Délmagyarország, 1955. augusztus (11. évfolyam, 180-204. szám)

1955-08-26 / 200. szám

0£ LMHGTQR ORSZÁG Péntek, 1955. augusztus 26. 1W5. AUGUSZTUS 28, PÉNTEK IDÖJARA SJELENTÉS Várható Időjárás pénteken es­tig: Villózó felhőzet, tóbb he­lyen, főleg a délutáni órákban záporeső, zivatar. Időnkint élén­kebb északl-északkeletl szél. A nappali felmelegedés kissé erősö­dik. Várható legalacsonyabb hőmér­séklet ma éjjel: 12—15, legmaga­sabb nappali hőmérséklet pénte­ken 24-27 (ok között. MOZI txabadság: Háromnegyed 6 és % Romeo és Júlia. — Szovjet ba­fettFilm (augusztus 31-ig). Vörös Csillag: Háromnegyed 6 és 8: Négy sziv. — Szovjet Ilim (augusztus 26-ig). Fáklya: Negyed 7 és fél 9. Jó Időben az esti előadás a Kert­moziban: Mflhlenbergl ördög. — Színes német mesefilm (augusztus 31-ig). KésönJövök csak a híradó utáni szünetben mehetnek be a néző­térre. OJ SZEGEDI SZABADTÉRI SZÍNPAD (Rossz idö esetén a színházban) Este 8: Pillangókisasszony. — Neményl LIK, az Állami Opera­ház tagjának felléptével. TAJSZINHAZ Csanyteleken este 8 órakor: Bo­lond vasárnap. MOZEUM Fehértó élővilága (Kultúrpalota, Rooséwelt tér). Múzeumi Képtár (Horváth Mihály ulcal (lvegcsar­nok) hétfő kivételével mindennap délelőtt 10 órától délután 6 óráig. KÖNYVTARAK Somogyi Könyvtár: Kölcsönzés 13 órától 18 óráig. Olvasóterem nyitva 10—19 óráig. Az Egyetemi Könyvtár augusz­tus 19-től szeptember l-lg belső rendezési munkálatok miatt köl­csönző szolgálatot nem tart. A kutató-szoba nyitva 10 órától 14 óráig. Az olvasóterem zárva. Járási: Sztálin krt. 54 Kölcsön­zés szerda kivételével minden hét­köznap du. 3—6 óráig, szombaton de 10-1 óráig du. 2-6 óráig. Gorkij Könyvtár: Hétfőn, szer­dán. pénteken: 8-12-lg. 13-17-lg, kedden, csütörtökön: 10-12-lg és 13-19 óráig, szombaton 8-tól 13 óráig van nyitva. ALLATORVOSI INSPEKCIOS SZOLGALAT 1955. augusztus hó 20-tól 27-lg este 18.00 h-tól reggel 06.00 h-ig (vásárnap nappal is) kizárólag első segély- és nehézellés esetére Inspekcióé dr. Rosti Ince állami állatorvos. Lakása: Cogoly u. 6. MNDSZ HÍREK Az MNDSZ belvárosi szerveze­te ma délután 6 órai kezdettel műsoros nőnapot tart Kazinczy utca 10. szám alatt. A műsoron szerepelnek a Móra Ferenc Kul­túrotthon balalajka zenekara és magánénekesei, a Városi Közkór­ház népi tánccsoportja, a Városi Balettiskola növendékei. Belépődíj nincs. Mindenkit szeretettel vár­nak. Az MNDSZ rókusi szervezete ma délután 6 órakor orvosi elő­adásé tart Pacsirta u. 31. szám alatt. VASARTARTASI HIRDETMÉNY Szeged váraiban Dorozsmai út (Rókusi állomás mögött) 1955. szeptember 10-én és 11-én (szom­baton és vasárnap) állatvásár lesz. Szeged város egész területéről, valamint egyéb vészmenles hely­ről szabályszerű marhalevéllel mindenféle állat felhajtható. Min­den sertésről. Juhról, kecskéről