Délmagyarország, 1957. augusztus (13. évfolyam, 178-203. szám)

1957-08-22 / 195. szám

6 Csütörtök. 1957. augnsztns 28. RÖVIDEK VÁLTOZÉKONY IDO Európ-szerte változékony, csapadékos az Időjárás. A brit-szigeteket, Eszak-Fran­claországot, valamint Dá­niát és Nyugat-Németorszá­got élénk északnyugati szél­lel érkezO újabb hűvös óceáni légtömegek árasztják el. Az c területeken a nap­pal! felmelegedés kedden sehol sem érte el a 20 fo­kot. Várhatő Időjárás csütör­tök estig: felhős, hűvös Idő. Több helyen eső. Mérsé­kelt, a Dunántúlon élénk nyugati-északnyugati szél. Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet csütörtö­kön nyugaton 18—21, kele­ten 22—2S fok között. 1957. augusztus 22, eeütörtök MOZI Szabadság: 6 és 8 órakor: Aida. — Színes olasz film (augusztus 28-1 g). Vörös Csillag: < éa 8 órakor: Az éjszaka lányai. — Magyarul beszélő francia film. (Csak 16 éven felülieknek!) (augusztus 25­lg). Fáklya: Fél 7 és fél » őrakor: Rombadóit fellegvár. — Román játékfilm (augusztus 25-ig). Jó Idő esetén a második előadást a kerthelyiségben tartják. POSTÁS MOZI 8 órakort Mary hercegnő, szov­jet film. — A MARXIZMUS-LENINIZ­MUS ESTI EGYETEME első év­folyamára jelentkezők számára a felvételi vizsga anyagáből kon­zultációt tartunk augusztus 22-én, csütörtökön délután 4 órakor a Kálvin tért párlházban. A . kon­zultáció történelemből és mar­xizmusból lesz. Az MSZMP városi agtt.-prop, osztálya — Tanácstagjelölő gyűlést tar­tanak ma, délután 6 órakor a 14-es választó körzetöen, az Ál­lami Leányotthonban (Vásárhe­lyi sugárút 31); HELYREIGAZÍTÁS Egyik korábbi lapszámunk „A bűnös lánc" ctmü cikke­ben téves tájékoztatás lolytan Hirsrb Klára elvtarsnő úgy szerepelt, mir.t ellenforradal­mi hangadó. Mint később ki­derült, a szemétyére vonat­kozó kitételek nem helytál­lóak, — TÜZ ÜTÖTT KI Térváron, 20-án, kedden este fél ll-kor, melynek következtében lő szal­makazal leégeti, a czartal mint­egy 8 ezer forint érték vált a lángok martalékává. A tűz oká­uak kivizsgálása folyamatban van, — ALKOTMÁNY ÜNNEPELT A SZOCIÁLIS OTTHONBAN. Szeged város tanácsa Szociális Otthonában augusztus 22-én, csütörtökön délután 5 órai kez­dettel alkotmány ünnepélyt tartanak, amelynek szónoka Kazy Ferenc elvtárs. Utána térzenét ad a gondozottaknak a Vasutsa fúvószenekar, hogy így ls kellemesebbé tegyék az öregek napjait. Az Otthon ve­zetősége ez alkalommal uzson­nát ad gondozottalnak, — Tanácsülést tart augusztus 23-án; pénteken délután 3 órakor az I. kerületi tanács a Béke Irodában. A tanácsülésen meg­tárgyalják az 1956,57-es oktatási év munkáját és elfogadják az 1057-es év költségvetését, — ZSIKLAI ISTVÁN 28 éves Tiszasziget; Aradi utca 365. szám alatti lakos korábban disszidált, majd az egyik vlaz­szatérő disszidens