Délmagyarország, 1956. augusztus (12. évfolyam, 180-205. szám)

1956-08-01 / 180. szám

V OELMHGTBRORSZBG Szerda, 1956. augusztus f. 1956. augusztus 1 szerda IDÖJ ARASJ ELLNTÉS Az Atlanti-óceánról az Északi­tengerre vlharclklor. érkezett. En­nek hatására tengeri léghullámok árasztják el a szárazföld nyugati és középső vidékeit. Hasonlókép­p~l hűvös légtömegek törnek be a Barenls-tenger felöl a Szovjet­unió északi részeire. A Fekctc­u-nger környékét c.zel szemben Igen meleg, szubtrópusi levegő borit ja. Várható Időjárás szerdán estig: Felhőátvonulások, több helyen zá­poreső, keleten zivatar, Időnkint élénk északnyugati-északi szél. A nappali hőmérséklet keleten 1—2 lukkal csökken, nyugaton már alig változik. Várható legmagasabb nappali hómérséklet szerdán 23-28 (ok között. ,».«... J MOZI Szahndság: Háromnegyed 6 és g. Holnap már késö. — Művészi olasz Játékfilm (ma utoljára). Csütörtöktől: Egy nap a bírósá­gon. — Olasz film. Vörös Csillag: Háromnegyed 6 és 8 Vízkereszt, vagy smit akartok. — Színes, magyarul beszélő szov­jet film (mn utoljára). Csütörtök­től: Köznapi komédia. — Színes angol film. Fáklya: Fél 7 és háromnegyed 9: Varázsduda. — Tyl népmeséje nyo­mán készült színes csehszlovák film (ma utoljára). Csütörtöktől: Egy nap a bíróságon. — Olasz film. Jó Idő esetén a mááodlk elő­adás a Kert-moziban. Későnjövök csak a híradó utáni szünetben mehetnek be a néző­térre. KÖNYVTARAK Somogyi Könyvtár: Köz­ponti könyvtára: Kölcsönzés hét­fő. azerda és péntek délelőtt Il­lői délután 6-lg. Kutatószoba: egész héten nyitva. 10-től este 7-ig. Helyben olvasás biztosítva. Az olvasóterem Július 12-töl augusz­tus 13-ig zárva. Gorkij könyvtár: Kölcsönzés bétköznaponklnt dél­után 2-6 óráig. (Horváth Mihály utca 3. szám). Hiúsági könyvtár: Kölcsönzési szolgálata hétközna­ponklnt délután 2-6-lg. (Horváth Mihály u. 3. szám). Egyetemi Könyvtár: Jú­lius M-től szeptember 2-lg nyJWá­nos szolgálatot nem tart Kutató­szoba mindennap 8 órától 3 óráig nyitva. Kutatók részére kölcsönzés szerdán és szombaton 10 órától 12 óráig. Könyvvisszavétel ugyan­ezen Időben. ÁLLATORVOSI INSPEKC10S SZOLGALAT Szeged város területén 1956. Július 28-tól augusztus 4-ig este 18 h-tól reggel 6 h-lg (va­sárnap nappal is) kizárólag első­segély és nehézellés esetéi e In­spekclós Palotás Gyula állami él­latorvos. Lakása: Partizán u. 7. Teleion: 48-91. FAJDALOMTÓL megtört szív­vel tudatjuk, hogy szerető fér], testvér és rokon. Osváth László meghalt, Temetése augusztus 1-én délután 13 órakor lesz a Dugo­nics-temetőből. Gyászoló család SZERETETT testvérünk, Csillag Gáspár elhúnyt. Temetése ma dél­után 3 órakor lesz az alsóvárosi temetőben. NAPKÖZBEN Elkésett udvariasság A RAUIO MŰSORA Augusztus, 2, csütörtök Kossuth-rádló 4.30 Hírek. 4.35 Zenés műsor. 5 óra 30 Előadás. 6 Hírek. 6.05 Fa­lusi híradó. 7 A Szabad Nép mai vezércikke. - Hírek. 8.10 Betyár­dalok. 8.40 Reggeli hangverseny. 9.20 Gyermekrádiú. 9.40 A Cinko­tni Tanítónőképző énekkara éne­kel. 10 Hírek. 10.10 Nyári szabad­egyetem. I0.4O Hangszerszólók. 11 Válaszolunk hallgatóinknak. 11.16 Fúvósindulók. 11.30 Mit olvas­sunk? 12 Hírek. 12.10 Kórusok. 