külön-külön marhalevelet kell ki­állítani. Vb. elnök A DÉLMAOYARORSZAGI Aram­szolgáltató Vállalat közli, hogy f. Fó 25-én feszültség alá helyezte r Vadkerti tértől kiinduló Tompa utca. Szabadság tér. Csonka utca, Hattyassor. Dobó utca és a Szö­vetkezeti úton haladó 20.000 Vol­tos szabadvezetéket. A vezeték érintése halálos, annak megron­gálásé törvénybe ütköző cselek­mény. Válaszolnak az illetékesek Pálfi Lajos szegedi lakos panaszát a helyszínen ki­vizsgáltuk és a következő in­tézkedéseket hoztuk: Pálfi elvtárs írta, hogy a legtöbb autóbusz megállóhelynél nagy a sár. A Közlekedési Vállalat igazgatója és főmér­nöke ígéretet tett, hogy a leg­fontosabb és legsárosabb megállóknál leszálló helyeket létesítenek és öt megálló he­lyet elkészítenek szeptember l-ig. A másik probléma, ame­lyet levelében írt, hogy az autóbusz vezetői versenypá­lyának nézik az utat. A Köz­lekedési Vállalat igazgatója megígérte, hogy a gépkocsi­vezetők oktatásánál ismétel­ten felhívja a vezetők figyel­mét az előírt sebességi és közlekedési szabályok betar­tására. Amennyiben megtud­ják. hogy ki követ el szabály­talanságot. azt szigorúan fe­lelősségre vonják. Kérik, hogy a jövőben a kocsi szá­mát és közlekedési idejét is jelöljék meg, hogy a szabály­sértők ellen el tudjanak jár­ni. A másik probléma, ame­lyet írt, hogy piszkos az autó­buszok belseje, az ülések sza­kadtak, szennyezik az utasok ruháját. A vállalat minden kalauzt ellátott portörlő ronggyal és feladatuk, hogy a végállomásokon az ülések­ről a port letöröljék. Sajnos, az ülések valóban igen elha­nyagolt állapotban vannak. A vállalat azonban csak kar­ban 1 arthatja az üléseket, fel­újítási keret hiányában. A vállalat igazgatója ígéretet tett. hogy az ülések fokozott javításáról rövidesen gondos­kodik. Alkalomszerűen közlekedik az autóbusz. írja Pálfi Lajos elvtárs. A gépkocsik üzem­biztonsága már nagyon csök­kent és emiatt állandóan ja­vításra szorulnak, ami azt je­lenti, hogy a legszükségesebb járatot lehet csak fenntarta­ni. ígéretet kaptunk azonban a minisztériumtól, hogy 1956­ban három új „Ikarus" ko­csit kap a KözlekedésiVálla­lat, amelyek megérkezése megszünteti a hasonló pana­szokat. Még egy problémáról írt: arról, hogy nem lehet el­igazodni az Anna-kúti menet­rendben. A helyszíni ellenőr­zés során teljes egészében egyetértünk ezzel a megálla- i pításával. és azonnal intéz- j kedtünk. hogy a közönség számára világosan érthető menetrendet készítsenek és azokat függesszék ki jól lát­ható helyen. • Tokod i Béla elvtárs Kop­pantó levelére közöljük, hogy az I. kerületi tanács terüle­tén lévő rossz utak kijavítá­sára a kerületi tanács vkg.