Délmagyarország, 1956. augusztus (12. évfolyam, 180-205. szám)

1956-08-02 / 181. szám

VJLAG PROLETÁRJÁT EGYESÜLJETEK! S55CED VARC3 ÉS A SZEGEDI JÁRÁS DOLGOZÖINAK LAPJA XII. évfaiyam 181. szám Ara: 50 fillér Csütörtök, 1956. augusztus 2. Tizenötezer fővel csökkentik a néphadsereg létszámát A Minisztertanács határozata A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Javas-* Iatának megfelelően — tekintettel a nemzetkőzi helyzet ked­vező alakulására — a Minisztertanács határozatot hozott a néphadsereg létszámának újabb tizenötezer fővel való csök­kentésére. A létszámcsökkentés következtében felszabaduló anyagi eszközöket a népgazdaság további fejlesztésére, az életszínvonal emelésére fordítják. A leszerelt katonákat és tiszteket az ipar és a mezőgazdaság, továbbá a népgazda­ság más területein helyezik eL Kötelességek Szeged és a járás dolgozó parasztsága ezekben a napokban a nagyszerű tettek egész sorával bizonyítja be, hogy helyesli pártunk és kormányunk utóbbi intézke-' déseit. Szinte valamennyi egyéni gazda, termelőszövet­kezeti tag előtt világos: Központi Vezetőségünk határo­zata, mely életszínvonalunk gyorsabb ütemű emelkedé­séről is intézkedik, csak úgy válhat mielőbb teljes való­sággá. ha ők is becsülettel helytállnak saját területükön, példásan teljesítik az állam iránti beadási, adófizetési és egyéb kötelezettségeket. A következő számadat is világosan igazolja ezt: jelenleg a szegedi járás begyűj­tési hivatalában mindössze 540 gabona hátralékost tar­tanak nyilván. Azonban még ez a szám sem reális, mert az adósként nyilvántartott gazdák legnagyobb része már napokkal ezelőtt teljesítette gabona-begyűjtési kötele­zettségét. csak még vételi jegyeik — nyilván a lassú ügyintézés miatt —.nem jutottak el a helyi begyűjtési hivatalokhoz, hogy törölhették volna őket a tartozók soraiból. Sokan vannak ezek között olyanok is, a/kik csak apró, 30—40 kilós tételekkel tartoznak. Járásunk dolgozó parasztságának gabona-begyűjtési hátraléka jelenleg egyáltalán nem számottevő. A Központi Vezetőség július 18-21-1 határozatának megjelenése óta meggyorsult a szegedi járásban az ól­lati termékek és más begyűjtési kötelezettségek teljesí­tése is. Még július első tíz napjában a begyűjtő szervek 63 ezer darab tojást gyűjtöttek be, eddig ez a szám a hónap utolsó tíz naipjában kereken 160 ezerre emelke­dett. Vannak olyan községek, mint Mórahalom, ahol a múlt hónap utolsó napjaiban megsokszorozódtak a ko­rábbi begyűjtési átlagok. A szép eredmények láttán népünk, pártunk ellen­ségei most minden igyekezetükkel azon vannak, hogy megakadályozzák a járás begyűjtési tervének sikeres tel­jesítését. Járásszerte, de különösen a tiszántúli közsé­gekben a napokban olyan híresztelés kapott lábra, hogy minél kevesebb egyéni gazda és termelőszövetkezet tel­jesítse gabona- és egyéb beadási kötelezettségét, mert rövidesen valamiféle ^kormányrendelet* jelenik ímeg az egész begyűjtési rendszer törléséről. A becsületes dol­gozó parasztok persze nem hitték el ezt a hazugságot. Tudják, hogy az üzemek, városok dolgozóinak: élelmi­szerekkel való bőséges ellátása semmiképpen sem nél­külözheti a beadást kötelezettségek teljesítését. A kötelezettségüket becsülettel teljesítő dolgozó pa­rasztok persze joggal várják, hogy tanácsaink