Délmagyarország, 1957. augusztus (13. évfolyam, 178-203. szám)

1957-08-19 / 194. szám

ttétfő. 1931. augusztus 19. .5 Üvegesek — az üwg. mellett Ünneplő jubilánsok kőzött A rózsaszínű levelezőlapra fon este 8 órára, a Takarék gépelt meghívót a tanácsnál túr utcai Halászcsárda külön­nyomta kezembe Huszti elv- termében, társ, a szövetkezet elnöke. S Rövid ünnepi megemléke az ugyancsak rózsaszín han- 2és során idézték itt fel a si­gulatban zajló ünnepségen kerekben gazdag öt esztendő pedig erősen lelkemre kotot- közös küzdelmeit és dícsére­ték, hogy aztán — úgymond tes eredményeit. Meghány­az alkalomhoz illő megemlé- ták-vetették az őt esztendő kezést írjak ám, mert külön­ben kitagadnak a „hét Pis­ták" szövetségéből. Kocintgatás közben tud­tam meg ugyanis, hogy a és az ellenforradalom viha­rában megizmosodott szövet­kezet számos gondját, baját. Ezek közül kezdettől fogva ma is a legfőbb az égető Szegedi Üveges KTSZ tttla- anyaghiány. Ne engedje hát donképpen a „Pisták szövet­kezete", mert hogy a törzs­tagok közül legtöbben áz Ist­ván nevet kapták a kereszt­víz alatt. Hatan vannak ösz­szesen, és hetediknek —> hogy a teljes „gonosz-lét­szám" meglegyen — engem fogadtak maguk közé. mint meghívott vendéget (színla­pokon lásd: m. v. rövidítés­sel). Na már most, arra való te­kintettel, hogy az alkotmány ünnepe a történelmi hagyo­mányokhoz híven — első István királyunk emlékére — a magyaroknál névnapot is jelent minden Pista szá­mára, egyúttal miért ne emel­tük volna poharunkat tni is a magunk egészségére? Annál ls Inkább, mert szí­vesen csatlakoztak hozzánk a „másnevűek" is — mint például a szövetkezet egyet­len Jánosa, akarom mondani, János bácsija (tekintve, hogy már a 65. életévét tapossa, hogy jó órában mondjam, erőben, egészségben) —, szö­vetkezetük fennállásának ötödik évfordulóját jöttek össze megünnepelni, szomba­el a füle mögött a FCfSZÜV az itt elhangzott, neki cím­zett parancsolatot: „Anya­got, anyagot és anyagot!" — Szóbakerült a beszélgetés során a szövetkezet .,fiatalí­tása" is. Hatvan felé, haza­felé — tartja a közmondás. A szövetkezeti üvegesek kö­zött pedig számosan már a hatvanon is túl járnak. Gon­doskodni kelt tehát a jó szak­ember utánpótlásról. Ennek megfelelően ma öt ipari ta­nulót és három átkévzőst ok­tatnak mesteri szakismeret­re az őszülő „hatvanasok". Ilyen gondolatok foglalkoz­tatták az ötéves fennállását ünneplő Üveges KTSZ dísz­közgyűlését, majd a jubileu­mi vacsorán és utána a késő esti órákig jó hangulatban és jó reménységgel koccint­gattak a további öt esztendő sikereire, erőt, egészséget kí­vánva egymásnak a jövő fel­adatok nagy munkájához, szövetkezetük felvirágzásá­hoz. Hasonló jó kívánsággal üd­vözli Őket Krónikás Pista m.v. Szeged biztonsága érdekében sürgősen növelni kell a tiszai szivattyúházak kapacitását! ifEgy óriási mosdótál" és annak hátrányai A köztudatban von már, hogv a Stéged alatt olykor békésen folydogáló Tisza egy-egy árvi­zes esztendőben — ha a gátak fel nem fogják — halálos vesze­delmet zúdíthat a városra. Azt azonban leginkább csak szak­emberek tudják, hogy Szegedet *hátulról" is ugyanilyen Itnmoly támadás érheti — mégpedig a belvizek, a csapadékvizek