­csoportját utasítottuk. Ígére­tet kaptunk arra, hogy amint az aszfaltozó berendezés a Hámán Kató és Attila utcá­hoz érkezik, a vállalattal a MÁV Igazgatóság mögötti Kiss Ernő utca aszfalt bur­kolatát is felújíttatja. Bárdos Miklós vkg. osztályvezető = h!ktK= — A Szegedi Erőmű há­rom fütöbrigádja 102.6 tonna szenet takarított meg, amely az üzem egy napi termelésé­nek felel meg és értéke 17.093 forintot tesz ki. fA JUGOSZLÁV kohóipar 1954-ben 350 ezer tonna nyers­vasat és G16 ezer tonna acélt gyártott az 1939. évi 101 ezer tonna nyersvashoz és 235 ezer tonna acélhoz képest. — Augusztusban közel 50 újítási javaslatot nyújtottak be a Szegedi Ruhagyárban. A legjelentősebbek az im­portanyagok műanyaggal való pótlására vonatkoznak. — Hangosító berendezést és lemezjátszó készüléket kaptak a Fémipari és Finom­mechanikai Vállalat dolgo­zói. — Ma, pénteken fél 10 órakor ifjúsági előadást ren­dez a Fáklya-mozi igazgató­sága. Egy forint 50 filéres egységes helyárakkal a Mün­lenbergi ördög című filmet vetítik. — A Pedagógiai Főiskola gyakorló általános iskolája leendő első osztályosainak ma délután 4 órakor mese­délutánt rendez. SZTRÁJKOLNÁK a béreme­lést követelő szingapúri városi alkalmazottak. A rendőrség és a sztrájkolok között többízben összetűzés volt. Tizenegy sztrájkolót letartóztattak. Négy üzemben mutálják be a „Nászulazás" című vígjátékot Az MSZT Szeged városi titkársága augusztus 31-én, szerdán este 8 órakor az MSZT központi kultúrter­mében (Horváth Mihály utca) Dihovicsnij: Nászuta­zás című táncos, zenés, éne­kes háromfelvonásos vígjáté­kát mutatja be, a Szegedi Állami Nemzeti Színház művészei közreműködésével. Főszereplők: Dómján Edit, Kovács János, Lehóczky Zsu­zsa, Karikás Sándor, Papp Teri, Lakky József, Kaló Flórián és Kakuszi Imre. Az előadásra jegyet az MSZT központi helyiségében és az üzemek MSZT-titkárainál le­het váltani. A Nászutazás-t Szeged négy nagy üzemében, a Tex­tilművekben, a Ruhagyárban, az Üjszegedi Kender-Len­szövö Vállalatnál és a Sze­gedi Kenderfonógyárban mu­tatják majd be. Szakmai tanácskozásokat rendez a nevetek részére az oktatási osztály Szeged Megyei Jogú Város oktatási osztálya a nevelői munka eredményesebbé tétele érdekében Szeged pedagógusai részére augusztus 26. és 29. kö­zött szakmai tanácskozásokat rendez, a következő beosztás­ban: Augusztus 26-án, (pénteken) 9 órai kezdettel: matematika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, és az I—IV. osztályos alsótagozatos nevelök részére. Augusztus hó 27-én, (szom­baton) 9 órai kezdettel: bioló­gia, fizika, történelem szakos nevelök részére. Augusztus 29-én, (hétfőn) 9 órai kezdettel: kémia, testneve­lés, rajz, ének; délután fél 3 órai kezdettel pedig az orosz szakos nevelők részére lesznek szakmai tanácskozások. Az alsótagozalos szaktárgyi tanácskozásokat a Méreí utcai általános iskolában, a felsőta­gozatos tanácskozásokat pedig a Madách utcai általános isko­lában rendezi az oktatási osz­tály. Ugyancsak augusztus 26—29. között kerülnek megrendezésre a középiskolai tanárok szakmai tanácskozásai is. A beosztása a következő: Augusztus 26-án, ("pénteken) 9 órai kezdettel: földrajz, fizi­ka, orosz, második idegen nyelv szakos nevelök részére lesz tanácskozás. 