Délmagyarország, 1957. július (13. évfolyam, 152-177. szám)

1957-07-20 / 168. szám

6 Szombat, 1957. július 29. ' Onzágszeite meg kell kezdeni az aranka irtását A földművelésügyi mi­niszter utasítást adott ki az aranka irtására. Az utasítás bevezetőben megállapítja, hogy az aranka irtását törvényerejű rendelet teszi kötelezővé, ennek elle­nére az utóbbi években az ország egész területén az aranka-fertőzöttség herefé­lékben, elsősorban a lucerna és a vöröshere kulturákban, ae más növényekben is olyan nagymérvű, hogy komolyan veszélyezteti értékes apró­magtermesztésünket. Az arankafertőzés nagyarányú elterjedésének főoka, hogy a termelők földterületeiken évr>\l évre elhanyagolják az arankairtást és nagyrészben tisztítatlan, arankás maggal vetnek. A miniszteri utasítás elren­deli, hogy az állami gazdaságok, a termelőszövetkezetek és a» egyénileg termelők veté­seikben az aranka-fertö­zöttségct haladéktalanul vizsgálják meg, s záros ha­táridőn belül az irtást vé­gezzek el. Az utasítás felhívja azokat a szerveket is, akikhez utak, vasutak, csatornák, árokpar­tok, árvédelmi töltések stb. tartoznak, hogy az arankaír­tást szintén végeztessék el, mivel a már eléggé elterjedt parazitanövényt csakis kö­zös erőfeszítéssel lehet kiir­tani. Továbbiakban az utasítás az arankaírtás különböző módszereiről ad tájékozta­tást.. Az utasítás felhívja a me­zőgazdasági szakigazgatási szerveket és a mezőgazdasági magtermeltető és ellátó vál­lalat helyi szerveit, hassanak oda, hogy a ter­melőszövetkezetek és az egyéni termelök lucerna és vörösheremag termésü­ket szerződés útján adják át a központi készletbe, ahonnan saját szükségletük­re elegendő fémzárolt, tiszta vetőmag-visszatérítést kap­hatnak. Végezetül az utasítás az nrankairtásra vonatkozó tör­vényerejű rendeletet elmu­lasztókkal szembeni bünteté­sekre hívja fel a termelők fi­gyelmét. Ez a pénzbüntetése­ken kívül egy évig terjedhe­tő elzárás is lehet. — A jó barackpálinkát sokan szeretik. A baracklermés hiányá­ban évekig nem főzhettek a szeszfőzdék, most azonban annál többet, mert a bő termésből mindenre jut. A több vágonos napi exporton kívül naponta 5 —6 vagonnal knp a MEZÖÉK-től a Konzervgyár és 1—2 vagonnal a S'zőregi Szeszfőzde, Szentesi lottó-nyertes A 19. lottó-fogadási héten Csendes Jánosné Szentes, Törzs Kálmán u. 1 sz. alatti lakos L. A. 323 829. sz. háromliasábos lottó-szelvényén 4 találatot ért el és nyert 41 775 forintot. A nyilvános nyeremény kifizetés jítlius 25-én déli 12 órakor lesz a szentesi Totó-Lottó kirendelt­ség helyiségében. Csendes Jánosné háztartásbeli foglalkozású. Fcrje nagyon elle­nezte, hogy minden héten vesz egy háromhasábos lottó-szel­vényt, felesleges pénzpazarlás­nak tartotta, mondván: úgy sem nyer. Most is titokban vette a szerencsés szelvényt, férje tud­ta nélkül. Remélhetőleg azon­ban férje most kiengesztelődik, mert az »elpazarolt* pénz sok­szorosan visszatérült. LAKASATADASSAL IF.LHAZRÉSZ EL­ADÓ. Petőfi Sándor sugárút 50. Érdek­iődnl: pásztor u. 20. Egyedülálló magán­hoz (víz, villany) la­kásátadással sürgő­sen eladó. Bihari u. 44. Két db süldő, 10 hó­napos eladó. Hattyú utca 53. Dongó motorkerék­párok sebesség ['oko­zásának speciális be­állítása. Csepel mo­torkerékpárok hen­gercsiszolása, elekt­romos ívhegesztós, mindennemű gépek szakszerű javítása Fekete motorüzem­ben, Liget utca 22. Telefon: 48-06. (Pos­tás Iíultúrotthonnal szemben). Szép kertes házban 1 szoba, konyhás, — spelzos lakásomat hasonló szegediért elcserélném. Kiskun­halas, Szász Károly u. 17. Vass. 7336 Magános Idősebb nő­vel otthonom meg­osztanám. Vasas­szentpéter u. 8/b. 7367 Belvárost vagy ÚJ* szegedi lakásért el­tartást vagy életjá­radékot adnék meg­egyezéssel. Címet: Gyovai tanár. Csong­rád, Hunyadi tér 5. 7244 Összegyűjtött ház­tartási zsiradékjából elsőrendű mosószap­pant főz NÍVÓ KTSZ szappanfőző részle­ge, Szeged. Csuka u. 8. szám. X7005 Gép- és Gyorsíró Is­kolában (Sztálin sé­tány 14.) a beiratko­zások megkezdőd­tek. x Eladó egy Ikerház 800 n-öl gyümölcsös­kerttel. Kertészke­déshez nagyon al­kalmas. Újszeged, Fürj u. 84. Déryné u. 42. szá­mú új kétszobás ház sürgősen eladó. Eladó régi Csepel, olcsón. Szentmlhály­telek, Máv. őrház 103. Forgács. 100-as Csepel motor­kerékpár eladó. — Megtekinthető To­polya sor 7. Szomba­ton. vasárnap 11-ig. 11-től II. Kórházban. Sarnyal. 7400 Hálózati táskarádió, Dongó kerékpármo­tor eladó. "Rákóczi u. 16. 7372 Eladő 2 db 2 ajtós ruhásszekrény. és házi szalonna. Új­szeged, Közép fasor 30. 7375 Eladó 3 szobás ma­gánház, körúton be­lül. lakáscserével. — Nyíl u. 7. szám. 7039 Jő állapotban levő Szaksz-motor eladó. Petőfltelep XIV. u. 1043. 7413 Ház eladó. Nemes­takács utca 36. sz. lakáscserével. 7412 Egy hold elsőrendű örökföld Nagy-Bak­tóban eladó. Érd algyői tanyai iskolá­nál, Szűcs-tanya. 7411 Elcserélném magán házban levő egy szo­ba, konyha, mellék­helyiséges (víz, gáz, villany) lakásomat egy, vagy két szobás belvárosi lakásért. — Ságvári u. 14/a. Hét­köznap 9—12-ig. 7414 Háztartási zsiradékját szinszappanra BECSERÉLI Szappanfőző Szövetkezet. Szabadsajtó u. 72 (Alsóvá­rosi temftő mellett). Ugyanott nlj-lüg permete­zésre és súrolásra állandóan kapható. Rádió •yors és megbíz­ható Javítása, Néprádió átalakítás. Hívásra házhoz megyek. Április 4 útja 18. ZSEBIK PAL HIRDETMÉNY Szegedi Vágóhíd Vállalat közli, hogy hentes és mészáros ipari tanulók felvétele Július 18—Július 25-ig történik. Jelentkez­hetnek azon fiatalok, akik kedvet éreznek a szakmá­hoz és a VIII. általános Iskolai végzettséggel ren­delkeznek. . Jelentkezés: Vágőhld telep­helyén. Szeged, Alsóvárosi feketeföldek 61. DELMAGY ARORSZAG A Magyar Szocialista Munkás­párt szegedi lapja S-*rkesztl: n szerkesztő bizottság Szerkesztőség: Szeged, Sztálin sétánv 10. Telefon: 35-35 és 30-03 Éjszakai tel, fon: 35-86 és 34-38 Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál tér 3. Telefon: 31-16 és 35-00 Teriesztik n megyei postahivatal hirlaposztálya és a hírlapkézbe­sítő postahivatalok Szegedi Nyomda Vállalat Felelős vezető: Vincze György 23-75, Jegyezze fel ezt a te­lefonszámot. Ha rádiója