Délmagyarország, 1958. január (14. évfolyam, 1-26. szám)

1958-01-01 / 1. szám

2 Szerda, 1958. Január 1. Az újesztendő vei az emberi ég is fordulóponthoz érkezett Az Országos Béketanács újévi köszöntője Békét! Ez az első szó. amellyel az úí esztendőt köszöntiük. s ez a szó egyben úiévi iókívónsáeunk is. Szilveszter éjjelén. mikor hazánkban ré­si szokás szerint összecsendülnek a poha­rak. az emberek az úiévi iókívánsáahoz hozzágondolják, vagy kJ is mondják: békét. Az új esztendő küszöbén érezzük, hogy "z emberiség is fordulóhoz érkezett: megnöve­kedtek a béke erői. a háború immár nem elkerülhetetlen. Ez a lehetőség a haladó és és a békevágyó emberiségnek nem kisebb vivmánva. mint az atomerő. vagy a mester­séges holdak. Ezzel a reményt keltő gondo­lattal búcsúznak a béke hívei 1957-től. Bí­zunk abban, hoav a most következő esz­tendőben beérik a nemzetközi békemozga­lom vetése: leülnek tárgyalni a nagyhatal­mak. biztonságosabbá válik az élet a nagy és kis országokban, s az atomerőt az embe­riség nem a háború szolgálatába állítja. Minden új év reménység forrása. A ma­gvar békemozgalom ezt. a minden jóakara­tú hazánkfiában élő reménységet kívánja tartalommal megtölteni. Ebben a munká­ban kéri a jóakaratú magyar emberek ér­deklődését és támogatását. Legyen 1958 a béke további megerősö­désének éve, az emberiség nyugodt életé­nek hajnala, a világűr meghódításának korszakában az emberi boldogság virra­data! ORSZÁGOS BÉKETANÁCS Az elmúlt naookban. pon­tosabban december 30-án volt 35 éve annak, hogy megala­kult a Szovletunló. 1922. de­cember 30-án ugyanis a szov­jetek első országos konnresz­szusan az addig különálló Oroszországi Szövetség, az Ukrán, a Bjelorussz Szovjet Szocialista Köztársaság és a Kaukázuson-túli Szövetség eavséaes Szovjet Szocialista Köztársasáaok Szövetségében egyesült. A szövetség a ba­rátságnak és a kölcsönös se­gítségnek az egves szövetsé­ges köztársaságok telies poli­tikai és 1ogi egyenjogúságá­nak lenini elvein alapult. A Szovjetunió 1924-es alkotmá­nya tőrvényesen leszögezte ezeket az elveket és ilymő­don lehetővé tette, hoav csat­lakozzanak a Szovjetunióhoz új köztársasáaok. amelyek a jövőben esetleg keletkeznek. A Szovietunió ma a világ legnagyobb soknemzetiségű állama, amelynek területén több. mint 60 nemzet és nem­zetiség él. Tizenöt szövetsé­ges köztársaságból. 18 auto­nóm köztársaságból, tiz auto­nóm kerületből és 10 nemze­tiségi körzetből áll. Az együttműködés ered­ményeiképpen a Szovietunió népei addigi nehézségeiket leküzdve felszámolták az el­maradottságot. és valameny­nvl köztársaságban feilett szocialista ipart és mezőgazda­ságot létesítettek. Hatalmas változások történtek n néoek kulturális életében is. A Szovietunió saitóia mél­tán állaoítia meg. hogv a Szovjetunió néveinek várat­lan méretű fejlődése új vers­vektívákat nyitott mea az or­szág köztársaságai előtt, s a szovjet név a világ sorsának egyik nagy alakitójává vált. A Szov;etuniótól - a Kína: Népköztársaságig Események a szocialista országok életéből Harmincöt év eredményei után III mk- iu - új nagy lehetőségek e ott mreK sorokban A Moszkvától nem messze fekvő Csehov városában rövide­sen megkezdődik a legnagyobb szovjet nyomdai kombinát épí­tése. A kombinál főleg folyóira­tokat állít majd elő, évente két­milliárd nyomdai íven, több színben. A kombinát évi összter­melése mintegy negyedmilliárd példány lesz, s havonta négy­ezer tonna papirt használ fel. * A néhány nappal ezelőtt nyil­vánosságit! hozott statisztikai adatok szerint Prágának 1957. október 1-én 983 625 lako-a volt. Csehszlovákia sorban kö­vetkező második legnépesebb városa Brno 308 212 lakossal, majd Bratislava következik 250 516, Ostrava 226 079 és Plsen 134 999 lakossal * A december második felében lezajlott bolgár nemzetgyűlési választások adatai — egy körzet kivételével, ahol a jelölt halála miatt nem tartottak választáso­kat—a következő: Az 5 218 602 választó közül 5 206 428 szava­zott le. A Hazafias Népfront je­löltjeire 5 201 027. vagyis az összes szavazók 99,95 százaléka szavazott. • Nemcsak Budapest küzd viz­gondokkal, de Varsó is. Egyelő­re nincs szó különösebb korlá­tozásokról, mindössze a lakos­ság létszáma és a vízfogyasztása növekszik gyorsabb ütemben, mint a vízművek építkezése. Jövőre fejezik be egy 35 ezer köbméteres víztároló építését a Visztula alatti források fel­használásával. • Moszkva építőipara határidő előtt teljesítette az évi tervet 1957-ben. 1810 000 négyzetmé­ter lakóterületet épített, 32 szá­zalékkal többet, mint az előző évben. A terv 1720000 négy­zetmétert Irt elő. 1957-ben összesen négyezer vaságyas kórházak, 39 iskola összesen 3 500 férőhelyes mozik és ötezer férőhelyes óvodák és bölcsődék épültek". * 1957 szeptember végén Len­gyelországban 28 millió 420 ezer fő volt a lakosság száma. A nagi/városokban csaknem 13 millió, vidéken pedig 15 és fél millió ember él. I^engyelország­ban 100 férfira átlagban 108 nő jut. A három legsűrűbben lakott lengyel közigazgatási kerület: Katowice, Varsó és Krakkó. Kína kereskedői m« az ázsiai és afrikai országokkal A Vnycsnyaja Torgovlya, a szovjet külkereskedelmi mi­nisztérium folvóirata adato­kat közöl a Kínai Népköztár­saságnak az ázsiai és afrikai országokkal fenntartott ke­reskedelmi kapcsolatairól. A Kínai Népköztársaság külkereskedelmi kapcsolatai­ban fontos szerepet tölt be India — állapítja meg a szovjet szaklap. 1956-ban a két orszáa árucsereforgalmá­nak értéke 25,5 millió dollár­ra emelkedett. Jelenleg igen nagy az érdeklődós a kínai hengerelt áruk iránt Burmá­ban. Indiában. Egyiptomban és Indonéziában. Mind na­gyobb keresletnek örvende­nek az ázsiai és afrikai pia­cokon a kínai gépek. A múlt év véaén Indonézia. Burma. India. Pakisztán. Szaúd-Ará­bia. Kambodzsa és több más orszáa közölte, hoav több mint 40 vállalat telies oévi berendezését óhaitia besze­rezni Kínában. Jelenleg a Kí­nai Népköztársaság adja a délkelet-ázsiai .orszáaok va­mutszövet-behozatalának egy­harmadát. KGST-ülésszak Berlinben Berlinben december 30-án véget ért a gazdasági segítség tanácsa állandó vegyipari bi­zottságának tanácskozása. A tanácskozáson részt vett Bul­gária, Magyarország, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság, Lengyelország, Románia, a Szovjetunió és Csehszlová­kia. ' A külpolitika hírei r ö v i de n A magyar forradalmi mun-! kás-paraszt kormány a Mon-J gol Népköztársaságban pusz-J tftott földrengés következtéd ben kárt szenvedett lakos­ság megsegítésére 100 ezer! forint értékű gyógyszert, or- < vosi műszert és állategész-5 ségügyi felszerelést adomá- < nyozott. Bukarest: A Román Nép-: köztársaság nagy nemzetgyű-: lése december végi üléssza­kán a kormány javasolta,: hogy a Népköztársaság ki-: kiáltásának 10. évfordulója: alkalmából részben vagy: egészben engedjék