'Augusztus 27-én, (szomba­ton) 9 órai kezdettel: magyar­nyelv és irodalom, biológia szakos nevelők részére. Augusztus 29-én, (hétfőn) 9 órai kezdettel: történelem, ma­tematika, kémia szakos nevelök, délután 3 órai kezdettel pedig a testnevelés szakos tanárok részére lesz szakmai tanácsko­zás. A középiskolai nevelők szak­mai tanácskozásai minden al­kalommal a Tömörkény István Leánygimnáziumban lesznek. APRÓHIRDETÉSEK A SZOVJET lapok 1956-os) évre szóló előfizetéses meg­rendelését legkésőbb szeptem­ber 30-ig le kell adni. Díjtalan katalógust, mutatványszámokat küld és felvilágosítást ad „Horizont* folyóirat-osztály (Budapest VII., Gorkij-fasor 45.). A lapok előfizethetők a Horizont szegedi könyvüzleté­ben is . A R A Diri MŰSORA AUGUSZTUS 27, SZOMBAT Kossuth-rádló 4.30 Falunaptár. 4.35 Reggeli lene. 5 Szövetkezeti hlraJó, 6 líírek, 7 Szabid Náp vezércikke, hírek, 7.15 Hanglemezek, 8.10 In­dulók. 8.50 Operettrészletek. 9.20 Mesél a Bükk. László Gyula írá­sa, 9.45 Gyermekzene, 10 Hírek, lapszemle, 10.10 Zenekari hang­verseny, 10.58 Hangverseny, ti óra 30 Magyar szerzők kórusmfl­veiböl. 12 Hírek, 12.10 Könnyű zene. 13 Híres prímások műsorá­ból. 13.40 Fúvószene. 14.15 Szov­jet iró'r művel a szovjet zené­ben. 15 Hírek. 15.10 Szív kflldl, 15.40 Minden a káderektől függ. Rókás Sándor előadása. 16 Kftny­nyű zene. 16.40 Albert Schwcit­zer Bach müveiből orgonál, 17 Hírek. 17.10 AJándékmüsor. 17.40 Válasz hallgatóinknak. 18 Tánc­zene. 18.20 Moszkvai Rádió össze­állítása. 19 Műsorismertetés, 19.05 C'ton-útfélen. Koroda Miklós Jegy­zetel 19.10 Zenés esték Buda­pesten. 20 Esti Híradó. 20.20 Tar­ka-barka. 22 Hírek. 22.15 "ánc­zene. 24 Hirek, 0.10 Vidám nép­dalok. Petőd-rádió 7 Azonos a Kossuth rádió mű­sorával, 11.30 Műsorzárás, 14 Operettrész letek, 15 Katonadalok, 15.20 Wagnei: Nürnbergi mester­dalnokok. Ismerteti Kroó György, 16.20 Tánczene. 17.06 Mithológial képeskönyv. 17.30 A zeneirodalom legszebb dalaiból. 18 Rejtvény­műsor. 18.30 Román Rádió ének­karának hangversenye. 19 Külpo­litika! kalauz. 19.10 Sziv küldi. 