Délmagyarország, 1957. október (13. évfolyam, 229-255. szám)

1957-10-30 / 254. szám

2 " Swr«á, 1957. ofetóííWflj^ Szovjet-amerikai kulturális tanácskozások kezdődtek Washingtonban A nemzetközt politika napi eseményei ' MÉG MINDIG NINCS válság megoldásához, -ukáx a KORMÁNYA FRANCIAOR- helyszínen, ha ennek szüksége SZAGNAK. A tegnapi nappal mutatkozik*. Az Egyesült Alla­a francia kormányválság ötödik mok az nlóbbi cselben termfsze­hele kezdődött meg, s pillanat- tesen a saját álláspontjának ér­nyitag kilátás sincs arra, hopp vényesítésére törekednék, ami javasolta,! el annak' Szovjetunió S kap­ej a kormányválság ts közeljö­vőben megoldódna. Guy Möl­lel, a francia szocialisták vezére hétfőn mutatta be tervezett kor­mányát és kérte a nemzetgyű­lés bizalmát, programja azon­ban — amelynek legkirívóbb pontja rendkívüli felhatalma más szavakkal annyit jelentene, hogy megpróbálná Törökország­nak a feszültség előidézésében játszott. szerepét tagadni. Ez nyilvánvalóan csak növelné « szíriai—tBrök feszültséget, ezért ez a javaslat nem számíthatna Hl Szíria ét " szíriai zás kérése lett volna a gazdazá- osztó országok támogatására. • gi és szociális intézkedések meg- Miközben az ENSZ-közgyülés W.shmgtonban folytatódnak. hozatalára — sem a jobb-, sem folytatja arra vonatkozó tanárs­n baloldal tetszését nem nyerte hozásait, miként lehetne csök­kenteni a sziriai-török feszült­séget, újabb török csapatokat vezényelnek a szíriai batárra. E csapatok — írja egy amerikai újságíró — állátt foglalnak, csak egy, a rádió- és televíziós műsorok cseréjét mégsem mulasztotta állítását, hogy akadálvozza a két ország m esolatainak kiépítését. Zarubin alaptalannak minősítette Lacy állilását ts kijelentette: a szov­jet küldöttség kész tüzetesen megvizsgálni az amerikai javas­latokat. A szovjet—amerikai kulturális tárgyalások november 4-én jÓh idők,óh erkölcsök,óh amerikaiak!... Amikor a párizsi Sa- zönség akkor még nem dörgés volt ez. A nagy- Chicagóban játszódott Ionban kiállították Paul járta meg az új francia városbon megmozdult, le, az egész ország Cltabas festőművész Manet-Monel iskolát, s mindenki, aki irtózik a deklődése mellett. A bí­Szeptemberi reggel cím- így megdöbbenéssel fo- vétektől. Az erkölcsvé- rétság kimondta a szem mai áloázott fcstmé- gadta a Szeptemberi d6 társaságok sorra icneiát: a Szeptemberi nyél, amely egy tó vi- reggel stines másola- csatlakoztak a tillako- reggel művészi alkotás, zébe belépni liészülő, tait. Anthony Com- záshoz. A posta betil- Elük a vihar, posta de még teljes szépségé- stock. a vétek-üldöző tolta a kép szétküldését, útján is lehet már ren­ben látható meztelen New York Society for New Orleansban azt a delni a festményből; hölgyet ábrázolt, a kri- the Suppression of Vi- képkereskedöt, aki a amelyen csak nagyon lika cs a közönség be- ce elnöke, amikor egy képet kitette a kiraka- kevés volt a szeptem­kén hagyta a merész 46. utcai kirakatban tába, dutyiba zárták... beri reggelből... művészt és a szép le- megpillantotta, módfe- Es minél hartgosabb Egy névtelen Mr. ányzót. Mert a franciák lett megbotránkozott, volt a tiltakozás, annál (vagy talán Mrs?...) a altkor már ráfanyalod- berohant az üzletbe és népszerűbb lett, —nem Szeptemberi reggelt ts tak az új művészeti stí- követelte, hogy azt a a Szeptemberi reggel, New York-i Metropoli­lusra is nem akadt me- szemérmet sértő képet hanem a fürdőző le- i„n Muscum of Artnak gint olyan idealista, aki távolítsák el a kirakat- ányzó. A színes másola­a reális ábrázolás elleni bók "Ezen a képen vaj- tok ezreit elkapkodták tiltakozásul tőrrel szúr- mi kevés szeptemberi az emberek. A férfiak, ta volna át a vásznat a reggel van. annál több Erkölcsöt, vagy er­fürdőző leány szive tó- leány!" — mennydö- kölcstelen, vagy szemé­ján. rögte. remsértű-e a női mezte­De az amerikai kö- Csatába hívó menny- lenség? A próbaper Magyar Népszaváéból) ajándékozta. Ott, a Frcat Hallban állították ki. Ladics and genlle­t, szabad a bemeneti Az "Amerikai el. Guv Mollet ahelyett, liogy baloldali koalíciós kormány ösz­srcállflására törekedett volna, a jobboldali pártok álláspontja felé közeledett és azokkal akart Világgazdasági HÍREINK alkut kötni. így természetesen „ehézfepivereiket faágakkal ál­nem nyerhette el a kommunista r. A belgrádi Borba című lap aüiéni különtudósllója arról fr, párt támogatását sem. s miután ->90:227 arányban leszavazták, visszaadta megbízatását Coty köztársasági elnöknek, aki Gnií­íard ot, «t| kormány volt pénzügvminiszte rét kérle fel új kormánvalakltás­Gaillard közölte, hogy ked­hogv Görögország abban kezdődtek a két szervezet kö­RotírM^Mao'nöurü cselben, ha Törökország megtá- zöttl kapcsolatok kiépítéséről. * " marina Szíriát, nem támogatná Arról tárgyalnak, miként va­Az elmúlt héten Belgrád- Szovjet—jugoszláv kereske­ban a magvar gépipari tudo- delmi tárgyalások kezdődtek ménvos egyesületek, vala- az elmúlt hét végén Belgrád­mint a jugoszláv mérnökök ban a két ország közötti 1958. és technikusok szövetségének évi árucsereforgalmi egvez­kéovlselól között tárgyalások ménv megkötéséről. A tár­áén este ad végleges választ, hogy kormányt alakit-e, vagy •em. Lapzártáig erre jelentést nem kaptunk. A KÖZEL-KELETI HELY­a tilröhöl: hadműveleteit, jólle- lósítható mea a két orszáa krt Görögorstág tagja az Észak- közötti szorosabb műszaki atlanti Szövetségnek, azonban kapcsolat, a szaklapok, szak­oz arab országokkal fennálló ha- könyvek, szakdeleaációk cse­VonaíhZ gyományos baráti kapcsolatainak réje. fenntartását politikája alapiának , wfcín,i- Egyre több szovjet üzem­SZOVJET—AMERIKAI ben vezetik be a rövidített ZET, azon belül is a szíriai KULTURÁLIS TARGYALA- munkaidőt. A különlegesen kérdés váltoraüanul a nemzet- sok WASHINGTONBAN, ttehéz munkahelyeken napi közi érdeklődés középpontjában ].--ve,ui, Államok kiilügymi- kettő, egyéb üzemekben pe­áll. Hétfőn este is, kedden dél- ni„tórh.mAban, Washingtonban f}a napi egy órával csökken­nem is az ENS7.