12 óra 30 Lortzlng operáiból. 13.15 Népzene. 14.15 Tízéves a Rádió Gyermekújság. 14.50 Uttörőmikro­fonnal az országban. 15.10 Oreg ház lakóiról. 15.30 Vonósnégyes. 16 Az épülő kommunizmus nagy országában. 16.30 Szív küldi. 17 Hírek. 17.10 Tánczene. 17.42 Zon­goraművek. 18 Széntótöldl szén­bányászok. 18.15 Népzene. 185.' Verdi: Simoné Boccanegra. 22.16 Tánczene 22.58 Előadóművészeink miisorából. 0.10 Trélás népdalok. Petöfl-rádió 700—11.57-lg azonos a Kossuth­rádló műsorával. 11.57 Műsorzá­rás. 14 Smetana operáiból. 14.30 Operettrészletck. 15.10 Egy falu ­egy nóta. 13.40 Olasz hegedílmu­zsllra. 16 Országszerte — megye­szerte. 16.10 A Rádiószínház be­mutatója: Gambrlnus. 18 Hiúsági kórusok. 18.20 A könyv évezredes útja 19 Szovjet szerzők filmzenéi­ből. 19.30 Lányok, asszonyok ... 19.45 Tánczene. 21 Külföldi sajtó hasábjairól. 21.10 Népdalok. 21.40 Sporthíradó. 22 Cigányok. Puskin elbeszélő költeménye. /Ttömötten baktat a villámot kijeié a Kossuth Lajos su­gárúton. Egy roskatag anyóka a kocsi belsejében félkézzel tá­maszkodik az ülés támlájára. A megszorult forró levegő apró gyöngycseppeket fakaszt kes­keny, fonnyadt arcán, ami las­san olyan fehér lesz, mint a ha­ja. Szédül. Talán már le is rogy­na a poros padlóra, ha a körülöt­te állók hirtelen tágítanának. Rövidnadrágos fiatalember ül a szemközti ülésen. Tizenhét esztendős lehet. Képe búbja olyan piros, majd kicsattan, s égszínkék szeme érdeklődön, csaknem sajnálkozva csüng a levegő után kapkodó anyókán. De nem adja át a helyét. Az anyóka nem veszi észre a fiút, tekintete mintha az ablakon kí­vül szaladó fákra irányulna. Pe­dig nem Iát semmit, gyenge szer­vezetének minden idegszála csak a ránehezedő ólmos szürkeség ellen hadakozik. — Mégis megfőtt a nyár — mondja valaki. — Meg, úgy látszik — jön rá három irányból is a helybenha­gyás. Aztán megint csend, a kerekek kattognak, zökkennek csupán. Most egy idős bácsi néz fel ültéből az összefülledi emberek­re. Ahogy botjára nehezedő fel­sőtestét megcsavarja hátrafelé, észreveszi a sápadt anyókát. Fel­áll. Ez annyiból áll, hogy egyik kezével az ülőkére támaszkodik, és nehezen, nagyon nehezen egyenesbe nyomja magát. Parázs csontjainak szinte hallatszik a ropogása. — Tessék leülni — mutat a helyére. S arcán szégyenfclhö vo­nul át, hogy csak most vette ész­re az anyókát. Az anyóka valósággal lezuhan a padra, szemmel láthatóan megkönnyebbül és most már kezdi szemügyre venni a piros­pozsgás fiút. Nem szemrehányón, hanem szelíden, növekvő szere­leltei, szinte gyönyörködve, ahogy az öregek nézik a fiata­lokat. Mintha az a gondolat szö­vődne kisimuló homloka mö­gött: — Akár az én unokám. Csak most eszmél a fiatalem­ber. hogy látja minden felöl a lesújtó pillantásokat. Fogja ma­gát, Uitolakszik a peronra, s a következő megállónál leugrik. N. 1. Ki az úr a háznál? jCojqváníci Csendel kérünk! A zelőtt, ha este 10 óra után egy motorkerékpár túl­rí ságosan nagy zajt csinált az utcán, a rendőrség kö­nyörtelenül felírta gazdáját, és könyörtelen megbírságolta. Vajon így van-e ez most is? A sorozatos tények azt bizo­nyítják, hogy egyáltalán nem. A múltban az autókon cs motorkerékpárokon este 10 