miatt. Ha valakinek módja van megtekinteni a városi tanács építésügyi osztályán, az Alföld Szeged környéki szakaszáról készült, hagyléptékíl domborzati térképet, meglepő felfedezésre juthat A terep a Duna—Tisza közének vízvonalától a Tisza mélyvonaláig állandóan és erő­sen lejt. A Tisza baloldalán is, búr kisebb mértékben, hasonló­an a folyó felé lejt a felszín. Egy kissé köznapi, de nagyon szemléletes képet használva az. a "kistáj*, (hogy ezt a földrajzi fngnlmat használjuk), amelyben Szcgrd elhelyezkedik óriási mosdóiéira hasonlít. Honnan származik Szeged „második veszedelme"? E mosdótál peremét a Kele­bla—Kiskunhalas—Maisa—Csong­rád— Szentes—Makó körív ké­pezi nagyjából. A halasi dom­bok tengerfeletti magassága 150 méter köriil van, viszont a sze­gedi tanácsháza küszöbének tengerszintfeletti magassága 81 méter. A talaj a kiskunhalasi domboktól Szegedig 50—60 ki­lométeren át kilométerenként körülbelül 1 métert "esik*. A pérem Bugac—Szeged közötti részen kilométerenként körül­belül 0,5 métert, Tiszántúlon ennél kevesebbet ugyan, de ha­tározottan az óriási mosdótál feneke — Szeged, Üjszeged fe­lé lejt E mosdótálhelyzetből szár­mazik azután Szeged "második veszedelme*. Ha olyan időjárás járja, hogy télutón a föld fel­színe erősen megfagy, arra ké­sőbb 40—50 centis hóréteg gyfll össze, egy hirtelen olvadáskor a csapadék mind a mosdótál kö­zepe felé rohan. E mosdótál, Szeged szűkebb vízrajzi kistájá­nak területe 1500 négyzetkilo­méter (Szeged területe 110 négyzetkilométer), s erről a te­rületről olykor tilbbóilllíó köb­méter víz zúdul a mosdótól fe­nekére — Szegedre és környé­kére. Két-háromszáz évvel ezelőtt e víz a különböző ét-medreken, laposokon át a Tiszába folyha­tott. 1879 után elkészült Sze­ged "második védővonala« a körtöltés, s az ezt a lefolyást most már lehetetlenné teszi. A város külső települései: Pe­tőfiteleptől Haltyasig; a város­környéki szántóföldek, tanyák, sőt községek egész sorozata — Dorozsmától Dóéig — víz «lá kerülhet, s millfó és millió fo­rint értékű felszerelés, termelés pusztulhat el. Hogy mikor következik be (gy olvnn idöjárásperiédus, amikor ilyen bcK-ízveszedelem állhat elő, azt kiszámítani a mostani meteorológiai ismerete" ink birtokában, hosszú időre, évtizedekre szóló távprognózis formájában sem lehet. Példa azonban már volt rá az elmúlt évtizedekben. A nagy árvíz után, 1881 ben volt olyan esz­tendő, amikor egyré zt a Tisza, másrészt pedig a hathetes eső­zés okozta belvíztenger hullá­mai ostromolták a várost. Nagyon kedvezőtlen volt az időjárás 1940—41—42-ben is. Ekkor Szeged környékének jórcsze víz alá került. Az egyes településeken — mint Petőfitelep — száz és száz ház dőlt össze, s a várös a további károktól csak úgy menekiiHielelt meg, hogy a vizet — mint egy ter­mészetes tárolóba — a Fehértó­ba, illetve többezer holdnyi me- történt zőgazdasági művelés alátt álló földekre, főleg kisemberek tU­lojdonáhan levő szántókra, ta­nyákra vezették, milliós káro­kat okozva a vetésben. (E há­rom belvizes év Szeged kör­nyéki káraira részadat nincs. A szakemberek százezer vágta házára becsülik azt a vesztesé­get, terméskiesést, amit a bel­vizek okoztak. állami, szövetkezeti és