-kdzgyűlés fog- héttön tanácskozások kezdődtek »« « munkaidőt ugy. hogy lulkorotl a szíriai, Törökország „ Szovjetunió és az Egyesült Al- ^IZlt/l^L? ellen emelt panasszal. A hétfői lnmok között. Zarubin, a Szov­ülésen felszólalt Sik Endre kttl- jptunió washingtoni nagykövete 'ilíeíoe!m£"ben ugyanis a szovlet-iuao­ügyminiszterhelyettesünk is, ak. előterjesztett javaslataiban töb- sen' ™ műszaki élőké" szláv árucsere értéke elérte támogatta . szíriai álláspontot és beh kfízön indítványozta köz- szítést _ üj géDek ^u^ az 50-50 millió dollárt, mely TóZorVJMM mivelTváT ^ndtto.át a nomák me2változtatáSa összeg ez értben valószínűleg I örokország között, nuvel a VAl- „ Szovietunió es az Egyesült Al- stb _ tesz szükségessé. avulások során megállapod­nak a Jugoszláviának nvúi­tott szoviet beruházási köl­csönök folyósításának 1958. évi tervében is. A tárgyalá­sok a két ország között ez idén áprilisban aláírt 1958— 1960-ra szóló hároméves egyezmények alapién foly­nak. Egyébként a Szovjetunió az utóbbi években mind a kivitel, mind a behozatal szempontjából Jugoszlávia legjelentősebb kereskedelmi partnere lett. Az elmúlt év­A külpolitika hírei ságol kizárólag Törökország idéz- ;omo/{ között, a Szovjetunió te elő, veszélyeztetve ezzel Szí- J.egftfsű Tanácsa tagjainak és ria bizton/ágát. az amerikai képviselőknek köl­Szíria álláspontja változnlla- ctbntjs látogatását egymás or­nul nz — és ezt tartalmazza a s-ágaiban, továbbá diákcserét a szíriai javaslat —, hogy as ENSZ küldjön ki bizottságot a Szíriát fenyeget^ veszély kivizs­gálására. Az Egyesült Államok igyekszik e javaslat elfogadását megakadályozni, és mint hírlik, moszkvai egyetem, illetve a Co­lumbia- és a llarward-egyete­mek hallgatói között. Zarubin ötvenkét javaslatát Az eddigi tapasztalatok szerint a rövidített munkaidő sehol sem okozott termelés­csökkenést. ellenkezőleg: a lvovi szénmedencében — fél­évi tapasztalat alaoián — a termelés is. a kereset is két százalékkal emelkedett. A novo-tagili kohászati kombi­olyan javaslatot akar hét, állás- kiszélesítése szükségképpen a pontját támogató ország küldött- szovjet-amerikai viszony meg­sége révén előterjeszteni, atnely- javulását eredményezi, amelyre nek értelmében az ENSZ főlit- „ szovjet kormány mindig to­kárának haladéktalanul hozzá rckedett és törekszik. Lacy. az kelleno látnia a szíriai—török amerikai küldöttség vezetője SWIIIIIIIIIIIIII felolvasva, hangsúlyozta, hogy Uát dolgozóinak termelése a kapcsolatok és az érintkezések több százalékkal, keresetük pedig havi 150—400 emelkedett. Textil­rubellel éa más üzemekben is vezettek már be rövidebb munkaidőt — ló eredményekkel. 57—57 millió dollár lesz. Kairóban az elmúlt héten kereskedelmi tárgyalások folvtak Egyiptom és az NDK képviselői között. Az aláírt' egyezménv értelmében foko­zódik a kereskedelmi forga­lom a két ország között. Ügy tudják, hogy a megállapodás első részleteként Egyiptom 4000 icis gépkocsit vásárol ai NDK-tól. és gyümölcsöt szál­lít cserébe. röviden A vasárnapi tőrökországi választások eredményeként — nem végleges adatok sze­rint — a kormánvon lévő demokrata Párt gvőzött: a 610 képviselőházi mandátum közül 436-ot nyert el A Nép­párt. a legerősebb ellenzéki párt a korábbi 38 mandátu­mával szemben 178 képvise­lőházi helvet biztosított, ma­gának. A Szabadság Párt 4 képviselőjelöltjét választot­ták meg. Az ankarai választási rész­eredmények lapunk zártáig ismeretlenek. Reuter-hlrje­lentés szerint azonban Inonii, az ellenzéki Néppárt vezére óvást jelentett be az isztan­buli választási eredménvek ellen, mert a szavazatok ösz­szeszámlálása előtt egy sza­vazólapokkal telt zsákot el­loptak és az állami ellenőr• zés alatt álló rádió a kor­mánypárti demokraták mel­lett fejtett ki aaitációt. Bonn: Gersten-niaier. a szö­vetségi gyűlés elnöke kedden ct szövetséai gyűlés előtt fel­kereste Adenauer szövetségi kancellárt és a szövetséai minisztereket. Ezzel a harma­dik szövetségi kormány hiva­talba lépett. Stockholm: A svéd király is­mét Erlander szociáldemokrata politikust, az. előző svéd kor­mány lemondott elnökét, bízta meg az új kormány megalakítá­sával. Az NON parlamenti küldöttsége az Ikarus-gyárban Az NDK parlamenti küldött* sége, élén Johannes Dieckmtmrn nal. a Népi Kamara elnökével, kedden felkereste az Ikarus-jár­műgyárat. A nagy szeretettel fogadott vendégeket Hirth Ferenc, a gyár igazgatója üdvözölte. Száll arról, hogy e gyár nuinhásai is személyesen tapasztalhatták azt a segítséget, amelyet az NDK népe a nehéz időkben nyújtott dolgozóinknak. A képviselők nevében Johans nes Dieckmann mondott köszö­netel a baráti fogadtatásért; majd a küldöttség felkereste « gyár egyes üzemrészeit. Valamikor, ha az orösz népről esett szó. agyonhaj­szolt. rongvbocskorba és szőrcsuhábn búit muzsik le­iont meg képzeletünkben, s fülünkbe csendült a mélabús, fájdalmas ..Eih uhnyem". A cári Oroszország népeinek életét valóban ez a kép lel­Jcmezte. A Naav Októberi Szocialista Forradalomnak kellett eltönnie ahhoz, hocv széttörje a. cári igát és kiűz­ze a betolakodott külföldi imperjalistákat, A párt egy­séges ereie. Lenin hatalmas lángelméle azután olvan mér­hetetlen arányú fejlődést in­dított el. ami páratlan a vi­lág történelmében. A párt és Lenin megteremtve a világ­történelem első tartós és szi­lárd munkás- és paraszt­államát. bebizonyította, hogv a társadalmat, az államot, a népgazdaságot, a dolgozó osz­tályok is tudiák vezetni, sőt jobban tudiák vezetni, mint e tőkések és földbirtokosok. Nem volt könnvű a szoviet nép útja. A cári Oroszország politikailag. gazdaságilag, kulturálisan, s a nép élet­színvonala tekintetében a vi­lág eavik legelmaradottabb állama volt. 1913-ban például a lakosságnak csak a 17 szá­zaléka volt munkás és alkal­mazott. Az. ipari termelóg hallatlanul alacsony fokon állt. csak nversanvacot szál­lított az Iparilag feilett orszá­goknak. Ezt a helyzetet még súlyosbította az a körülmény, hogv a katonai intervenciók, s a polgárháború ellenséges elemel nagv rombolásokat vittek végbe az országban. Óriási földterületek hevertek kihasználatlanul. 1920 végén A IV A G Y ÉVFORDULÓ FLOTT ipar fejlődése negyven év alatt például a mezőgazdaság felét sem termelte meg a háború­előttinek. A nagyipar terme­lése viszont a háborúelőtti színvonal egvhetedét érte el. Súlyosbította ezt a helyzetet a közlekedés kezdetleges volta. A szoviet nép a Dárt veze­tésével hallatlan erőfeszíté­seket lett népgazdasága helv. reállítúsára és megerősítésé­re. Az első ötéves terv folva­mán. amelyet határidő előtt téliesítettek. 1500 iparvállala­tot helveztek üzembe. Trak­tor-. autó- és kombá ingvárak épültek, amelyekben ezrével gyártottak a mezőgazdaság cs közlekedés részére a gépeket. Az első Ötéves terv végén ós n második ötéves terv eleién megépült, a szoviet gépgyár­tás két óriási kombinátja, az Uráli Gépgyár és a Krama­torszkl Nehézgépipari Gvár. Megteremtették tehát, a tech­nikai előfelételelt a mező­gazdaság kollektivizálásának és az ipar további fejlődésé­nek. Igen érdekes adatokat közöl ennek alátámasztására egyik sajtótermékünk ..Föld­rnizkönvv régen és most..." cím alatt: Omsz.król ezt Iria az 1912-es tankönyv: ..A vá­rosban bőrgyárak, faggyúoi­vasztó. szappanfőző és szesz­főző üzemek, malmok, do­hánygyárak és mezőeaz.dasá­ui raktárak találhatók". Ugyanerről a városról az, 19&G-OS tankönyvben a kö­vetkezőket olvashattuk: ..Omszk a szovjethation évei­ben mindenekelőtt hatalmas gépipari központtá vált. amelyben elektrotechnikai műszereket, precíziós eszkö­zöket. motorokat, közlekedé­si és könnyűipari berendezé­seket, mezőgazdasági gépe­ket és sok más cikket gyár­tanak. A város ipari profiliát a vegyipari gyárak, különö­sen pedig a Baskiriából él-­kező olaiat feldolgozó üze­mek jellemzik. Az omszki olatfeldolgözó gvár benzin­nel. diesel-olaBal és más fű­tőanyaggal látia el Szibériát és Kazahsztán egy részét". De nemcsak a meglevő vá­rosok és települések ipara és mezőgazdasága fejlődött, ha­nem úi városok és települé­sek keletkeztek. Míg 1914­ben a cári Oroszország terü­letén mindössze 721 város és 54 mezőváros volt. addig a Szovjetunió területén nz ötö­dik ötéves terv kezdetén. 1951-ben 1451 várost és 2320 városi iellegű települést ta­lállak A gépipar nagyarányú fej­lődését igaz.olia. hogv a for­radalom előtti időszakhoz vi­szonyítva a gépgyártás és fémfeldolgozó ipar termelése 40 év alatt 180-szorosára emelkedell Lépést tartott ez­zel a fejlődéssel a villamo­sítás Is. A Lenin által is olv nagv jelentőségűnek tulaldó­nított Goelro-tervet például a Szovjetunió ipara 15 év alatt háromszorosan túltelje­sítette. 1935-ben a Szovjet­unió villamosenergia-terme­lése ötvenszeresére nőtt. 1946—56 között a háború előtti színvonal négyszeresét érték el. A forradalom után a Szovjetunió világviszony­latban a 15. helvet foglalta el a villamosenergia-terme­lésben. Ma a második helven áll. Eurónúban pedig az első helven Ebben az évben pél­dául 210 milliárd kilowatt energiát termel a Szoviet­unió. vagyis 420-szor többet, mint 1920-ban. Még egv lellemző adat ez­zel kapcsolatban: az utolsó negyedszázad alatt Amerika hatszorosára növelte áram­termelését. s ezzel szemben a Szovjetunió tizenegvszerc­sére. Bár a termelt villamos­energia mennyisége tekinte­tében a Szovjetunió jelenté­kenyen elmarad az USA mögött, a fejlődés ütemében maidnem kétszeresen meg­előzi versenytársát. ..Ez biz­tosíték arra — mondja Pav­lcnko elvtárs —. hogy törté­nelmileg rövid időn belül a Szovletunió a vlllamosener­Rín-termelés terén is magu mögé utasítia Amerikát". A Szovietunió 40 év alatt 46-sz.orosára emelte ioari ter­melését. Ugyanezen idő alatt Amerika csak három és fél­szeresére. Anglia nedig 