és más hivatali szerveink is hasonló buzgalommal intézzék a beadással kapcsolatos ügyeket. Különösen sok sérelem éri a dolgozó parasztokat ezekben a napokban a tavaszi belvizek okozta károsodások felbecslése miatt. A tava­szi vizek pusztítása miatt ugyanis sok termelőnek lé­nyegesen kevesebb gabonája termett az Idén és ezt a beadási kötelezettségek teljesítésénéi is figyelembe keli venni, mérsékelni kell a gabonabeadás mennyiségét. Számos községi tanácsnál azonban lassan, rendkívül vontatottan halad a vízkárok felbecslése. Tápén például a községi mezőgazdász fiókjában tíz egyéni gazda víz­kár becslési kérelmét találták meg elintézetlenül, Ha­sonló, sőt még súlyosabb mulasztások történtek e tekin­tetben Zákányszéken is, ahol sem a tanács, sem a helyi begyűjtést hivatal vezetője nem fordított kellő gondot a vízkárbecslések nyilvántartására, emiatt mintegy negyven termelőről megfeledkeztek, nem becsülték fel vízkárukat. Ugyancsak felelőtlenül ment a vízkárok fel­becslése Dócon is. Csórván helytelenül állapították meg a dolgozó parasztok károsodásának nagyságát, emiatt az egész vízkárbecslést újra kellett csinálni. Kormányunk szigorú utasítása begyűjtési szerve­inkhez, hogy a dolgozó parasztoknak a beadott gabona átvételekor államunk semmivel sem maradhat adósa, rendezni kell a szerződésre eladott gabona után járó korpa és egyéb juttatásokat is. Ennek ellenére például Zákányszéken imég mindig nem kapta meg egyetlen ter­melő sem a korpa juttatást, pedig egy jó hét múlva már az egész község határában befejeződik a cséplés. Ezért a mulasztásért a Mórahalom és Vidéke Körzeti 'Föld­művesszövetkezet vezetősége a felelős. Arról tudtak gondolkodni, hogy Mórahalmon minden gazda megkapja a gabonája után járó korpát, de Zákányszékről meg­feledkeztek. A dolgozó parasztok Jogos kívánsága még az is, hogy a jövőben még jobb, bensőségesebb kapcsolat épüljön ki közöttük, a tanács és a begyűjtési hivatalok között. Szükség lenne például imost arra, hogy a be­gyűjtési hivatalok dolgozói, megbízottai minél több egyéni gazdát felkeressenek, már a cséplés előtt meg­kössék vele a szerződést, gabonafeleslegónek eladására. Erre azonban még csak alig egy-két helyen került sor. Viszont vannak olyanok, mint Vass János, zákányszéki középparaszt, aki önként ment be a tanácshoz, hogy megkösse az értékesítési szerződést feleslegére. Tanácsaink vezetői, dolgozói vegyék figyelembe eze­ket a jogos igényeket, ez még nagyobb kedvet ad a járás dolgozó parasztságának ahhoz, hogy beadási köte­lezettségét példásan teljesítse. Folytatja munkáját az országgyűlés Határosat a Szovjetunió Legfelső Tanácsának felhívásával kapcsolatban — Gerő Ernő elvtárs beszéde a jó forint megteremtésének tizedik évfordulójáról — Vita a legfőbb ügyész beszámolója felett — Az országgyűlés több módo­sítással elfogadta a szabálysértési bizottságokról szóló törvényjavaslatot Az országgyűlés szerdán dél- csolatok és a jóviszony további A Legfelső Tanács helyesli a szágban, s akkor az egész vi­clőtt folytatta ülését; fejlődése, a békés egymás mellett szovjet kormánynak a fegyveres lágon mindenütt a magyar Az ülésen megjelent a párt és élés elvei alapján. erők és a fegyverzet csökkenté- forint csodájáról beszéltek, a kormány vezetői közül Apró , . , . sét célzó határozatát és a jóaka- Csoda volt ez? Hát bizonyos Antal, Gerő Ernő, Hegedűs And- Az tvíl.