óra után tilos volt a dudát használni: ma viszont a lehető legnagyobb betregéssel, zai­jal közlekednek éjfél után is, nem is beszélve a vonUió traktorokról, amelyek földrengetó dübörgéssel vonulnak végig egész utcasorokon hajnali negyed 5-Ucor és fél 5-fcor a Sztálin körút, a Kossuth Lajos sugárút és a Tolbuchin sugárút közötti szakaszon. Azaik a munkások, akik este 10-ig dolgoznak, pihenéssel szeretnék kihasználni az éjsza­kát, nem pedig arra, hogy a Hoffhereknek az utca nappali zaját is túlharsogó dübörgését „élvezzék". Azt hiszem, jo­gosan járok el, amikor a magam és dolgozó társaim nevé­ben felhívom a kerületi tanácsok és a rendőrség figyelmét, hogy a dolgozók nyugalma érdekében este 10 óra után szüntessék be városunkban a dolgozóknak nemegyszer ál­---Onn éjszakát ctkozó motorok és traktorok lármáját, ZSEBÖK JÁNOS a Szegedi Ruhagyár dolgozója /% falusi kocsma kétes tiszta­ságit pultjánál három ing­újjra vetkőzött ember lökdösi egymást. Előttük a decis pohár, ujjnyi híján tele rummal. A he­tes szakáll, meg a keresztben álló zavaros szem ijesztő külsőt ad a három férfiúnak. Egy közülük már alig áll a lábán, hol az egyik cimborájára bicsahlik, hol a másikra. Amazok csak támo­gatják jobbriil-bnlról és harsog­va nevetik hencegő beszédjét. — Gt/ávák vagytok' na ... ha mondom. Szeretném én látni azt az asszonyt, aki nekem dirigál­jon. Ügy vágnám szájba, hogy menten elöntené a piros vér. Társai csak röhögik. Az egyik odanyomja az orra alá a rumot, s miközben belezúdíl'ja a tor­kába, így kötődik vele. — Itt vagy te is nagylegény komám, ahol Julcsa nem hallja. Otthon meg az Agy alatt alszol. — Micsoda-a-a-? — ágaskodik fel a dühöngő férfiúban a meg­sértett önérzet. Azt elhiszem, hogy nálatok ilyen a szokás, de az én házamban én viselem a kalapot. Tetőled az utolsó fillért is elszedi az asszony, de ha én azt mondom az enyémnek, hogy vissz, akkor nyikkanni sem mer. Annyival éri be, amennyit adok neki. Ismét behörpintik a közben megtöltött pohár tartalmát, hogy aztán a részeg még válogalottabb kifejezésekkel illesse élete párját. Alkonyatra áll az idő, a homály­ba borult ivóban már nem na­gyon lehet felismerni az arco­kat. Az ajtó nyílik, az ajtó csu­kódik, de a három ember nyil­ván jóideje nem hall, nem lát setikit. Pedig éppen most lépett be Julcsa, a nagyhangú atya[i sárgaföldig lehordott, vékony­csontú felesége. Csak néhány pil­lanatig áll az ajtón belül, de ez alatt elönti valami iszonyatos nagy méreg. Odaront a púkhoz, kirántja öles termetű urát a cim­borák közül és csitt-csatt. lehúz neki két jókora pofont. Közben mondja, ahogy a száján kifér. — Tudtam, hogy itt talállak, te gyalázatos. Eljöttél még dél­ben onnanhazul, hogy kenye­ret hozol, aztán a kocsmában ha­gyod a pénzt. Nem sül ki a sze­med? A gyerekek majd meg­vesznek otthon éhen. Mars kije­ié! Majd adok én neked. Azzal lódít emberén egy ha­talmasat, aki egyetlen kukkot se szól már, hanem meghunyász­kodva iszkol kijeié az utcára, mint a kutya. A felesége meg utána, nagy harciasan. A „FORFA" Fűrészáru és Fa­anyag Nagykereskedelmi Vál­lalat cégszövege „ÉRDÉRT" Erdőigazgatósági és Faipari Értékesítő és Készletező Válla­lat-ra változott. Központ: Bu­dapest. V. Kossuth I.ajos tér 11. Telefon: 113—000, 121—790 MNB: 44. A Szövetkezeti Áruház Szeged, Sztálin krt. 40., értesíti vevőközönségét, hogy kézi szövésű, divatos mintájú női ruha- és kabát­szövetkülönlegesscgek érkeztek áruházunkba, Elcserélném szoba-konyhás laká­somat nagyobbért vagy kétszo­básért. költségmeglérltéssel. Fe­kete. Zárda utca 20. 