Szegedi Néplap, 1957. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1957-01-03 / 1. szám

fl Saar-vidék visszakerült Nyugat-Németországhoz Tovább folyik az ENSZ-közgyűlés munkája Francia lap as amerikaiak közép-keleti terveiről Az úi esztendő elsőnaptá­ban — ellentétben a korábbi esztendőkkel —• igen ese­ménydús a nemzetközi poh­tikai élet: az ENSZ-közgyű­lés tegnap tovább folytatta munkáiét. Csou En-lai kínai miniszterelnök Nehru indiai miniszterelnököt látogatta meg s a világsaitó részlete­sen foglalkozik a közép-keleti helyzettel kapcsolatos ameri­kai elképzelésekkel. Ami az ENSZ-közgyűlés munkáiét illeti, a Névszabadsáa cimű lap ielentése alap ián közöl­jük. hogy a magyar ENSZ­küldöttség ismét bekapcsoló­dik. az ENSZ-kö7""űlés mun­kájába. Sík Endre, a magyar küldöttség vezetője és Mód Péter, a küldöttség tagja, ál­landó ENSZ-megbízott már el is utazott New Yorkba. Dr. Vajda Imre. egyetemi tanár, a delegáció harmadik tagia néhány nap múlva uta­zik New Yorkba. Az ENSZ-közgyűlés napi­rendién egyébként egy egész sor ügv szerepel, többek kö­zött - leszerelés, a koreai kérdés. Ciprus. Algéria és Nyugat-Üj-Guinea kérdése. • Az ENSZ-közgyűlés no­vember 9-én Ausztria javas­latára egyhangúlag hozott határozatban felszólította az ENSZ összes tagállamait, hogv nyújtsanak gvors és kiadós gazdasági segítséget Magyarországnak. A szoci­alista államok — állapítja meg ezzel kapcsolatos cikké­ben az österreichische Volks­stimme című osztrák lao — valóban eleaet tettek a hatá­rozatnalk és már eddia is 35 millió dollár értékű árut szállítottak Magyarországnak. Nyugaton viszont csaknem teljesen hatástalan maradt az. ENSZ-határozat. A Nem­zetközi Vöröskereszt-szerve­zeten kívül úgyszólván senki sem küldött segélyt Magyar­országra. Nyugatról eddig mindössze 1,5 millió doilár értékű segélVküldeménv érke­zett Magyarországra. A szép ENSZ-határozat is értéktelen papírcafatnak bizonyult. Eny­nyit érnek a Nyugatnak az ENSZ-határozatok, ha azok nem szolgáliák közvetlenül a nyugati hatalmak érdekeit — íria az osztrák lap. — Fontolóra kell venni: nem indokolt-e. hogv Auszt­ria ENSZ-beli képviselője emlékeztesse a közgyűlést Magyarország megsegítéséről egyhangúlag hozott határo­zatára — fejezi be cikkét az österreichische Volksstim­me. A BBC jelentése szerint Eisenhower elnök közölte a kongresszuí vezetőivel, hogv a legközelebbi öt vagv hat napon belül kérést terjeszt eléjük egv törvényjavaslattal kapcsolatban, amelv felhatal­mazná az elnököt az ameri­kai fegyveres erő bevetésére szükség esetén bármely kü­azt óhajtja, hogy a Közért­Kelet érdekelt országai ma­guk töltsék be az anaol és a trancia befolyás csökkenése folytán támadt ürt. Az indiai napilapok végül hangoztatják, hogv az Eisen­hower elnöknek tulajdonított tervek nagymértékben csöic­kentették Indiának azt a re­ményét. hoav a Közév-Kele­ten hamarosan helyreáll a bétfce. * A Franciaország és a Né­met Szövetségi Köztársaság között korábban létrejött, és mindkét ország törvényhozá­sa által jóváhagyott szerző­dés értelmében újév navián megtörtént a Saar-vidék visszacsatolása Nyugat-Né­metországhoz. Az ez alkalom­mal a Saar-vidék fővárosá­ban. Saar-Brückenben lezaj­lott hivatalos ünnepségen részt vett Adenauer