Szegedi Néplap, 1957. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1957-01-03 / 1. szám

RÖVIDEN 1 vt1957. január 3, csütörtök % MO'ZH Szabados: Déluttín 3 órakor: ' Az éjszakai lánjwi. — Magyarul ! beszéld franfia flbn. (Csak 16 éven felülieknek). Vörös Csillag: Délntán 2 órakor: Az éjszaka lányai. — Magyarul beszélő francirffilm.. (Csak 16 éven felülieknek). Fáklya: Délutín 3'órakor: Első szó. — Angol fiNni. ÉPITOK FlWHSZlNHAZA (Kossuth Lajos>*sugárút 53.) Nagy kísértés. film, ma délután 4 Nyugatnémet és 6 órakor. A Juhász Gyula Művelődési Ott­hon könyvtárában kölcsönzés na­ponta de. 10 órától Juj 4 óráig. A VÁROSI SOMOGYI (KÖNYVTÁR KÖZÖNSÉGSZOLGÁLATA Olvasóterem és Közporál kölcsön­zés hétköznaponként II—4-lg. Ifjúsági Könyvtár (Dózsa György n 18/a. Hungária-szállóval szem­ben.) Ugyancsak munkanaponként du. 1-4-lg. A Fiókkönyvtárak a szokott he­lyen és Időben folytatják kölcsön­zési szolgálatukat. ALLATORVOSI INSPTKCIOS SZOLGALAT Szeged város területén 1956. december 29-töl 1957. ja­nuár 5-ig este 6 órától reggel 6 óráig kizárólag elsősegSy és ne­hézcllés esetére Inspekciós dr. Ti­boldi Réla állami állatorvos. La­kása: Maros u. 42. Telefon: 35-5!. Fuvarról a hívó fél köteles gondos­kodni. 1DÖJARASJELENTÉS További enyhülés A földközi-tengeri ciklon hatására az Adrián keresz­tül enyhe levegő áramlik észak felé. Hatására Olasz­országban és az Adria nart­ján esik az eső. Nyugat-Eu­rópában az óceáni ciklon fel­hős, a partvidéken csapadé­kos időjárást okoz. Ke!-t­Európában tovább tart a hi­deg idő. A Balti-tenger észa­ki vidékein tovább tart a ha­vazás. Várható időjárás csütörtö­kön estig: Telhös idő. délen ólmos eső. eső. Mérsékelt délkeleti, déli szél, a hőmér­séklet kissé emelkedik. Fájdalommal tudatjuk, hogy drága Jó férjem. BACŐKA1 PÉTER elhunyt Temetése ja­nuár 4-én 2 órakor a belváro­si temető nagy kupolacsarno­kából. Gyászoló család — A Keleti Főcsatorna építői vál­lalták, hogy 1956 végére uefeiezik a csatorna teljes megépítését. En­nek az ígaretuek — az utóbbi he­tekben fennálló üzemanyaghiány el­lenéne is —(határidő előtt tettek ele­gct. Befejeaték a Keleti Főcsatorna építését Tlszalöktől Bakonyszegig és vasárnapra a főcsatornán át­ívelő utolsó négv hídnál Is elké­szültek a Hídfeljáró töltéseinek megépítésével. A több éven át fo­lyó építés során mintegy tízmil­lió földet emeltek ki és már több mini százezer hold aszályos föld­re Jhit cl az éltető vfz. — ' Ellopták a kerékpárját Tari János* Tápé, Táncsics utca 8. szám alatti lakosnak, december 30-án délután. Tari egyik ismerősét kí­sérte ki a rókus! állomásra és az épület előtt hagyta a kerékpárját. Amikor a vonat elindult, és kiment a kerékpárjáért, azt már nem ta­lálta ott. \ — Ismét délben égtek a villa­nyok szerdán a Széchenyi téren. A fAÍV munkásai a közvilágítás rossz villanykörtéit cserélték kl. —1 Tegnap befagyott az Anna­kútnAl levő benzinkút. Azonnal