Délmagyarország, 1956. május (12. évfolyam, 104-127. szám)

1956-05-19 / 117. szám

6 Szombat, 1936. május 19. 1958. május 19, szombat IDÖ.I ARA5J ELEN I tS • Várható időjárás szombaton es­tit;: felhős Idő sokfele záporom, helyenjtlni zivatar. Időnként élénk déluyugatl-ityiiguti, kéxóbb- észak­os ugatl szél. A nappali felmelege dés északnyugaton gyengül, inas­ból alig változik. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton: északnyu­gaton t(S—19, máshol 20—23 tok között. MOZI Szabadság: Fél 6 és fél 8: (iá­bor diák. — IJJ színes magyar film (május 22-ig). Vörös Csillag Fél 6 és tél »: Eltűnnek a kísértetek. — Színes aiövjet (Ilin (május 23-ig). Fáklya: 4 és 7: Özönvíz előtt. — Francia fllpt. Csak IS éven felülieknek! (május 20 lg). késönjövök csak a híradó utáni szünetben mehetnek be a néző­térre. NEMZETI SZÍNHÁZ Este fél 8 órakor: Leányvásár. «• Szclvénybérlet. POSTÁS KULTÚROTTHON (Vásárhelyi sugárút 21.) Fste (él « órakor: Mollére: Schapln csfnjel. Vígjáték 3 felvo­násban a Postás színjátszó cso­port előadásában. ALLATORVOSI INSPEKCIOS SZOLGALAT Szegsd város területére 1956 május hó 19-töI este 18.00 h-lól reggel 06.00 h-ig (vasárnap lappal is i kizar)|gg elsősegély is liehézejlés esetire Inspekclós Palotás Gyula állami állatorvos Szeged. Partizán u. 7. Telefon: 48 91. Az Opttka és Klnotechnlkal rgyesillel május 20-án, vasárnap fotóaélát rendez, melyen minden érdeklődőt szívesen lát. Találkozó délelőtt 9 ómkor a Központi VII­tamosállomásnál, ARRAHAM IVAN hosszú szenve­dés után elhunyt Temetése f. hó 19-én délután léi 3 órakor lesz az újszegedi temetőben. ARAMSZÜNF.T A Déluiagyurországl . Áramszol­gáltató Vállalat közli, hogy május 30-án (vasárnap) ti-16 óráig Kál­vária tér. Kátai-kös. Rohonezi u.. Rakat N. u., Teréz u.. Pnlcz u.. Marx tér és Boross J. tt. által ha­lárolt ttrületen áramszünet lesz. FELHÍVÁS Jobboldali csarepessorl szérűs­kert inegszflhése miatt 1956. iná­flts 20-án délelőtt 9 órakor a Föld­műves u. 7. szám alatti Gazda­körbrii gyfiiést tartunk beosztás végett Az. érdekelt gazdákat tisz­telettel meghívja az Elnökség FELHÍVÁS Értesítem az érdekelteket hogy a várost körülhatároló körtöltés és » Tisza városi partszakaszán lé­vő -füiermés értékesítését az aláb­bi helyeken és időben végzem: F. hó 19-én 8 órai kezdettel Al­sétlszapazt területe. Gyülekezés a yolt ViahJdnál. F. hó 21-én Felsőtiszapartl rész. Gyülekezés Jelzett időben 8 óra­kor a Tápéi kapunál. VB-etnök A RALMO MŰSORA Május 20, vasárnap Kossuth-rádió 4.3(1 Magyar és szovjet népzene. Q Reggeli - zena. 7 Szabad Nép ve­zércikke. hírek. 8 Hírek, 8.10 Ns eh művelő aiöadSs. 8.15 Egy­falú — egy nóta. 8.55 Könyvespolc, 9 Zenés íejtörö. 10 Versek, 10.10 A csóknak próbája. Rádiójáték, 11 Jutalommíisor. 11.30 Világjáró mik­roton, 12 Hírek, lapszemle. 12.10 Jó ebedhez szól a nóta. 12.50 Szív küldi. 13.20 Moszkvai Rádió össze, állítása, 14.15 Szimfonikus zene, 13.25 Fgv hét a külpolitikában, 15 óra 40 Kené- Irodalmi műsor, 16 óta 40 Tánczene. 17 Közvetítés Ma­gyarország -Csehszlovákia váloga­tott (alid.irugó-tnérké/.ésről. 17.45 Hírek. 18.50 Kincses Kalendárium, 19.54 Jó éjszakát, gverekek! 20 Es­ti Híradó, 20 25 Parasztbecsület, Ve-ga színmüve — Mascagni ope­rája, 21.46 Keringő. 22 Hírek, 22 óra 30 Könnyűzenei hangverseny. 23 Zenekari hangverseny, 24 Hí­rek. 0.20 Népdalok. Pctöfl-rádió 8 Dalok. 8.00 Reformálus félóra. 9 Részletek daljátékokból. 9.30 Le­mrzesláda, 10.10 Szív küldi, 10.58 Oratórium. 12.30 Rádiólexikon, 13 Művészlemezek, 14 Pünkösd ünne­pe népköltészetünkben. Szerkesztet­te: Ortutay Gyuln. 14.40 Körusnk 15 Szórakoztató zene,- 15.40 Dalok, 16.05 Szimfonikus zene. 17,05 Láto­gatás a sárospataki Rákóczi Ciiin­náziumban, 17.51 Gyermekek éne­kelnek. 18.05 Operettkettősök. 18.35 Hanglemezek. 19.10 Könnyű zene. 20.30 A Rádió útikönyve, 20.35 Tánczene. 2149 Benjámin László Egyetlen üt" r. verses köteté­nek Ismertetése. 22 Népúalhengver­. seny. MEGHÍVD A KIOS7. Csongrád megyei Adó­közösségi Irodája Szegeden. Orosz­lán ti. 6. szánt alatt f. hó 27-én délelőtt 9 órai kezdettel tartja ÉVI KÖZGYŰLÉSÉT, n-elvre a megve kisiparosait meg­hívja. Tárgysorozat: I Elnöki megnyitó. — 2. A KlOsZ megyei titkarának beszá­molója — 3. Az adóközösségl iro­davezető beszámolója. — 4. Hoz­zászólások. — 6. A régi vezetőség részére a felmentés megadása. — 6. Uj vezetőség megválasztása. — 7. Az ú| vezetőség fogadaloin-íéle. le. — 8. Esetleges indítványuk (3 nappal a közgyűlés előtt az. Adó­közősséghez írásban bejelentendő. Az Adóközösségl Iroda Vezetősége SPÓR i SZOMBATI SPORTMŰSOR Labdarúgás Törekvés pálya: 3 órakor Pojtás "S/öreg tarlaiékbajnokl. 5 órakor l'#ás- -Szőreg megyei bajnoki n^^zés. l'Jszegedi VI. pálye: Fél 4 óra­kor Vörös Lobogó-Honvád tarte­lílvbijnokl. negyed 6 órakor Vörös Lnb-.ijró-Honvéd megyei bajnoki mérkőzés. Rástya pálye: Háromnegyed 2 órakor Bástya—Vasas tarialékbaj­ivakt. . fél 4 órakor Bástya -Tápé ifjúsági bajnoki, 5 órakor Báslya - Vasas megye bajnoki mérkőzés. Szabadság tér: 3 órakor Fűtő­ház-Törekvés tartalékbajnoki. 5 ól akor Fűtőház - Törekvés megyei bt-Jftnkl mérkőzés. • Ady téri 4 őrekor Bőrösök—Táv­írda megyei H, osztályú lyafnoki iné.t kfízés. 'textilmüvek pálya: Fél 3 órakor 5/ Kende. Rúszke megyei II. osxL bajnoki mérkőzés. Juta pálya: 3 órakor Juta—Ha­tadás megyei II. osztályú bajnoki mérkőzés. Törekvés külső pálya: ö órakor Sí. Állomás -'textil megyei 11. oszt. bajnoki mérkőzés. KOSARI.ABDA Szombaton délután a Vegyipari Technikum termében az alábbi mérkőzéseket Játsszál, le: Fél 4 órakor Postás II-Bástya II.. nőt megvei. vezeti lantos Tárnok: léi 5 órakor Postáé—Orvostudo­mány. férfi megyei, vezeti Tes­nádi- Merényi; 7 órakor Haladás Hódmezővásárhelyi Törekvés, női megyei, vezeti Nytrádi-e-Vtrég. 8 órakor 1 laladús -Hödmezűvásár­hclyi Törekvés, térti megyei, ve­zeti Zsabka—tlejszig. VIVAS A Rókusi Tornacsarnokban fo­lyó háromnapos területi vlvóbaj­ngksig során szombaton reggel 9 érékor a férfi lörbajnokságot, dél­után 3 órakor a női lörbajnok­ságot rendezik meg. RÖPLABDA Megvei bajnoki mérkőzések! Haladás Gyógyszertár, férfi, Haladás pálya, fél 6. Szőregi Törekvés- Sándorfalvt, röf. Epitők pálya; fél 4. Vörös Meteor- Szöreg1 Törekvés, női. Építők pélya, fél 5. KÉZILABDA Megvei bejnokl mérkőzés: Sze­gedi Epitők-Szegedi Vörös Me­teor. Epitők pálya, fél 5. Férfi mérkőzés. Felhívás a szegedi sportolókhoz Az OTSB és a Szeged Városi TSB Budapest után .Szegeden is megrendezi a sporttörténet! kiál­lítási az MSZT székházban. A VTSB melleit működő agit.­prop. bizottság felkéri a régi sze­gedi sportolókat és a sport iránt J érdeklődőket, hogv akinék régi sporlérem. oklevél vagy serleg van a birtokában, legyes szíves azt « kiállítás időtartamára a ki­állítást tattdező bizottság rendel­kezésére bocsátani, hogy ezzel még változatosabbá váljék a kiállítás anyaga. A? érmek, oklevelek, serlegek és sporlemléktárgvak május 25-ig ad­hatók le a Városi TSB irodájában a TSB elnökének. Agit.-rop. bizottság A szegedi középiskolás kosárlabda. bajnokság eredménye Középiskolás diákjaink már ké­szülnek az országos középiskolai kosárlabda-bajnokságra. A sze­gedi középiskolások kosárlabda-, bajnokságán a fiúiskolák között az első helyet a Radnóti Gyakorló Gimnázium csapata szerezte meg. A leány-csapatok versenyében a Vegyipari Technikum csapata lett az első. Fiúk versenyében második a Vegyipari Technikum, harmadik a Gépipari Technikum csapata lett. A leány-csapatok közül második helyre a Tömörkény István Leány gimnázium, harmadik Ijelyre a Ságvárf Endre Gimnázium női csa­pata került. Az első két helyezett — mind a férfi, mind a női csapat — tovább Jutott a megyei döntőbe. A segédoktató és oktatrtképző tanfolyam negyedik konferenciáját ma. szombaton reggel 9 órakor tartják a VTSB-ben. Rádiójavitás, hangolás, néprá­dió átalakítás fizetési könnyítés­sel ia. Lakwerfi Károlyi u. 4. Flcserélném emelett sz >ba, konyha; speizos lakásom körúton belül hasonlóért, költségtérilésjel. Tündér u. 2.3. Egy lánc here első kaszálásra talpon eladó. Szeged, ösz u. 5. 534 Szoba, konyhás, Jószágtarlásos lakásom elcserélném hasonlóéit. Gvöngylyúk u. 5. Pappék. 407 Motorcsónakte6t oldalmotorhoz kifogástalan állapotban eladó. Du­gonics u. 26. 347 F.ladó kertes magánház, 2 szoba, konyha, kamra, fásszín és ólakkal. Víz, villany bent, 2-3 szobás la­káscserével.' Ar 25.000 Ft. F'etűii. lelep VIII. u. 421. 560 Kétszemélyes príma kafak eladó. £rd. Bécsi krt. 1 l/a. délután. 512 Kifogástalan állapotban lévő fe­hér mély gyermekkocsi eladó. J"' sika n. 9/a. (UJ bélház) 1. cm. L Boldizsár. 511 Eladó rézüst. 60 Utére3, konyha­asztal, nagy gyúródeszka, 2 kerti­s/ék. Szekszárdi, Katona u. 4. 48t Remény ulca elején ház. eladó lit­kásátadással. Gazdálkodónak al­kalmas. Ét d. Kossuth L. sgr. .36. 300 Szentháromság u. 40 közműves tíáztelek szoba, konyhás,- kőházzal sürgősen eladó. Beköltözés lakás­Cserével. 531 Magánház likásitadéssal eladó. Megtekinthető du. 2 tői. Róna u. 23. szám. 544 Kétharmad házréiz Pelőfite epen beköltözhető, sürgősen eladó. Érd. Klsttsza u. 6. emelet. 473 Traktorosgépész. motorkerékpár és vontató iogositvánnyal alktlma­Zúst keres ffj. Csermák József. Szeged. Fctsőtiszapart 24. 543 Sezlon, rekamié, dióháló hibátlan eladó. Tavasz u. 4. emelet 4 493 Elcserélném i nagy szoba, kony­ha. speiz, előszobás. Jószágtarlá­sos lakásom (villany, gáz. viz bent) 2 szoba. összkomfortosért. Cim: Csuryné, Gál u. 12. 461 13 mázsát bíró gumiskocsi eladó. Ct d: hétköznap. Liget u. 9. 562 Ajtó tokkal, tégla, tetőléc, hasz­nállak. eladók. Szamos u. 8. 481 Magánház, 300 kg tizedes mázsa, 4 kerekít kézikocsi eladó. Uj szeged. Jankovlrs tt. 6. 482 125 kent Csepel lemezvillás, (öld­tankos, eladó. Kémes u. 21. Felső­város. -:47 Csónak eladó, párevezős, kétsze­mélyes, három palánkot. Gyöngy­tyúk u. 29. 543 Bal- és Jobboldalt Tüzútak fűter­mését eladjuk május 21-én du. 2 órakor. Vezetőség. 529 Konyhabútor, oldalszekrényes modern, új, 6 darabból eladó. Te­réz ti. 17. 507 Ház eladó. Béke telep, Bajmócit u 11. 318 4 szobás ház és 1411 öl föld el­adó. Béke Utca 2/a. 523 Fgy íéderes kis kocst "eladó. Marx tér 19. /x36 Kállay-félp fehér sportkocsi Jóúl­larotbap eladó. Érd.: Csonka u. 9. szám, 499 Parkettás, földszintes udvari la­kásom szoba, konyha, speiz, víz, villany, elcserélném 2 szobás, ha­sónlóért, megegyezéssel. Pacsirta u. 21/a. 483 Hálószoba bútor, vitrin, kereszt, húros zongora, cipész stoppológép, 15 köves karóra eladó. Füred u. 5/b. szám. 443 Kétszobás, kertes magánház be­költözhető eladó. Hajnal ti. I b. 465 Egy Dlőfürdökád eladó. jóitlla­potban levő. Liliom u. 11. 530 Kis magánház elfoglalható, el­adó. Boszorkánysziget ű. 48 A Rendezőnél. 547 Planlnó, páncéltőkés. diófn "Hú­ros vitrin, eladó. Gyöngy u. 6. 1. etn. 8 561 Kombinált diófestelt szekrény el­adó. .Szatymazi u. 15, Gázgyár nái, Érd : vasárnap. 519 Szatymazi saját termésű borok literenként kaphatók. Lengyel u. 12. szám. 515 Ház eladó. Gép u. 17/Íy Bekké.-. - 527 Kis Singer csónakos varrógép és réz gyermekágy eladó. Rákó­czi 11. T3. 517 125-ös első-hátsó teleszkópos motorkerékpár eladó. Hattyú u. 33. szám. 525 Telrk eladó. Pacsirta tt. 28. 524 Választási, fajtiszta farkasköly­kök eladók. Érdeklődni vasárnap­tól. Sándor u. 5. 559 Kétajtós kifogástalan, Jégsjek­rény. ebédlő, eladó. Bekc 11. 2 b. Legfelső csengő. 546 Bútorozott szoba két férfi vagy nő részére kiadó. Vásárhelyi sgt. 33. szánt. 541 Rongyszőnyegszövést hozott anyagból 10 Ft, méterre vállalok. Róna utca 7. 539 Kettőszobás új míigánh-iz Szillé­ri sugárút melleit átadással el­adó, Érdeklődni Ingatlanforgalmi­nál. 540 Nagyméretű Kaczlány olajfest­mény és orvosi motorok eladó. Dugonics tér 4. em. 548 104)0 négyszögöl here nyári hasz­nálatra eladó. Újszeged. Mészá­ros. Vass u. 2. 469 Gvermekgondozást vállalok. Te­réz u. 15. em. jobb I. 439 Használt téglát vennék. Felső­város, Tó u. 9/a. Zoltán u. 15. számú ház eladó, Gazdálkodónak alkalmas. 472 125 kem Csepel minden elfogad­ható árért, sürgősen eladó. Meg­tekinthető hétrőn délelőtt. Lomrtlcf út 85. 444 Fehér, sodronyos vaságy eladó. Kálvária sor 16. 1T. lépcső, 4. aj­tó vagy mi. lépoeö. 6. ajtó. 459 Hálószoba, keményfa. Jóállapot­ban, konyhaasztal, székeli clnőók. Rigó u. 12. 477 APRÖHIRDEfESEK Uj Pannónia eladó. Szeged, Mó­ra u. 2t. Kazi. 478 Elcserélném szoba, konyha, elő­szobás lakásomat hasonlóért, bár­hol. Cs»rzy M. u. 22. Kispélei. 488 Bekőltözhdö magánház eladó. BÚRctelep, Nagyszombati u. 22, 490 Alig használt mély gyermekko­cs, eladó. Újszeged. Bérkert u. 3. Tanítóképző. Kovács. 599 Egy család méh eladó Bene kap tárban. Bercsényi u. 12. em. 6. 574 Elcserélném szoba, konyha, spei­zcs lakásomat (viz, gáz bent) ha­sonlóért. Hajnóczy u. 1. házmes­tet. 571 Női munkásokat felvesz Avra­ntov kertész. Rókusi, ff. 4. 578 Kisipari gyermek sportkocsi igé­nyesnek eladó. Vásirheljl sgl. 4. Bőszt. I. 582 Kisipari gyermek sportkocsi ki­fogástalan állapotban eladó. Bo­lyai János u. 19. emelet. 591 Eladó egy 200 kem-es Viktória motorkerékpár. Szeged, Szél u. 31. szám. 596 Lemezjátszó, alkatrészek, kézi szövőszék eladók. Szivárvány u. 9, Teleion 28-61. 32-29. 565 Árvíz 11. 54. számú ház és nagy mángorló eladó. 577 Bor rizling |4 Ft literje, kadar 12 Ft literje. Nagybani vételnél 2 Ft engedmény. Orcsik Sándor. Somogyi u. 5. 393 3 iehér szekrény, ágy, nagy sza­bóasztal eladó. Ékmesz, Valéria tér 3. omelet. 566 Fehér, mély gyermekkocsi, 10 hó­napos angol süldő eladó. Hajós 11. 13. 58'J Közműves háztelek Nagyállomás, sal szemben eladó. Teleion: 23 — 07. 583 Kb. 180- 200 kg hizotlsértés el­adó. Beadásra is alkalmas. Nagy Károly. Rom u. 6. 570 írógépek, számológépek Javítá­sát és jókarbantartását szakszeücn tégzem. Farkai, Ságviri u. 6. Te­lefon: 28-21. 572 Elcserélném 4 szobás, összkom­fortos lakásomat egy és kétszo­básért. Maros u. 42. Telefon: 83 -51. - 587 Elcserélném újszegedi szoba, konyhái, terraszoa lakásom lehető­leg újszegédiért. Parájdi" u. 4. 591 Magánház eladó- Petőfilelep, 41. u. 1107. Algyői műút mellett, 568 90x189 használt abíakok, ajtó­szárny eladó. Kisfaludy u. 29/a. 580 Veranda-ablak, üvegezett 290x166 eladó. Mátyás lér 10. 581 F.gy disznó beadásra eladó vagy Járáat keres. Kalona u. 7). 535 Felsókikőtösor 12. számú ház és telkek eladók. Érd.: Somogyi 11. 8. szám. 510 Elcserélném nagy szoba, kony­ha. mellékhelyiségekből álld la­kásom hasonló kisebbért. Felsővá­roson vagy Rókttson. Érd.: szom­bat. vasárnap. Kistisza u, 8. »z. Vass. 509 200 kem generálozott Stock kar dán eladó. Szilágyi u. 8. 528 Bútoruzotl szoba kiadó. Náüas u. 14. Konczosné. 573 Orvosi vizsgálóasztal, müszerszek­rény eladó. Balogh műszerésznél, Hajnóczy u. 5. 551 Elcserélném 2 szoba. konyha, előszobás, jószágturtásos lakásom I szoba, konyhásért. költségmeg térítéssel Rókuson. Ar viz 11. 26. 567 200 négyszögöl házhely, fiatal gyümölcsös eladó. Cím: szekeres u 26. 569 Elcserélném a Belvárosban szá­raz. 6x6 méteres üzlethelyiségemet raktárral, kisebb egész olcsó bérű. helyiséggel. Erdélyi. Groszlán u. 5. 483 Elcserélhető belvárosi, összkom­fortos négyszobás, személyzetis la­kás kéiszoba, összkomfortosén és kétszoba félkomfortosért. Dózsa Oy. tt. FI. fldszt. I. 489 Csipkefüggöny svejzi tüllre hlm­•zeU. nagyméretű és keleti perzsu­szuhyeg eladó. Tárogató u. 14. 561 Nagyteljesítményű, hathullátnos nyújtottsávos Orion rádió eladó, olcsón. Gogoly tt. 23. fldszt. 3. 450 BMW. 350-es oldalkocsis motor­kerékpár príma állapotban, nőt vá­zas gyermekkerékpár eladó. Pos­ta-garázsban. 597 Eladö családi ház. Tápé, József A, u,. 65. . 552 Elcserélném ? szobás, félkomfor­tos belvárosi lakásomat ugyancsak Belvárosban 1 szoba, összkomfor­tosért. Telefon: 26- 77. 521 5 és fél méteres gerenda eladó. Paprika u. 6. 43t Beköltözhető 2 szobás ház 520 négyszögöles gyümölcsösben el­adó Baktói kiskertek. Alkotmány U. 55. az. 5S8 Háromszoba, összkomfortos la­kást cserélünk egy és 2 szoba, összkomfortosra. Érd. du. 5 óla után. Bajcsy-Zs. u. 22. III. 30. 480 Kifogástalan állapotban lévő Ikarus mélykucsl eladó. Érd,; Schvarcéknáb Margit u. 10. 479 Szép családi ház lakásátadással eladó. Mátyás tér 4/b. 595 Modern diófa ebédlő. cserép, deszka, talicsRa, asztal eladó. Mcszkvai krt. 33. 333 230 kg-os sertés eladó, beszol­gáltatásra alkalmas. Honvéd tér 7/b. Takó. Fehér, tnélv gyermekkocsi eladó. Párizsi Jrrt. 26. Eladó tanyaház. két és félhold szőlő gyümölcsössel. Bordány, Se­regélyes dűlőben. Érd. Ingatlan­közvetítőnél. Petőfitclepen kis ház azonnal be­költözhető. olcsón eladó. Érd.: Molnár u. 26. Eladó magánház lakásátadáxsil, v íz, villany bent, Kemes ú. 10;a. Filsöváros. Ház eladó. kétszobás ősszkom­fi rtó's. lakásátadással.' Osztrovsz­ky u. .15. l'eltér szárnyasajtó, ablak, zo­máncozott tűzhely eladó. Szőregi út 19. Szent László u. 3. számú ház négyszobás, összkomfortos lakác­sai eladó. Vállalat keres revizori munkakör ellátásához épilésztnérnököt vagy altalános mérnököt, itt. építés-' technikust, továbbá adminisztratív munkára érettségizeti férfi dolgo­zót. Jelentkezéseket kérlük a 73-as postafiók elmére leadni. Bihari u. 35. magánház el:Jó lakáscserével. Érd.: Balughnál, Szentháromság u. 28/a. Elcserélném udvari szoba, kony­ha, speizos. fáskamrás lakásom utcaiért, esetleg kétszobásért meg­egyezéssel.' Pálíi u. 16. Ház eladó lakásátadással, egy fekete öltöny, vörös Eternit lcpo.t. szentképek. Vásárhelyt igt. 65. Modern konyhaszekrény el dó. Megtekinthető Berzsenyi tuca, CJU­mangó festőműhely. Újszegeden Marostö és Töltés utcán belőll területen. családi ház építésre alkalmas leiket, lehet jut­látott is, vennék. Bdreczki, Lc­nin u. 15. Kétszubiz, kertes magánház mel­léképületei, lakásátaá/.ssal, t-'»­hatod rész tiálkül eladó. PctöL'.c­lepen. Érd.: Vajda u. 20. Eladó kredenc, ült. üstházzal, tűdön és ióbb minden. Hétfőn, kedden 2-7-lg. PctőfTtoIep VIII. u. 413. Petőfilelep X. 11. 575. 37.. ház kü­vcxút mellett, autóbuszhoz közel :00 ru. viz, villany bent, előnyős feltételek melleit eladó. 125 Bs export Csepel eladó. Meg-' tekinthető vasárnap 10—4-ig. Szt. György u. Iá. Kovács. Elcserélném házfelügyelő! laká­somat főbúrlettórt. Arany J, u. IU. Duplaszárnyas iehér ajtó tokkal, szobai bútorok, dézsa és új tás­kagramoíon legújabb tánclemezek­kel eladó. SzilTéri sgt' 56. Jókarban lévő mély és sport gyermekkocsi eladók. Javításokat vállalok. Sztálin krt. 90. SzTK mellett. Eladó ház Pelőfltelepen IX. u. 507. Elcserélném magánházben lévő utcai lakásomat, egyszoba. kony­ha, speiz. viz, villany, gáz bent, ugyanilyenért. Zárda u. 9. alsó csengő. Két öl búzaszalma eladó Csu­ka u. 13. Keresek vagy elcserélném I nagy szoba alkovos. konyha, kamra, előszobás, főbérleü lakásomat két­szobás, összkomfortosra megegye­zéssel' Érd : hétköznap 6 7. Kos­suth L. sgt. 11. I. etn. Benkéné. Jóállapotban lévő pianinöt vagy zongorát keres bérbe a Szegedi Vágóhíd. Ajánlatokat a fent meg­jelölt címre kérjük. Kőművest karbantartó munkára (elvesz a Szegedi Hűtőipari Vál­lalat. Jelentkezés a vágóhídi iro­dában. A Csongrád megyei Tatarozó és Épitö Vállalat szegedi" építésveze­tőségén Szegeden é< Szeged kör­nyékén folyó építkezéseire kőmű­ves szakmunkásoké vesz fel. Je­lentkezni Széffed. Sztálin krt, 61­szám alatt lehet. Eladó beköltözhető kétszobás ma­gánház. Újszeged. Thököly 11. 22. Szakképzett rakodikat felvesz a Szegedi Belsped. Jelentkezés Baj­c.syZs. 11. 22. szám. alatt. Pannónia motorkerékpár príma állapotban eladó. Orgona u. 3/a. A Szegedi Anna Gyógyvíz és Sztkvtzüzem Szeged. Gutenberg 11. 23. felves/ árukthordókat (kocsist) szikvlz kihordisri. Családi kertes magánház beköl­tözhető. eladó. Lomnici u. 24. Partizán tt. 32. komfortos négy­szobás családi magánház eladó. Megtekinthető du. 3—6. Fehér sportkocsi. 250-es Pucii­molor. Jókarban lévő. eladó. Uj­s; eged. Tárogató u. 12. Eladó 110 négyszögöl háztelek az Osztrovszky. ulcában. Érd. Valéria tér 4. 1. 2. 487 Eladó sezlon, ládák. talicsku, szokrénv. slpaccn evőeszköz, sez­lonterltő. Juhász Gy. u. 10. em. ViManymasszIrozó készüléket ve­szek. Ajánlatokat Dugonics u. 6. alá kérek. Orsós. Igásló, eke eladó. Röszkei u. 33.' Alsóváros. Eladók deszkák. használt fa­anyagok, férfi, női ruhák, cipők, függönyök, szőnyegek, szekrények, éjjeliszekrények, rádió. Retek u. 51. szám. 360 négyszögöl gyümölcsös és permetezőgép eladó. Érd. Bercsé­nyi 11. 4. Márkusné. 140—150 kg-os hizottsertés eladó. Mátyás tér 13. Zombori. Lakásátadással félház eladó, gazdasági épületek, magasföldszin­tes. Érd.: este 7 után és vasár­nap. Szilléri sgt. 37. Ház eladó, cserélakás, részletre. Pctöfltelep VII. u. 366. Liget tt. 8/a. számú magánház ház eladó. Beköltözhető magánhát eladó. Petőfilelep VI. u. 297. Magánház eladó lakáscserével vagy elcserélhető, bzantos u. 3,b. Pelsőváros. Magánház eladó. Osz u 18. Érd. minden vasárnap dul 1—6-ig. Gulyást keres az Ujszentlvánl Le­geltetési Bizottság. Magánház gazdasági épülettel eladó. Érd.: Körtöltés sor 6. Hangszer lavítás. leiszerelés, vé­tel Sági (Steiner) hangszerkészí­tőnél. Somogyi 11. 19. Magánház eladó, gazdálkodónak alkalmas Hattyú u. 53. l-.Udó ház . lakáskiadással. Újsze­ged. Thököly u. 2. Kárpitos bútorok gyönyörű ki' vitelben, rekamiék, fotelok, széa ,ek. asztalok, setlonok fizetést, kedvezménnyel kárpitosnál ttaphas lók. Kívánságra árajánlattal éa iériyképekkel szolgálhatok. Kuli­rvl László Budapest, VI. Maja­kovszkij (volt Király) u. 98/a. SZEGED és Vidéke Körzeti Föld­mflvesszövetkezct 9. szá.nú Ital­boltjának bélvegzője elveszett. Olhívjuk az érdekeltek figyel­mét. hogy a mai naptól kezdve érvénytelenítettük a fenti bélyeg­zőt. 1 db 9 hónapos süldő eladi. Pásztor utca 9. 491 Férfi kerékpár, 3-M rádió, ru­hanemüek eladók, olcsón. Flullám ti. 8. tiekné. 492 Kevés javításra szoruló mély és sport gyermekkocsi eladó. Katona u. 28. 497 Bentlakó, rendszerető, munkabí­ró háztartás! alkalmazottat azon­nal (elveszek. Gogoly u. 4. I. em. 503' Nagy szabó'asztal. álló lüköt sürgősen eladó Balazs. Hajnóczy u. 1. 502 Vitrin, tükör, ebédlőkredenc, asz­lak 'í, mosóteknő. szalmazsák, el­adó. Kossuth L. sgt. 55. Dobni. 496 Harmad házrész eladó, szoba. Itonvhd", speiz. pince, padlás, ser­tésül. azonnal beköltözhető. Szent Antal 11, 18. IGetleg kertes ma­gdnhízíét elcserélhető. 538 Lécek, deszkák eladók. Paprika U 20. 474 Idősebb férfit vagy nőt elvállal­nék gondozásra Ingó vagy ingat­lanén. Somogyi utca 7. szám. I. ém, 4. szám. 505 Eladó egv kisebbfajta konyha, kredenc. Valéria tér 11. fldszt 2. 528 Faj farkaskutya-kölykök eladók. Szlálln krt. 79. I. cnt. 4. ajtó. 555 123 kem teleszkópos Csepel el­adó. Érd.: Hnjn 1! tt. 2 b. 508 Elcserélném belvárosi keltőszo. bús. összkomfortos, földszinti la­kásom egy vagy kettőszobásért. Érd. vasárnap 9—24'g. Somogyi u. 7. fldszt. 4. 533 Magánház eladó. • lakásátadással. Szél u. 8/b. f,32 Ház eladó. Párizsi krt. 5. Érd.' 3 óra után. Háztulajdonosnál. 537 Jókarban lévő 125 Puch motor­kerekpár eladó. Beloiannisz tér 10 szám. 522 Ajtók ablak, cserép, 1 ér. deszk i. tetővilágitók. szekrény, ágy, ke­rékpár. zsákoló vastelylga, köz­műves gyümölcsös, eladók, szóm­baldn, vasárnap. Hétvezér u. 19. 549 Gazdálkodónak nagvteljesftménvíf porozó eladó. Sztálin sétány 3. I. em. 858 SE HÍREK S — Dinnyés Ferenc neve* szegedi festőművész gyűjte­ményes kiállítását a nagy ér­deklődésre való tekintettel május végéig meghosszabbí­tották. A kiállítás megtekint­hető a Móra Ferenc Múzeum Horváth Mihály utcai képtá­rában. — Hangversenyt ad Llttasy György, az Állami Operaház művésze vasárnap délután 5 órakor a Zenek-onzei-vat"­rium hangversenytermében. A hangversenyt az -Ifjúsági hangversenysorozat* kereté­ben rendezik meg. Ezen a hangversenyen mutatkozik be a -Szegedi Fúvósötös*, melynek tagjai: Deák József. Ékes Péter, Lajcs Béla, Nagy Imre és Tóth István. Zongo­rán kísér és ismertető szöve­get mond Szathmáry Géza, a Zeneművészeti Szakiskola ta­Az elmúlt héten nyolcan értek el 12 találatot a Totóban és nyertek egyenként 75.565.— Ft-ot. 11 találat 3.321.—Ft találat 326.—Ft TOTOZZÉK.1 NYERHET! DÉLMAGYARORSZAG Szeged város és 0 szegedi járás dolgozóinak lapja. Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: Az MDP Csongrád megye Bizottsága, a- MDP Szeged Városi Bizottság 1 és a szegedi Váiosi Tanács Szerkesztőség: Szeged, Lenin u. 11, Telefon: 35—35 c. 40-80 Kiadóhivatal: Szeged, Klauzál tér 3. Telefon: 31-16 és 33—00. Terjesztik: n megyei Posrahiva­tol Hfrláposztálya és a hírlapkéz­besítő postahivatalok Előfizetés: postahivataloknál és kézbesítőknél. Havi előfizetési dij II forint. Szegedi Nyomda Vállalat Felelős vezető; Vtncze György

Next

/
Oldalképek
Tartalom