íZT t tétaW rató lépést rendkívül fontos kez- értelemben csoda, a nép al­rás, Hidas István, Kiss Károly, i " detnek tekinti, amely megköny- kotó erejének a csodája, Kovács István, Mekis József, Sza- ktrehozó rendkívül fontos intéz- nvít; a lc37ercC.si k6rdís *kor. amelyben hitt és bízott a lai Béla, Bata István, Gáspár Sán- kcdes az, hogy mmdcn állam kü- ^ ü a fOakor kommunista párt! (Viharos dor, Piros László, Rónai Sándor, ,?n"k"'on M^entse fegyverze- g taps.) Egri Gyula, Vég Béla és a Mi- „hhbben az alapvető szerep be* A Szovjet Szocialista Köztár- — Azóta ls, hogy orszá­nisztertanács tagjai. töltésére a nagyhatalmak liiva- saságok Szövetségének Legfelső gunkban bevezettük a szi­A diplomáciai páholyokban l?"™',blszen efck tart07nak a Tanácsa azzal a felhívással for- lárd valutát, igyekeztünk helyet foglalt a budapesti diplo- 6 klelosséggel a világbéke dul a viIág parlamentjeihez, hogy mindent elkövetni, hogy a máciai testület több tagja* fenntartásáért és megőrzeseért. A vizsgálják meg és támogassák a forint értékét, vásárlóerejét Az ülést néhány perccel tfz kgnagyobb fegyveres erőkkc Szovjetunió ezen kezdeményczé- biztosítsuk. Az utóbbi evek­óra után Rónai Sándor, az or- ™dfkezo nagyhatalmaknak kell sét és „ k r6széről tegyenek ben partunk kezdemenyezé­szággyűlés elnöke nyitotta meg. ^f^T^erzet .ÍSST TT ÜT** ^ ^tett ^ErnSSSi Bejelentette hogy a Szovjet- egk ÉS fegyverzet zest hajsza megszüntetésére, s amelynek következtében a unió Legfelső Tanacsának Elnök* méltóképpen járuljanak hozzá a forint vásárlóereje növek"­sége a magyar országgyűlésnek A Szovjetunió, amely követke- n.é,pek békéjének megszilárdítá- dett A forint szUárd valuta megküldte a Legfelső Tanács zelesen folytatja a népek faeke- sahoz" A forint szilárdságát bizto­felhívását, amelyet a leszerelés jót és biztonságát célzó poliliká- A felhívással kapcsolatban Ró- sít3a állandóan, következete­ugyében a világ valamennyi or- ját) már hozzáfogott fegyveres nai Sándor, az országgyűlés el- sen- ha nem is túl gyorsan szagának parlamentjéhez inté- erejénckj fegyverzetének és ka- nöke a következő határozati ja* "R™,-"it : 1 * R J" tenai kiadásainak csökkentésé- vasiatot terjesztette az országgyű­hez, lés elé: zett. A világ parlamentjeinek és kormányainak, amelyek népük­kel szemben felelősek államuk sorsáért, szent kötelességük, hogy hathatós lépéseket tegyenek a fegyverkezési hajsza megszünte­tésére, annak bevárása nélkül, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete valamennyi érdekelt állam szempontjából elfogadható megoldást talál majd — hang­zik a felhívásban. — Erre ked­vező hatással van a nemzetközi feszültségnek az utóbbi idélien tapasztalható enyhülése, valamint az országok között a'baráti kap? »A Magyar Népköztársaság országgyűlése őszinte öröm­mel, lelkesen támogatja a Szovjetunió Legfelső Taná­csának a leszerelés ügyében a világ valamennyi országának parlamentjeihez intézett felhívását, amely újabb nagy jelen­tőségű lépés a fegyverkezési hajsza megszüntetésére, a béke megóvása, az országok közötti baráti kapcsolatok további fejlődése és a nemzetközi feszültség enyhítése érdekében. A Magyar Népköztársaság országgyűlése egész dolgozó népünk egységes, szilárd békeakaratának is kifejezést ad, amikor magáévá teszi és melegen üdvözli a Szovjetunió Leg­felső Tanácsának felhívását. Felhívja a kormányt, hogy te­gyen meg minden szükséges intézkedést az országok közötti békés együttműködés fejlesztésére, a béke megóvásáért, a nemzetközi feszültség csökkentésére.