egyé­ni tulaidon kellő védettsége biztosítva legyen. A Javaslat már elkészült A jelenlegi helyzet előálló­sáért elsősorban a múlt rend­szer a felelős. Bár hosszú év­tizedek álltak rendelkezésére, megnvugtató belvízrendezési helyzet kialakítására Szege­den és környékén — nem intézkedett. Csatornahálózat kellő hatásfokú átemelőtele­r-ek megteremtése helyett veszély esetén egyszerűen a „szomszéd". a főleg bérlemé­nyeken dolgozó kisemberek földiére tereitette a vizet. A felszabadulás óta már intézkedés (lúdvári szivattyú stb.). Ez azonbin nem elég. Még a jelenlegi gazdasági nehézségeink kö­zölt is feltétlenül biztosítani kell erre pénzügyi, felsze­relést lehetőséget. Az alsóbbfokú vízügvi szer­vek. a tanács megoldást tar­talmazó elgondolását az Or­szágos Vízügyi Igazgatóság a közelmúltban megértéssel fo­gadta. A Tisza Szeged alatti szakaszán: a Holt-Tiszánál: Újszegeden, a Marostönéi és még két-három helven létesí­VASS LÁSZLÓ: HARCOS IDOK EMLEKEI Vis&zaetntíU&zhek a Hogjj S*&tiatista Toih-adahtniál Vass László elvtárs az egyetlen élő ember Szegeden, aki részt vett a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom dicsőséges harcaiban és a moszkvai Nagy Színházban néhány alkalommal hallgatta a világtörténelem legnagyobb géniuszának, Leninnek elő­adásait. Vass elvtárs Szege­den született, most 64 éves és a Szegedi Cipőnagykereske­delmi Vállalat dolgozója. Alábbi visszaemlékezéseit az Októberi Szocialista Forra­dalom közelgő 40 éves évfor­dulója alkalmából írta a Dél­magyarország számára. 1914 augusztus ha^brbeXt nai szolgálatra a szegedi 46. gyalogezred­hez és kéthavi kiképzés után egyenesen az orosz frontra vittek. Katonai szolgála­tom a monarehista imperialista oldalon szerencsére nem tartott sbká. Már négy hét múlva betegen orosz hadifogságba estem. Előbb különféle orosz katonai kór­házakban ápoltak Moszkva és Kijev vá­rosában. majd Szibériába kerültem, Novo Nikolajévszk városába. Nyolchónapi itt­tartózkodás Után ismét európai Oroszor­szágba hoztak bennünket, és rövidesen Twer (most Kalinin) város Morozovszkája nevfi nagv szövőkombinátjában dolgoztam egészen 1917 tavaszáig, a Kerenszkij-kor­r.iányzat megalakulásáig. Akkor már érez­tük mindnyájan, fogolytársaimmal együtt, a nagy változások előszelét, hiszen az or­szágban mindenütt igen nagy volt az elé­gedetlenség a polgári bábkormány tevé­kenységével kapcsolatban, s n munkásság t.enin elvtársat követve, mindenütt meg­kezdte szervezkedését a szovjetek megala­kítására. Velünk a gyárban igen rosszul bántak. A korábban élvezett kedvezmé­nyeket megvonták és közönséges rabok­ként bántak velünk: még a városba sem volt szabad kimennünk. Pedig éreztük, hogv egyre jobban erő­södik az igazi forradalom szele és ebben j, feszültségben majdnem mindenki az el­következő történelmi események jegyé­ben élt: örömünk, ahogy figyelemmel kí­sértük az eseményeket, napról napra nö­vekedett, midőn a szovjetek erősödlek. Es nyugodtan elmondhatjuk azt is, hngv örö­münk egyik oda. forrása volt a kívülről beszivárgó htrek áradata nz orosz, nép lel­kes hangulatáról és eltökélt szándékáról hogy ebben a nagy felszabadító, világol átformáld harcban Lenin elvlárs mellé állhat. Természetesen most is akadtak kis­hitűek, akiknek soraiból a jóhilzemflcket és becsületeseket időben sikerült meg­győznünk. míg a férgesével, a javíthatat­lanokkal nem törődtünk. Tudtuk azt, hogv elsöpri őket a történelem vihara. Bár nagyon elzárlak akkor bennünket a külvi­lágtól, a forradalom győzelmében vetett hitünk napról, napra erősödött. Ezért elhatároztam, hogy Moszkvába megyek és ez sikerüli is. Hosszú ideig egy nagy kaszárnyában, mint kapueliga­zltó dolgozlam. Itt érlelődött iX" hogv fegyverrel is támogassam a dicsősé­ges szocialista forradalmat. Ezért 1918 tavaszán, amikor már a bolsevik kormány kezében volt a hatalom, egy fogolytársam­mal együtt —, hogv- valóra váltsuk elha­tározásunkat — felkerestük a Dresden­szállodában (itt volt a magvar kommu­nista csoport helyisége) Kun Béta és Sza­muely Tibor elvtársakat és kértük őket, hogy osszannk be minket a megalakult vörös zászlóaljak egyikébe. Kun Béla elvtárs megkérdezte tőlünk, alaposan meggondöltuk-e ezt a lépésünket, inert aki egyszer elszánta magát a forra­dalom támogatására, az többé semmi kö­rülmények között meg nem inoghat és meg nem alkudhat. Amikor határozott igennel feleltünk a kérdésére és szilárd ellökéllségünknek ta­nújelét adtuk, Sznmuely Tibor elvtárs engem összekötö-flitári küldetéssel bízott meg. Ebben a minőségben heteken át vit­tem az agitációs, mozgósító bolsevik saj­tótermékeket a magyar hadifogoly tábo­rokba. Különösen emlékezetes marnd szá­momra voronyezsi küldetésem. Ebben az időszakban a moszkvai Nagyszínházban sorozatosan tartott politikai, szervező és felvilágosító szemináriumi előadásain is részt vettem, amelyen néhány alkalommal I-enin elvtárs személyesen is megjelent és lelkesítő beszédeket intézett a hallgató­sághoz. En akkor oroszul már elég jól tudtam, abban a nagy élményben volt te­hát részem, hogv Lenin elvtársnak, az. emberiség történelmének egyik legkiemel­kedőbb alakjának orosz, nyelven mondott beszédét is megérthettem. Rövid betek múltán felvetlek az. I. Nemzetközi ezredbe. Ekkor érkezett el annak az ideje, hogv fegyveresen is hai­Co'ink nz ellenforradalmatok elten. 1918 júniusában 'tk: egyik döntő szakaszálian, hogy a forra­dalmi katonai bizottság parancsot adott a Vörös C.árdánnk a belvárosi Nvikitszki­knpuig való előretörésre. Ez az áttörés si­került is, és ennek következtében a Vörös Gárda egységei egyesülhettek a jelzett ka­punál. Az eszerek elkeseredett védekezése ellenére a telefonközpontot visszafoglaltuk. Később a Szpász.kij-kaszárnyából (ahol állomásoztunk) egyenesen az Urai-frontra kerültem. Itt pár hónapon ál fegyveres frontszolgáletot teljesítettem a Perm (most Molotov) várostól Jekaterinburg városáig terjedő frontszakaszon, Itt a Kolcsák vezénylete alatt álló el­lenfurradaltni bandák ellen több ütközet­ben is rését vettem. Élénken emlékszem még arra a nehéz, időszakra, amikor egy kis faluba érkeztünk századunkkal. A fabt lakossága főleg kulákokból állott, s kérdésünkre, hogy voltak-e Itt ellentorra­dalmárok, tagadólag válaszollak. Fáradlak voltunk, s pihenni tértünk. Mindenesetre megtettük az, elővigyáza­tossági. biztonsági intézkedéseket. Erre azért volt nagy szükség, mert mint ké­sőbb kiderült, a kulák lakosság félreve­zetett bennünket és kezére játszott az ol­lenforradaltni bandáknak. Csak ébersé­günknek köszönhettük, hogy nagyobb veszteség hélkül kitörhettünk az. ellensé­ges gyűrűből, elérve a legközelebbi la­kott helységet. Útközben láttuk, milyen rémtetteket vittek végbe a Kolcsák-ban­diták. Nem ismertek kíméletet az elfogot­takkal szemben. Szátnos bnlsevik ' harcost, miután levágták fülét, orrát és kiszúrták a szemét, az átmenti fákra akasztották fel. A mi századunk azutáh, amikor har­cokban visszaverte az cllnnség kegyetlen­kedő bandáit, az első faluba érve, jogos megtorlással élt mindazokkal szemben, akik félrevezetve bennünket, a fehérek kezére akartak játszani. Ezután századunkat Moszkvába vezé­nyelték vissza, ahonnan rövid idő múlva a doni frontra vonultunk. Itt Balasov várostól az Urjopin nevű kozák telepü­lésig terjedő szakaszon teljesítettünk kü­lönleges megbízatással fegyveres szolgá­latot. Ebben az időben vettem hfrét a ma­gyar proletárdiktatúra kikiáltásának. Erre a hírre többedmagammal Moszkvába utaztunk, hogy a haznküldetésilnket kér­jük, mert itthon akartuk erősíteni a niun­kashatalimat. Le is szereltek bennünket azzal a megbízatással, hogy hozzunk ha­za, akár kenyérbe sütve is, vörös csillago­kat, az úgynevezett sapka-rózsákból. Ezt meg is tettük. Budapestre érkezésünk nyomban jelentkeztünk Kun Béla elvtárs­nál, aki ebben az időben a Hungária­szállóban lakott. A jelentkezés után visz­szakerültem szülővárosomba, Szegedre. Itt vettem részt a Tanácsköztársaság har­caiban ... Büszke öntudattal és boldogsággal idé­zem föl állandóan azokat az éveket, ame­lyeket a Vörös Gárdában, majd a nemzet­közi ezredben a szépséges orosz földön tölthettem. Eletemnek ezek az évei adnak értelmet, hiszen nemcsak tanúja lehettem a történelem legnagyobb, felszabadító forradalma első napjainak, hanem azok közé tartozom, akik fegyverrel is harcol­tak az új társadalmi és gazdasági rend megszilárdításának nem könnyű, de annál dicsőségesebb szakaszában* Miijen mély a „mosdótál"feneke? Hogy milyen alacsony Sze- tendő úi átemelőtelepekre. az ahhoz kancsolódó nvíltszel­vényfl csatornahálózatra mintegy 20 millió forint álla­mi beruházást iavasolt. A befektetett összeg meg is térül! Ez az összeg telies megol­ged fekvése, érdemes még néhány jellemző adattal ér­zékeltetni. Szolnok lakóterü­letének magassága a Tisza eddig tapasztalt árvízszintjé­nél mintegy fél méterrel ala­csonyabb. Szegednél a Tisza vízállása 1879. március 5-én a 0 pont felett 8.06 méter. 1881. április 15-én pedig 8 46 dást nem biztosít, de elégsé­S> > Ilpe rí l r> n/> .1 ,-> i f'Alsls •frtlnrlrt-br-.l-*.*. méter volt. A Széchenyi tér egyik része viszont, ahol az Állami Áruház van) a Tisza vízállásának 0 pontjánál csak 7.5 méterrel magasabb. A Hunyadi tér helyzete még rosszabb: csak 5 méterrel ma­gasabb. azaz a Tiszán Szeged­nél eddig tapasztalt egyik leg­magasabb vízállásnál majd 3.5 méterrel alacsonyabb. Szegednek tehát nemcsak a Tisza felől, de a mögöttes ges a legégetőbb feladatokra, a kellő biztonság megterem­tésére. Az új. vagv felerősí­tett szivattyúházak azután alapul szolgálhatnak to­vábbi. némileg belső erővel is megoldható