in­tézkedés történt, hogy a vásárhe­lyi szerejö vállalat az akadályt el­hárítsa. \ f - Tanácsülés. Ma reggel 8 órai kezdettel a Városi Tanács végre­hajtó bizottsága ülést tart. A napi­j renden fontos kérdések szerepel­i nek. — A budapesti Abbázia-ki/éház helyén az NDK vendéglátóipara segítségével reprezentatív étterem nyílik. Az éttermet fotocellás, ma­gától nyíló ajtókkal, nylon-székek­kel, asztalokkal és üvegfalú kony­hával látják el. — Az év utolsó napjaiban meg­indult az ahnaszállitás Szegedről. I Különleges csomagolásban Finn­I országba kerül az alma. Idái? kb. j 15 vagonnal kötöttek le a finnek. A hírek szerint Nyugat-Németor­szág is vásárolt az almából. — Szilveszterkor Budapesten új magyar filmvígjátékot mutattak te „Mese a 12 találatról" elmen. A főszerepeket Rultkai Éva, Darvas Iván és Tolnay Klári Játsszák. — Ujévöl kezdve este nyolc óráig közlekednek már a budapesti autó­buszok. — Százezer doboz gyufa nem kis mennyiség. Márpedig ennyivel ter­mel többet a mai naptól kezdve a Szegcdi Gyufagyár. Mától kezdve ugyanis az eddigi ötórás műsza­kokról áttérnek a kétszer hat órás műszakra. Van anyagjuk is, biz­tosítva van a folyamatos munká­juk. Remélik, a szénellátásban sem lesz fennakadás és rövid időn be­lül már hét- vagy nyolcórás mű­szakokra térhetnek át és újabb napi százezer doboz gyufával ter­melhetnek többet a lakosság ellá­tásának biztosítására. — Befejeződött a dolgozók ked­vezményes ruhaanyagrnennyiségé­nek kiosztása a Szegedi Textil­müvekben. Körülbelül 33 ezer mé­ter különböző teHtílanyagot, ágy­neműt. íehérneműt. ruhaanyagot, flanellt, ballonanyagokat, stb.-lt osztottak ki a dolgozók között ön­költségi áron. — A Szegedi Vendéglátóipart Vállalatoknál a különböző korláto­zások miatt az elmúlt negyedév­ben majd öfmillló forinttal keve­sebb volt a bevétel 1935-höz ké­pest. T Mentőautó hozta T Szegedre ós az ablakon mászott be a kórházba, hogy bekötözzék címmel közöltünk lapunk deccm- I bei- 31-i számában egy tudósí­tást. Ebben az írásban sajnála­tos tévedés folytán a II. sz. Kór­ház szerepelt a Sebészeti Klini­ka helyett. Tehát nem a lf. sz. Kórházban történt az eset, ha­nem a II. sz. Sebészeti Klinikán. PORT 0 0 0 Isivánka, Marika, Józsika — az év első újszülöttei December 31-én az esti órák­ban úgy látszott, liogy „sima" Szilveszter lesz a II. számú kór­ház szülészeti osztályán. Az ügyeletes orvosok is lepihentek már, amikor jelezték, liogy a mentők egy fiatalasszonyt — Ba­logh Istvánnét — hoztak be üo­rozsmáról. Ezzel vége szakadt az éjszakai nyugalomnak és a vá­randós Bnlogbnct a szülőszobá­ba vitték. Már az éjfélt elharan­gozták, — de erről a vajúdó é;dcsanya mit sem tudott. S ami­kor az egész világon — Szegeden is e- nz emberek egymásnak fe­jezték ki jókívánságaikat az új esztendő beköszöntése nlkalmá­ból. Balog Istvánné — Szegeden elsőként — újszülött gyermeket hozott a világra. A szülőanya karlonlapjára a következő bejegy­zés került: István, született 1957. január 1-én 0 óra 10 perc­kor, 305 deka .. BATA MARIKA 360 DEKÁS Időközben a mentők még egy vajúdó édesanyát szállítottak a kórházba: Bata Antalnét Doma­székről. Az új év hajnalán fél PALYAZATI FELHÍVÁS A II. Kerületi Tanács vég­rehajtó bizottsága pályázatot j hirdet mezőőri állások betöl­tésére. Pályázhatnak: a) akik a 20. életévüket be­töltötték; b) akik nem állnak bün­tető ítélet hatálya alatt és bűntett elkövetése miatt nincs eljárás velük szemben folyamatban; c) akik erkölcsi tekintetber semmiféle kifogás alá nem 2-kor nagy síiiís közepette szü­lelelt meg a 300 dekás Bata Ma­rika és negyedóra múlva Sze­merédi Antalné, a MÁV egyik dolgozójának felesége harmadik gyermekét, — a kis Józsikát hozta a világra. — A kora délelőtti órákban Révai Albertnc szült a Nőgyó­gyászati Klinikán. Este ugyanitt a domaszéki Ilódi Lajosncnak Péter nevű fia született, közvet­len utána pedig Ábrahám Mi­hályné a kis Misikének örvende­zett. « 'i* f |f ; HA MAJD KATONÁNAK MEGY!:;. Felkerestük a II. sz. Kórház­ban a boldog édesanyákat. A hó­fehér ágyakban mosolyogva fo­gadtak bennünket, miként 3 pompázó virágok a mellettük álló kis szekrényeken. — Ügy számítottuk, hogy az év utolsó napján születik meg, — mondta Balogbné —, do na­pon örülök, hogy az új évben köszöntölt ránk a kis Pistike. Mégis egy évvel fiatalabb lesz. nmikor majd katonának kell mennie;:; — így vagyok én is vele — szólt közbe Baloghnéval szemben fekvő Bata Antalné. — Drága Marika lányomnak nagyon is jól jön, hogy egy évvel fiata­labbnak mondhatja majd magát.. Igv,vélekednek a boldog édes­anyák, akiknek jól kezdődött az új esztendő :: ; VILLAMOSMENETREND Vonal Helyről Első kocsi Utolsó kocsi 1. Rókusról v 5.15 20.15 Szeged p.-u.-ről ' • 5.36 20.36 2. Anna-forrástól !í 6.05 20.10 Petőfitelepről 6.18 20.23 Vágóhídról 6.18 20.23 4. Központi megállótól. 5.48 20.00 Fodortelepről 6.06 20.18 5. Központi megállótól 6.00 20.12 Újszegedről 6.12 20.24 7. Somogyi utcától 5.20 19.20 Dorozsmáról 5.40 20.00 AUTÓBUSZ MENETREND Vonal Honnan Első kocsi Utolsó kocsi f. Központitól—Tápéra 5.30 19.30 Tápéról—Központihoz 6.00 20.00 Anyakönyvi hírek II. KERÜLET Házasság Oláh Endre—Antal Mária, Hódi János Ferenc—Ruzsa-Bakacsi Mar­git Alária, Alexander János—Kó­nya Klára, Tari Mihály—Juliász Mária. Schmtdt Miklós—Sárkány Ágnes, Szabó István—Gonda Anna, Szántó Sándor Imre—Hegedűs Er­zsébet kötött házasságot. . Halálozás: Bíró János 81. Frank Andrásné Csonka Anna £0, Tóth Mihilvné Bodó Julianna 78. Csikós József 59 éves korában húnyt el. III. KERÜLET Házasság Bartus István—Acs Erzsébet, Ku­ezora Ernő—Vöneki Mária, Bálint Jenő—Ketting Mária. Farkas László—Vigl. Piroska, Szécsi Lászó—Fodor Etelka. Kis Sándor­Kővágó Klára, Szabó Antal—Szé­nás! Ida, Biacsi István—Kiss Ilo­na. Bartos Péter—Dobay Irén, Kis­péter István—Varga Margit, Baity Miklós—Kondacs Olgával kötött házasságot. Születés Menyhárt Péter—Ungl Veronika Péter. Leipniker Péter—Engi Er­zsébet Péter, Dankó István- -Ba­kos Julianna István. Bárányi Géza —Pech Margit Zsuzsanna, Kutl Pál —Adok Mária Pál. Börcsök János —Csordás Anna Irén. Nagy Sán­dor—Ball Edit Sándor. Lajkó Vil­mos—Varga Hona László, Engi Fe­renc—Fürtön Julianna Piroska, Bo­zóki Lajos—Fogarasi Gizella Edit, Lengyel András—Mészáros Sarol­ta Géza, Vidács Antal—Herczeg Katalinnak Katalin nevű gyermeke született. Halálozás Nagy Miklósné Csillag Mária 59, Virág Antal 63. Zsadányi Lajos 66, Megyeri Jánosné Madarász Alária 48, Vecsernyés Isvánné Szabó Lr­zsébet 57, Szabó Gyula 66, Kere­peczky Imréné Papp Mária 72, Erdödi Alihály 89. Szélpál András 54, Szalóky Béla 87. Wátz Oszkár 67, Kocsis Anna 82. Herencsényi Tibor 1 hónapos korában húnyt el. SZERKESZTŐI ÜZENET Többen érdeklődtek nálunk, miért nem közöljük az I. kerület anya­könyvi híreket. Tájékoztatjuk olva­sóinkat, hogy a tanácstól azt a vá­laszt kaptuk: kevés a dolgozójuk(l) Ezért tekintsünk el az I. kerület anyakönyvi hírektől. A RADIÖ MŰSORA: 1957. január 4, péntek Kossuth-rádtó 4.30 Hfrek. 4.35—8 Zenés műsor, közben 6 Falurádió. 6.30 Egész­ségügyi előadás, 8 Műsorismerte­tés, 8.08 Zenekari hangverseny, 9 Óvodások műsora, 9.20 Gyermekrá­dió, 9.30 Könnyű dalok, 10 Hírek, lapszemle, 10.15 Magyar dalok, 11 Szerelem. Versek. 11.30 Dalok­hcr.gszerszólók, 12 Harangszó, hí­rek, 12.15 Tánczene. 13 Falurádió, 13.10 Klarinét, 13.20 Bökkenő. Gyermekrejtvény-pályázat II. 13.50 Gyermekdalok. 14.15 Válaszolunk hallgatóinknak, 14.30 Opercttrész­let, 15 Hfrek, közlemények, 15.10 Könnyű zene. 16 A természet tit­kai VII. 16.30 Brahms zongorané­gyes. 17 Hírek, 17.10 Sporthíradó, 17.25 Szív küldi... 18.10 Köny­nyfl zene fúvósokra, 18.20 Brahms müveiből, 19 Mi újság a nagyvi­lágban? 19.15 Zenekari müvek. 19 óra 24 Jó éjszakát, gyérekek! 19.30 Napról napra. 20 IHrek, 20.10 Ko­dály: Székelyfonó. Daljáték és Bartók: A kékszakállú herceg vá­ra. Opera. 21 Hírek, sport, 22.53 Népzene, 23.30 Tánczene, 24 Hírek. Jói sikerült a SZEAC bemutatkozása SZE4C-Szegedi Epítök 7;0 (3:0) A labdarúgás kedvelői és ' ber — Baráth. Zallár — Böió az elmúlt hetekben SzEAO­cá átalakult Haladás barátai hosszab időn keresztül nam láthatták városunk NB l-es csapatának mérkőzését. Hagv 1956-tan mégis játsszon legalább egv barátságos mér­kőzést a Szegedi Egyetemi Atlétikai Club — Szilveszter naoián megrendezték a SzE­AC—Szegedi Építők találko­zót. A kellemetlenül hideg idő ellenére is összegyűlt né­hány száz néző az újszegééi SZAK-pályán. hogy tanúja legyen a találkozónak. A melegítőben kifutó játé­kosokat a közönség lelkes tapssal köszöntötte. Mindiárt feltűnt, hogy a csapatból hiá­nyoznak a SzEAC „pesti" iátékcsai és hogv úi kapus mutatkozik be az egyetemi csapatban — Kollár, aki az elmúlt évben a Szegedi Dó­zsa kanuiát védte. Az építők csapatában is akadt egv ,új" iátékos. Veres I., a Vasutas­ból. róla azonban utóbb ki­derült. hogy csupán vendég­ként szerepelt az Építők együttesében. A SzEAC felállítása az első félidőben a következő volt: Kollár — Bénák. Faragó. Lé­tös. Cziráki. Rábai. Gilíez, Rózsavölgyi. Az első félidő­ben az egyetemiek három góllal terhelték meg az Épí­tők kapuiát. Az Építők elé-? sokáig állta a Haladás mee­megúiuló rohamait s az egész mérkőzés alatt kitűnő edző­társa volt a SzEAC-rak. A második félidőben az egyete­mistáik több helven változ­tattak. Ekkor Kollár — Sza­bó Bánáti. Léber — Bará'h. Zallár — Polyvás. Nemes. Rábai. Mészáros. Rózsavc'­gvi volt az összeállítás. A kö­zönség soraiban először de­rültséget keltett Mészáros­nak a csatársorban való sze­replése. de a kitűnő kapui bebizonyította, hogv ezen a poszton is megállia helvét, ha szükség van rá: A SzEAC hét góljából Ré­bai négyet. Cziráki. Polyvát* és Nemes pedig egyet-egyet szerzett. A SzEAC csapatéi­ban a védelemnek nem kel­lett különösebben nehéz fel­adatot megoldania, a fedezet­tek egyenletes teljesítményt nvúitottak. míg -> csatársor­ból Rábai játéka emelke­dett ki: Tizenkét meccs — tizenkét tipp A .Szegedi Néplap* Totó-tanácsadója 1. Atalanta—Florentina, olasz bajnokság. A Florentina a jobbik csapat, figyelembe kell azonban venni, hogy hazai pályán az Ata­lanta is veszélyes ellenfél. T!pp: x, 2. 2. Bologna—Lanerossi, olasz baj­nokság. A Bologna otthonában ki­egyensúlyozott, jó teljesítményt nyújt. A Lanerossi nem sok esélv­lyel indul ezen a mérkőzésen. Tipp: 1. 3. Genoa—Spal, olasz bajnokság. Mindkét csapat igen gyengén sze­repelt ebben az évben. A hazai pálya miatt a Genoa győzhet. Tipp: 1. 4. Juventus—Róma. olasz bajnok­ság. A Juventus teljesítményének érdekessége, hogy olthon gyengéb­ben szerepel, mint idegenben. Szá­molni kell a döntetlennel. Tipp: 1, x. 5. Lazio—Internazlonale, olasz bajnokság. A táblázat élén álló Inlernazionale a Lazlo ellen a dön­tetlennel is nagyon elégedett lehet. Tipp: x. 1. 6. Mllan—Torino, olasz bajnok­ság. A Milán jobb együttes, a te­tejében még otthon Is játszik, győ­zelmét nem fenyegeti komoly ve­szély. Tipp: 1. 7. Napoli—Sampdoria. olasz baj­nokság. A Napoll hazai pályán az esetek döntö többségében döntet­lenül mérkőzik. Most is ez a leg­valószínűbb. Tipp: x. 8. Padova—üdlnese, olasz baj. nokság. Bár a Padova otthon rit­kán győz, most mégis számolni kell azzal, hogy olthon tartja a két pontot. Döntetlennel számolni lehet. Tipp: I. x. 9. Triestina —Palermo, olasz baj. nokság. A Palermo Triesztben nem sok eséllyel lép pályára. A Tries­tina győzelme valószínű. Tipp: 1. 10. Mefz—Monaco, francia baj­nokság. A Monaco nem utazik esélytelenül Metzbe. de veresége sem keltene meglepetést. Tipp; 2, 1. 11. Racing Paris—Reims, francia bajnokság. Az otthon játszó Ra­cing az esélyesebb, de mint hogy Igazi „totó-gyilkosról" van szó, mindhárom eredménnyel számolni kell. Tipp: 1. x. 2. 12. Nlce—Nimcs. francia bajnok­ság. Az olthon látszó és jelenleg jobb formában levő Nimes való­színűleg mindkét pontot megszer­zi. Tipp: 1. A pótmérkőzéseken az elől álló csapatok (győzelme várható. Űj edzésrend a szegedi vasutas birkózó szakosztályban A szegedi vasutas sportegyesü­let birkózó szakosztálya január 4­től minden kedden és pénteken délután 4 órától tartja edzéseit. A vezetőség a jövőben is a sportélet eredményességének. valamim a versenyek minél jobb előkészítésé­nek érdekében kéri. hogy az edzé­seken mind az Ifjúsági. mind a felnőtt, mind a serdülő, mind az úttörő birkózók feltétlenül jelen­jenek meg. Az edzéseket a vasutas sportpályán fűtött tornateremben tartják meg. Kiírták a röplabda terembajnokságot A Délkerületi Röplabda Szövet­ség a Csongrád megyei csapatok 2. Közoontitót—Hattyasra 5.30 19.30 Hattyasról—Központihoz 5.50 20.10 5. Központitól—Szűregre 5.30 19.30 Szőregröl—Központihoz 6.00 20.00 6. Központitól—Mihálytelekre 5.30 19.30 Mihálytelekröl—Közp.-hoz 6.00 20.00 A fenll Időn belül minden ólában indulnak a kocsik 1957. január 4-től. APROHIRDETESEK Garázdaság, testi sértés miatt eljérás indult az „év végi" verekedők ellen December 30-án esle 8 óra kö­... ; rül a Szilléri sugárút és n Fecs­esnek és egészsegugyi állapo- ; ke u(cn án liárom ittas cm­tuk. testi épségük teljesen kifogástalan. A pályázat benyújtásának határideje 1957. január 11. A pályázatokat a II. Kerületi Tanács végrehajtó bizottsága (Vásárhelyi sugárút 15.) veszi át. II. Kerületi Tanács vég­M H,lehajtó bizottsága l>er verekedett: Móra Ferenc gépkocsivezető, újszegcdi lakos, Benkő Béla ácssegéd, Kereszt ut­cai lakos és Farkas Antal segéd­munkás, Becsei utcai lakos. Mó­ra Ferencet a mentők szállították a klinikára, — Benkő Bélát és Farkas Antali pedig a rendőrség vette őrizetbe. Valamennyien vészegek voltak, Farkas két hete szabadult ki a börtönből, ahol betöréses lopás, azelőtt pedig verekedés miatt volt már bün­tetve; 200 kg körüli hízott sertés eladó. Borbás u. 20. 952 Sikkötőgépet veszek, lehet 7-es vagy 8-as. Farkas Ferenc, Szeged. József Attila krt. 48. 934 Elvesztettem hétfőn délelőtt tét­pár egyujjas szőrmebéléses kesz­tyűmet. Megtaláló Illő jutalomban részesül, ha visszahozza Horváth Kálmán bádogos- és vízvezeték­szerelő műhelybe. Jókai u. 6/a. 936 7—8 mázsa morzsolt kukorica el­adó. Kelemen u. 5. 938 Kétszemélyes sezlon eladó. Szil­léri sgt. 57. 939 I db 110 kg körüli húsdisznó el­adó. Bihari u. 9. szám. (4o Szeged. Bécsi krt. 2t. szám alatt egy kétszemélyes sezlon eladó. Ka­pu alatt jobbra. 941 Takarítónő a reggeli órákra azon­nolra felvétetik. Deák Ferenc ti. 4 -6. II. 24. Jelentkezés reggel ki­lencig. 942 Bútorozott szobát keresek sürgő­sön a Belvárosban. Cím: Telefon: 30-46. 946 Eladó egy jókarban levő keveset használt német gyártmányú Dür­kopp-varrógép. Csonka u. 13/a. 935 Orion 520—AG eladó. József At­tila krt. 46. szám. II. em. 9. aj ló. 954 200 kg köriili prfma hízott sertés eladó. Alföldi u. 44. £51 Egv I8ü kg hízott sertés claaó. Madách u. 2. 055 Háztartási pipere (mosás, vasa­lás) és zsákos gyorsmosást ismét vállalunk. Szegedi Patyolat Válla­lat, Rákóczi tér. Bőrkabátját alakíttassa vízhatlan bőrpuhító festéssel. Csordás bSr­ruhakészftőnél, Szent Miklós u. 7. Felsőváros. Eladó 4+2 rádió, két ágybetét, 18 köves zsebóra. 42-es új fekete félcipő. Árvíz u. 12. I 4. Bejárónőt keres uzonnalra orvos. Jelentkezés Victor Hugó u. 2. dél­előtt 10-től 12 óráig. 949 E"v széo szürke városi bunda pézsmahátbéléssel, perzsagallér­ral eladó. Megtekinthető Bánva! szűcsnél. 950 SZEGEDI NÉPLAP — A Magyar Szocialista Munkáspárt szegedi lapja. — Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. — Szerkesztőség: Sze­ged Móra Ferenc sétány 10. - Telefon: 35-35 és 40-80. - Kiadóhivatal: Szeged, Klauzál tér 3. — telefon: 31-16 és 35-00. - Teresztik a megyei postahivatal htrlaposztálya és a hírlapkézbesítő postahivatalok. Szegedi Nyomda Vállalat Felelős vezető: a vállaiat munkástanácsa • -.• i. "f •"'Kg részére terembajnokságot Irt ki. A mérkőzéseket január 20-án kezdik el játszani, vasárnaponként a Sze­gedi Vegyipari Technikum torna­termében. A Szövetség minden csü­törtökön délután 5 órától tart hiva. talos órát helyiségében, a tűzoltó­laktanyában; a nevezéseket itt ad­hatják le a csapatok vezetői. A vi­dékiek nevezéseiket postán is el­küldhetik Szeged, Tűzoltó-laktanya címre. Birkózó és súlyemelő verseny Szegeden Január 6-án délelőtt 10 öra! kez­dettel a Rókusi Tornacsarnokban Ifjúsági birkózó és súlyemelő ver­senyt rendez az új szövetség. A verseny érdekessége az, hogy e két sportág közös munkáját lát­hatja ott városunk sportszerető közönsége. A rendezőség kéri H közönséget, hogy minél nagyobb számban vegyen részt e színvona­las versenyen. A versenyzők mér­legelés végett reggel 8 órára je­lenjenek meg. Űjul az élet Szeged birkózó sportjában Az új esztendővel úi sportélet kezdődik Szegeden. Szeged lett a magyar birkózó sport délkerületi központja. Az új évtől kezdődően ide tartozik majd Cegléd, Kezsko­mét, Kiskunfélegyháza, Kalocsa, Baja. Kiskunhalas. Nagykürös, Szentes, Csongrád, Hódmezővásár­hely. Makó és Szeged. Városunk sportszerető közönsége ismét szép és nagy küzdelmeknek tehet szemlélője, s gyönyörködhet a birkózó sportág valamennyi szépségeiben. A múltból jólismert délmagyarországi birkózó bajnok­ságok. a vidék legjobbjainak küz­delmei teszik érdekessé Szeged új birkózó életét. Szombaton, január 5-én délután 3 órakor tartja a délterületi Birkó­zó Szövetség első és egyben új ve­zetőséget választó közgyűlését a Járási TSB helyiségében (Szeged, Széchenyi (ér 9.) Felkérünk min­den egyesületi birkózó és súlyeme­lő szakvezetőt, hogy a gyűlésen feltétlenül jelenjék meg. A Magyar Birkózók Szövet­ségének megbízásából Futó Géz*

Next

/
Oldalképek
Tartalom