19 óra 40 Román előadóművészek hangversenye, 20.20 Sporthíradó, 20.40 Opera rész letek, 21.20 Tánc­zene. 21.48 Szimtónikus zenekar. DELMAGYARORSZAO • Megvár Dolgozók Pártla esongrádmegvel napilapla Szerkeszti: i szerkesztőbizottság Felelős kiadó: ez MDP Csongrád megvei Bizottsága Szerkesztőség: Szeged. Lenin a. 11 Telefon: 36-35 és 40-80 Kiadóhivatal; Szeged Klauzál tér 3 Teleion: 31-16. és 35—00. Törlesztik: • megvei Postahiva­tal Hlrlanosztálva és a htrlapkés­hesltő postahivatalok előfizetés: oosfahivataloknát éa kézbesítőknél Havi előfizetési d« II (orl.it. Szegedi Nvomde Vállalat Felelős vezető: Vincit Győr a Női kerékpár, kis „Kalor" kályha és egv gázkályha (kan­dalló) eladó. Tabán utca 22. Zongora, „Stingl", rövid, ke­reszlhúros. acélhangtőkés, körpán­célos. eladó. Dugonics tér 11, III. 18. délután 4-ig. Bútorozott szobába lakótársat keres egyetemista. Berzsenyi u. l/a. III. 12. szám. 2 ágy eladó, Pancsoval u. 31. Hallyastelep. Sertés, 180 kg körüli, női var­rógép eladó. Bihari u. 48. Szombaton elveszett két liba az üjszegedi Tiszapartról, a becsü­letes megtaláló jelentse Felsökl­kőtősor 14. 2 db paprlkatartó rúd eladó. Bo­szorkinysziget u. 8. Elvesztettem pénztárcámat. be­csületes megtaláló a pénzt tartsa meg és a bennelévő értékpapíro­kat Biczók Sándor. Alsóvárosi ff. 63. szám alá küldje cl. Kisgyermek gondozását válla­lom; ugyanott egyszoba, konyhás lakást elcserélem, lehet házmes­teri is. Cserzy Mihály u. 27. sz. udvar. UJ festett szobabútor eladó. Tá­péi sor 44. szám. Gyevi temető­nél. Planlnóm bérbeadom. Réti, Haj­nóczy u. 15. II. 12. Eladó világos masszív hálószo­ba, rekamiéval. Mikszáth Kálmán u. 16. földszint, délután 3 órá­tól. Bőrkabátját már most Javíttassa vízhatlan festéssel Csordás börru­hakészltő mesternél. Szt. Miklós u. 7. Felsöváros. Egyszobás, összkomfortos lárs­bérletes lakásomat elcserélném egyszobás garzonra. Ráfizetek. Sztálin krt. 91. I. 3. Telefon: este 37-39. 24-én délután 4 és 6 kőzött el­vesztettem fehér olaszkámat. Dó­zsa György u.. Sztálin krt.. Fel­sőtiszapart útvonalon. Kérem a megtalálót, jutajomé.-t leadni az Állami Áruház pénztáránál. Vizsgázott készáru könyvelőt, perfekt gép- és gyorsírót azonnal felveszünk. Jelentkezés levél útján a Konzervgyárban. A Szegedi Konzervgyár 14-től, 18 életévi fiú és leány konzerv­ipari tanulót vesz fel. Jelentkezés a munkaügyi osztályon de. 0— 11-ig. A Szegcdi Konzervgyár férfi munkavállalókat vesz fel nehe­zebb fizikai munkára. A Szegedi Sütőipari Vállalat ta­nulókat felvesz Jelentkezés Sze­gedi Sütőipari V. Vár u. 7. alatti központi irodában. Hosszú vágott női hajat vásá­rol a Szegedi Aliami Nemzeti Színház. A Szegedi Gőzmalom fizikai dol­gozókat és vizsgázott kazánfűtőt felvesz. Kádáripari szakmunkásokat és segédmunkásokat felvesz a Szege­di Kádáripari Vállalat Szeged, Felhő u. 8. Segédmunkásokat vesz fel a Mérleggyár Vasöntödéje. Szeged, Cserzv M. u. 18. Férfi munkaerőt keres fizikai munkára a Zőldszöv. Szegedi Ki­rendeltsége. Jelentkezés Szeged. Sztálin sétány 2. szám alatt. FÉRFI segédmunkásokat állan­dó munkára felveszünk. Szegedi Gázmű. SPORT Átvették nyereményeiket a sportrejtvény-pályázat 9 taláiatosai Az elmúlt héten hárman értek