el­romlik, pontosan, megbíz­hatóan meglaviria: HEGEDŰS villanyszerelő-mester. Parti­zán (volt Vitéz) u. 1. x Köszönetnyilvánítás Mindazon ' rokonok, Jóbará­tok. Ismerősök, a XI. Autó­javító Vállalat vezetőségé­nek. dolgozóinak, akik sze­retett férjem MAGYAR JÓZSEF temetésén részt vettek, virág­adományaikkal fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás kö­szönetet. özv. Magyar Józsefné és családja Elcserélném nagybu­dapesti 2 szoba, konyhás lakásomat hasonló szegedire. — ..Nyár" Jeligére, le­velet kiadóba. 7409 Kettő darab 180 kg hízott sertés eladó. Pásztor u. 16. 7408 Hona u. 3. számú ház harmadrésze be­költözhető lakással sürgősen eladó. Ró­kusi Tornacsarnok, Ludányiné. 7406 Egy szobát cserélnék ráfizetéssel szoba­konyha. spelzos la­kásért. Érdeklődni: 4-től. Földvári u. 6. szám. 7405 Gyümölcsös bér­beadandó: boroshor­dó. kisebb szőlőprés eladó. Kossuth La­jos sgt. 83. Kovács. 7396 Elcserélném Vasas­szentpéter u. 18'a. házam egy újszege­di hasonlóért. Érdek­lődni vasárnap egész nap. 7402 Egy hím farkasku­tya eladő. Szeged, Szent Antal u. 8. sz. 7393 Gyermekszerető fő­ző mindenest keres orvosházaspár Pest környéki községbe. Jelentkezés Beloian­nisz tér 5. gondnok­nál. 7397 Wanderer Szaksz 98 kbc. jó állapotban levő, eladó. Algyő, Felszabadulás út 61. sz. műszerésznél. 7399 50 m drótkerítés el­adő. Tolbuehln sgt. 79. Szűcs. 7388 Magánház lakását­adással eladó. Uj-Pe­tőfitelep 52. u. 1235. szám. Méheket vennék, 10 családig, csak felül­kezelős kaptárban. Fodortelep, Rozsnyói u. 10/b. 7453 Törzskönyvezett szülőktől származott farkaskölykök el­adók. Apjuk rend­őrkutya. József At­tila krt. 79.. em. 4. ajtó. 7-143 Eladó egy hold főid Nagyfeketén. Erd. Alsónyomás sor 72. 7424 Világos keményft.­szekrény eladó. Hul­lám u. 8., I. em. 7. 7423 Belvárosban 2 szoba, konyha, kamra és nagy üzlethelyiség­ből álló lakásomat elcserélném 1 szoba, konyhára. ..Sürgős" Jeligére kiadóba. 7S83 Eladó ágybetét, rá­dióasztal. székek, — használt ruhanemű­ek és cipők. Vadász uj 4/a. alagsor. X7379 Jégszekrény, kétaj­tós, szivattyús kút. kendertömlő, 35 mm­es. eladó. Farkas, Párizsi krt. 33/a. 7366 Megismerkednék há­zasság céljából ko­moly. független Ipa­ros férfivel, 48-ig. — í.Lelki szerénység" jeligére Takaréktár u. Hirdetőbe. Küíönbejáratú búto­rozott szobát keres Belvárosban. ..Iro­dai dolgozó nő" jeli­gére Hirdetőbe. Modern hálő és kombináltszekrény sürgősen eladó. Érd. vasárnap is. Pille u. 34. szám. Elcserélném budai belvárosi. központi fűtéses főbérleti egy­szoba, fürdőszobás garzonlakásom sze­gcdi hasonlóért. — Aiánlatokat ..Budai" jeligére a Hirdetőbe. Háromszobás, össz­komfortos emeleti lakásom elcserélném kétszobás, összkom­fortosra. ..T. emeleti" jeligére Hirdetőbe. Eladó 3 hold föld ürge-dülöben. Ér­deklődni lehet Bak­tói kiskertek. Alkot­mány u. 2. szám. 7421 Fladó kis magánház azonnali átadással. Teréz u. 9. szám. 7418 Egy 7 éves fejőste­hén eladó. Szeged, Petőfltelep, 48. utca, 1256. szám. 7417 Eladó méhcsaládok N. B. kaptárban, — ballonos férfikerék­pár. tábori ágy. — Kiss Ernő u. 5.. I. "II. 1. 7419 Versenykerékpár, príma állapotban el­adó. Megtekinthető köznapokon 5-lg, — Kölcsey u. 3. pa­pucsüzlet. 7437 Jó állapotban búto­rok, ágyak, szt rény, dívány, kony­haszekrény eladó. — Üstökös u. 13. 7438 Uj motorcsónak, 175 cm3-es farmotorral eladó. Érdeklődni Szent István tér 4. Kováét'-űhely. 7454 Kétszeres ház lakás­cserével eladó. Gál u. 10.':;. Megtekint­hető 4—7-ig. Vasár­nap délig. Szeles. • 7452 Festett kombinrtlt­r-ci.-rény, asztal és 4 szék eladó. Rákóczi o. 7. szám. 7450 Használt. festett kombinált szobabú­tor, 11 db-ból álló és piros kókusz futó­szőnyeg 5.00x1,30 mt. eladó. József Attila krt. 46. in. em. 15. ajtó. 7447 Szabóüzlet berende­zés eladő. Érd. 38-59 telefon, délelőtt, — Oyárfásné. 7443 Elcserélném egy szo­bás, főbérleti laká­som egy szoba, kom­fortosért költségtérí­téssel Érd. 38-59 te­lefon. Gyárfásné. 7444 Háromgyermekes or­vosházaspár bent­lakó mindenest ke­res Bokor u. 10/c. X7442 Rövid női mőkus­bunda eladó. Szent György u. 20. sz. 7441 Eladó magánház. — azonnal beköltözhe­tő. Gál u. 16. szám. 7440 Egy 3 kerekű, kézzel hajtható betegkocsi, egy jó világvevő rá­dió eladó. Erd. Gyer­mekklinikán. por­tásnál. 7432 Fladó azonnali la­kásátadással Molnár utca 31. számú ház. 7433 Bútorozott szoba 2 férfinek kiadó. El­adók párnák, inga­óra, tükör, szőnye­gek. r.yári takaró, Somogyi Bála u. 7., I. em. 5., jobbra. 7440 Eladó festett háló­szobabútor, ágyak, matraccal, 6 db pár­názott szék. 1 db asztal. Érd. vasár­nap de. Feltámadás utca 25. fldsz. Üres vagy bútorozott szobát keres magá­nos dolgozó nő. Cí­meket: Tó u. 4,b„ Bakó. Elcserélném szoba, konyhás magánháza­mat, kétszobás ma­gánházban levő la­kásért. Nemestakács u. 38. Keresek házat né­mi készpénzzel, — öröklakással és élet­járadékkal. „Ház" jeligére Takaréktár u. Hirdetőbe. Eladó Újszegeden 260 n-öl házhely termő­rákkal. Erd.: Szivár­vány u. 2. Párevezős csónak 1500 Ft eladó. Érdek­ló'dni: József Attila krt. 37. fldsz. I. Petőfitelep VIII. u. 4(i8. szám alatt levő ház szabadkézből el­adó. Viz, villany bent. Ugyanott 1 hold föld. Érettségizett fiatal­ember elhelyezked­ne alapfokú jogosít­vánnyal gépkocsive­zetőnek, vagy saját motorral bármilyen kiküldetési munkára vagy adminisztrációs munkára. Ajánlato­kat „Motoros" jeli­gére Takaréktár u. Hirdetőbe. Magánház eladó, — esetleg fele kert. Pe­tőfi telep 13. u. 809. Eladó beköltözhető magánház Petőfitele­pen. Erd.: Róna u. Tanárnő bútorozott szobát keres nagy­állomás környékén, szerény, jólelkű csa­ládnál. Cím: Kun Lenke tanárnő, Bé­késcsaba. V„ Wag­ner u. 23. Fgy kis magánház eladő lakáscserével. Újszeged, Rózsa Fe­renc sgt. 113. Eladő 1 db 200x300­as üvegfal, 1 db lOOx 150-es ablak. 1 db konyhaszekrény. Le­nin krt. 63. Szabó. 2 db 4 kerekű lapos kézikocsi, egy 5 kg-os szekrényes mérleg eladó. Megtekinthető de. Marx téri pia­con. Wagnerné. Eladó egy új hordár­kocsi és egy zomán­cozott tűzhely. Ui­szeged, Csanádi1 u. 6. Kétszobás, összkom­fortos házat vennék hav< 1500 Ft részlet­fizetésre. ..Beköltöz­hetően" jeligére Ta­karéktár u. Hirdető­be^ Eladó tölgyfapalló, száraz. Zárda u. 13., fldsz. 1. Alig használt 2 db ruhaszekrény, 1 to­alettszekrény intar­ziás kivitelben és egy bouele nagyszőnyeg eladó. Pulcz u. 21. Központi fekvésű 2 szoba, kis konyhás, spelzos. csak előszo­ba, közös lakásomat elcserélném hasonló vagy nagyobb für­dőszobásért, meg­egyezéssel. Víz, vil­lany. gáz bent van. Petőfi Sándor sgti 10.. I. em. Kétszobás, összkom­fortos lakásomat el­cserélném egyszobás belvárosi összkom­fortossal. Vadász u. 8., I. 1. Adminisztratív mun­kakörben nagy gya­korlattal rendelkező nő elhelyezkedne bármilyen adminisz­tratív munkában, — esetleg kisegíteni is. :,Szorgalmas" jeligé­re a kiadóba. 7455 Elcserélném belváro­si. udvart szoba, konyha. speiz, víz bent lakásomat ha­sonló nagyobbért a város külső részén is. költségmegtérítés­scl. Aradi vértanúk tere 3. szám. Priskin. 74:49 Hozott anyagból hor­golok kesztyűt, min­tását. Kötök minden­félét. Hernyós u. 6. 7436 Újszegeden, KÍllay fasor 18. számú ház eladó. 7435 Belvá-osban föld­szintes ház kevés pénzbefektetéssel ol­csóért eladó, részlet­re is. Táncsics Mi­hály u. 3/a. II. 7434 Telek eladó. 90 n-öl, élelmiszerboltnak, — dohányboltnak al­kalmas, Paprikafel­dolgozó Vállalat mellett. Érd. Tátra­"•r 5. sz. 7420 Tlz kat. hold szántó tanyával eladó. Ti­szasziget. tanya 331. szám. Érd. ökrös Já­nosa X7422 Lebontásra alkalmas melléképület eladó, 6x6 méteres. Érdek­lődni délután, Kis­MluclV u. 39. 7456 Eladő 36 méter. l'/j méter magas kerítés­drót és 3 db 2'/- m kerítésoszlop. Tol­buehln sgt. 30., ház­felüf'elő. 7476 Kétlángú gáztűzhely eladó. Auer-fotó, So­mogyi Béla u. 19. 7420 Újszegeden i5ll n-öl gyümölcsös eladó. Szalay. Beloiannisz tér 3. (Dóm tér). 7427 Orion-radló. 3+1, el­adó. Újszeged, Te­mesvári krt. 34. Tóth. 7429 Ház eladó, vagy ró­kusiért elcserélhető. Kétszoba, konyha, előszoba, kamra, is­tálló, csukott szin, 656 n-öl öntözéses kertészet. Érd. du. 5-től, Szeged, Dorozs­mai út 78—80. Beköltözhető kettes családi ház felerész­ben, vagy egészben eladó. Erd. Guten­berg u. 6. Szécsl. Igényesnek Ikarus mélykocsi eladó. •Széchenyi tér 7.. 11. 21; Egy jó kisíias tehén eladó. Oncsatelep 9. szám. Közműves utcánál magánháznak ház­helyet keresünk. — ..Jó hely" jeligére a Hirdetőbe. Kis családi ház be­költözéssel eladó. — Petőfitelep ív. u. 171. szám alatt. Társaság hiányában ezúton keresi két 30 eves leány, házasság céljából korban hoz­záillő férfiak isme­retségét. Egyik sző­ke. másik barna. — ..Nem vagvunk szé­pek" jeligére a Hir­detőbe. Diófa ebédlő nagyon szép. ugyanott szö­vőszék eladó. Vásár­helyi sgt. 4. Pappné. Príma Pannónia mo­torkerékpár eladó. Érd. vasárnap egész nap. ArVlz u. 4. Egy szobát elcserél­nék hasonlóért. Tűz­hely. príma, eladó. Tápéi utca 22. Pénzügyi csoportve­zető, 20 éves gya­korlattal biró keres­kedő elhelyezkedne bármilyen munka­körben. azonnalra, helyben vagy vidék­re. ..Megbízható munkaerő" jeligére T>i.„--zktár u. Hir­detőbe. Szürke öltöny ma­gas, erősebb termet­re eladó. Kossuth Lajos sgt. 62. em. 2. ajtó. Beköltözhető magán­ház eladó. Viz, vil­lany bent van. Pe­tőfitelep V. u. 185. Háromajtós üvege­zett szekrény, gver­mekágy eladó. Szen­de Béla u. 12. 7403 Beköltözhető családi ház eladó. Esetleg fele ls. Kiskárpáti U. 12. Beköltözhető két­szobás magánház el­adó mellékhelyisé­gekkel. Gazdálkodó­nak ls alkalmas. Pe­tőfitelep, 56-os utca 1314. Erd. Gogol (Pol"ár) u. 3. Ábra­hám. 7416 IrarI tanulókat szer­ződtet a Szegedi Sü­tőipari Vállalat. Je­lentkezés 22-ig a Vár u. 7. sz. alatti köz­ponti Irodában. x MÉSZ kapható Teréz 11. 2. sz. alatt, 7—11 óráig. x Bőrkabátját most festesse, alakíttassa Csordás tfirruhak,.­szltőnél. Szent Mik­lós u. 7. Felsőváros. x Vetőmagtisztitási m-nkára 18 éven felüli dolgozókat fel­vesz a Közraktár. Je­lentkezés Tisza-pá­lyaudvari telepen, x AZ É. M. Csongrád­megyei Állami Épí­tőipari Vállalat ke­res azonnali belé­pésre villanyszerelő, víz-, fűtésszerelő, parkettás, burkoló szakmunkásokat és segédmunkásokat. — jelentkezni a válla­lat központjában. Szeged, Bocskai u. 10—12. sz. x Eladók kis boros­hordók. kétrészes padláslépcső, 72x92 ablakok. Teleki u. 1. 7493 Romház lebontásra olcsón eladó, Alföl­di u. 57. sz. 7495 Eladó középtermetre egy világos és egy modern fekete férfi­öltöny, esküvőre is alkalmas és tizenöt köves férfi karóra. Dáni u. 6. (Tolbuehln sgt. elején). 7496 Eladó szép kombi­náltszekrény és kis­méretű konyhabú­tor: műszerésznek vagy lakatosnak va­ló nagyméretű mun­kapad. Dáni u. 6. (Tolbuehln sgt. ele­lén). 7497 Akvárium, 55 literes, eladó. Üstökös u. 6. 7498 Kertet vennék Bak­tőban, Tariánban, villamoshoz közel. — „Jól termő" Jeligére kiadóba. 7499 Nyúl-ketrec (4 fak­kos) eladó. Imre u. 2/c. Búza-vendéglő mellett. 7500 Belvárosi beköltöz­hető 2 szobás kom­fortos házrész, (gáz, víz bent). 300 hazai cserép eladó. Érd. 2—6-ig. Révai u. 5. Gycnes. 7501 Kicserélném szép, napos szoba, kony­ha, éléskamra, fás­kamrás lakásom ha­sonlóra. Hullám u. 8„ II. em. 17-es ajtó. 1 éves koca. 6 vá­lasztási és egy 10 hó­napos süldő eladó. Vajda u. 18. .7469 Príma pólyázóasZtal eladó. Török u. 8/a. I. em. J471 Príma párevezős csó­nak eladó. Béke úszőház. 7470 Eladó 150 kg javított disznó, üvegvitrin, könyvszekrénynek is megfelel, kis tálaló, nagy tálaló. Felsőti­szapart 28/a. 7476 Küíönbejáratú bú­torozott szoba 1 vagy 2 férfi részére kiadó. Teréz u. 37. 7477 Egy vadonatúj álla­potban levő. jól fel­szerelt külföldi Spe­clál kerékpár, don­gó-motorral együtt eladó. Erd. délután 5-től, Gogol u. 14. 7484 Elcserélném 1 szoba, komfortos lakásomat imvanllvcn kiseb­bért. .Körúton be­lül" jeligére. 7465 Eladók négykerekű kézikocsik, női, férfl­varró«ének, gyer­mekkocsik. Marx tér 9. 7502 100—150 n-es telket keresek megvételre, közműves utcában levő előnyben. Árvíz u. 26. em. 7476 Chippendale ülőgar­nitúra olcsón eladó. Vidakovits, Szenthá­romság u. 14.. du. 5 —6. vasárnap de. 10 —12. 7491 Mérlegképes köny­velő pénzügyekben jártas elhelyezkedne. ..Gyakorlat" jeligére a kiadóba. X7461 Magánház Újszege­den eladó. Érdeklőd­ni Hattyastelep, Pan­e sóval u. 19. 7466 Eladó egy jó löcsös parasztkocsi. Újsze­ged, Bethlen u. 31. 7503 Belvárosi kétszobás, összkomfortos la­kásom elcserélném egyszobásért, szilá­gyi u. 1. fldsz. 3. 7464 Uádiószelaény, konyhaasztal, fürdő­teknő eladő. Kecs­kemétl u. 15/b. 7463 Zöld Pannónia el­adó. Béke u. 1. 2458 Répás u. 14. szumú ház lakáscserével. — ugyanott „Singéi-" süllyesztés nűi var­ró.". P és talicska el­ádó. 7467 Bontásból kikerült ajtó, ablak és vá­lyog eladó. Újszeged, Bérkert u. 72. 7472 125-ös Danuvía el­adó. Tündér u. 8. Érdeklődni egész nap. 7473 Közeli vidékre bc­téggondozót kere­tünk. fizetés termé­szetben is lehet. Ér­deklődni vasárnap 9 —10 óra között. I. sz. Közkórház portáján. 7474 Petróleumfőzők és benzinfőzők szaksze­rű javítása Rubinfal­vinál. Attila u. 5. 7504 Ház eladó lakását­adással. Cím: Füzes u. 17. Érd. egész nap. 7506 Érett trágya eladó, egy autóra való. Pál­fy ti. 67. 7505 Egy szoba, konyha, spelzos udvari' laká­som elcserélném két­szoba, üstzkomfor­1 ra. Ráfizetéssel. Lehetőleg közelben. Párizsi krt. 36/c. 7s73 Gyermekágy, vajszi­nü, kifogástalan ál­lapotban eladó. Ká­rász u. 6. Vad. 7479 Kitágult gumifixes zoknija tartós újra­gumizását vállalom. Müller Erzsi kézi­munkaüzlet. 7492 Alig használt nagy­méretű gyermek vas­ágy eladó. Lajta u. 11. 7489 Hálószobabútor és pusztamérgesl bor 25 literen felül eladó. Topolya sor 5. 7483 Gyermckgondnzőnő­nek Intelligens asz­szony ajánlkozik. — . .Gyermekszerető" jeligére a kiadóba. 7507 Egy szép nagy hjm farkaskutya eladó. — Halnal u. 1 /b. 7508 Petöfitelep 23. u. 954. sz. ház 40 000 forin­tért lakásátadással azonnal eladó. Erd. Tavasz u. 7. özv. Vé­kes Andrásné. 7516 Középkorú nő 55—60 körüli berendezett lakással rendelkező özvegy férfi élettár­sat keres. Levelet „Nyári verőfény" je­ligére kiadóba. 7517 fűszer-csemege cég­tábla. oldaltábla. — üveges szekrény rá­dió. vörösrézdrót — (antennának) eladók. Boroshordókat jó ál­lapotban levőket 50 1C0. 200 litereseket veszek. Jóslka utca 33. Becsev. 7509 Remény u. 39. szá­mú magánház eladó. Erd. Röszkei u. 16. ____ 7510 Deszkafal, kis kerti­pad eladó. Ormándi­né. Lenin krt. 97., I. emelet. Szárnyas üveges aj­tó tokkal, bádog für­dőkád kályhával. — kézlhajtásos mán­gorló eladő. Bem u. ÍZ: 7514 Eladó parasztkocsi numisfiáker. Szabad­sajtó u. 8. Erd. va­sárnap. 75u méter hosszú. 150 em magas drótháló eladó. Császár. Pil­lich Kálmán u. 35. 2rii5 Agy, garantáltan fé­regmentes. jó álla­potban. tangóharmo­nika. 24 basszussal eladó. Tápéi u. 22. . 7483 Prfma hátas bőrdí­vány olcsón eladó József Attila krt. 34 IX. em. vasárnap dél­előtt. 7484 Jó állapotban levő Pannónia motorke­rékpár eladó és egy nagyméretű gyer­mekágv. Alföldi u. 54. szám. x7486 1 szobás, összkom­fortos lakást cseré­lek, szoba-konyha gázosért. „Nagykör­úton belül" jeligére a kiadóba. 7402 Félház lakásátadás­sal eladó. Lugas u. 7481 Eladó 125-ös Danu­via moíorkerékpár. Szeged, Kisfaludv 0 2- X7430 Gyakorlott főzőnöt keresek két szeméi­hez. „Bentlakó előnyben" jeligére a kiadóba, 7473 Eladó egy salgótar­jáni tűzhely, fürdő­.szobaberendezés. asztalok, székek; 7 éves parípaló és egy magánház. Szövetke­zeti ut 26. sz. 7513 Bősendorfcr zongo­ra, rövid, acéltőkés, kórpáncélos. eladó Cserepes sor 32. 7518 Elcserélném 2 szobái", összkomfortos laká­som 2x1 szobás össz­komfortosért térítés­sel. Címet: „Au­gusztus'! jeligére a kiadóba. 74^ Egy nyüstösgéppel felszerelt szövőszék es egy nagy nyúl­ketrec eladó. Cím Hoblártbasa u, 21.­7510 Baktól gyümölcsös­kert eladó. Vlllaino*. tol pár perc. Tán­csics M. u, 3. 11. 7521 Cserébe adnék Gyu­lán egy vagy Fél­egyházán kétszobás lakást szegedi vagy újszegedi hasonlóért. „Jó lakás'! jeligéle kiadóba. 752^ 1 hold elsőrendű he­re ez évi kaszálásra eladó a gyálaréti Vas-dűlőben. Erd. Klsistók Szilveszter, röszkei gépállomás, telefon: 8 vagy lakás. Feketeszél, Turus­kocsma mellett. 7522 Fehér konyhakre­denc (nem modern) eladó, ösz u. 10. — Pásztor. 7523 Félháló, konyhaasz­tal. szék. kályha el­adó. József Attila krt. 29. II. 15. — S transz. Elcserélném egyszo­ba, konyha, előszo­bás, gázos lakásomat kétszobás. nagyobb egyszobásra térítés­sel. Móra u. 21. Sza­bó^ Príma állapotban le­vő Pannónia eladó. Takaréktár U: l/a. Házhely, Rókusi fí­en. valamint tégla: gerendák, ajtók, ab­lakok darabonként is eladók. Vásárhe­lvl sgt. 2.. Nyári. Eladó azonnal be­költözhető ház. Pe­tőfltelep VI. u. 297. Barackszedők része­sedésre több napra jelentkezhetnek. Ke­rékpárosok előny­ben. Újszeged; Ved­res u. 4. Gyümölcs tÜI táro­íására állvány eladó: Csongrádi sgt: 2/a; I. 3. Szeged, petőfltelep. V. u. 203. számú ház lrkásátadással eladó. Elcserélném Széche­nyi térhez közel egy­szoba, konyhás la­kásom kétszobásért: „Megegyezéssel" je­ligére. Takaréktár u: Hirdetőbe. Egyszoba, konyha, előszoba, speizo., — belvárosi lakásomat elcserélném hasonló egy, vagy kétszobá­sért. Érd. Hajnóczi u. 13. Juhász. R 51. BMW eladó, vagy kisebbért el­cserélhető. Műsze­rész KTSZ. Szeged, Merev u. 4. öntő- és dobozsza­bász tanulót érettsé­givel felvesz Szegedi Nyomda, Kárász u. 9. Elcserélném kertes házban levő modern egyszobás garzonla­kásomat autógelze­res fürdőszobával, kisebb kétszobásért, esetleg fürdőszoba nélküliért. Du. 5 órá­tól. Április 4 útja lh Belvárosi kétszobás, összkomfortos, föld­szinti, olcsóbérű la­kást elcserélek há­rom szoba, összkom­fortosért. Érd. Tábor u. 3., gondnokságon. (Telefon: 46-18.) x Elcserélném 2x1 szo­bás laká3om, két­szobásra. Erd. Cso­miknál. Egy fejőstehén. 6 hetes süldők és pu­lik eladók. Bajai u. 6. Kombi tállszekrény eladó. Attila u. 9. n. 6. Gcdó hátamögött kétszer egyszoba, — konyha. előszobás ház 900 n-öl gyümöl­csössel sürgősen el­adó. Érd. Hoblártba­sa u. 42. komplett hálószoba, világos, eladó. Li­llom u. 14. Zsebik. x A KOPANCSI Al'a­mi Gazdaság atka­szigeti üzomegj'sé paprikaszedésre és kapálásra munkáso­kat felvesz. Jele" ­lccznl: Beke Dezső, Ezcred, Arriüs ' úí­ta 13. sz., szombaton p, i - T t?.sc"ág-* a'kal­mas pozt'or:.-. kor­látlan mcntív:­* "*rn kapbatő a ' * ! 4(| r-n-c— '••­O * Vént s "i »•> b'tható a" 1 f). ig, X

Next

/
Oldalképek
Tartalom