200 kcm DKW motorkerékpár eladó. Megtekinthető 3 óráig. Te­réz U. 27. 1769 Beadásra disznó eladó, házfel­ügyelői lakást főbérletiért elcse­rélem. Boross Józsel u. 16. 1779 llj konyhabútor eladó. Kisteleki u. 4. szám. Gázgyár mellett. 1774 Eladó egy hfzottsertés kb 180 kg-os, beadásra és levágásra Is alkalmas. Érd.: Sándor u. 22/b. 1782 Hálószoba, világos, politúros, eladó. Érd.: Szt. István tér 9. fldszt. I. 1784 Szép Ikarus mélykocsi matrac­cal és szép kivitelű kárpitozott kulikocsi eladó. Horváth, Kecs­keméti U. 15/b. 1772 Ajtó tokkal, rádió, asztal eladó. Szilágyi u. 8/b. 1781 Fukázott padlódeszkák és egy nagy disznó, hízónak való, el­adó. Róna u. 23. 1776 Ház eladó. Bokor u. 13. 1702 Komblnáltszekrény, rekamiéáll­vány Spitzer asztalosnál készen kapható. Attila u. 16. 1797 Fehér mély gyermekkocsi eladó. Kossuth L. sgt. 34. az udvarban. 1798 2 db éves süldő eladó. Homon­nai u. 16. Fodortelep. 1775 APRÓHIRDETÉSEK Budai szoba, konyha, félkom­fortos lakásom elcserélném sze­gedi kétszobás, gázos lakásért. Érd.: Szeged. Csongrádi sgt. 72. 1788 Fértyképezógépet, műtermit, fa­vázas gépet, állványt vennék. Vil­lanófénylámpa eladó. Tóth, Mik­száth K. u. 21. 1792 Gyermek sportkocsi majdnem új állapotban eladó. Tóthné, Mik­száth K. u. 21. 1791 Gyermekszerető nőt háztartásba felveszek bentlakással. Széchenyi tér 5. trafik. 1786 Műszakilag leválasztható lakás­részt keresek. Feltételek megegye­zéssel. Dózsa Gy. u. 11. 11. 9. 1785 Egy keményfa félháló és egy kétszemélyes rekamié eladó. Kis­faludy u. 41. 1783 Szombaton elveszett személyi Igazolványom. Becsületes megta­láló Jutalom ellenében küldje vissza címemre. Rózsa F. sgt. 100. 1780 NŐI ruhaneműek. átmeneti és téli kabátok, tűzhely, magánház kerttel lakásátadással eladó. Új­szeged, Népkertsor 8/a. 1778 Eladó Jókarban akasztós ruha­szekrény, darálóhoz vaskerék for­mával. Francia u. 21. 1787 Azonnali belépéssel lakatosokat felveszünk. Jelenutezés Zákány u. 44. 1773 Egy használt kordé Jutányos áron eladó. Újszeged, Népketrsor 3. szám. 1730 200-as Méray-Puch, üzemképes, eladó vagy 125-ös Csepelért el­cserélhető. Ugyanott vörösréz üst eladó. Vásárhelyi sgt. 12. Eladók faanyagok, szfnajtók, oszlopok, kamra ablak. Retek u. 51. szám. Bőrkabátját alakíttassa bőrpuhí­tó, vízhatlan festéssel Csordás bőrruhakészttőnél. Szent Miklós u. 7. Felsőváros. Gyakorlott varrónőket felvesz a Nőiszabó Szövetkezet. Kölcsey u. II. Endllzőgépet keresünk megvé­telre. Konzervipari tanulókat felvesz a Szegedi Konzervgyár, Jelentkezés a személyzeti osztályon, minden nap 9—12-ig; ugyanott vizsgázott kazánfűtőket azonnali belépésre felveszünk. Bentlakó házvezetőnőt keres gyermektelen házaspár. Jelentkez­ni lehet a Munkaerőgazdálkodási Csoportnál. Fűrészporos kályha