nyugat­német kancellár is. A kancel­lár kedden, a francia főbiztos jelenlétében mondott Saar­Brüdken-i beszédében kiie­lentette: a Saar-kérdésben most történt véaleaes rende­zése után szabaddá vált az út a Német Szövetségi Köztár­saság és a Franciaország szo­ros együttműködéséhez a nyu­aateuróvai. országok egységé­nek megvalósítására. A francia lapok ezzel kap­csolatban beszámolóikban ki­emelik. hogv a Saar-vidék la­kossága nem naau lelkesedés­sel fogadta a terület németté válását. Több lao arról számol be. hogy Adenauer bonni kancel­lárt. aki részt vett a vissza­csatolás első napiának ün­nepségein. kevés kíváncsis­kodó várta és néhánv füttv is felcsattant, amidőn kocsi­ián az ünnepség színhelyére hajtatott; A Le Monde azt íria. hogy a Saar-vidék munkásainak egy része kedvezőtlenebb helyzetbe juthat, mert c saar-vidéki bányákban maaa­sabb a mwríkabér. mint Nyu­gat-Németországban. a gyári munkásság pedig igen sok szakmában többet keresett eddig, mint a nyugatnémet munkásság. A saar-vidéki kereskedők attól félnek, hogv a francia piacon boj­kottálni fogiák árujukat, másrészt pedig attól tarta­nak. hogy a nyueat-németor­szági alacsonyabb árak a saar-vidéki árak leszállítá­sát fogják kikényszeríteni. • A Humanité cimű francia lap budapesti tudósítója tollából cikket közöl Magyarországról. A cikk többek között arról ír, hogy 1957 első hónapjai nehezek lesz­nek a magyar nép számúra. Meg kell fizetnie a múlt hibáinak és a közelmúlt véres eseményeinek tragikus számláját. Január 2-től kezdve — írja a lap — életbe lepnek azok a kormányintézke­dések, amelyeknek célja az ok­tóber 25-i események okozta gaz­dasági és politikai válságból ki­vezető út megtalálása. Ennek az útnak egy szakasza már lezárult: a helyreállítás szakasza. A má­sodik szakasz most kezdődik. A magyar közvélemény várakozása az új év első napjaiban a kor­mány új lépései felé fordul. A kormány célja maga köré tö­möríteni minden becsületes ha­zafit egy mindenki által elfogad­ható program számára, amely­nek megvalósítása megengedi Magyarországon egy olyan szo­cialista társadalom felépítését, amely mentes a múlt hibáitól, és alkalmazkodik a magyar nép adottságaihoz és sajátosságaihoz. — állapítja meg az Humanité. Virágozzék szabadon minden virág Künyvége'6 suhancok Szftregen — Van-e tiltou irodalom? Hruscsov: 1957-ben a béke erői megszilárdulnak Vezető államférfiak nyilatkozatai az újesztendő alkalmából Az újesztendő alkalmából el­hangzott állani- és kormányfői nyilatkozatokat az idén is nagy figyelemmel és érdeklődéssel fo­gadta a nemzetközi közvéle­mény. K. J. Vorosilov, a Szov­jetunió Legfelső Tanácsának el­nöke a Kremlben rendezett nagyszabású fogadás során mon­dott nyilatkozatában többek kö­zött megállapította, hogy az el­múlt esztendő nagy eredménye­ket hozott a szovjet nép életé­ben. A szovjet nép túlteljesítette az ipar évi tervét, nagyszerű termést aratott, a mezőgazdasá­gi termékekből. Megemlítette a szovjet nép életének megjavítá­zel-ke!e.ti állam támogatására.!?11 és jólétének érdekében hozott ..amelv kommunista tárna- ! intézkedéseket, majd miután ie­dásnak esik áldozatul''; I szögezte, hogv a szovjet nép A Fehér Ház nyilatkozatai juggal^^kélkedhetik az elért l eredményekkel — nem feleakez­A SZEGEDI NAGYKÖNYV­TÁRAK mellett szinte elvész a József Attila körúton levő járási könyvtár, amely egyébként nem is hivalkodik. Jelentőségéhez mérten azonban mégis komoly szerepet tölt be a kulturális élet­ben. A környező községek 57 kis könyvtárába juttatja el a művelődés egyik igen fontos esz­közét: a könyvet. Az októberi események természetesen megza­varták a járási könyvtár mun­káját is, a könyvállomány fo­lyamatos növekedése egyidőre megszakadt. Budapest és Szeged, valamint Szeged és a községek között is. — Lassan azonban normalizá­lódik már az élet a mi munka­területünkön is — mondja Ster­meczky Kálmán, a járási könyv­tá vezetője, -r Községi könyv­táraink közül egyedül a szőre­git érte kisebb károsodás. Né­hány suhanc behatolt a könyv­tárba és válogatás nélkül felnya­lábolta a könyveket, majd az utcán máglyát gyújtottak belőle. A könyvegetést jelszavakban természetesen a szovjet művek­re vonatkoztatták. A suhancok azonban az égetéskor nem tettek különbséget magyar, vagy nyu­gat-európai klasszikus és szovjet művek között, hanem égettek pusztán a rombolás, a barbariz­mus kedvéért. A megkárosított szőregi, a bordányi. a tápélelci iskola, az üllési Vörös Csillag Termelőszövetkezet és a csorvai Kiss Imre Termelőszövetkezet könyvtára azonban már jelent­kezett az olvasók könyvigényei­vel. Nem túlzás — folytatja Stermeczky elvtárs —, de egyes községek könyvtáraiban eleve­nebb a könyvek iránti érdeklő­dés, mint mondjuk akár október 23. előtt. Több termelőszövet­kezeti könyvtárunkat látogatják az egyénileg gazdálkodó parasz­tok is. A JÓZSEF ATTILA körúti központi könyvtár szép könyv­állománnyal rendelkezik, amely kizárólag a városi olvasók ren­delkezésére áll. Az olvasóknak a — zömmel háztartásbeliek, mun­kások, parasztok, diákok és ki­sebb számban értelmiségiek — kívánt és jogos igényeit azonban nem tudják teljes mértékben ki­elégíteni, mert a könyvtár álta­lános fejlődését kizárólag poli­tikai — és tegyük hozzá: rossz politikai — szempontok vezérel­ték, kezdve a Népművelési Mi­nisztériumtól a megyei könyvtá­rig. Még a legutóbbi időkben sem a könyvtár mindenkori vezetője határozta meg a könyvigénylése­ket aszerint, hogy olvasói, mit szerelnének olvasni. A központi könyvtár kölcsönzési könyvállo­mánya mintegy 5500 kötet szép­irodalmi mű. Ennek mintegy ó5 százaléka szovjet szépirodalom, a többi pedig vegyes: magyar és nyugat-európai. Az 57 községi könyvtár összköny vállománya [ zés adatai ezt mutatják; De­pedig még rosszabb arányt tölt- j cember 29-én 61 olvasó — a mat röz: néhol eléri, vagy meghalad- gyar és nyugateurópai szerzők ja a könyvállomány 50 százaié- i munkáinak kölcsönzése mellett kát is a szovjet irodalom. Jellemző ez a budapesti Álla­mi Könyvierjesztő Vállalat még október 23-a előtt küldött aján­dékára is, amit a járási könyv­tárnak juttatott. Hogy szabadul­jon a meddő raktári állomány­tól, 573 kötetet ajándékozott a Szegedi Járási Könyvtárnak zömmel olyan szovjet, szépirodal­mi műveket, amelyeket a szov­jet kritika is elmarasztalt. A JÁRÁSI ÉS KÖZSÉGI könyvtárak ilyen értelmű fejlő­dése nem volt és nem is lehet egészséges; nem is beszélve ar­ról, hogy az elmúlt esztendők magyarországi könyvkiadása is többet ártott, mint használt a szovjet irodalomnak, mert szinte eladhatatlan példányszámban dobták piacra a szovjet műve­ket, s árasztották el velük a könyvtárakat a magyar és nyu­gat-európai művek rovására, il­letve visszaszorítására. (Ennek legkevésbé a szovjet írók örül­tek.) így állt elő az a fonák hely­zet, hogy a szovjet írók munkái sok esetben ott porosodtak a könyvállványokon, de Jókai, Mikszáth, Móricz Zsigmond, Tóth Árpád, Babits. Illyés Gyula, Benjámin László. Veres Péter, Szabó Pál. Balzac, Dickens, Dosztojevszkij műveit kézről kézre adták, s egymásra vártak a művekért az olvasók. A járási könyvtár dolgozói ér­dekes jelenségre lettek figyel­mesek az utóbbi napokban: megnőtt a szovjet írók művei iránt az érdeklődés. Legalábbis a december 29-i és 30-i kölcsön­32 szovjet szépirodalmi nüi-i vet kölcsönzött, december 30­án pedig 21 olvasó 11 szovjet művet veit kölcsön. A statiszti-i ka ilyen alakulását Stermeczky Kálmán a következőkkel inas gynrázta: — Nemrégen elterjedt az a rémhír, hogy a szovjet szép no-* dalmi műveket bevonják. Eb­bői persze egy szó sem igaz, do ez a hír megnövelte az érdek IG-> dést a szovjet szerzők munkái iránt, mondván: „Nosza, olvas­suk el a tiltott irodalmat, ha már úgyis bevonják!" A másik ok pedig a könyvtár egcsz eddi­di fejlődéséből következik: vagyis az olvasóknak a könyv­tárban levő szovjet szépirodalom nagy százaléka mellett nem tud­nak kielégítően más műveket adni. A SZEGEDI JÁRÁSI KÖNYV* TÁR könyvállományára, s tt községi könyvtárakéra is na* gyon ráfér már a frissítés. Kii* lönösen, ha arra gondolunk} amit a kínai kommunisták val­lottak elsőként magukénak: vi­rágozzék szabadon minden vi­rág. Ez a mi sajátosságainkat figyelembe véve azt jelenti, hogy kaphassa meg mindenki azt a művet, amit óhajt, legyen na magyar, nyugat-európai, vagy szovjet irodalom. Akkor majd nem kell a könyvek tömkelegé­nek a polcokon porosodniok. A jövő könyvkiadásától ezt kérik a könyvtárosok, de leginkább a* olvasók. A jogos kívánságot pc­dig ki kell elégíteni. ( enc) Nem jeton'encfe kiílön'iseMi akaiHivakal a vásárlóknak az év eleii leltárok Az év első munkanapján több szegedi üzletet zárva találtak a vásárlók. Ezzel kapcsolatban ér­deklődtünk a szegedi kereskedel­mi vállalatoknál, hogy milyen akadályokat jelent a leltár a vá­sárlóközönség ellátásában? Álta­lánosságban megállapítottuk a válasz nyomán, hogy nem jelen­tenek különösebb zökkenőt a leltározások. A Ruházati Bolt üzleteiben egész évben folyama­tosan már elvégezték ezt a mun­kát és most az új év kezdetén összesen mintegy 7—8 üzletben leltároznak. Azonban ezeket is úgy osztották be, liogy hasonló jellegi! üzletek mindig nyitva lesznek. A leltárok általában csak egy napig tartanak. Egye­dül az 5-ös számú nagy ruházati bolt, — a József Attila körút és a Károlyi utca sarkán, — amely szerdán kezdte el a leltározás^ tart zárva egy hétig. ae~Úgyan« akkor az Állami Áruház leltáro­zásának ellensúlyozására ia nyitva lesz a Szivárvány Áruház; A Kiskereskedelmi Vállalatnál november 20-tól folyamatosa ti leltározlak és mindenfajta cik­keket árusító üzleteket nyitva tartanak. — egyedül a bútorüz­let és még néhány bolt tart zár­va leltározás miatt. Az Élelroi­szerkereskedebui Vállalat üzle­teiben egy nap alatt elkészülnek a leltározással, — de az öt—hat bolt leltárát is úgy oldották meg­hogy a bezárt üzletek környékén árusítanak az élelmiszer boltok: tehát az árusításban fennakadás nem lesz. Uj iskolai rendeletek dasági segítség-tervezetre. A francia lapok tőrésze I jVja [éüemezteV arról ír. hogv Amerikában fenntartásokkal fogadták azi elnök javaslatát. A Le Monde! szerint az Egyesült Államok- j ban komoly ellenállás mutat-; lkőzik a tervvel szemben. A lap ] washingtoni tudósítója meg- i állapítja. hogv az amerikai közvélemény méa nincsen kellően előkészítve arra. hogy elfogadja azt az álláspontot, amely szerint az Egyesült Ál­lamok védelme a Földközí­tenaer keleti részén úi kato­nai. intézkedéseket követel meg. mivel ennek a terület­nek védelme nem érinti az Egyesült Államok létérdékeit. Az ndiai laook rámutat­nak. hösv Indiában eddig nem hoztak nvilvánossásra sem hivatalos, sem félhiva.a­los visszhangot az amerikai elhatározással kapcsolatban de eevbehanazóan emlékez­tetnek arra. hogv Nehru mi­niszterelnök az indiai parla­mentben kijelentette: hazája lam aktív békeszerető külpoliti >-Ennek egyik bizonysága — jelentette ki Vorosilov —, hogy az elmúlt cvben sok kormány- és parla­menti küldöttség látogatta meg a Szovjetuniót^. A szovjet nép és a béke min­den barátja — mondotta befeje­ésiil Vorosilov den országban, s az idézte elő, hogy egyes országok, fi­gyelmen kivül hagyva a köz­véleményt és az ENSZ szere­pét, durva katonai erőt atkai­levonja az j maztak az ENSZ illetékessé­eseményekből a tanulságot, még j gebe tartozó egyes vitás kér­erűsebben tömöríti sorait, hogy j dések megoldásóra. Bár­szavatolja a tartós békét és a j mennyire is tragikusak vol­biztonságot. ; lak ezek a lépések — mert N. A. liulganyin. a Szovjet- feleslegesen nagy áldozatot zetközi feszültség enyhíté­séért, N. Sz. Hruscsov, az SZKP KB. első titkára a Rude Pravo című csehszlovák lapnak adott nyilat­kozatában főleg a nemzetközi kérdésekkel foglalkozott és meg­állapította: a múlt év legfonto­sabb tanulságainak egyike az, hogy fokozni kell a népek éber­ségét az imperialista agresszorok­kal szemben, határozottan ki kell bontakoznia a Iákéért folyó harcban. Nem kétséges, hogy az elkövetkező esztendőben a béke erői méginkább megszilárdulnak, és ez je­lentékeny mértékben elő fogja segíteni 9, nemzetközi helyzet javulását. Tito jugoszláv elnök a ju­goszláv rádióállomások által , - - 1» # _ _ _ is közvetített újévi nyilatko- j B-ujsor ^ szAn^Matti lakos. | MlCJ Rostás „falaZOÜ , Szíojkd „munkálkodóit* Telten érték az úi év első betörőiét Már évek óta panaszkod- j s kikerültek az utcára majd nak a Lehet utca lakói, hogy Sztojka a Lehel utca 15. szr., a Lehel utca 9. szám alatt | mű ház nyitott kapuján be­Rostás Péter betörésért, rab- j szaladt az udvarba. Amikor Szerkesztőségünk postájából ELTŰNT ÉDESANYÁNK „Egy kéréssel fordulok a Szegedi Néplap szerkesztősé­géhez. Segítsenek édesanyán­kat megkeresni — írja leve­lében Tóth Lajosné Kistelek, Az iskolai rendtartás felül­vizsgálata során új rendelkezé­seket hoztak. A legjelentőseb­bek ezek közül az alábbiak: Az általános iskolák VIII. osz­tályában megszüntették az osz­tályvizsgákat. Továbbá meg­szüntették a magyar irodalmi és matematikai osztályvizsgákat a gimnáziumok minden osztály á­ban. A gimnázium III. osztályá­ban a kémiából és földrajzból sem kell osztályvizsgát tenni. A gimnáziumi érettségi kötelező tárgyai a jövőben: magyar nyelv cs irodalom, történelem, mate­matika és fizika. Megszüntették a biológiai érettségit. dalommal a jövő elé a világ- ol . ,.. , ban ma fennálló bizonyos fe- ! 21'e"ef eUu" ' " , szükségek és zavarok miatt. ! ™V i aLa(ggmd+aIOnl-7 ÍOlyUUa ! AW tudaz idős^™yhoi­T.l^.emok ~ ma í létéről, értesítse aggódó gyer­loDbé-kevesbe megvan mm- -nekét IVÁSZAT A MOZIBAN December 25-én az 5 órás előadást néztük végig a film­színházban — írja egyik le­vélírónk. — Néhány fiatal­ember botrányos viselkedése lásért többszörösen büntetett személy lalkssáfoan -bűnta­rjya- van, és az ott tartózko­dók részegeskedéssel, vesze­kedésekkel nyugtalanítják a környékbelieket. A lakáshoz tartozó szoba padlójának egy zavart bennünket, békésen j részét már felszedték, és ja­unió Minisztertanácsának elnö­ke a lengyel rádió főszerkesztő­jének azon kérdésére, hogy — Bulganyin véleménye szerint •— mit vár »z emberiség az 1957-cs évtől, többek között a követke­zőket válaszolta: Teljes "oggal feltételezhető, hogy az elkövetkező 1957-cs év | folyamán a népek fontos mégis megmu­| követeltek — tatták, hogy a nemzetközi közvélemény és a béke erői a második világháború után nem kö­zömbösek többé az olyanok agresszív eljárásával szem­szórakozni vágyókat. Tudjuk, hogy az italboltok utcán at szolgálnak csak ki. tehát ezek a fiúk az italboltban vásá­rolt bort a moziba vitték, és ott az előadás alatt zavarta­lanul iszogattak, koccintgat­tak, no és hangoskodtak. Máskor is várható lesz ilyen, és ehhez hasonló rendzava­nuár 1-én is olyan eset tör­tént, amire most már nem­csak a rend-őrségnek, hanem a tanács lakásügyi szervei­látta, hogy -ott nem tartóz­kodnak, betört Banimert Gé­zá-né és Kalkuszi Ferenc laká­sába. A két cigány között ek­kor egyszerűen »rr.cgszünt- a nézeteltérés —, és amíg Sztojka felfeszítette a két la­kás ajtaját, addig Rostás *íálazott« néki. Sztojka oda­benn feltörte a szekrényeket, A tiszta vasalt ruhákat ösz­sze-vissza dobálta, rájuk ta­ben. akik azt hiszik hogy a rás éppen ezért a következő ket javaslom, hogy ne for­duljon elő: Egy-egy ügyeié­győzelmeket vívnak majd : Az erkölcsi tétnyező mind je- tes rendőr nézze végig a film­ki a béke megőrzéséért és I léntősebb szerepet tölt be a vetítéseket, az előadásokat és megszilárdításáért, a nem- I világban. i a rendbontókat vezessék ki. durva erőszak alkalmazá­sával minden megoldható. nek is fel (kell figyelni, mert | posott, majd kezdte osszc­az alábbi eset kimeríti a j kapkodni a különböző érté­Rostás-féle büntanya társa- ; keket, ágjueműket. Az emeleten lakók közül többen leszaladtak az udvar­dalmi veszélyességét Január 1-én délután a I -bün-tanyán- iszogató Sztcj- ] ka András — aki -ott tanyá- j zott már hetek óta bejelentés í nélkül — összeveszett Rostás j Péterrel. A veszekedés nvo- j mán Rostás üldözte Sztojkáí, i be, "megszorították- a betör rőket, egyikük elment a Gáz, gyárba, és szólt az. ott tartóz­kodó kai-hatalmi őrségnek. A tettenért betörőket * rendőrséá őrizetbe vetie. r I

Next

/
Oldalképek
Tartalom