csoporttal ó ls hazaérkezett Magyarország­ra. Idehaza azonban családi perpatvar fogadta, s elkesere­désében Isméit átszökött Jugo­szláviába, ezúttal azonban két kiskorú társat ls vitt magá­val. Zslklalt a jugoszláv ható­ságok átadták a magyar ható­tágaknak, a tiltott határátlé­pés bűntette miatt megindult ellene a bűnvádi eljárás. — Ittas állapotban közlekedett 20-án délelőtt u óra körül a Sze­gedi Sütőipari Vállalat tehergép­kocsijával Kakas Béla, Londoni körút L az ám alatti lakos, aki olyan szédületes sebességgel •..vette a kanyart" balra, hogy a gépkocsi két kerekére billent, s csak a szerencsés véletlenen mú­lott; hogy baleset nem történt Ittas állapotban történt vezetés miatt a rendőrség bűnvádi eljá­rást indított a megrészegült Ka­kas ellen; és a vezetői Igazol­ványt ls bevonta tőle. — OROSZ, angol, francia, né­met nyelvtanfolyamot Indít szep­tember 1-tól a Pedagógus Szak­szervezet Szeged városi bizottsá­ga. Mától kezdve lehet beirat­kozni a szakszervezet klubhelyi­ségében délután 5—7-lg (Április 4 útja L, L emelet, Hősök ka­puja). — "SVEJK* c. regényünk mai folytatása anyagtorlódás miatt kimaradt NEMZETI SZÍNHÁZ (Az újszegedi szabadtéri szín­padon. Rossz Idő esetén a szín­házban) Este 8 órakor: Bástyasétány 77, — Operett 3 felvonásban; MUZEUM Fehértó élővilága, Móra Ferenc emlékkiállítás. Szeged és a ma­gyar Irodalom 1648-tól napjain­kig. Cyerrnekjátékok egykor és most (Roosevelt tér). Nyitva hét­ff kivételével mindennap de. 10­tói este 18 óráig. Európai festé­szet a XVIII. században. A ma­gyar festészet utolsó százötven eve (Múzeumi Kéotár. Horváth M. u. 5.); nyitva hétfő kivétele­vet niir.dennao du. 16—20 óráig. „Magyarországi ellenforradalom" cfmtl kiállítás péntektől, hol­naptól kezdve mindennap dél­előtt 11-től este 7 óráig tart nyitva, vasárnap de; 10-től este 6-ig a képtárban; KÖNYVTARAK Somogyi Könyvtár Olvasóterem nyitva: hétközna­ponként 9—13 órátg. — Közpon­ti kölcsönzés: (a nyári belső munkák Idejére) kedden és csü­törtökön 11—13 és 15—18 őráig; — A Járási Könyvtár Széchenyi tér 9> szám alatti helyiségében fel­nőttek részére: hétfőn, szerdán és pénteken, az Ifjúság részére: kedden, csütörtökön és szom­baton 10—12, délután 2—6 óráig tart könyvkölcsönzési szolgála­tot; A fiókkönyvtárak a szokott helyen és Időben folytatják köl­csönzési munkájukat; Egyetemi Könyvtár Olvasótermi és kölcsönző szol­gálat augusztus 12—24-ig festési munkálatok miatt szünetel. A Juhász Gyula Művelődést Otthon könyvtára a nyári szü­netre tekintettel, augusztus 21— szeptember lő-lg hetenként két­szer. szerdán és szombaton 1 órá­tól 6 óráig nyitva; Kölcsönzés ugyanekkor. ÁLLATORVOSI INSPEKCIŐS SZOLGALAT Szeged város területén Agusztus hő 17-től 24-lg este 6 órától reggel 6 őráig (vasárnap nappal ls) elsősegély és nehéz­ellés esetére inspekciős dr. Ros­ti Ince állami állatorvos. La­kása: Gogol u. 8. Telefon: 36-48. Az állatorvos kiszállításáról a hí­vó fél köteles gondoskodni; •6. Bécsben kiállítás nyílt „Es mégis" clmmeL A kiállításon országból érkezett festményeket, rajzokat, fametszeteket mutat­nak be. A kiállításnak az a kü­lönlegessége. hogy a tárgyakat mind olyan emberek készítették, akiknek vagy hiányzik a keze, vagy használhatatlanul nyomó rék. E művészi munkák vagy szájjal, vagy lábbal készültek. — A VEDRES ISTVÁN Építő­ipari Technikum tanévnyitó ünnepélye szeptember 2-án, hét­főn délelőtt 10 őrakor lesz. Ja­vító vizsgák augusztus 27-én, 28-án, pótbelratkozás augusztus 30—31-én reggel 9 órától. A le­velező tagozat felvételi vizsgál augusztus 29-én délután 3 óra­kor lesznek. s Jól rajtolt az SÍVSE Szegedi VSE —Kőbányai Lombik 1:0 (1:0) Hétfőn délután mintegy két és félezer néző gyűlt össze a Vasutas-sporttelepen, hogy tanúja legyen az idei első NB Il-es bajnoki labdarúgó­mérkőzésnek az SZVSE és a Kőbányai Lombik csapatai között. Kozsnyai játékvezetővel az élen az alábbi összeállításban futottak ki a csapatok a pá­lyára: SZVSE: Uhrln — Juhász, Veres, Tóth L., — Hasúba, Mőszmer — Böjtös, Farkas, Becker, Gyimesi, Sebők. Kőbányai Lombik: Búcsú­házi — Övári, Vígh, Kun — Sas, Seres — Vaskó, Blazino­vics, Ivászuk, Aranyosi, Vass. Változatos játék után foko­zatosan az SZVSE vette át a játék irányítását. A 16. perc­ben alakult ki az első gól­helyzet, de Becker kitűnő fe­jesét Búcsúházi bravúrral védte, majd Sebők lövésszerű beadását hárította jó érzék­kel. Hosszú időn keresztül mezőnyjáték folyt a pályán, enyhe hazai fölénnyel, amely a 44. percben érett góllá. Egy kapu előtti kavarodás után Böjtös továbbította a labdái: a gólvonalon túlra. 1:0. Szünet után már az első percben gólt érhetett volna el a vasutas csapat, de Becker jó helyzetben mellé lőtt. Az egész félidőt gyenge csatárjáték és rengeteg kiha­gyott gólhelyzet jellemezte. A hazai együttes általában fölényben játszott, de a csa­tárok hadilábon álltak a góllövéssel. Böjtös a 12. perc­ben megsérült és nyolc per­cig a pálya szélén ápolták. Az SZVSE csapatából egyé­nileg a védelem és két szélső — Böjtös és Sebők — ját­szott átlagon felül, míg a vendégek közül Búcsúházi, Övári, Vigh és Kun játéka dicsérhető. Az NB II Déli csoportjának eredményei: UTTE—Makói Vasas 2:0 (0:0), Pénzügyörök —Gázművek 1:0 (1:0), Jász­berényi Vasas—BVSC 0:0, Pes let zcjí-.eU Petőfi—Szolno­ki MÁV 3:4 (2:3), Kecske­méti Dózsa-Bajai Építők 2:1 (1:0), Gyulai MEDOSZ— Ceglédi VSE 0:1 (0:0). Az NB II Déli csoport állása 1; KISTEXT 2. UTTE 3—5. Cegléd 3—5. Pénzügyőrök 3—5. Szeged 6. Kecskemét 7; Bp. V. Meteor 8. Szolnok 9—10. BVSC 9—10. Jászberény 11. Váci SE 12. Pesterzsébet 13. VKSE 14. Baja 15—17. Gázművek 15—17. Gyula 15—17. K. Lombik 18. Makó 19. Békéscsaba 3:0 2:0 1:0 1:0 1:0 2:1 3:2 4:3 0:0 0:0 3:4 — 2:3 — 1:2 — 0:1 — 0:1 — 0:1 — 0:2 — 0:3 — Tizenkéf meccs — tizenkét tipp A »DélmagYctrorszdg« ioió-ianácsadója 1. Ferencváros—Komló, NB I. Az újonc komlóiak nem sok eséllyel lépnek pályára a nagyobb tudású és otthon játszó Ferencváros ellen. Tipp: 2. 2. Üjpestf Dózsa—Salgótar­jáni BTC, NB I. A Salgótar­ján már sok meglepetést oko­zott, ez esetben azonban a meglepetés valószínűleg el­marad. Tipp: 1. 3. Diósgyőr—Dorog. NB I. A dorogiak legfeljebb az egyik pont megszerzésében bízhatnak az otthonában igen kiegyfc súlyozottan sze­replő Diósgyőrrel szemben. Tipp: 1, x. 4. Szegedi EAC—MTK, NB 1. A szegedi csapat jó formá­ban van, az egyik pontot esetleg megszerezheti még a kétségtelenül nagyobb erőt képviselő MTK ellen is. Tipp: 2, x. 5. Pécs-Baranya—Vasas, NB I. A pécsiek legutóbb Sze­geden igen gyengén szere­peltek. A kitűnő Vasas ellen még Pécsett sincs esélyük. Tipp: 2. 6. Szombathely—Csepel, NB L Nyílt mérkőzés. A Csepel valamivel esélye­sebb, de minthogy a mérkő­zés Szombathelyen lesz — mindhárom eredmény elkép­zelhető. Tipp: 2, x. 1. 7. Pénzügyőrök—Újpesti TTE. NB II. A Pénzügyőrök pályaelőnye legfeljebb az egyik pont megszerzéséhez lesz elegendő a jobb UTTE ellen. Tipp: x, 2. 8. Váci SE—KISTEXT, NB n. A váciak otthon kemény ellenfélnek számítanak, a KISTEXT viszont kitűnő formában van, s egyik pon­tot valószínűleg megszerzi. Tipp: x, 1. 9. Makói Vasas—VKSE, NB n. A VKSE vidéken ál­talában gyengén szerepel. A makóiak esélyét nagymérték­ben növeli a hazai pálya előnye. Tipp: 1, x. 10. Bajai Építők—Gázmű­vek, NB IL A Gázművek idegenben gyenge, ezért a jelek szerint Baja győzelemre válthatja pályaelőnyét Tipp: l, x. 11. Pécs-Bányatelep—Győri ETO, NB II. A győriek első mérkőzésükön csak nehezen győztek, ennek ellenére leg­alább az egyik pontot bizto­san megszerzik. Tipp: 2, x. 12. Hatvan—Miskolci VSC, NB IL A miskolciak mellett szól a nagyobb tudás és ta­pasztalat, amit Hatvan pá­lyaelőnye is aligha egyenlít ki. Tipp: 2. A pótmérkőzéseken a pá­lyaválasztó csapatok győzel­me áll az előtérben. Jól sikerültek a Belügyi Sportbajnokságok Szegeden A napokban Szegeden bo­nyolították le a Belügyi Sportbajnokságokat, népes mezőnyök részvételével. A verseny eredményeit az aláb­biakban közöljük: ATLÉTIKA 100 m: 1. Ónozó (Szegedi Karhatalom) 12,9, 2. Bozóki (Szegedi Karhatalom) 12,9. 800 m; 1. Makra (Szegedi Karhatalom) 2:31,9, 2. Viski (Szegedi Karhatalom) 2:32,9. 3000 m: 1. Balek (Szegedi Karhatalom) 13:37. 2. Halász (Szegedi Karhatalom) 13:39. 