két tartály­lyal eladó. Fodortelep, Vásárhe­lyi sgt. 97. Petőfitelepen az V. á. 192. sz. ház kétszoba. konyha, előszoba, azonnal eladó, egy félháló Is. Molnár tanulókat és fűtőket fel­vesz a Szegedi Malom. Jelentke­zés: Tisza Lajos u. 67. Ház minden elfogadható áron Sürgősen eladó. Uj-Petőfitelep 56 u. 1303/a. Elcserélném 2 szobás szentesi lakásom szegediért. Érdeklődni Fóldszöv. Szeged. Szt. István tér 3. Pető. 1668 Príma állapotban lévő 1200-as Marlej Davidson motorkerékpár sürgősen eladó. Gép u. 19/b. 1759 Bútorozott szoba kiadó, mun­kás férfinek vagy nőnek. Szent László u. 19. szám. 1763 Eladd sürgősen többféle bútor költözködés miatt. Hajnóczy u. 15. emelet, hármas lépcső. 1761 Eladó ház lakáscserével vagy kisebbért elcserélhető. Mura u. 7. tűzér-Iaktanya mögött. 1794 Szövetkezeti út 26. számú ház felerészben vagy 1/8 is eladó. Azonnali lakásátadással. 1793 Kerékpározni tudó férfi dolgozó­kat plakátragasztónak felvesz Hír. dető Vállalat. Takaréktár u. 8. Csongrád megyei Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat (Hódmezővá­sárhely. Erzsébet út 5.) azonnali belépéssel lakatosokat, hegesztőket és esztergályosokat vesz fel. Tavasz u. 19. számú ház eladó. Erd.: délutáni órákban. Birónil. SPORT A MEGYEI BAJNOKSÁGÉRT Szegedi Törekvés—Szegedi Bástya kozott, de mint az eredmény M 4:1 (2:0) mutatja, nem nagy sikerrel. Szőregl Törekvés—Szegedi Vörös Lobogó 2:1 (1:1) A Vörös Lobogó meglepően jól megállta a helyét kitűnő ellenfelé­nek otthonában. A vendégek csak­nem végig egyenrangú ellenfél vol­tak a már-már úgy látszott, hogy az egyik pontot sikerül elhozniok. amikor az utolsó percben a Szö­veg megszerezte a győzelmet. A két hajdani NB Il-es csapat találkozóján az éllovas Törekvés végig Jobb volt ellenfelénél és ilyen arányban is megérdemelten győzőit. A Bástya lelkesen véde­kezett, de ezzel csak a még na­gyobb arányú vereséget tudta meg­akadályozni. Szegedi Dózsa—Dorozsmai ESK 3:1 (2:1) A Dózsa ezúttal sem nyújtotta igazi tudását, igaz ugyan, hogy erősen tartalékos csapattal állt kl. A dorozsmaik a mérkőzés legna­gyobb részében egyenlő ellenfél voltak, egy tizenegyest kihagytak s kaptak egy ..potyagólt" ts. Szegedi Vörös Meteor—Deszki Traktor 6:1 (2:0) Az egyre Javuló formát mutató Vörös Meteor Deszken is jó Játék­kal mutatkozott be s ilyen arány­ban is megérdemelten győzőit. A hazai csapat a mérkőzés legna­gyobb részében védekezésre szorlt­BIZTOS GYŐZELMET ARATTAK A SZEGEDI TÖREKVÉS BIRKÓZÓI A NAGYKÖRÖSI EGYÜTTESE ELLEN Vasárnapi számunkban téves In­formáció alapján közöttük a Sze­gedi Postás—Szegedi Vasas mérkő­zés eredményét. Az eredmény he­lyesen: 5:2 a Postás Javára. Szegedi Honvéd—Szegedi Fűtőház 3:1 (3:0) A mérkőzést kedden Játszották. Az első félidő nagy Honvéd-fő­lénnyel telt el. bár a Fűtőház el­lentámadásai ls veszélyesek vol­tak. A második félidőben a Hon­véd erősen visszaesett s ekkor a Fűtőház tizenegyesből szépített. Szombaton este a Törekvés sport­telep tornatermében rendezték meg a Szegedi Törekvés—Nagykörősi Kinizsi területi bajnoki mérkőzést. Az összecsapáson a szegedi ver­senyzők nagyszerűen küzdöttek és váratlanul nagyarányú