részmegoldá­sokra. olyanokra, amelyek vagy eddig is égető kérdése­ket rendeznek, vagvpedig to­vábbi fejlődést mozdítanak elő. E lehetőségek tárgyalá­sa nem fér e cikk keretébe. területei felől is állandóan vé- mee i—n n n. ..u, Ke)l említeni: dékeznle kell Egyik védőesz­köze a körtöltés. Ez azonban csak a belterületet mentesíti.' A külső, de településileg, gaz­daságilag is ugyancsak na­gyon fontos részei pedig más­Allami és helyi segítséggel megoldható például Móravá­ros telies víztelenítése; a vá­ros túlterhelt csatornaháló­zatát részben tehermentesíteni lehet: a város III. kerületé­képp: az évente ismétlődő, kl- V^gv Öjszégeden™^ sebb és periodusosan vissza- _ a nr(lt csatornahálózat térő, nagyobb belvtzeinek, felhasználásával aszályos csapadékainak egy csatorna- idfibon a Tis7aból való víz_ rendszeren át történő állandó szivattyúzással — belterjes, levezetesevel illetve a víz- öntözéses mezőgazdasági kul­f ,a, yal° átemeIe" túra alakulhat ki stb. sével kell védekeznie. Az országos Tervhivatal A jelenlegi belvízlevezető már a hároméves terv elő­esatornahálózatból fmelv iránvzatán dolgozik Szened részben a Vízügvi Igazgató- lakosságának elsőrendű érde­séé. részben a tanács ..érde- ke, hogy a vízrendezés meg­kéltségé") több szivattyú nyugtató megoldásának el­emeli át a vizet, ha szüksé- kezdésére a minimális 18— ges. Ilven átemelő teieoek a 20 millfó forint hitel a hd­lúdvári. algvöi. vesszősi stb. roméves tervbe „beépittes­szivattvúházak. melvek gépei sék". Annál is inkább, mert összesen 12 köbméter vizet a szegedi vízrendezési helv­emelhetnek át percenként, zet megoldása nemcsak loln­bz pedig a tapasztalatok pülésbiztonsági szempontból szerint kevés. indokolt, szükséges, hanem Szakemberek számításai — ahogv a mezőgazdasági iaZW ,leflalább, Száz száza- vízügvi stb. szakemberek eev oi SSJfe uLra6*? 1 } enL' leeutóbbi ankéton olmondot­g% szivattyútelepek kapacitá- ták akár közvetve vaw sáf. vagv ilven kabacitást ie- közvetlenül az ilv célokra lentő újakat létesíteni, hogv befektetett összeg az áVnva Szeged településbiztonsága; a számára már belátható idó­város és körnvékén lévő szákon belül — meg is térül. minden élő és holt vagyort. Németh Laios — „Jeges", de gyors intézkedés — a kismamák érdekéhen mJeegíf?J lmunkban tol- örömmel tolmácsoljuk ez­macsoltuk a k sgyermekes úttal már az édesanyák kö­edesanyák kérését a Jéggyár- szünetét a gyors intózkedé­mTric mo- H? ,* vp7,etI,Sége sért a ^gyáriaknak. Legfel­máris intézkedett. Telefonon jebb annyit fűzünk hozzá, íí lZerkc?f"ségJ?- hoRy a felesleges bürokrácia edesanyak> elkerülése érdekében bizto­akiknek körzeti orvos igazol- san elegendő lesz, ha a ma­ja, hogy két éven aluli gyer­mekük van, munkanapokon délelőtt 6-tól 12 óráig, dél­után fél 2-től fél 4-ig, ünnep­napokon pedig — így augusz tus 20-én is — délelőtt 6 és 10 megkapják a szükséges ház­tartási jeget a Bocskai utcai Jéggyárban, mák a személyi igazolvá­nyukkal igazolják két éven aluli kisgyermeküket. A sze­mélyi igazolványban ugya­. , , .., nis erre külön rovat van, ora kozott soronkfvul , anlúlf a amciynci; teljesen elegendő­nek kell lennie az igazolás céljaira.

Next

/
Oldalképek
Tartalom