Délmagyarország, 1957. május (13. évfolyam, 100-125. szám)

1957-05-25 / 120. szám

Elcserélném szolno­ki. központi fekvésű szoba (parkettás) konyha, spelzos la­kásom szegediért. Cím: Lenin utca 9.. porta. 227 Dongó motorkerék­párok sebességfok o­zasának speciális be­állítása, Csepel mo­torkerékpárok hen­Rercsiszolása, elekt­romos lvhegesztés, mindennemű gépek­szakszerű Javítása Fekete- motorüzem­ben. Liget utca 22. Telefon: 48-06. (Pos­tás Kultúrotthonnal szemben). Egy ÚJ hálószoba, egy új rádióasztal eladó. Kecskeméti u. 15/b. Kopaszné. 126 Hajnal u. 55. sz. ud­vari ház lakását­adással 40 000 Ft. — Baktóban 1200 n-öl föld kukoricával be­vetve 13 000 Ft eladó. Erd. fenti elmen. Darálóinalom meg­nyílt Cserzy M. u. 25. alatt, volt Mogyo­rosi-féle házban, úgy szemes, mtnt szálas takarmányt dará­lunk. 142 Gyakorlott műsze­részsegédet felve­szek állandó mun­kára. Szántó műsze­rész, Kiss M. u. 2. Sziksót bármilyen mennyiségben felvá­sárolok. a szállítás­ról gondoskodom. — Értesítést várok. — Cegléd. Liliom u. 4. 14? Egy komplett háló eladó. Szeged. Tápéi sor 62. 156 Figyelem! Kútgyürű, permetezőkád. ce­mentvályú. sírke­reszt, csatornacső, kémény aj tó és egyéb beton-, mükőáru kapható. Londoni krt. 4. Petöti-lakta­nyával szemben. Bo­zsó. Ház eladó kétszobás lakásátadással. Osz u. 18. Elcserélném két szo­ba. három mellék­helylségű. központi fekvésű makói laká­somat hasonló sze­gediért. Erd. lehet Szeged, Tölgyes u. 20. 128 Eladó Külső-Csong­rádl sugárúton ker­tes ház. Érd. Veres­ács u. 45. em. 167 Eladó egy teljesen Jókaiban levő ebéd­lő és egy 3x4 m szőnyeg. Ctm: Pető­fltclep X. u. 613. 162 Szép faj anya- és apró nyulak eladók. Móra u. 10. 161 Egy hízott sertés el­adó. Hold u. 10. 153 350 cm' oldalkocsis Jáwa motorkerékpár príma állapotban el­adó. Róna u. 37/a. 152 Kereszt u. 35. sz. ház eladó. Felerész­ben ls. Répás u. 27. 147 Eternit 70x4 méter, lisztesláda. 2 részes csillár, konyhamér­leg. 150x1 üveglap 6 mm csiszolt széllel eladó. Érd. vasárnap egész nap. Veresács u. 17/b. 145 Belvárosi kétszobás, komfortos I. em. la­kásom elcserélném kétszobás, összkom­fortosért. „Különbö­zet megtérítve" Jeli­gére kiadóba. 185 Föld Puskás u. vé­génél. 685 n-öl. el-' adó. Érd. Hétvezér u. 18. 186 Kombinált szekrény, hajlított vázú nol ketekpár, előszoba­fal. agy eladó. Sze­ged. Török u. 6. mfldsz. Jobb. máso­dik altó. Megtekint­hető bármikor. 180 Eladó csipke ágyte­rítő. plüss dívány, festett gyerekágy, — sttlézsl. gázrezsó és ríltő Brüsszeli krt. 4/b. 182 ApMUiideiáseÁ Újszegeden 1 hold gyümölcsös eladó. Érd. Szalal, Beloian­nisz tér 3. 181 Száraz rőzse és tü­zelőfa eladó. Petőfi­telep XI. u. 686. 177 Férfi bőrkabát (kecs­ke), 50-es teljesen új eladó. Kazinczy u. 15. udvari épület. 176 Negyvenhat éves. — viaeken dolgozó fér­fi jó feleseget keres es 2 és fél éves kis­fiának anyát. Lakás­sal rendelkező ne ír­jon. „Falusi élet" Je­ligére Hirdetőbe. Magánház mellék­épii'ettel eladó 35 ezerért. UJpetőfitelep 52. u. 1265. •000 db tégla, hasz­-rált ajtók eladók. — Érd vasárnap 9-től Tápéi u. 56. Haz felerésze, levá­lasztható lakáscseré­ve! eladó. Molnár u. 32. Felsőváros. Sertéstartók figyelmébe! KÖZÖLJÜK a Tsz-ekkel és egyéni termelőkkel, hogy szőregi szeszfőzdénknél (Kátránygyár mellett) kifőtt cefre állandóan kapható 3.— forintos mázsánkéntl áron. Komoly tápérték van benne. Fizetés a helyszínen. Mezőék Kirendeltség Nyári tüzelésre, főzéshez, sütéshez, valamint fűrész­poros kályhák fűtéséhez kiválóan alkalmas OLCSÓ tüzelőanyag: száraz gyümSlcstnag kapható 19.40 Ft-ért a Tü­zép felsőtiszaparti telepén. Fájdalommal tudatjuk, hogy | drága Jó férj és testvér SZEC.nO JÓZSEF nyug. MAV-mozdonyfelvl-1 gyáz.ó elhúnyt. Temetése f. hó 23-én délután 3 órakor ] lesz a rókusl temetőben. Gyászoló család Felhívás! Felkérem azokat a házas­társakat. akik 1956. au­* gusztus 15. és október 15. között kötöttek házassá­got llomaszéken, a há­zasságkötés alkalmával kapott házassági anya­könyvi kivonatukat Döme­szék község anyakönywe­zctőjénél saját érdekükben haladéktalanul mutassák bc. A lakosság jobb ellátása érdekében háztartási gyorsmosást vállalunk Kelemen utcai vállalási üzletünkben is. PATYOLAT VALLALAT Közületek, sportegyesületek, ifjúsági szervezetek FIGYELEM! Mindenféle rendez­vényt vállal a VIGADÓ ÉTTEREM 26-án, vasárnap este fél 8-tól 3-lg az ÉPÍTŐK BALIH építők MŰVELŐDÉSI OTTHONÁBAN. Háztartási zsiradékját színszappanra becseréli Szappanfőző Szövetkezet. Szabadsajtó u. 72. (Alsóvá­rosi temető mellett). Figyelem ! Hogyan kaphatja meg legkönnyebben TOTÓ és LOTTÓ nyereményéi 1. A Totó-Lottó kirendelt­ségeknél vásárolt szelvé­nyeinek Igazoló és foga­dási részét — amennyi­ben nevének feltünteté­se nélkül Játszik — bé­lyegeztesse le a gyüjtő­ládába való bedobás előtt. Igy nyereményét ugyanott veheti fel! 2. A bizományosoknál (posta, dohánybolt, stb.) vásárolt szelvényeire ol­vashatóan, esetleg nyom­tatott betűkkel írja fel nevét é9 pontos elmét. Ezek nyereményeit — 5 ezer forint összegig -7 közvetlenül postán küld­jük el. Sportfogadás! és Lottó Igazgatóiig DELMAGYARORSZAG A Magyar Szocialista Munkás­párt szegedi lapja S'Tkesztl: a szerkesztő bizottság Szerkesztőség: Szeged, Sztálin sétány 10. Telefon: 35-35 és 30-03 Élszakal telefon: 35-06 és 34-38 Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál tér 3. Telefon: 31-16 és 33-00 Terjesztik a megyei postahivatal hirlaposztálya és a hírlapkézbe­sítő postahivatalok Szegedi Nvomda Vállalat Felelős vezető: Vincze György Kenderáivsvöke', valamint kenderaratási Időre gépi szerelőket keresünk felvételre Jelentkezők részletes ön­életrajzukat és kérelmüket Délrost Mezőgazda/ági Osz­tályhoz küldjék (Szeged. Béke u. 11—13). ááááááAAáááááááááAáááááááiAáá ÉRTESÍTJÜK a szegedi, va­lamint a szegedi Járási ház­tulajdonosokat, közületeket, vállalatokat. Intézményeket, hogy a Csongrádmegyei Ké­ményseprő Vállalat szegedi és Szeged Járási részlegét 1957. évi április hó 1-vel a Szegedi Ingatlankezelő vál­lalat vette át. A befizetése­ket. átutalásokat a Szegedi Ingatlankezelő Vállalat Be­ruházást Banknál vezetett MBB-BG kéményseprés elnevezésű egyszámlájára kell befizetni. Kérjük, hogy Jövőben megrendeléseikkel, stb. a Szegedi Inge"-"ke­zelő Vállalat kéményseprő részlegéhez (Szeged. Szé­chenyi tér 8„ telefon 42-73.) forduljanak. YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYTY Príma varrógép ol­c ón eladó. Korányi Sándor rakpart 3„ fldsz. 2. Eladó egyharmad náziész magasföld­szintes egyszoba. — kom ha. spelz és kü­lcn padlás átadásá­val. villamoshoz egy pere. Szt. Antal u. 1b. Érd. Dókáéknál. Bejárónő Jelentkez­zen hetenként két délelőttre. József At­tila krt. 20. I. em. 12. ajtó. Kis para-zt félház szoba, konyha. la­kásétadással eladó. Hobiártbasa u. 10. Elcserélném bajai szoba, konyha, spei­zos. utcai lakásomat hasonló szegedlert. Érd. Szeged, Puikás u. 13. Kertkes. Eladó úl sezlon és kétaltós jégszekrény. Lenin u. 16. házmes­terül. Kétszobás lakást ke­resek. „Leválasztás ls szóba Jöhet" Jete gére kiadóba. xl74 ncl'árosban, Lenin kőrútnál hatszobás magánház lakáscse­rével beköltözhető. Pókuson. Árvíz ut­cában kisebb magán­ház eladó. Érd. dr. Juhász ügyvéd. Kí­evó u. 2. X Eladó alig használt öltönyök. Jó állapot­ban levő kétajtós leges és egy új kombinált szekrénv. Nagyné, Mátyás tér 23. 223 1014 vagy 2028 n-öl ősi örökföld heton­út mellett eladó. — Érd. Algyői műút 32. Szögiéknél. 229 Keresek szobát költ­ségtérítéssel. Cím le­adandó Lenin u. 9. porta. 226 Közműves, kertes ház a rókusl temp­lom közelében azon­nali lakásátndással eladó. Érdeklődni: Zámbó, Sajka u 3. 225 Elcserélném belváro­si kétszolja, össz­komfortos lakáso­mat hasonló, vagy egy szoba. hallos, vagy nagyméretű egyszobás budapes­tire. A VTTL kerü­letből. akik levá­laszthatót n'ánlot­<ak. keressenek fel. Érdeklődni: Dózsa Györgv u. 11. TI. 12. vagy telefon: 39-48. 224 Műszerész eszterga­pad. kováes és epvéb szerszámok eladók. Szillérl sgt. 11 /a. 221 Gabonasz-Telő rosta bns-náletian. olcsón eladó. Felsőtiszap-rt 32. 220 összkomfortos, piá­"incézett. kertes fé1­báz eladó. 5 órától és vasárnap. Cserz" M. u. 15. 219 F—éves. no kiló kö­rüli sertés 3. eladó. Megtekinthető szom­baton. vasárnan. — Damienich u. 11. — Bertáéknál. 218 Cserei 100-as motor­keréknár. tlzeml-é­nes. 3000-ért eladó. Dózsa Gy. u. 7. 217 Eev Idősebb sze­m«vt eltartanék ma­gánházáért vagy há­zat venné'- élettéra­rtékknl. „Magánház" Jeligére a kiadóba 216 Szép kh'ltelű k''sina­ri snortkoes! rt-roo. Hajós u. 24/b. fldsz 215 Fc'ős hasas tehén el­adó. vagy elcserél­hető növendék mar­háért, vagy serté­sért. megegyezés szerint. Szt. Antal u. 1t . , v Gyermekszerető kö­zépkorú nőt háztar­tási munkára felve­szek. Jósika u. 29. I. 9. 213 Marostőben egy hold gyümölcsös eladó. Erd.: Újszeged, Rad­nóti u. 3. A Szegedi papucské­szítő KTSZ vásárol 1 db 3 fázisú 220-as villanymotort, mely­nek fordulatszáma 1300—1400, 1.5 LE vagy 2.0 LE. Beje­lentést kérjük Szé­chenyi tér 6. alatti Irodába leadni. Laczkó órásműhe­lyét újból megnyi­totta, Mikszáth Kál­mán u. 9. (Sándor­étterem mellett). xl97 Jó házőrző kasztrált farkaskutya eladó. Kiskundorozsma. — Sztálin tér 14. 222 Contax—D 2.8-as — Tessar. teljesen új, eladó. Petőfi Sán­dor sgt. 91. Telefon: 45-71. 148 Modern ebédlő, kau­kázusi dió. mübútor. szép kivitelben 6000 Ft-ért eladó és egy dupla rekamié. Le­nin krt. (József A. krt.) 71. I. em. 4.. 12—17 óráig. 173 Strandkabint, csó­nakházat megvétel­re keresek. Horváth­né, Gogol u. 16. Bizományi Áruházon keresztül eladók: platós kocsik. 3—5 tonnás, paraszt ko­csi 2 tonnás, kordé­lyok. szecskávágógé­pek. Megtekinthetők kedden és pénteken 8-tól 16 óráig. É. M. 2. sz. Szekér- és Kordélyfuvarozó Vállalat központi raktárában. Buda­pest, XI. Dobogó u. 37. 6 db lószőr-matrac és 2 db rézsodrony eladó. Kelemen u. 11. I. 8. 300 Belvárosi kettCszo­szobás. összkomfor­tos lakásomét, elese­rélném hasonló há­romszobásért. I. emeletig Jeligére kiadóba. noc Eladó ház 2x1 szo­ba. konyha. egvík lakás azonnal átadó. Csongrádi sgt. 42. 307 Szt. Antal u. 2. sz. ház eladó, azonnali lakásátadással. 236 Utrai szoba, konyha, kamrás lakásom el­cserélném hasonló­ért. Damjanich u. 7/a. 237 Eladó lapos kéziko­csi, szekrényes tábo­ri kovácstűzhely, ventillátor, motorra szerelhető. Dorozs­ma. Damjanich u. 21. 238 Eladó un öl Ballagl­tó. 4 fotelszék. váz úf. 500 kilogrammos mázsa súlyokkal. — Sárkány u. 25. 239 Borsó szárával ve­gyesen darálva ál­landóan kapható. — Tolbuchin sgt. 25. szám. 241 NSU 250 cm1 príma motorkerékpár el­adó. Dorozsma. Dó­zsa u. 33. 242 Uj éoületfák, nado­"atdeszka eladó. — Szombat, vasárnap délután. Kiskundo­rozsma. Rózsa Fe­renc u. 6. 243 Elcserélném egvszo­ba. konyha. sneiz. nyári konyhás laká­somat hasonlóra. — vagy kétszobásra. — Megegyezés szerint:, vsnger, Hernyós 17. 244 Gyermek sportkocsi eladó. József A. krt. 91. II. em. 1. ajtó. 2il üvegajtó külső ajtó­val, pallótokkal. — keveset használt. — sürgősen eladó. Gra­diskal asztalos. (Bar­tók Béla) Valéria tér 10. • 252 Eladó cementvályú, egy négyes öntött vaskályha, dobkály­ha. satupad, egy ágytakaró pokróc. — Érd. vasárnap egész nap. Köznapon dél­után. Farkas u. 3. 254 Üzletberendezés el­adó. vagy kombinált szekrényért elcserél­hető. Szt László u. 8. 255 Tangóharmonika 24 basszussal és három­soros Hohner. olcsón sürgősen eladó. Tá­péi u. 22. 256 Márkás táskaírógé­pek. szép ebédlő sző­> nyeg 2.5x3.5-es ol­csón eladó. Gittek­nél, Attila u. 16. 257 Gyermekágy. asztal. 2 szék eladó. Ugyan­ott Jószágtartásos nagy utcai szoba, konyha elcserélhető nagyobbért. esetleg 2 szobásért, meg­egyezés szerint. Po­zsonyi Ignác u. 20. Gyufagyárnál. 258 Tisza Lajos u. 44. számú ház lakását­adással olcsón el­adó. Homok u. 16. 260 Eladó 50 m dróthá­ló, átszerelt rádió, fotelágy. Szél u. 43. 261 Eladó kétszárnyas teleajtó. pallótok anyagával. Kiskun­dorozsma. Petőfi u. 8. 262 100-as Csepel, két se­bességes. jókarbnn levő. olcsón eladó. Menhclv u. 5. Fém­ipari iskola mellett. 263 45 éve3 kisiparos. házasság céljából megismerkedne hoz­záillő nővel. „Laká­som van" jeligére a kiadóba. 264 1 szoba, konyha. — kamrás lakásom el­cserélném 1 szoba, nagyobb méretű konyha, kamrás la­kásért. Nagykörúton belül. megegyezés­sel. Érd. az Ingatlan­közvetítő Vállalat­nál. 265 1 Ikarus mély gyer­mekkocsi igényes­nek és használt ab­lakok eladók. Árva u. 8. 235 Eladó két kaptár méh 3 anyaval. mé­rete nagyboconádi. 4 ezer Ft. Ugyanitt 350 cm' JAP motorke­rékpár. Rácz Gyula, Csengele. 234 Ujszesoden 375 m1 ""tlmöl"sös éoftko­zésro ts alb-'mes eladó. F-d. Káró'"' U. 2/b. II. 3. 246 Két r7obs. konyha. -""llékbotyjségos "ás 3—3 szo'tósért -'s eev —oba. kon"­ttós lakás na/rvo'a­nért vagy 7 p-nh*-v -árt OTCp--átbriŐ tá­ríiéssel. Frd. srnm­'\"t, vsc-ám-o „"ész — közvap dé'iltá-, S-tól. Lehel u. 3. 247 T-Jaserélné-n belvá­rost emelrtl s—ár, szoba, konyha fáté-­knmra "inert lpVá­"om szoba, összkom­fortosért. e-ottpg kAt s-»p»>áp«rt költségté­rítéssé1 hozzájiot"­'ő' ri'tszom. Érd. "Sípé."-s-s 13 festőműhely. 219 Épület faanyag és tégla, cserép, válvúk eladó. Teréz u. 40. X280 Elcserélném utcai szoba, konyha. — speizos lakásom. — Eladó 111 n-öl kert. Dobó. Mátyás tér 19. 248 Megbízható, gyor­mekszrrető, idősebb nyugdíjas asszonyt családtagként kere­sek. Szekeres u. 14. Egy 132x68-as belga csiszolt tükör és egy gyermek sportkocsi eladó. Zoltán u. 13. 268 Eladó száraz szőlő­vessző. Apáca u. 13. szám. 289 Egy kis magánház eladó. Petőfitelep IX. u. 479. Érd. "a­sárnap. köznap dél­előtt 12-lg. 270 Ui mosógép. kis márványlapos ebéd­lőkredenc. 4 bőr­szék, 2 kárpitozott szék, ebédlőasztal el­adó. Szt. György u. 20. 271 Eladó Kübekházán kifogés'atnn magán­ház beköltözéssel. — gazdasági épüle'ek­kel. 865 n-öl telek­kel. Esetleg elcserél­hető szegedi vagy körn"őkén levő ház­zal. Érd. vasasszent­péter u. 12. 272 Ügyes. fiatal kis­lányt kisegítőnek azonnalra felveszek. Tóth Andrásné, Cs~­ba u 71. 273 szeged. Béketele". Nagyszombati u. 38. szám alatti ház fi­adé szobás és mpUékénüleoei. _ ÉzsJás András. x305 Elcserélném rókusl szoba, konyha, kam­rás lakásom eev "eivérosl naov s-o­béáft. — címek-' . Megegyezünk K" Jeligére kiadóba. 275 Belvárosi egyszobás lakásomat eleseré­lem 2—3 rzobésn megegyezésre! „Bel­'•árr-i K" jeligére ­kiadóba. 276 Cukor, morzsa, mák. mindenféle háztartá­si élelmiszerek da­rálása. Vadász u s. 277 Ui 20-as gyermekke­réknár eladó. I'éke u. 6. Ságlnl. 278 Szántóföld, 1. osztá­lyú. Matyón túl'1400 n-öl. Marostőben I kat. hold eladó. Új­szeged.-* Közép fasor 76, szám, • . 279 Szép, fehér, mély gyermekkocsi eladó. Jól jövedelmező szo­ba. konyha, spelz, Jószágtartásos. ház­felügyelői lakásom elcserélném hasonló főbérletlért. Petőfi S. sgt. 52. 281 Nemet, angol nyelv­tanítás. Gutenberg u. 26. tanárnő. 2—4 között. 195 Tégla, nagyméretű, használt. 1000 db. — üvegezett válaszfal, üvegezett ajtó tok nélkül, egy speizaj­to tokkal, 41-es fél­cipők, középalakra drapp vászonruha el­adó. Szentháromság u. 13. 199 \ asaló asztal. Biha­ri vasaló eladó. Kor­mányos u. 16/b. 200 Uj ballonruha, hasz­nált angol szövet ru­ha erős férfi alakra eladó. Petőfi Sándor sgt. 91. 201 Igen jó allapotban levő fonott oldalú sportkocsi eladó. — Oltványi u. 3. Csá­szl. 202 Belvárosi magasföld­szintes, két szo­ba, összkomfortos lakásomat elcserél­ném hasonlóért, le­hetőleg, ahol gye­reknek megfelelő udvar van. „Udvar" Jeligére kiadóba. 264 Kihúzható asztal. 4 szék. cementvályú eladó. Alkony u. 6. Kétszobás, összkom­fortos, személyzeti, elsőemeleti lakásom elcserélném egy egy­szobás. összkomfor­tos és egy félkom­fortos vagy garzon lakásért. „Megegye­zünk H." Jeligére Hirdetőbe. L'res albérleti szobát keres azonnalra fia­tal tanítónő. „Üres" Jeligére Hirdetőbe. Idős magános laká­sát takarítanám la­kás ellenében. Révai u. 3. Eladó 3 db 90xl90-es ablak, 1 db 110x210­es üvegajtó. hasz­náltak. Vasasszent­péter u. 9/a. 210 Négy ivartalanított keresztezett. 9 hó­napos süldő eladó. Megtekinthető szom­bat délutántól. Cse­repes sor 9/a. 209 Eladó 200 n-öl telek. Erd. Révai u. 3. aj­tó 6. 208 34 éves kisiparos megismerkedne hoz­záillő 24—26 éves re­formátus, szolid ha­jadonnal házasság céljából. Fényképes válasz, pontos cím­re válaszolok. „Csó­nakázunk" jeligére Hirdetőbe. Pécsi háromszobás, összkomfortos laká­somat elcserélném szegedi hasonlóval. Érd. 12—14 között, tel. 20-32. Háztartásba segítsé­get keresünk Makó­ra. Szeged. József A. Vrt. 12. T. 6. u-et szoba, konyhás magánház lakását­adással eladó. Brüsz­szeli körúton. „Két szobás eladó" Jeligé­re Hirdetőbe. Taka­réktár u. Egy nagyszobás, hal­los. összkomfortos, földszintes lakást keresek Belvárosban egy nagyszobás, er­kélyes. összkomfor­tos társbérleti, kü­lön spelzos. belváro­si lakásért, megegye­zés szerint. Értesítés „Napos" Jeligére. — Takaréktár utcai Hirdetőbe. Konyhabútor, aszta­lok, párnázott szé­kek. karnisok, kü­lönféle apróságok eladók. Apponvi u. UakoU) 25. I. 6. UJ sötétkék férfiru­ha magas alakra el­adó. Lenin u. 16. I. 10. Trágya eladó. Béke­telep, Hosszú u. 39. Keresztesi. Patkányfogó kutyát keresünk megvételre vagy kölcsön. Tex­tilnagykereskedelmi. Kelemen u. 8. Elcserélném eszter­gomi egyszoba. össz­komfortos lakásom szegedi hasonlóért. ..Budapesten dolgo­zóknak előnyös" jc­UcrZre Hirdetőbe. 43 éves dolgozó, el­vált asszony tizen­három éves kisfiá­val keresi boldog házasságát. Jólelkű, rendes férfivel. „Ka­landorok kímélté­nek" Jelifiére. Taka­réktár utcai Hirde­tőbe. Kétszobás, összkom­fortos. házfelügvelől. Jól Jövedelmező la­kásom eleserélném hasonló főbérletire. Viktor Hugó u. 5. sz. (volt Aradi utca). >:?3l Keresünk 10 db asz­talos szorító csavart, vasból. Szegedi Fa­lemezgyár. Szeged. Budapesti út 1. x Padláslétra, négyaj­tós szekrény, ebéd­lőbútor darabonként ls, előszobafal. — bronzcsillár. fonott bútorok eladók. Ri­gó'u. 30. I. csak 9 "-11/ „ 211 Kis magánház eladó. Fodortelep. Márma­ros u. 2. 205 Kövesút mellett csa­ládi ház lakásátadás­sal magánkézből el­adó. Petőfitelep IV. u. 132. 198 Matyón túl föld pap­rikának kiadó. Pa­lánta van. Szenthá­romság u. 71. 196 Ságvári telep (Kecs­kés t.) Csantavéri u. 17. számú 1 szoba, konyha, kamra, elő­szobából álló kertes családi ház lakás­cserével eladó. 233 Fürdőszobába szép rczkályhát, csempét, berendezést veszek. Vízvezetéshez ólom­csövet. Masa műsze­rész, Bajcsy-Zs. u. 7. 230 1 öl szalma eladó, ölenktnt ls. Alsó­nyomás sor 58. 189 1 UJ hálószobabútor eladó. Pozsonyi Ig­nác u. 5. I. em. 3. 190 Teljesen új festett hálószoba bútor el­adó. Csongrádi sgt. 31. Biharlék. 191 1000 db Bohn-cscrép eladó. Hétvezér u. 3/b. 192 Belvárosi szoba. — konyhás lakásom el­eserélném Todorte­lep. UJ-Petőfitelep környékivel. Vadász u. 5. szám. Bá­nyalék. 193 Linóleumszőnyeg, — gyönyörű ebédlő. — vaskazetták eladók. Oroszlán u. 4. I. 3. 23! 120 db Bolgár-cserep és 1 colos padozat­nak való deszkák el­adók. Fodortelep, — Tölgyes u. 3. 282 Bötcjfl kecske eladó. Rohonczl u. 7. Hu­szár-laktanya mö­gött. 284 Háromkerekű gyer­mekbiclkllt bármi­lyen rossz állapotban is. vennék. Osztrov­szky u. 17. I. 6. 205 Pannónia motorke­rékpár eladó, liánt u. 4'a. 286 Répás u. 14. sz. alat­ti ház lakáscserével eladó. Érd. ugyan­ott. 287 SllB 100-as motorke­rékpár eladó. Bokor u. 2. szám. 288 Belvárosi beköltöz­hető 2 szobás, kom­fortos házrész, eladó. (Gáz. víz bent). Érd. 8—12-ig. Révai u. 5. Gyenes. 290 „Májusban" Jeligés hirdetésemre pontos címét levélben ké­rem a lapkiadóba. 291 Eladó gumis fiáker, ekekana. parasrtlco­esl. Szabadsajtó 7. 706 Mély gyermekkocsi. „Cseh" gyártmányú, eladó. Szt. László u. 5. 292 Két egyetemi hall­gató leányka lakást kaphat. Gutenberg u. 29. em. 5. 293 Elcserélném 1 kis szoba és fásszínből álló lakásom na­gyobbért. vaey szo­ba. konyha és fás­színből állóért. Hét­vezér u. 27. Nag"­szeghy. 294 Eladó hódfarkú cse­rép. gerendák. 16 sávos vetőgéo szele­lő rosta. Járgányos daráló és traosz­misszló-tengely. Ka­ern 705 Fladö elköltözés mi­att komptett szoba­bútor. rekamiával, fotelekkel, rádió. — -7rkrénv. ruhafélék. Glück. Jóslka u. 297 8 m1 úi töigvfs par­ketta eladó. Rózsa u. 15. 293 Egyszobás, összkom­fortos lakásomat el­cserélném kettő szo­bás, összkomforto­sért. Kárász u. 19. TT. 1. 300 Kétszobás, összkom­fortos. udvari laká­somat elcserélem ha­sonló utcaiért. Fel­szabadulás u. 10. — rínák. 299 Autóalváz, L.ifferen­clálm.ű rugók, hűtő eladók. Párizsi krt. 19/a. 301 Egy fiatal farkasku­tya riadó. Rózsa F. sgt. 68. 302 Eladó Tárogató u. 17/b. háztelek. Tuda­kozódni Zrínyi u. 10. II. em. Lantos. • - - 303 Egy új féleorseny kerékpár eladó. — Csongrádi sgt. 53. szt 304 Hó&farkú és hor­nyolt cserép eladó/ Párizsi krt. 37/b. 306 Korzói egyszoba. előszoba, konyha. — spelz, WC, gáztűzhe­lyes, olcsóbérű. fő­bérleti szép kis la­kásomat elcserélném kettőszobásért. Kü­lönbséget fizetem je­ligére Hirdetőbe. Eladó ház sürgősen, beköltözhető kétszo­bás. komfortos la­kással. Szillérl sgt/ 34. Elcserélném belvá­rosi egyszobás laka­som szoba. kony­hásra. Lenin krt. 39. I. em. 3. üsszekültüzők! 4 szo­bás. belvárosi lakás elcserélhető lxl szo­bás és 1x2 szobás, összkomfortosért. — Cím: az Ingatlanköz­vetítőnél. Kapálásra napszá­most keresek. Csuka U. 13. Független, 30 éves. csinosnak mondott dolgozó nő megis­merkedne házasság céljából hozzáillő férfivel. „Próbáljuk meg" Jeligére a Hir­detőbe. Kecskeméti u. 19 a. számü sarokház la­kásátndással eladó. i ladó Szivárvány u. 53 a. magánház, vil­lamoshoz közel, vlz/ vlllanv. Beköltözhető kétszo­bás, mellékhelyisé­ges, magasföldszin­tcs ház eladó. Etelka sor 23. Egy sarokház eladó. Petőfi telep VI. u. 295. sz. lakásátadás­sal. Eladó egy rekamié, fürészporos kályha. Jó állapotban. Tímár u. 3/a. Eladó fél háló. — Szentháromság u. 4/a. Alag-sor 1. Meg­tekinthető minden nap 8-tól 2-ig. ösz u. 11. számú haz lakásátadással, jó­karban levő 125-ös Csepel motor eladó. Ház eladó lakasal­adással. Ballagitó sor 36. Tudakozódni Világos u. II. Bekültözheiu kétszo­bás. félkomfortos családi ház. nagy gyümölcsössel eládo. Börtüntelep, öthalml út 25. Eladó ebédlőasztal, háromnegyedes bi­cikli, hegedű. 12 sze­mélyes damasztab­rosz. 12 személyes savmentes evőesz­köz. férfi'-net kapta­fák, nagy torontáli szőnyeg, új francia ágy Epeda rugózás­sal igényesnek. — Lengyel a. 26. em. Két nyolchónapos pitvarosl süldő, ezer­literes víztartály el­adó. Vedres u. 4. Utszeged. Elcserélném szoba­konyha. spelzos la­kásomat komfortos, esetleg társbérletiért. Tápéi u. 16/b„ vasai­nap egész nap, hét­köznap 4-től. Elcserélném kétszo­bás. víz. gáz bent, kétszobás, összkom­fortos lakásért. — Költségtérítéssel. — Batthyány u. 25. Pá­linkásné. Eladó Jegesláda. szó­davíz hűtésre alkal­mas. Felsőtiszapart 24. 350-es IZS-motor el­adó, jó állapotban. 20 000 Ft. József A. krt. 37. fldsz. 1. Házhely, Móraváros legszebb helyén be­kerítve, artézi kút­tal sürgősen eladó. Erd. K'nizsl Sportpá­lvn. Juhász. Eladó fürdőház. 3— 5x2.5 nagyságú, olaj­festett gyalult desz­ka oldallal. „Eter­nit" palatetővel. — Erd. Szatymaz 101. Lázl-tanva. JÓ állapotban levő fodrászberendezés eladó. Csaba u. 71/a. Róna u. 10. számú magánház lakáscse­rével eladó. Érd. Kiss. Csaba u. 25. Háromajtós festett szekrény, villanyhú­tő szekrény, könyv­szekrény eladó. •— Tolbuchin set. 23. Családi ház eladó. Boszorkánysziget u. 45. Eladó Petőfitelep — XXTTI. u. 977. ya­gánház beköltözés­sel. Frd. Turinénál. Eladó 2 személyes Betta-rekamlé. Köl­csey u. 11. II. em. 7. 274 140 ooa-ért 4 szobás. hekö""-betőséggel — ház eladó. Gazdálko­dónak ls alkalmas — Fnl'án u. 11. 281 Kisfilmes fényképe­zőgép 1:3.5 F = 50 mm . beépített táv­mérővel eladó Érd. Hajnóczy u. 5. I. em. •5. aJtá x24f, 350 cm' izs Jó álla­potban eladó. Újsze­ged, Rózsa Ferenc sgt.. fi. x!67 Eg.v nagy síobácn szobai konyhát adok. Erd. Bortjás u, 26. 250

Next

/
Oldalképek
Tartalom