győzelmet arattak. Részletes eredmények: Szegedi Törekvés-Nagykörösi Ki­nizsi 7:1 Lepkesúly: Török (Sz. Törek­vés) kétvállal győzött Hajós (N. Kinizsi) ellen. A fiatal szegedi ver­senyző a 6. percben karfelszedés­sel átfordította és kétvállra fek­tette ellenfelét. Légsúly: Bárkányi (Sz. Törekvés) győzött ellénlél nélktu. Pehelysúly: Halasi (N. Kinizsi) kétvállal győzött Barna (Sz. Tö­rekvés) ellen. A nagykőrösi ver­senyző ponlfőlényben volt, amikor a 10. percben kétvállra fordította Barnát. Könnyűsúly: Triesz (Sz. Törek­vés) kétvállal győzött Besze (N. Kinizsi) ellen. Triesz az első perc­től kezdve bátran és lendületesen küzdött s végül kar- és Hbössze­fogással kétvállra fektette ellen­felét. Váltósúly: Gárgyán (Sz. Törek­vés) pontozással győzött Gerece (N. Kinizsi) ellen. A nagykőrösi versenyző egy gyorsan végrehaj­tott hiitraeséssel meglepte Gár­gyánt és huzamosabb Ideig tartó hfdalásra kényszerttette. Gárgyán nagyszerű hídalással kimenekült a veszélyes helyzetből s utána ha­talmas erővel vetette magát a küzdelembe. Cslpődobással kezdelt s utána még számos [ogást hajtott .végre s végül nagy pontfőlénnyel győzött. Középsúly: Greguss (Sz. Törek­vés) kétvállal győzött Tóth—Szál­kái (N. Kinizsi) ellen. Greguss több ponttal vezetett, amikor a 10. percben nagyszerű cslpődobás­sal kétvállra fektette ellenfelét. Félnehézsúly: Cseh (Sz. Törek­vés) kétvállal győzött Szente <N. Kinizsi) ellen. Cseh mindjárt tá­mndólag lépett fel. s a harmadik percben páros combfogással ki­emelte. majd pillanatok alatt két­vállra fektette ellenfelét. Nehézsúly: Höhm (Sz. Törekvés) kétvállal győzött Horváth (N. Ki­nizsi) ellen. Hőhm az első perctől kezdve irányította a mérkőzést. több pontos előnyre tett szert, s végül a 9. percben ő is kétvállat szerezte meg a Szegedi Törekvés csapatának utolsó győzelmét. • Jövő vasárnap a szegedi blrkó/ zók (a Törekvés és a Haladás versenyzői) Kecskeméten lépnek szőnyegre, ahol Kecskemét város bajnoksága kerül megrendezéare. Benkő Akos Ma edzőmérkőzést játszik a Szegedi Haladás Ma. szerdán délután 4 órai kez­dettel a Szegedi Haladás II. csa­pata a Hódmezővásárhelyi Vasas csapatával, fél G órai kezdettel pedfga Szegedi Haladás I. csapa­ta a Szegedi Törekvés együttesé­vel Játszik edzőmérkőzést a Ha­ladás sporttelepén. Olcsóbb helyárak a KK-döntőn A Népstadionban szombaton dél­után sorrakerfllö Bp. Vasas—Ra­pid (Bécs) labdarúgó KK-döntö­jének harmadik mérkőzésére s az előtte rendezendő magyar—román atlétikai utánpótlás viadalra ol­csóbb helyárakat állapítottak meg. A szombati kettős nemzetközi sporteseményre a legdrágább ülő­hely 21 forint ötven fillérbe, a legolcsóbb (állóhely) pedig 3 forint 50 fillérbe kerül. Ennek megfelelően csökkentették a töb­bi jegyek árát Is. A KK harmadik döntőmérkőzése hánt hatalmas az érdeklődés az osztrák fővárosban Is, s tízezer Jegyet Igényeltek a szurkolók ki­elégítésére. Ma érkezik Szegedre a XVII. magyar kerékpáros körverseny A XVH. magyar kerékpáros körverseny (Tour de Hongrir) szegedi befutása ma. szerdán dél­után fél 4 órától várható a Sze­ged-bajal műút felől a Tolbuchin sugárúton, a Dugonics téren és a Lenin utcán keresztül a Széchenyi térre. A befutóknak a többi kö­zött átadják a Délmagyarország szerkesztősége által felajánlott tiszteletdíjat, egy értékes kristály­vázát fs. SAKK A szentesi Bástya elsőosztályu minősítő versenyét Rieger nyerte meg nagy fölénnyel. 