el kilenc találatot. A főnyereményt sorsolás útján Flór Róza (Tiszasziget) nyerte, Ottlik Lajos és Száva Lajos egy-egy könyvet ka* pott. Megyei útförö és serdüiő úszóverseny Szentesen bonyolították le a megyei úttörő és serdülő úszóve:­senyt. A versenyen mintegy 160 fiatal versenyző indult, ebből a szegedlek száma közel 120 volt, ami igen biztató a szegedi úszó­sport jövendője szempontjából. A szegediek legerősebb ellenfelei a hódmezővásárhelyi úszók voltak. Az erős küzdelemből több Jó eiedmény született: Fazekas (Tö­rekvés), Nagypál (Bástya), Kiss II. (Bástya) Igen Jó időered­ménnyel szerezték meg az első helyet. Eredmények: Fiúk: 100 in serdülő hátúszás: 1. Gyémánt (Kinizsi) 1:23.2, 2. Patonai (Hmv Szpártákusz) 1:27.1. 3. Korpási (Bástya) 1:27.9. 50 m úttörő mellúszás: 1. Kárai (Hmv) 38.4. 2. Vida (Haladás) 42.8, 3. Darvas (Dózsa) 43.2, 50 m úttö­rő gvorsúszás: 1. Haraszti (Szen­tes) 33.4. 2. Szabó (Hmv) 35.4. 3. Körösi (Haladás) 36.3. 100 m serdülő gvorsúszás I. Fazekas (Törekvés) 1:07.6 2. Nagy (Hmv) 108.6. 3. Sinos (Haladás) 1:10.4. 100 m serdülő mellúszás I. Rácz (Bástva) 1:24.1, 2. Kmetykó (Hmv) 1:26.9, 3. Csikós (Bástya) 1-28. 50 m úttörő pillangóúszás 1. Gyémánt (Kinizsi) 41, 2. Esze­nvl (Törekvés) 42.8. 3. Acs (Ha­ladás) 44,6. 50 m úttörő hátúszás I. Benkő (Törekvés) 37,6. 2. Sza­bó (Hmv) 42, 3. Pokornyik (Kini­zsi) 42,1. 100 m serdülő pillangó­úszás I. Nagy (Törekvés) 1:23.2. 2. Szoboszlai (Kinizsi) 1.26.1, 3. Kruzslic (Hmv) 1:41.7. 4x50 tn úttörő vegyesváltó: 1. Hmv Szpártákusz 2:40.4, 2. Szentes 2:44.5. 3. Törekvés 2:46.8. 4x50 m serdülő vegyesváltó 1. Hmv. Szpártákusz 2:25.2. 2. Bástya 2:27.8. 3. Törekvés 2:29. Lányok: 50 m úttörő mellúszás 1. Ördög (Bástya) 43.8, 2. Vikor (Haladás) 47,2. 3. Tornyal (Hmv Szpártákusz) 47.6. 100 m serdülő gyorsúszás 1. Kiss (Bástya) 1.19, 2. SziJJártó (Szentes) 1:35.6, 3. Nagy (Kinizsi) 1:53.6. 50 m ut­törő gyorsúszás: 1. Büki (Kini­zsi) 35.4. 2. Kmetykó (Hmv) 40.7. 3. Varga (Törekvés) 40.9, 100 m serdülő hátúszás 1. Chorus (Bás­tya) 1:38.6, 2. Vida (Haladás) 1:40.8. 3. Ordögh (Bástya) 1:48.8. 100 m serdülő mellúszás 1. Frank (Haladás) 1:40,4. 2. Tölgyesi (Bástya) 1:42.1, 3. Bak (Haladás) 1:43. 50 úttörő hátúszás: I. Nagy. pál (Bástya) 39.6, 2. Forgó (Hmv) 52.4, 3. I.ázl (Kinizsi) 53,3. 100 in serdülő pillangóúszás: I. Kiss I. (Bástya) 1:40,7. 2. Ipolyi (Hmv) 1:41.1. 3. Hercz (Bástya) 2:02.8. 4x50 m serdülő vegyesváltó I. Bástva 2:53.1. 2. Haladás 3:07.3, 3. Hmv Szpártákusz 3:13.6. 4x50 m úttörő vegyesváltó 1. Hmv Szpártákusz 3:03,8. 