* Ezután Gerő Ernő, a Ma- pontf Vezetőségének gyar Dolgozók Pártja Köz- titkáVa kért szót . Gerfí Ernő: első Terveink mögött áll az ország népe — Tisztelt Országgyűlés! Ma van tíz esztendeje an­nak, hogy a Magyar Kom­munista Párt kezdeményezé­sére országunkban megte­remtettük a jó forintot, amely kivezető utat jelentett a hallatlan méretű infláció­ból, a dolgozó tömegek nagy nyomorából, amelybe a há­ború és az uralkodó osztá­lyok döntötték népünket. (Lelkes, nagy taps.) — Óriási jelentőségű ese­mény volt ez nemcsak or­szágunkban, hanem nemzet­közi méretekben is. Emlé­kezzünk vissza, mi volt a helyzet közvetlenül a hábo­rú után hazánkban. A volt uralkodó osztályok arra töre­kedtek, hogy minden eszköz­zel rontsák a dolgozó nép és az ország helyzetét: pártunk pedig azért harcolt, hogy megszilárdítva a termelést, újjászervezve az üzemeket, a vállalatokat, a közlekedést, megteremtse a jó forintot, s ennek alapján biztosítsa, hogy elkezdődjék országunk­ban a dolgozó nép felemel­kedése. — Sokan nem hittek eb­ben, nem hittek a párt prog­ramjában, s azt mondották, hogy a forintot, a egy párt hosszú-hosszú hó­napokkal előre meghirdette, mikorra lesz stabil pénz az országban. Máskor ezt min­dig nagy titokban tartották, azért, mert féltek attól, ha nyilvánosságra hozzák, ez lehetetlenné teszi, meghiú­sítja a stabilizálást. A mi pártunk azért hirdette meg nyilvánosan, mert tudta azt, hogy azokat a hátrányokat, Ja az a segítség, amelyet munkásosztályunktól, né­pünktől kapunk a stabilizá­ció megvalósításához. — És pártuhk számítása bevált. Pártunk szilárd talaj­ra épített, amikor a nép bi­zalmára épített! (Lelkes taps.) — Emlékeznek ré, képvi­selő elvtársak, hogy mi volt országunkban akkor, ami­amelyek azzal járnak, hogy kor tíz évvel ezelőtt, augusz­jó előre nyilvánosságra hoz- tus 1-én megjelent a forint, zuk a pénz stabilizálását, Szinte egy csapásra válto­messzemenően túlszárnyal- zott meg a helyzet az or­Kiflfl Károly s növekvő ipari és mezőgazda­sági termelésünk. Biztosítja a forint szilárdságát az ál­lam kezében lévő mind na­gyobb és nagyobb áru­mennyiség. Biztosítja a forint szilárdságát az, hogy kormányunk és Nemzeti Bankunk pénzügyi helyzete az utóbbi másfél évben nem­zetközileg is igen jelenté­kenyen megszilárdult. Bizto­sítja az, hogy olyan terveink vannak, amelyek mögött áll munkásosztályunk, dolgozó parasztságunk, értelmisé­günk, — lehet mondani: mö­götte áll az ország tízmillió: népe, s hogy ezeket a terve­ket mi valóra fogjuk válta­ni. — Tisztelt Országgyűlés! Most, amikor a jó forint megteremtésének 10. évfor­dulóján megemlékezünk er­ről az országunk életében nagy jelentőségű esemény­ről, meg kell mondanunk* hogy valamennyien el va­gyunk szánva, hogy a jó fo­rint jó forint maradjon és a jövőben még jobb forint le­gyen — a dolgozó nép érde­kében! (Viharos, lelkes taps) Az országgyűlés ezután folytatta a legfőbb ügyész beszámolója feletti vitát. Csikesz