11 Játszmából 10 és fél pontot szerzett s két és fél pont előnnyel lett első. A szen­tesi Rostás második helyezése meglepetésnek számit. azonban megérdemelte a 8 pontot s az ez­zel'járó elsőosztályú minősítést. Harmadik lett a szentesi Korógyi 8. negyedik a hódmezővásárhelyi Rácz 7 és fél ponttal. A két sze­gedi fiatal. Boga és Dózsa gyen­gébben szerepeltek. Boga ötödik lett 7 ponttal, Dózaa hetedik 5 ponttal. Az országos női bajnokság sze­gedi középdöntőjén női versenyző­ink meglepő tájékozatlanságot ta­núsítottak n végjátékok terén. Ugy látszik, legtöbben csupán a meg­nyitásokat tanulmányozzák s ez az oka annak, hogy még az éljátéko­sok is sokszor elemi hibákat kö­vetnek el a végjátékban. Igen ta­nulságos állás Jött létre a Sárkö­zy-Brádt Játszmában. A debreceni Sárközy hibátlanul vezette játsz­máját mester ellenfelével szem­ben, csupán egy hibát követett el. amikor az alábbi állásban döntet­lent ajánlott: Világos Sárközy: Kd5, gyalogok cO, a5. Sötét Brádt: Kc8. gyalog a6. Világos volt lé­pésen s ahelyett, hogy 1. Kc4-re lépett volna, döntetlent ajánlott. amit ellenfele természetesen azon/ nal elfogadott. A nyerés az úgy­nevezett távoli oppozicióval érhető el a következő módon: I. Kc4. Kd8, 2. Kd4. Kc8. 3. Kd5 (most létrejött az alapállás azzal a kü­lönbséggel, hogy nem világos, hanem sötét lép.) 3 . . . Kd8, 4. Kd6 és világos nyer. Söfét az el­ső lépésben Kb8-ra Is mehet, ami­re a nyerés útja még egyszerűbb: 2. Kd4. Kc8. 3. Kd5 s most is­mét világosé az oppozíció. Az ál­lás Igen tanulságos és gyakran fordul elő — természetesen más mezőkön — s a nyerést Jelentő oppozíciót a világos király az úgynevezett háromszögelő lépé­sekkel szerzi meg. (1. Kc4, 2. Kd4. 3. Kd5.) DÉLMAGYARORSZAG Szeged város és a szegedi Járás dolgozóinak lapja Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: az MDP Csongrád megye Bizottsága, az MDP Szeged Városi Bizottsága és a szegedi Városi Tanács Szerkesztőség: Szeged, Lenin u. 11. Telefon: 35-35 és 40—80 Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál tér 3. Telefon: 31-16 és 35-00. Terjesztik: a megyei Postahivatal HIrlaposztálya és a hírlapkézbesítő postahivatalok Előfizetés: postahivataloknál és kézbesítőknél. Havi előfizetési díj II forint Szegedi Nyomda Vállalat Felelős vezető: Vincze György Világos: Kbl, Va3. Bdl, Bg4, Hd3, gyalogok: a2, b2. e3, f2, f4. h3, (11). Sötét: Kh8. Vc7. Bc8. Bc6, F16. gyalogok: a5, 17, g7, h6, (9). Fenti állásban sötét volt lépésen s szép kombinációval nyert. Meg­fejtésként négy lépést kell bekül­deni, a helyes megoldásért fejtő­ink három pontot kapnak. A múlt heti feladvány megol­dása: 1. Hc7t, Ka7. 2. Vxa6T, bxa, 3. HbSft. Ka8, 4. Ba7 matt. A Július 18-1 feladványt helye­sen [ejtették meg: Sáfár, Újváro­st. Hampel, Bartók, Hencz, Adok, Filep, Baditz, Bottlik. Sebestyén, Dusnokiné, Bíkéssl. Blahó, Fo­dor, Szekeres.

Next

/
Oldalképek
Tartalom