el azok­nak az embereknek a hátra-: levő büntetését, akik kevés­bé súlvos kihágásokat, varrv­bűncselekményeket követtek el. A nagy nemzetgyűlés a javaslatot elfogadta. A kegyelmi törvény szerint: nincs helye semmiféle könvA­rületnek az árulókkal, a ké-. mekkel, a diverzánsokkal és] mindazokkal szemben, akik' súlyos bűncselekményeket követtek el. Nem részesülhet­nek kegyelemben a visszaeső] bűnösök sem. Bukarest: A nagy nemzet­gyűlés december végi ülés­szakán, titkos szavazással Alexandru Voitinovicit P Legfelső Törvényszék elnöké vé, Ion Manoliut alelnök'*-' Gheorghe Eliant a büntető­tanács elnökévé megválasz­totta. Ugyancsak titkos sza­vazással választották meg a képviselők, Alexa Augustird a Román Népköztársaság fő­ügyészévé, A nagy nemzetgyűlésen Ion G. H. Mauerer külügy­minisztert felmentette a nemzetgyűlés alelnöki tiszt­ségéből, és titkos szavazással Petre Dragoescu képviselőt, a nagy nemzetgyűlés alelnö­kévé választotta. Getysburg: James Hager­ty. a Fehér Ház sajtószóvi­vője hétfőn azt mondotta, hogy Eisenhower elnök egy­általán nem gondol a lemon­dásra. Emmanuel Coller. de­mokrata kongresszusi képvi­selő javaslatára, hogy az el­nök mondjon le, Ilagerty szé­les mosollyal így válaszolt: „Ügy hangzik ez, mintha a politikai szezon hamarabb kezdődne". New York: A New York Herald Tribüné londoni tu­dósítójának jelentését közöl­ték arról, hogy a nyugati or­szágokban hogyan fogadják a nemzetközi feszültség eny­hítésére irányuló szovjet ja­vaslatot. A tudósító rámutat, hogy a javaslatokra adandó választ igen tevékeny diplo­máciai és politikai vita előzi meg, és megállapítja, hogy a köaépeurópai atommentes övezet szovjet eszméje igen gyorsan toborozza a híveit Londonban, és más nyugat­európai fővárosokban. Varsó: Jozef Cyrankiewicz, a lengyel minisztertanács el­nöke a népi tanácsokról szóló új törvénytervezet hétfői első olvasásának vitájában felszó­lalt a lengyel szejm-ben. A lengyel miniszterelnök rámutatott azokra a nagy változásokra, amelyek a jövő esztendőben mennek majd végbe a lengyel gazdasági életben. Külpolitikai jegyzetek REMÉNYEK — amelyeknek meg ke 1 vaiosulniok Amikor szeretetteinknek, jő barátainknak és ismerőse­inknek kifejezzük új évi jó kívánságainkat, először is és önkéntelenül arra gondolunk, hogy a most beköszöntött új esztendőben milyenek a béke kilátásai, hiszen nyilvánvaló, hogy minden óhajunk és kívánságunk, amellyel körül­ményeink javulását reméljük, csak a békés élet keretei kö­ött lehet valósággá. A béke elsődlegességének ténye és szükségessége talán sohasem volt annyira nyilvánvaló, mint napjainkban. Nem­csak azért, mert az elmúlt esztendőben elmaradt a nemzet­közi feszültség oly nagyon várt enyhülése, de legfőképpen azért, mert az egyre nagyobb mértékben folyó nukleáris fegyverkezés előbb-utóbb ahhoz a ponthoz érkezik, ahol és amikor — mint Hruscsov a New Statesman című angol heti­laphoz intézett levelének egyik bekezdésében tömören meg­fogalmazta —, -egy rosszul értelmezett utasítás alapján" kitörhet a háború. Éppen elég kellemetlen perceket, sőt ] napokat szerzett nemcsak a nyugati közvéleménynek, de a ] világnak is az a néhány hét előtti amerikai intézkedés, amelynek eredményeként a Nyugat-Európában állomásozó amerikai légiegységele néhány gépe hidrogénbombával "fel­szerelve-" röpködött, állítólag azért, hogy készenlétben le­gyen egy Nyugat elleni esetleges