Józsefné, ország­gyűlési képviselő a többi kö­zött hangoztatta, hogy teljes mértékben egyetért a leg­főbb ügyész beszámolójával. A legfőbb ügyészség még fokozottabban védje törvényeinket Kiss Károly, az MDP Po­litikai Bizottságának tagja szólalt fel ezután. pénzt megteremteni or­szágunkban csak akkor le­het, ha bizonyos nyugati ha­talmaknak elzálogosítjuk nagy nemzeti javainkat, az államvasútat, a postát, nagy­üzemeinket és így tovább. Pártunk azonban akkor azt mondotta: Nem! A Szovjet­unió segítségével van ele­gendő erőnk ahhoz, hogy pártunk kezdeményezésével munkásosztályunkra, dol­gozó parasztságunkra, értel­miségünkre, egész népünkre támaszkodva szilárd valutát teremtsünk országunkban! — Talán először fordult elő a történelemben, hogy. — A legfőbb ügyészség működésnek három éve alatt — mondotta többek között — komoly eredményeket ért el. De meg kell állapítani, hogy az alkotmánnyal és egyes tör­—> vényeinkkel ellenkező intéz- „ , , . . . jó kedésekkel szemben sokszor Z ZZtSS"! államvédelmi szervek mun- egyesek a múltban súlyos hi­kájában észlelt hiányosságo­kat. Non elvtárs legfőbb ügyészi beszámolójában élt is ezzel a bírálattal. Az ügyé­szi szeivezetről, a bíróságok­ról és a rendőri, államvédel­mi szervékről mondott kriti­káját igen tárgyilagosnak és helyénvalónak tartom. Űj, nem elég határozottan lépett fel. A legfőbb ügyészség mű­ködésének első két esztende­jében időnként a bátortalan­ság és önállótlanság volt érez­hető. Munkája azonban az utóbbi Időben örvendetesen lésünk előtt. A továbbiakban is biztosítanunk kell azt a légkört, hogy a tárgyilagos bírálat hangja — bármely ál­lami intézményre vonatkoz­zék is — ne halkuljon el. — Az államvédelmi és bákat és törvénysértéseket követtek el, a testület egésze munkájában és törekvésében, a dolgozó nép érdekét szol­gálta. Ma pedig, amikor le­vonta a szükséges tanulságo­kat az elmúlt esztendők hi­báiból, amikor kivetette so­raiból az oda nem valókat, még céltudatosabban szol­gálja ezt a nemes célt. — Az ügyészség, a rendőr­ség és az államvédelmi szer­vek az osztályellenség elleni harcban számíthatnak a dol­gozó tömegek bizalmára és támogatására. Ezt a támoga­megjavult. Az országgyűlés rendőri szervezetet ért bírálat tást meg is kell kapattok, mert kívánsága, véleményem sze­rint csak az lehet, hogy a leg­főbb ügyészség még fokozot­tabban váljék az igazságnak, a dolgozó nép érdekeinek, tör­vényeink megtartásának és tiszteletben tartásának védel­mezőjévé. Könyörtelenül lep­lezze le a népi demokrácia el­lenségeit, a gazdasági és po­litikai élet kártevőit. Ellen­őrizze, bírálja a rendőri és jogos. De azt is meg kell mondani, hogy a mi népi ál­lamunk osztályharcban jött létre és erősödött meg és a dolgozó nép hatalmáért folyó harc legnehezebb idejében az államvédelmi és rendőri szer­vezetek mindig a legveszé­nehéz őrhelyen állnak. A dol­gozó nép érdekeiért harcol­nak, a kémek, a diverzán­sok, a kártevők, a tolvajok és a csalók ellen. Ezért e szer­vek minden tagjában meg kell erősíteni azt a tudatot, hogy erejük legnagyobb for­lyeztetettebb helyeken álltak rása a népi tömegekkel való őrt. Pártunk áldozatkész és szoros kapcsolat, a tömegek­harcos embereket küldött az államvédelem területére. Bár (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom