az ország másik váro­sában levő rokonvállalathoz beolvad. így aztán, ahogy múltak az évek, úgy sorvadt a gyár. Valamikor bárom gatter dohogott, dolgozott a gyárban, ma egy is jó lenne belőle. A régiek új testet öltöttek, mert elnyelte őket a kohók gyomra, • lehet, hogy már új gépformában állnak valahol. Kilencven éves ez a gyár. Minden műhelye magán hordozza a tőkés örökség nyomait. Ra csak a transzmissziós be­rendezést nézzük, amely egy­szerre nyolc mázsa szíjat forgat, koptat és szaggat, több kiló olajat emészt fel, máris világos előttünk, hogy itt még bizony a korszerűt­lenség honol. A gépek nem szalagszerűen következnek egymás után, hanem több­nyire csak úgy össze-vissza állnak, ahogyan egykor a tőkés ragasztgatta egyiket a másik mellé. A korszerű termelés ma már megköveteli a szalag­szerű folyamatos munkát. Talán egy év múlva erre is sor kerüL Benn a gyártelep hátsó ré­szében egy hatvan méteres vasvázas csarnok áll. Oldala, padozata még nincs. Beton­ból előregyártott ablakkere­tei ott hevernek az egyik épület végében. Nincs pénz a továbbépítésre. — De tavaszra lesz — mondják a vállalat vezetői —, mert beruházásból foly­tatják az építkezést. — Ügy. látszik az egykori mostoha­gyermekből édestestvér lett, mert oltalmába vette az Er­dészeti Főigazgatóság és ma­ga • Ládaipari Vállalat is. Kilencven év után előrelát­hatóan most indul Igazán fejlő­désnek a gyár. Büszkén mutatják már az új gépeket a vállalatnál. Nemrégen ingafűrész érke­zett az NDK-ból, két ma­gyar gyártmányú szalagfű­rész a Könnyűipari Gyárból. Most várnak egy láncfűrészt és egy hasítószalagot Ott áll az udvaron az or­szág egyik legkorszerűbb faipari gépe: egy korong-' balta. Még faipari szakemberek; előtt is ismeretlen ez a gép.: Kettő van belőle az ország-' ban, egyik Szegednek ju-: tott. Ez a gép fürészpor nélkül hasit ja a deszkákat a rönkből, 8 millimétertől 24 millimé­ter vastagságig. Már az is jelentós megtaka­rítást jelent népgazdaságunk számára, ha számba vesz* szük, hogy évenként ez a gép mintegy 20 ezer köbmé­ter fát szeletel fel fűrészpor nélkül. Általában 10 száza­lékkal lehet növelni az anyagkihozatalt a rönkök­ből. Ez csak egyik oldala a megtakarításnak. Sokkal kevesebb külföldi rönköt kell majd felhasz­nálni, mert a hazai görcsösebi (Folytatás a 2. Maion) Kiváló tanárokat, tanítókat, óvónőket tüntetlek ki a pedagógusnap alkalmából Szombaton országszerte majd egy-egy kisdiák és a Benke Valéria művelődés­, „ tttt TTT.rta- szülői munkaközösségek tag- ügyi miniszter adta át a megkezdődtek a vu peoa köszöntöUék a pedagó- "kiváló tanár*, "kiváló taní­gogusnap unnepsegeu Az ^ Hasonló ünnepsé. tó* és -kiváló óvónő* kitün­egesz társadalomi nagy sze gek voltak az óvodákban is. tet6 jeivényt. íj tif a nivpfök felié üteggel Délelőtt az. országházban dult a 1nnnSüőhe öl- számos kiemelkedő munkát A Népköztársaság Elnöki végzett pedagógust tüntettek Tanácsa a pedagógusnap al­tozotten vártak a tanúiok kj ^ ünnepségeken megje. kalmából a Szocialista Mun­oktatóikat, a virágokkal dl ^ Dobi ístuán, a Népköz- káért Érdemérem-kittínte­szitett tantermekben Az osz- társasá EinöJci Tanácsának tést adományozta nyolc, a tályonkinttartottrovid ün- elnökeu dr Münnich Ferenc, Munka Érdemérern-kitün­nepség előtt a diakok a ne- a forra(Jalmi munkás-pa- tetést 