2. Bástya 3:04,5, 3. Törekvés 3:15.1. SERTÉS- és MARHAHl ZLAI.ASRA, NEVELÉSRE előnyős feltételek mellett szerződés köthető az AllatforgalmJ Vállalat tal A SZEGEDI IIALADAS HÍREI A Szegedi Haladás háromfős háromtusa csapata Budapesten vesz részt pénteken, szombaton és vasárnap Béke Kupa-versenyen. Szegedről Sziklai. Fazekas és Lábdi utaztak a fővárosba. A Szegedi férfi röplabda csa­pata szombaton délután fél 6-kor a Haladás pálván területi bajno­ki mérkőzést játszik a Martfűi Vö­rös LobogóvaT. Vasárnap reggel 8 órakor a Haladás pályán Haladás Il-Sző­reg megyei bajnoki. A Haladás H. és a Jóképességű Szőreg ta­lálkozója érdekesnek ígérkezik. Az Sz. Haladás teniszezői közül Virágh és Pataki Békéscsabán 11. osztályú versenyen vesznek részt. A kerékpárosok Budapesten Bé­ke Kupa-versenyen indulnak 28-án. A SZEGEDI VASUTAS TÖREK­VÉS HÍREI A Törekvés kerékpárosok két­napos versenyen vesznek részt Budapesten 27. és 28-án. mig egy másik csoport pedig Békéscsabán 28-án versenyez az országos Bé­ke Kupa küzdelmei keretében. Az ökölvívók a Békéscsabai Vas­utas Törekvéssel visszavágó Jel­legű mérkőzést vívnak vasárnap Csabán. A visszavágóra Szegeden, szeptember 4-én. a Rókusi Torna­csarnokban kerül sor. A Szegedi Vasutas Törekvés kiváló atlétája. Bárkányi István, mint az országos válogatott tagja Athénben vesz részt a nemzetközi atlétikai viadalon. A Szegedi Vasutas Törekvés­Kecskeméti Építők országos baj­noki férfi teke-inérkőzés a Törek­vés pályán szombaton délután 4 órakor. Szerdán délután a Szegedi Vas­utas Törekvés megyei labdarugó csapata barátságos mérkőzést lát­szott a Hmv Vasassal, amelynek végeredménye 9:1. A mérkőzés há­rom harmados volt. A szegediek csatársora igen Jó Játékot nvúj­tott, Kószó, a fiatal Jobbszélső­vel az élen. A kosárlabdázók Egerben Ifjúsá­gi bajnokságon vesznek részt va­sárnap. A sakkcsapat 28-án Budapesten 25 fővel vesz részt meghívásos sakkbajnokságon. A szegedi vasutasok közül ed­dig a VIT Jelvényszerző verse­nyen már 817-en teljesítették a próbákat sikeresen. A Sz. Vasutas Törekvés—Békés­csabai Vörös Meteor női területi röplabda-mérkőzés vasárnap dél­előtt lesz a Törekvés pályán. Üj vezetőséget választ 29-én a Bástya Sportkör Hétfőn délután fél 6 órat kez­dettel a Vö'ösmarty utca 5. szám aiatti Közalkalmazottak Szakszer­vezete Székházában a Bástya SK vezetőségválasztó gyűlést tart. TEKE Országos bajnoki féifl mérkő­zés lebonyolítására kerül sor szombaton délután fél 4 órai kez­dettel a Bástya tekepályán. A Szegedi Bástya együttese a Kecs­keméti Vasas csapatával találko­zik. CSZAS Háromnapos küzdelem keretében tartják meg Budapesten 26. 