Délmagyarország, 1958. június (14. évfolyam, 128-152. szám)

1958-06-01 / 128. szám

2 Vasárnap, 1958. júnhis L EZ TÖRTÉNT A &JLPOLITIKABAN 8= Kállai Gyula elviárat De Gaulle kormányalakítási kísérletei De Gaulle pénteken, továbbá szombaton délelőtt foly­tatott tárgyalásai után elhatározta, hogy szombaton este, vagy vasárnap a nemzetgyűlés elé áll és kérni fogja kor­mánya beiktatását. E kormánynak — mint a Reuter angol hírszolgálati iroda párizsi tudósítója jelenti — az lenne a feladata, hogy megoldja Algéria problémáját és hogy or­szágos szavazást készítsen elő az alkotmány gyökeres mó­dosításáról. Azok a megbeszélések, amelyeket Ge Gaulle Guy Mollet-val, a szocialisták főtitkárával folytatott, továbbá azok a tanácskozások, amelyek már pénteken is folytak és szombat délben még nem fejeződtek be a szocialista képviselők között, arra engednek következtetni, hogy De Gaulle valószínűleg megkapja 70—80 szocialista képviselő szavazatát és így körülbelül 400 szavazatot beiktatásánál biztosra vehet. Ellene feltehetően a kommunista párt 150 képviselője, mintegy 20 radikális szocialista, akik e párt Mendes-France-vezette csoportjához tartoznak és körül­belül 20 szocialista képviselő szavaz. Azt követően, hogy De Gaulle nyilatkozatát elmondja, vagy elmondatja (szó van arról, hogy Vincent Auriol volt szocialista köztársasági elnök olvasná fel helyette a nyi­latkozatot) nem lesz vita, csak egyszerűen szavazás. Kik kcspíák a fő tárcákat a De Gaulle-kormányban? Szombatom délután Párizs- Houphoouet-Boigvy lesz. ban az volt az általános vé- Külügyminiszterként Louis lemény, hogy a De Gaulle- Joxe-t, a külügyminisztéri­kormány négy főminisztere uxn jelenlegi főtitkárát em­Pinay, Pflimlin, Miilet és legetik. A Francia Kommunista Párt álláspontja változatlan Maurice Thorez, a Francia Kommunista Párt főtit­kára és Jacques Duclos, a párt titkára a köztársasági el­nökhöz Intézett levélben hangsúlyozzák: nem akarják a törvényesség látszatával fedezni az algíri cs ajacciól ál­lamcsíny előtti kapitulációt. Coty köztársasági elnök ugyanis megbeszélésre hívta magához Maurice Thoreztés Jacques Duelost, ők azonban megtagadták az elnök ké­résének teljesítését. Thorez és Duclos látogatása Cotynál — állapítja meg az Humanité szombati száma — igen nagy szolgálatot tett volna azoknak, akik a diktatúra felé hajlanak. Pierre Courtade az Humanité szombati számában rá­mutat, hogy De Gaulle tulajdonképpen szabadságra akarja küldeni a parlamentet akkor, amikor nem járul hozzá programja feletti vitához. Ugyancsak a parlament kikap­csolását jelentené az a De Gaulle-féle terv is, hogy a tá­bornok a parlament mandátumát két évvel meghosszab­bítaná. A cikkíró, aki Napóleonnal hasonlítja össze De Gaulle-t — megállapítja: Napóleon módjára teszi ezt is. aki nagyon jól tudta, hogyan kell az egykori jakobinu­sokból a császárság grófjait kialakítani. Mindezek tető­zésére népszavazást tervez. A megkötözött népnek joga lesz megmondani, hogy meg van elégedve vele. A De Gaulle-program csak egy pontban világos: a szabadság meggyilkolásában, a többi pedig tudatos zűrzavar, becsa­pás és ostobaság — írja Courtade. Röviden Párizs: A CGT. a legna­gyobb francia szakszervezet, pénteken este kiáltványt adott ki, amelyben felhívja a francia munkásságot, fo­kozza harcát De Gaulle kor­mányalakítása ellen. "Folytatni és szélesíteni kell a harcot. mindenütt meg kell sokszorozni az egy­séges akciókat, sztrájkokat, munkabeszüntetéseket, tün­tetéseket, választ kell adni a fasisztáknak. Minden ed­diginél hatalmasabb erővel kell megnyilatkoznia a mun­kásság és a lióztársaság­párti erők tiltakozásának. Nem akarunk diktatúrát, nem akarjuk De Gaullet a kormányra!* — fejeződik be a CGT felhívása. Moszkva: Szombaton reg­gel Urlio Kekkonen finn köztársasági elnök hazauta­zott Moszkvából. A repülő­téren a finn államfőt Voro­silov, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa elnökségének elnö­ke, Hruscsov, a Miniszterta­nács elnöke, Mikojan és Kozlov miniszterelnökhelyet­tes, több szovjet vezető sze­mélyiség és a Moszkvában akkreditált diplomáciai kép­viseletek vezetői búcsúztat­ták. • New York: Pénteken este hivatalosan közölték: a Biz­tonsági Tanács hétfőn dél­után összeül, hogy meghall­gassa Franciaország és Tu­nézia panaszát • Ceylonban, az India déii csücskével szemben elterülő szigetországban néhány nap óta zavargások, tüntetéseik vannak, különösen a sziget északi részében. A zavargás azzal a kormányrendelettel kapcsolatos, mely szerint a tamil nyelv használata ép­pen annyira elfogadott lesz, mint az eddig hivatalosnak minősített szingaléz nyelv. (A 8 milliónyi lakosság egy­harmada tamil, kétharmada pedig szingaléz — a szerk.) A helyzet megvitatására június 4-re összehívták a ceyloni parlament rendkívüli ülését. Tovább erősödő együttműködés a Szovjetunió és Finnország között Közös közlemény a szovjet—finn tárgyalások befejezése után Mint Ismeretes, néhány napig Urho Kekkonen finn köztársasági elnök vezetésé­vel finn kormányküldöttség tartózkodott a Szovjetunió­ban és folytatott' tárgyaláso­kat a Szovjetunió vezetőivel. A tárgyalások befejezése után, pénteken lí^zös közle­ményt bocsátottak ki a szov­jet és finn államférfiak tár­gyalásairól. A közlemény a többi kö­aött hangsúlyozza, hogy a Szovjetunió és Finnország vezetői állást foglaltak a kö­zép-európai atom- és raké­tafegyvermentes övezet meg­teremtése mellett. Mindkét fél annak a meggyőződésé­nek adott kifejezést, hogy a leszerelés problémájának megoldása felé vezető úton igen fontos lépés lenne, ha sikerülne megegyezésre jut­ni az atom- és hidrogénfegy­verékísérletek haladéktalan és mindenütt való megszün­tetéséről. Ez elősegítené azt is, hogy a felek megegye­zésre jussanak az említett fegyverfajták végleges és feltétlen eltiltása ügyében. Mindléét fél kifejezésre juttatta azt a nézetét, hogy a Kínai Népköztársaságnak el kell foglalnia törvényes helyét az ENSZ-ben. A finn fél ked"ezően fo­gadta a szovjet félnek azt a nyilatkozatát, hogy a Szov­jetunió a baráti kapcsolatok és a kölcsönös megértés to­vábbi erősítésére és elmélyí­tésére törekszik a többi észak-európai országgal, s hogy a Szovjetunió evégből hasznosnak tartaná, ha az érdekelt felek közösen ku­tatnák fel az együttműködés kölcsönösen elfogadható for­máit. A két állam vezetői köl­csönös megelégedéssel álla­pították meg, hogy a Szov­jetunió és Finnország kö­zött nagyon jó és őszinte jó­szomszédi kapcsolatok van­nak. A felek ismételten ki­jelentették: a jövőben is arra törekszenek, hogy fej­lesszék a jószomszédi kap­csolatokat, s minden lehető módon elmélyítsék a szov­jet és a finn nép kölcsönös megértését és bizalmát. A felek Finnország kezde­ményezésére megegyeztek abban, hogy az 1961—196:5. évre szóló áruszállításokról újabb egyezményt kötnek. A szovjet fél- elvben hoz­zájárult, hogy Finnország­nak olcsó kamat mellett 4— 500 millió rubeles hosszúle­járatú kölcsönt adjon. Finn­ország azt tervezi, hogy a kölcsönt a finn gazdaság termelékenységének további fejlesztésére és a foglalkoz­tatottság biztosítására hasz­nálja fel. Ma választják újjá a svéd képviselőházat Ma) június elsején majd­nem ötmillió svéd választó vonul az urnák elé, hogy új képviselőházat válasszon. A valasztások tulajdonkép­pen csak 1960-ban lettek volna esedékesek, de Gusz­táv Adolf király április 28­án feloszlatta a képviselőhá­zat, mert a szociáldemokra­ta kormány vereséget szen­vedett az új nyugdíjtörvény kérdésében. A választás fő vitakérdése ennek megfelelően a nyug­díj ügye lesz. A szocialista párt állami kötelező nyugi díjbiztosítási rendszett ko= vetel, de ezt a nem szocia­lista pártok ellenzik. A feloszlatott képviselőház 231 mandátuma a következő­képpen oszlott meg: szociál­demokraták 106, kommunis­ták 6, liberálisok 58, kon­zervatívok 42, agrárpárt 19. LAPZARTAKOR ÉRKEZETT: Párizs: Vasárnap délután magyar idő szerint három órára hívták össze a fran­cia nemzetgyűlést, amikor is De Gaulle tábornok szemé­lyesen megjelenik, hogy be­iktatását kérje a nemzetgyű­léstől. Társadalmunkban a pedagógus a munkásosztály és a parasztság legfontosabb segítője ményesebben, a maguk számára is örömteljescb­ben oldhatnák meg, ha nem kísértenének tudatuk­ban a régi rendszer világ­nézetének maradványai, a nacionalizmus, az idealiz­mus, a vallásosság. A VII. pedagógusnap alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt budapesti bizottsága, a Hazafias Népfront, a Kommunista Ifjúsági Szövetség budapesti bizottsága és Budapest főváros tanácsának végrehajtó bizottsága szom­baton este díszünnepséget rendezett a Néphadsereg Szín­házban. A díszünnepség elnökségében helyet foglalt dr. Mün­nich Ferenc, a forradalmi munkás-paraszt kormány el­nöke, Kállai Gyula és Somogyi Miklós, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagjai, Benke Valéria művelődésügyi Ml segíteni kívánunk ezek­miniszter, Kisházi Ödön munkaügyi miniszter, valamint nek a pedagógusoknak is, a politikai, társadalmi és kulturális élet számos vezető h°gy előrelépjenek és világ­személyisége. nézeti téren azonosuljanak a Az ünnepséget Bencédi József, a budapesti Bolyai munkásosztály élenjáró se­gimnázium igazgatója nyitotta meg, majd Kállai Gyula regeivel, államminiszter, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja Azok a feladatok, amelyek mondott ünnepi beszédet. jelenleg közoktatásunk előtt állanak, elősegítik és elmé­lyítik a pedagógus és a szo­cialista világnézet, a szocia­.. - , Usta építés gyakorlatának ellenforradalom kapcsolatát Kállai Gyula elvtárs beszéde Iskoláinkban tovább kell erősíteni a nevelőmunkát Iskolai oktatásunkat is kö­Kállai Gyula elvtárs be- társ az vezetőben üdvözölte az ün- 1956-os támadásával foglal­nepségeken megjelenteket, kozva rámutatott: továbbá az ország valameny- Nem véletlen, hanem ter­nyi óvónőjét, tanítóját, taná- mészetes és az események rát, egyetemi és főiskolai ok logikájából következő tény 7rohamé tatoját tanügyi dolgozóját, volt, hogy amikor a szocia- san fejlődő é,eth T^.i rofo"^0^^^0^ t? elle1 indítottak ,tá" mezőgazdasági és technika iskolák 1948-ban történt ál- madast a harc egyik leg- eredményekh%z_ Ezért vezet lamositasa elindította aszó- fontosabb hadszínterévé az jük be fokozatosan iskolá; cialista kozoktatás megte- iskola lertt inkban a p^te^,^ kép. Az iskolákban garázdálko- zést dó reakció erőinek meg- végül a társadalom és is­semmisítésében igen je- kola kapcsolatairól beszélt lentős szerep jutott azok- Kállai elvtárs és hangsú­nak a valóban forradal- lyozta: már pedagógusoknak, akik a legnehezebb időkben is bátran védelmezték a szo­cializmus vívmányait. remtésének folyamatát. En­nek során — jelentette ki — felszámoltuk az analfabétiz­must, megszüntettük a volt uralkodó osztályok múvelt­ségmonopóliumát. Hazánk­ban eddig nem látott mér­tékben kiszélesítettük az al­só-, közép- és felsőfokú ok­^ ^LlőT^™^™ Nem múlt el nyomtalanul a parasztság gyermekei előtt k k fiatéioknak a megnyílt minden oktatási és azokn®k a. B™knak 8 tudományos intézmény ka­púja. Alapjaiban változtak S úffitagsíSV<S£ meg azok a nevelési celkitu- . ,,, * .f , •„ • „, ... . • j„,-l„„ _ kor felrevezetett kis iskola­! Hotéo^niok társaik, s nemegyszer a lel pedagógusoknak dolgozmok kllsm£etükb61 ellenforradalmi elemek is A ml nevelésünk célja, felakasztással fenyegették egészen más, mint a ka- őket. Az ő példájuk eleven A nevelők nem zárkózhat­nak be szakmájuk szüta falai közé, ott kell ien­niök mindazon feladatok megoldásánál, amelyért tanítványaik szülei, a munkások, parasztok, ér­telmiségiek harcolnak. A pedagógus és a társada­lom ilyen kapcsolata elmé­kivetkőzött lyíti> gazdagítJa a Pedagó­" gusok életét és segíti az is­kolai nevelőmunkát. Pártunk az idei pedagó­gusnap megrendezésével pitalista rendszeré: nem a ereje ,ebeg az azóta újra sok g™.. magren?ez«evel kizsákmányolható .páriák, százezer üttörőt és kispaj. hanem az új típusú, kom- táat számiáló gyermekmoz- ""Z munista ember kialakítása gaiom eiőtt. ' itt cél. Az ellenforradalom a pe­A mi nevelési célkitűzésünk dagógust ismételten a reak­olyan kommunista embertí- ciós klérus és a népellenes, pust kialakítani, aki a tár- nacionalista, fasiszta ideoló­sadalmi haladás harcosa: aki gia rabságába akarta taszí­forrón szereti a szocializmus tani. szabadságát és izzón gyú- \ forradalmi munkásosz­löli a kapitalizmus zsarnok­ságát, küzd a népek közötti békéért, s a szocialista hu­manizmus szellemében dol­gozik saját népe, s az em­beriség felemelkedéséért. Ezután arról beszélt, hogy ma pedagógusaink szakmai felkészültsége általában jobb, mint a felszabadulás előtt. Javultak a pedagógu­sok munkakörülményei is. munkájukban segíti és tá­mogatja azokat az óvónő­ket, tanítókat és tanáro­kat, akik a népi demokrá­ciához, a dolgozó néphez hü ifjúság nevelésén fára­doznak tály, a Magyar Szocialista — mondotta befejezésül KáL­Munkáspárt segítséget lai Gyula. Társadalmunk nyújtott és nyújt a peda- egésze nagy rokonszenvvel és gógusoknak ahhoz, hogy segítőkészséggel figyeli az megszabaduljanak az el- önök munkáját, lenforradalóm által olto- Nincs egyetlen kérdése az és politikai zott eszmei zűrzavartól. Pártunk segített a pedagó­gusoknak, amikor világosan megfogalmazta a társadalom igényeit az iskolai nevelő­Munkájukat mindenekelőtt munka iránt. megkönnyíti az a körül- A szocialista nevelést ma mény, hogy a felszabadó- még nehezíti az az ellent- káspárt Központi Bizottsá­lás után jelentősen emel- mondás, amely a szocialista ga a forradalmi munkás­kedett népünk életszínvo- társadalom világnézeti igé- paraszt kormány nevében —- nyét kifejező tantervek, tan- köszöntöm a magyar peda­iskolai oktató-nevelőmun­kának, a pedagógusok éle­tének, amelyet a párttal éa a kormánnyal közösen, egyetértésben, a szocia­lista nevelés javára meg ne oldhatnánk. Magyar Szocialista Mun. nala. Régebben a gyermekek tö- könyvek és pedagógusaink gógusokat és sok sikert kí­megével voltak kénytelenek eg>" részenek világnézeti el- vánok nekik ifjúságunk, s rongyos ruhákban, vagy fé- maradottsága között van. egész dolgozó népünk szo­lig meztelenül, fagyoskodva és betegen járni az iskolá­ba: egyes rétegeknél — vá­roson és falun — szinte ál­talános volt a lábbelihiány miatti mulasztás. A pedagó­gusnak meg kellett küzde­nie a család nyomorából eredő, gyakran áthidalhatat­lan nehézségekkel. Ma ezzel a problémával pedagógusaink már nem találkoznak, Nagy azoknak a pedagó- cialista nevelésében! — fe­gusoknak a száma, akik jezte be beszédét Kállai feladataikat jobban, ered- Gyula elvtárs. Mi okozta a főbb iparágakban előforduló balesetek legnagyobb részét? ,lu*i ,,, ,,, A SZOT munkavédelmi az építőiparban 40 százalék, mun'káiulat tudományos kutatóintézeté- és az élelmiszeriparban mínt­teíies" egészében az okta- hen befeíezték 1958- els° egy 35 százalék volt a szál­lás, a nevelés kérdéseire neg-vedévi balesetstatisztikai lítási balesetek részaránya. összpontosíthatják. Kállai Gyula elvtárs ez­után aláhúzta: A szocializ­must építő társadalom szá­mára a pedagógus a mun­kásosztály és a parasztság legfontosabb szövetségese és segítője. Iskolában és isko­lán kívül, a nép kulturális felemelkedésének, a néptö­megek művelődésének leg­fontosabb tényezője a peda­gógus. Társadalmunk a pedagó­gust a közmegbecsülés ma­gas fokára helyezte. A pe­dagógusokat megtaláljuk az államhatalom vezető szerveiben, a községi és megyei tanácsoktól az or­szággyűlésig. Ezután Kállai Gyula elv­adatok feldolgozását. A balesetet szenvedők mint­A főbb iparágakban a bal- egy 80 százaléka 30 éven esetek többségét a helytelen aluli. anyagmozgatás és szállí- A SZOT munkavédelmi til­tás okozta. A szállítási bal- dományos kutatóintézete a esetek száma országosan balesetek megelőzésére okta­megközelíti az összbalese- tást tervez, elektromos, szál­tek 55—60 százalékát. lítástechnikai és szellőzés­A vasiparban 69 százalék, technikai tárgykörből. 89 ezer Sorint iut egy-egy négytalálatos szelvényre A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság jelentése szerint a lottó legutóbbi, 22. játék­hetére 2 853 350 szelvényt küldtek be a fogadók. így egy-egy nyerőosztályra több mint egymillió forint jut. Telitalálatos szelvény ezút­tal sem akadt. Négy találatot 24 ért el, nyereményük ként 89 167 forint. A találatos szelvények 2903, a nyeremény ként 368 forint. A kéttalálatos szelvényre egyen­ként 12,60 forintot fizetnek, fogadó egyen­hárorn­s zárna egyen­84 854

Next

/
Oldalképek
Tartalom