4x800 m-es fegyveres váltó, teljes felszerelésben: 1. Sze­gedi Karhatalom I. 13:44,4, 2. Szegedi Karhatalom II. 14:16,3. Magasugrás: 1: Per­jési (Szegedi Karhatalom) 180, 2. Makra (Szegedi Kar­hatalom) 150. Távolugrás: 1. Perjési 557. Gránáthajítás: 1. Fülöp (Szegedi Karhata­lom) 57,12, 2. Konkoly (Sze­gedi Karhatalom) 55,51. 3. Szeredi (Makói Rendőrség) 53,72. Súlylökés: 1. Fülöp (Szegedi Karhatalom) 11,68, 2. Gáborhelyi (Szegedi Kar­hatalom) 11,15. LABDARÚGÁS Nyolc csapat indult, a dön­tő eredménye: Szegedi Kar­hatalom—Szegedi Büntető Intézet 8:2 (3:1). RÖPLABDA Itt is nyolc csapat indult. A döntő eredménye: Szegedi Tűzoltók—Szegedi Karhata­lom 3:1. SPORTLÖVÉSZET Kispuska, 30 lövésből Fér­fiak: 1. László (Büntető In­tézet) 260. 2. Csehpál (Bünte­tő Intézet) 241, 3. Vörös Ba­logh Rendőrség) 237. Csapat 1. Büntető Intézet 719 2 Csongrád megyei Főkapi­tányság 653. Nők: 1. Farkas­né (Büntető Intézet) 205, 2. Szabóné (Büntető Intézet) 201, ÜSZAS 50 m gyors; 1. Gesztesi (Szegedi Karhatalom) 31,7, 2. Lippal (Szegedi Karhatalom) 32 mp. 50 m mellúszás: L Lippai 52,4, 2. Guti Szegedi Karhatalom) 54 mp. Búvár­úszás: 1. Lippai 18 méter, 2; Csiszár (Szegedi Tűzoltó) 15 m, 3. Borka Szegedi Tűzoltó) 13 m. ÖSSZESÍTETT PONTVERSENY Fegyveftiemek között: L Karhatalom 115 pont, 2. Bün­tető Intézet 30 pont, 3. Rend­őrség 29 pont. Járási kapi­tányságok: 1. Makó 15 pont, 2. Szeged 13 pont, 3; Szegedi Tűzoltók 11 pont Alkotmány Kupa­mérkőzések Szegeden Szegeden az ünnepek alatt a röplabdázók és a vízilabdá­zók rendeztek Alkotmány Kupa-mérkőzéseket. Vízilabdában: 1. SZEAC I, 2. Kinizsi, 3. SZVSE 4 SZEAC II, 5. SZAK, 6. SZTC. Női röplabdában: L Győri Kinizsi, 2. Szegedi Textiles, 3. Tiszakécske, 4. Szegedi Épí­tők, 5. Bp. Vasanyag. Férfi­mérkőzés: Szegedi VSE—Sze­gedi Vasas 3:1. Női: Magyar Népköztársasági Kupa-mér­kőzés: Szegedi Textiles­Győri Kinizsi 3:0. Barátságos labdarúgó­mérkőzések Dorozsma—Szőreg 2:2 11:2), Dorozsmán. Szegedi Sparta­cus—Szegedi KAC 3:1 (1:1), Szegeden, a külső SZEAC­pályán. Dorozsma—Szegedi AK 31 (0:0), Dorozsmán. Szőregi Rákóczi—Alsóvárosi MAV 7:2 (3:1), Szőregen. A Szegedi VSE nyerte a vidéki sakkcsapatok osztályozó ját Az országos sakkcsapat­bajnokság I. osztályába ju­tásért a vidéki sakkcsapatok számára kiírt osztályozót augusztus 18—20. között ren­dezték meg. Az ötfordulós körmérkőzés végeredményei 1. Szegedi VSE 36,5, 2. Szol­noki MTE 32,5, 3. Miskolci MTE 32, 4. Pécsi Mecsek 31,5, 5. Tatabányai SC 26, 6. Ka­posvári Spartacus 21,5 pont­tal. A már előbb bejutott Di­ósgyőri VTK és Debreceni KASE mellett tehát harma­dikként a Szegedi Vasutas képviseli a vidéki sakkozást az október 13-án megkez­dődő ÖB I-ben. APRÓHIRDETÉSEK Háztartást zsiradékját izín­szappanra BECSERÉLI Szappanfőző Szövetkezet. Szabadsajté u. 72. (alsóví­rosl temető meUett); Ugyan­ott alj-lúg permetezésre és súrolásra állandóan lcapha­tó. Telefon: 31-78. x ÖRDÖGH GYÖRGY 63 éves korában meghalt. I Temetése augusztus 23-án I délután fél 3 őrakor lesz az | alsóvárosi temető kápolná­jából; Gyászoló család DELMAGYARORSZAG A Magyar Szocialista Munkáé* párt szegedi lapja rkeszti: a szerkesztő bizottság Szerkesztőség: Szeged; Sztálin sétány 10; Telefon: 35-35 és 30-03 Éjszakai telefon: 35-08 és 34-38 Kiadóhivatal: Szeged; Klauzál tér 3; Telefon: 31-lü és 85-00 Terjesztik a megyei postahivatal hlrlaposztálya és a hírlapkézbe­sítő postahivatalok Szegedi Nyomda Vállalat Felelés vesetói .vtacso Gxöam Danuvla motorke­rékpár eladó. Rákó­czi tér 3. Pincegaz­daság műhely; Hét­tői-négyig. 8449 Export Csepel 125 piros nikkelezett teleszkóppal éd ke­rekekkel eladó. Új­szeged; Korondi u. 2; X8438 Komplett ebédlóbú­tor eladó. Megtekint­hető délelőtt 9—10 között; Bocskai U; 6. L 6. X Bőrkabátját most festesse. alakíttassa Csordás bórruhaké­szitőnél, Szent Mik­lós u; 7, Felsőváros. x Vásárolunk 1 db 220 voltos 3 fázisú cc 4 —5 lóerős villanymo­tort. Mezőék. Klren­dettaég. x Szekszárdi nagyon szép háromszobás, összkomfortos laká­som elcserélném két­szobás szegedire. — „Megosztva ls ké­nyelmes" Jeligére Hirdetőbe. x Leányt férfiszabó ta­nulónak felveszek. Somogyi Béla u. 12­Mát Családi ház fele; vagy egészben eladó. Lakásátadással, alá­pincézve. sok mel­lékhelyiséggel. dél­után 4 órától. Szil­iért Sgt; 37; Hegedű javítás; vé­tel, felszerelés elő­nyösen Stelner hang­szerkészítőnél. So­mogyi U. 19. Elcserélném szegedi kétszobás, összkom­fortos lakásom budai egyszobás, összkom­fortosra. Dr. Szabó­né. Vásárhelyi sgt. 13. I. em. l/a. Betegtolókorsi eladó. Maros U; 41; Eladó pettyes begó­nlák. virágosak, más­féle virágok is. Tö­mörkényi u. 12. Se­bők; Kolonlál dupla reka­mié. asztallal, 4 fo­tellal. új állapotban 12 000-ért eladó. Jó­zsef Attila krt. 71.. I. em. 4. Tizenkettőtől délután ötig. 8400 Szép, nagy üzlethe­lyiségemet elcserél­ném szoba, konyhás lakásért. Érd. Gu­tenberg János u. 3. szám; Bernath, 8394 Feles vagy három­negyedes csellót ke­resek megvételre. — Címet a kiadóba. 8450 Műbütor munkára asztalossegédet fel­veszek; Tisza Lajos u. 82. 8427 220 voltos egyfázisú motort vennék. 0.8— 1.2 HP-lg. Tiszs La­jos u. 82. 8426 Egy ruhás és egy fehérneműs szek­rény eladó. Dugo­nics u. 3. I. 10. 8428 Laboratóriumba el­helyezkedne kémia­szakos tanárnő. Le­veleket „Azonnal" jeligéit a kiadóba kérem. 8429 Magános nyugdíjas otthont keres nyug­díjas özvegynél vagy házaspárnál. ;,Két nyugdíjból könnyeb­ben élünk" jeligére írjon Délmagyaror­szág kiadóba. 