27. és 28-án az országos ifjúsági úszó­bajnokságokat, melyen Szegedrőt a Szegedi Bástyából Kiss I. Ilo­na Kiss II. Katalin, Nagypál Er­zsébet. Szalai Zoltán, Szendrei II. Sándor, Gallov Rezső és Vaj­tai István indul. A Szegedi Dó­zsa színeit Lantos László képvi­seli, míg a Haladásból Kandó Éva és Frank Anna vesz részt a versenyen. LABDARUGAS Bástva Kupa: Szeged Járási Ta­nács—Ingatlankezelő Vállalat 2:1 (1:1). Megyei bajnoki mérkőzés szom­baton A Szegedi Törekvés labdarugó csapata szombaton délután fél 6 órai kezdettel Játssza bajnoki mérkőzését a Szegedi Postással a , Törekvés pályán. A mérkőzést jOnódi vezeti. Háromnegyed 6 órai kezdettel a külső pályán a tarta­lékcsapatok Játszanak Széli Gy. vezetésével. A Vörös Meteor SK felhívása A Vörös Meteor SK 29-én, hét­főn délután 6 órai kezdetlel tag­gyűlést tart a Szakszervezeti Székház kultúrotthonának nagy­termében. A taggyűlésre a ve­zetőség ezúttal is meghívja a kereskedelmi és pénzügyi dolgo­zókat. valamint a sportkör tag­jait. A 28-ára. vasárnapra tervezett országos atlétikai versenyt a ren­dező Sz. Vörös Meteor SK szep­tember 11-re halasztotta el. VIT-napot rendei a Vörös Lobogó A Szegedi Vörös Lobogó városi elnö' ságe augusztus 28-án, va­sárnap délelőtt 9 órai kezdettel VIT-napot rendez a Szegedi Tö­rekvés sporttelepén, amelyre Sze­ged összes textiles fiataljait várja. Megkezdődlek az 1955. évi férfi evezős Európa-bajnokság küzdel­mei Az 1955. évi férfi evezős Európa­bajnokság küzdelmei 21 ország vei senyzöinek részvételével csütör­tökön délelőtt megkezdődtek Gand­ban (Belgium). Elősző- a kormányos négyes 4 előfutamát bonyolították le. A magyarok a negyedik előfutam­ban indultak s a második helyen végeztek. A négy előfutam 16 résztvevője közül Argenína. Finnország. Svéd­ország és Anglia négyesei Jutot­tak tovább az elődöntőbe. A má­sodik. harmadik és negyedik he­lyezettek pénteken reményfuta­mokban Indulnak s a győztesek az • előfutamok győzteseivel együtt vesznek részt a szombati elődön­tőben. Megjelen! a „Propagandista" anguszlusí száma A folyóirat első cikke „A pártoktatási év előkészítésé­nek sikeres befejezéséért" a pártoktatási év előkészítésé­nek tapasztalataival foglalko­zik. Sándi Ottó: A mezőgaz­dasági termelés fellendítésé­vel a szocialista mezőgazda­ság útján c. cikke a mezőgaz­daságban előttünk álló leg­főbb feladatokat tárja fel. A Propagandista munkájá­hoz c. rovat közli Nemes De­zső: A jobboldali elhajlás a hazafiság kérdésében és a na­cionalista jelenségek. Seczó József: A szövetkezeti demok­rácia erősítése a termelőszö­vetkezeti mozgalom további fellendítésének fontos esz­köze és Daczó József: Szün­telenül harcoljunk a párt egységéért c. cikket. A Nemzetközi kérdések c. rovat összefoglalót ad a genfi négyhatalmi értekezletről. A propagandamunka ta­pasztalataiból c. rovat közli a következő cikkeket: Csányi Lászlóné: A Budapesti Párt­bizottság ülése a propaganda­munka feladatairól. Gaál Al­bert: Javítsuk meg a DISZ­oktatás előkészítését. Gönyei Antalné: Szervezzünk jó elő­adásokat pártunk történeté­ből c. cikket, valamint hozzá­szólásokat a pártoktatás írás nyitásáról folyó vit^ho^. <

Next

/
Oldalképek
Tartalom