szovjet támadás megtor­lására. A veszély az amerikai kormány elképesztő maga­tartásában nemcsak a készenlét fenntartásához fűzött in­dokok valótlanságában rejlett, hanem legfőképpen abban, hogy rendelkezéseivel intézményesítette a felelőtlenséget az amerikai katonai vezetésben olyan időszakban, amikor a nemzetközi politikában minden intézkedést a kétszeres óva­tosságnak és megfontoltságában kell diktálnia. A világ egy kissé akkor lélegzett fel, amikor Bulganyin, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke az Északatlanti Szövetség tagállamainak kormányelnökeihez Intézett üzene­tében feltárta a jelenlegi nemzetközi helyzet minden veszé­'yét és azt, hogy a kérdéses állam kormánya és közvélemé­nye mit tehet a béke megmentése és fenntartása érdekében. bár a nyugati sajtó kezdetben szovjet propagandaléoésnek :"yekezett beállítani Bulganyin fejtegetéseit, a NATO-ta­nácskozás, valamint az azóta elhangzott felelős nyilatkozatok azt bizonyítják, hogy a tényeken alapuló és a feszültség csökkentéséért folytatott következetes szovjet törekvések nem voltak hiábavalóak. Hogy ez mennyire így van, talán idézzük GaiVlard fran­cia miniszterelnököt, aki korábban hallani sem akart négy­hatalmi kormányfői találkozásról, de december 30-án adott nyilatkozatában lehetségesnek és szükségesnek tartotta, hogy a négy nagyhatalom kormányfői tanácskozásra üljenek össze és hogy e tanácskozásokat külügyminiszteri síkon ké­szítsék elő. Ugyancsak a józan ész egyre terjedelmesebb nyu­gati térhódítását igazolja az a hír is, amely arról számol be, hogy Stassen, Eisenhower amerikai elnök külön tanács­adója, és Dulles amerikai külügyminiszter között éles véle­ménykülönbség van a Bulganyín-levélrc adandó válasz te­kintetében. Stassennak nyilvánvalóan minden oka megvan arra, hogy indítványozza a Szovjetunióval szemben folyta­tandó amerikai politika átfogalmazását, különös tekintettel a Szovjetunió leszerelési elképzeléseire. S ha mindehhek hozzávesszük Dlefenbaker kanadai és Adenauer nyugat­német miniszterelnöknek, illetve kancellárnak a korábbiak­tól lényegesen különböző, enyhébb hangnemű kijelentéseit, amelyekben Bulganyin üzenetéről pozitív értelemben nyilat­koztak, úgy lényegében indokoltnak láthatjuk azt a lehető­séget ,hogy ez az esztendő nemcsak a nemzetközi feszültség jelentős csökkenését fogja eredményezni, de olyan első lépé­sekre is sor kerül majd, amelyek azután alapot adnak na gyobb eredmények eléréséhez. Mindez ma remény. Azonban, ha az alaposan és — i Le Monde című francia lap szerint is —, nagyvonalúan meg fogalmazott szovjet javaslatokban, Bulganyin és Hruscsoi nyilatkozataiban kifejtett alapvető fontosságú gondolatok ténnyé válására alapozzuk reményeinket, akkor azt kel mondannuk: olyan remények ezek, amelyeknek meg kell va­iósulniok! A bonni kormány nem szállít fegyvert Izraelnek Damaszkusz: A bonni kor­mány damaszkuszi követsége útján jegyzéket juttatott el a szíriai kormányhoz és ebben ki­jelentette, hogy meglepetéssel értesült Ben Gurionnak arról a bejelentéséről, hogy fegyvervá­sárlás céljából izraeli küldöttsé­get menesztettek Nyugal-Xé metországba. A jegyzék aláhúzza, liogv Német Szövetségi Köztársaság amely betartja az 1952 szeptem beri egyezményt, nem fog jegy verckcl szállítani olyan öves* központjában lévő országolnia' ahol feszültség uralkodik«. (A romániai „Elöré-'-böÜ

Next

/
Oldalképek
Tartalom