8430 Sürgősen elcserélem 2 kis szoba. össz­komfortos belvárost lakásom 2 nagy szo­ba, összkomfortosra (személyzetivel vagy hallal). Jeligés aján­latokat a kiadóba „Tiszta" jeligére. A Baks és Vidéke Körzeti Földműves­szövetkezet azonnali belépéssel felvesz a földmüvesszövetke­zetl könyvelésben teljes szakképzett­séggel biró (mérleg­képes) vezetőköny­velőnek alkalmas személyt, lehet férfi vagy nő. Jelentkezés Bakson a földműves­szövetkezet központi Irodájában. x Fényképezőgép, su­pev Dolltaa. fémáll­vány eladó. Szt. Gellért u. 4.. emelet. 8435 Zöld kukoricaszár el­adó. Deák Ferenc u. 18. Györfl. 8473 125-ös piros tankos, lemezvlUás Csepel eladó. Gál u. 5. 8435 Budapesti szoba, konyha, spelzos. gá­zos lakásomat el­cserélném egyszoba, hallos vagy kettő­szoba, összekomfor­tos szegediért. „Au­gusztus" jeligére kt­adőba. 8440 Triumph táskaíró­gép. jó rádió olcsón eladó. AtUla u. 16., TI. jobbra. 8441 8 db varrógépáll­vány eladó. Füredi o; L, L emelet, 8443 Alig használt mély Ikarus gyermekko­csi. ugyanott hasz­nált ágybetétek el­adók. Papp, Arany János u. 2. 8425 Eladó beköltözhető kétszobás, kertes magánház. Újszeged, Fürj u. 38. Elcserélném szoba, konyha, fáskamrás fóbérieti lakásom házfelügyelőivel", — Topolya sor 5. Gépíró és Gyorsíró Iskolában (Sztálin sétány 14.) az új tanévre a beiratko­zások megkezdőd­tek. x Gömbokácot, sorfá­kat, rózsákat, dísz­cserjéket. három éves Mahoniát, gyü­mölcsfákat nagyobb mennyiségben vé­telre keresünk. Ro­sa caninát minden erősségben. minden tételben szállítunk. ..IMORTELLA", Sár­keresztúr. x Kulcscsomómat Marx téren, 5 db-ot el­vesztettem. Becsüle­tes megtaláló Juta­lom ellenében adja le Gál Józsefné zöld­ségárusnál. Marx té­ren. 8433 Vennék 28x1.75-ös (félballon) drótpere­mes kerékpárkülsőt. Ú1 vaev alig használt állapotban. 2 dara­bot. Újszeged. Nép­kert sor 13. 8390 Jó állapotban levő mély gyermekkocsi és elószobafal el­adó. Hajnóczl u; 13., I. 1, Jégszekrény, aszpa­rátusz, mézpergető­tartály eladó. Szent rstván tér 5. Az ud­varban balra ; Blau Károlyné. 8444 Rakodómunkásokat felveszünk. Jelent­kezés Alföldi Bútor­gyár, Cserzy Mihály u. 11. x A TOTÓ E HETI EREDMÉNYE 12 találat: nincs. 11 találat: 13 db ~ 28950 forint 10 találat: 250 db — 4458 forint 75 fillér. 9 találat: 2368 db — 205 forint A tizenkéttalálaws szelvény a következő: x, x, x, 1, 2 2; 2, 1. 2, 1, x, Z Oriásszemű, korai földieper-palánt? na­gyobb mennyiságben ls kapható. Fő fasor 43. 8215 Boroshordókat és kádakat vásárol a MÉH. Atvevőbely: Szent István tér 12. szám és Béke u. 4. szám alatt. Eladás: Szent István tér 12. szám alatt, x Házi nyúlbőrt készpénzért átvesz (szombat kivételével) KALAPGYAR Bp., XIV., Gizella út. 27. Szőrmés nyúl I. 15,96 Ft n. 10,83 Ft III. 8,55 Ft IV. 8,27 Ft Kalap nyúl I. 4,90 Ft II 3,31 Ft III. 1,93 Ft IV- —57 Ft ÉRDEMES BEHOZNI! Postán ís beküldhető!

Next

/
Oldalképek
Tartalom