2.1­szeresérc. Beletartozik ebbe a fejlődésbe a fogyasztási cikkek készítése is. 1913-ban pl. még minden száz lakos­ra 38 pár bőrcipő jutott, do 1956-ban már 143 pár. 1950­ban 7 és félszer annvi tej­terméket gyártott a szoviet élelmiszeripar, mint 191.5­ban. Az iparban a munka termelékenysége 1956-ban az 1913-asnak körülbelül ki­lencszeresére emelkedett. Többek között ennek kö­szönhető. hogy a nemzeti jö­vedelem gyorsan növekszik cs az ipari munkások rélbére 1940-től 1950-ig 86 százalék­kal. a dolgozó parasztok ter­mészetbeni és oénziövedelme pedig 1950-től 1956-ig 68 szá­zalékkal emelkedett. A fejlődés ma az eddigiek­nél is nagyobb ütemű a Szov­jetunióban. Ez év első 8 hó­napjában a múlt év hasonló időszakához képest 10 száza­lékkal nőtt az Ipar összter­melése. Az USA konjunktú­rakutató Intézete nemrég kö­zölte. hogv ugyanezen idő alatt nz amerikai ipar terme­lése 1.4 százaiéikot fejlődött. Ez az összehasonlító adat is azt bizonvltlu. hogv habár az egy főre iutó termelés dol­gában még elmaradtak u leg­fejlettebb kapitalista álla­moktól. különösen az USA­tól. de ismerve a fejlődésben fennálló sokszoros füléri vü­ket. biztosan utóiérik. sót elhagyják ókeL Jó gépírók jelentkezését kérik Ar. országos gyorsíró és gépíró versenybizottság közli, hogy tehetségkutató íráspróbára je­lentkezhetnek azok a gépírók, akik másolással tizenöt percen át száznegyven szótagos, dihtá­lásra pedig öt percen át százhat­van szótagos átlagsebességgel tudnak írni — háromszázalékos hibahatáron belül. A: Iráspróbára november 5­ig lehet jelentkezni, Budapesten, az országos gyorsíró és gépíró versenybizottságnál (V. kerület, Szabadság tér 17.), vidéken a* illetékes gépíró és gyorsíró is­kola verseny felelőténéi. A sikeres részvevőket meg­hívják a november 10-i gépfró­bnjnoki versenyre, amely egy­ben válogató is a későbbi nem­zetközi versenyekre. Á Szovjetunió ma már ké­pes bármely modern gén gyártáséra, sőt készít export­ra ls gépi berendezéseket. Nem beszélve arról, hogv a Szovjetunióban épült fel a világ első atommeghajtású vlllanverőműve és az első kontinensközi rakéta. Az egész világ csodálatára már csaknem egv hónapia szá­guld földünk körül a ..hold­bébi". a szovjet tudománvos fejlődés diadala, de a világ legnagyobb atomgépe. a ..Le­nin" atom-jégtörő, a „TU— 104" repülőgép, és még sok más nagyszerű alkotás i* bizonvítla a szocialista rend magasabbrendűségét a kapi­talista országokkal szemben. A Nagv Októberi Szocia­lista Forradalom által te­remtett munkáshalBlom ma centruma, támasza s rcménv­séee a világ minden valóban forradalmi, haladó mozgal­mának: reménysége és támn­szu. mert a Szovietunió alap­vető érdekel egybeesnek a világ dolgozóinak, elnyomott népeinek az érdekeivel. Ezért gyűlöli a Szovjetuniót kelet­kezésének pillanatától a nemzetközi reakció. Nekünk, dolgozóknak tehát az eddigi­nél ls szilárdabban kell ki­állanunk a Szovjetunióval való szövetség és barátság programié mellett, mert ez a program egybeesik saiát de­mokratikus vívmányaink . megvédésével. országunk függetlenségének és békéié­nek a biztosításával. Kovács Imre

Next

/
Oldalképek
Tartalom