3 pedagógusnak. velőkJs szülök, meghallgat- ^ kormány elnöke és A magyar fogadalmi ták Benke Valéria művelő- K a államminiszter> munkás-paraszt kormány desugyx miniszter rádióban MSZMP Politikai Bizott- -Kiváló tanár* aesugyi miniszter az MSZMP Politikai Bizott- -Kiváló tanár« kitüntető cl­elhangzott udvbzlóbeszedet, sá(jának tagjai> Benke Valé- met adományozta többek kö­,ria művelődésügyi miniszter, zött: iDögei Imre földművelésügyi Arany Sándornak, a Sze­A craiovai villamossági gyárban\mimszter Naav Józse1-né 8edi Mezőgazda5ági Techni Ikönnyűipari miniszter, Kis- kum igazgatójának; iházi Ödön munkaügyi mi- Csengeri Sándornak, l niszter, Nagy Dániel, az El- hódmezővásárhelyi leóny­Inöki Tanács elnökhelyettese gimnázium Igazgatóhelyette­séi Kristóf István, az Elnöki sének; ! Tanács titkára. Tóth Lászlónak, a szente­- Ünnepi beszédet Dobi Ist- gi Petöfl utcal áitalános is­iván, az Elnöki Tanács elnö- , t . . •ke mondott, majd átnyúj- kola tanárának, •totta az Elnöki Tanács ki- "Kiváló tanito*-kitüntetó •tüntetéseit. Ezt követően címet 22 pedagógus kapott. Júniusban megkezdik a szegedi új kenyérgyár sütőkemencéinek építését l raiova — ahonnan most, mint ismeretes, pártküldöttség tartózkodik Csongrád megyében — jelentős iparosodási fejlődésen ment át a felszabadulás óta. Nagy eredménye­ket elért villamossági gyárát 1949-ben épitették. a Ro­mán Népköztársaság villamosítási tervének életbelépése­kor. Ez az új nagyüzem azóta ls tovább fejlődik. Sok fiatal szakmai nevelését is elősegíti az üzem, s 500 ipari tanulója van az üzem melletti szakiskolának. A fiatal Unyok is nagy szakértelmet sajátítottak el a villamos­gépek körűt, amint az képünkön ls látboéé I A több millió torint •költséggel készülő szegedi új •kenyérgyári építkezése még •az idén befejeződik. Ebben •az évben két millió forintot •fordítanak a munkálatokra. •A Csongrádmegyei Epítő­5 Ipari Vállalat dolgozói gyor­£ sított ütemben készttik a ; hatalmas üzemépületet. Az J utóbbi hetekben még a sza­• bad szombatot sem vették •ki, hogy elvégezzék azokat •a munkálatokat, melyek el­S készülte után a budapesti •Kazánfalazó és Kemenceépí­•tő Vállalat megkezdheti a 3 kazán- és a sütőkemencék 5 építését • Jelenleg mér a külső éa belső vakolási munkák, az ajtók, ablakok felszerelése, a felső födémburkolás, a víz- és fűtésszerelések foly­nak. Ez azt jelenti, hogy a kemence- és kazánépités most már megkezdődhet, s a budapesti vállalat be is jelentette júniusra a mun­kák megindításét. Az új kenyérgyárhoz, mely a létesítendő ipari övezet­ben készül, külön aszfalt­utat építenek a Tolbuhin sugárútról, s több belső úl is készül a gyár területén Ezeket a munkákat őszre fejezi be a budapesti Asz­faltútépítő Vállala* Van-e szebb hivatás? A pedagógusok azok közé az emberek közé tartor­nak, akikkel a társadalom minden tagja életreszóló kö­zelségben il. Gyermekkorunkban tőlük tanuljuk a betű­vetést, Ok vésik agyunkba az egyszeregyet, s lépésről­lépésre elvezetnek bennünket az összefüggések labirintu­sában. Mikor kiröppenünk az iskolából, magunkkal visz­eZük a tudást, amelyet tőlük kaptunk, s azokat a jel­lembeli tulajdonságokat, amelyeket őbennük megszeret­tünk. Azután gyermekeinket bízzuk rájuk. Velük együtt fáradozunk előrehaladásukért, emberré növekedésükért. Tanácsokat és segítséget kérünk kisiklott gyermekegyé­niségek megmentéséért; vagy felnőtt magunkat is rájuk bizzuk munka után, hogy betöltsük azt a tudás- és mű­veltségbeli hézagot, amelyet a régi iskolapolitika miatt hoztunk magunkkal. 'Es nem tudunk úgy megöregedni, hogy elszakadnánk tőlük. A nagyszülők unokáik iránt ér­deklődve keresik fel az iskolát, a tanárok pedig család­látogatáskor tőlük is érdeklődnek az unokákról. Máskor a közéletben találkozunk velük — gyűlése­ken, társadalmi munkában, kezdeményezések és akciók élén. Szerény munkásai a szocializmusnak, nem produ­kálnak látványos dolgokat, de fáradhatatlan kezük nyoma ott tündököl a társadalom egyre szépülő magatartásbeli, erkölcsi és politikai arculatán. Oktató munkájuk ered­ményeként tanult ifjúság növekedik utánuk, s az egész nép műveltsége szemmelláthatóan gyarapodik. Ezért tiszteljük őket úgy, mint a nép nevelőit, hiszen hatásuk messze túlterjed az iskolán és az iskolaköteles ifjúságon. Van-e szebb hivatás? Aki komolyan eljegyezte magát a nevelést pályával, büszkén vallja, hogy nincs feleme­lőbb emberi érzés, mint felelősséggel vállalni a nyiladozó értelmű gyermekek formálását, s elvezetni őket a kul­turált emberi közösségbe. Ezért tiszteljük őket úgy, mint az egyik legszebb hi­vatás képviselőit, hiszen a türelmet, megértést és cél­tudatos szívósságot kívánó munkában nem ismernek fá­radtságot, nem mondanak le senkiről, — határtalanul bíz­nak a szocialista pedagógia, a nevelői tevékenység és az emberi közösség jellemformáló erejében. Még emlékszünk rájuk iskolás múltunkból is. Ha di­csértek, ha büntettek, értünk tették. S most is velünk tartanak. Ugyanannak a nagy műnek az apró elemeit csiszolgatják, amelyet munkások és parasztok felnőtt fej­jel társadalmi méretekben építenek. Csak ma sokkal na­gyobb szeretettel és megbecsüléssel kiséri a rendszer a hivatásukat teljesítő nevelők munkáját és sorsát, mint a ml gyermekségünk idején. Ma sokkal mélyebb és ko­molyabb értelme van az oktatásnak, s méreteiben össze­hasonlíthatatlanul megnövekedett. De növekedett a ne­velői hivatás társadalmi rangja is, olyan értelemben, hogy az egész nép figyeli, támogatja és elismerésben része­siti pedagógusainkat, az állam pedig, lehetőségeinkhez képest gondoskodik a magasabb anyagi megbecsülésről ls. Sem külön-külön, sem együtt, nem kapták még meg ezt 9 nevelők más társadalmi rendszerben. Tudjuk, az anyagi megbecsülés mértéke még nem érte el a megfelelő fokot. Kormányunk azonban számon­*artja ezt és az eddigi juttatásokkal nem tekinti megol­dottnak az ügyet. Enpen ezért nem i* türelmetlenkednek nevelőink, ellenkezőleg: nyugodtan, magabiztosan, opti­mizmussal tekintenek további pedagógiai működésük elé is. Ma a nevelőkön van a társadalom szeme, őket kö­föntiük tanyán, falun, városon, régi és mai tanítványok, 'irsadalmi és politikai szervezetek. Nemesi'- köszöntjük, ünnepeljük, s elhalmozzuk őket a megbecsülés és a sze­retet megérdemelt virágaival. S. I. Gyermekek között töltik életűk legjavát peda­gógusalnk. Kis gyermek*se­rnek tekintenek rájuk, fi­gyelik szavukat. Intésüket, tanításukat. 8 e kedves gyermekszemek hálás te­kintete, értelmes komolyo­dása az Igazi jutalom, ame­lyet a pedagógusok kapnak fáradozásukért (Siflis József felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom