Délmagyarország, 1952. szeptember (8. évfolyam, 205-229. szám)

1952-09-02 / 205. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! A Német Demokratikus Köztársaság népi kamarája pénteken foglal állást • szovjet kormány jegyzékével kapcsolatban Feketevágókat ítélt el a járásbíróság A Z .MDP G SONG R A D M EGYE! P.ARTB ! Z OTT S AGA N A K L A PJ A Vin. ÉVF. 205. SZÁM ÁRA 50 FII.LÉR KEDD, 1952. SZEPTEMBER 2. Az űj paraszti élet úttörői Ma már nem ismeretlen dolgozó parasztjaink előtt a mezőgazdaság szocialista útja. mint egy-két évvel ezelőtt. A dolgozó parasztok szé­pen, erőteljesen fejlődő termelőcso­portjaink példájából naponként, sa­ját tapasztalataik alapján győződ­nek meg a párt által hirdetett aranyigazságról; csak a nagyüzemi gazdálkodás útján lehetséges meg­teremteni az új kulturált, az élet­színvonal állandó emelkedését biz­tosító paraszti életet. Mindezt a gyakorlat bizonyítja. Egyetlen pél­dát emlífsünk csak. A szegedi Dó. z&a termelőszövetkezet elsőnek áto­kult meg a városban, 1949-bsn. Fő­leg nincstelenek, olyan földnélkü­liek alakították, akik a 9-ezrea ren­delet alapján jutottak földhöz. Ma fejlett áltottenyészetük van, a szov­jet módszer szerint naponta három­szor fejik a teheneket, s ezzel a módszerrel az istálló átlagot két hónap alatt 8 és fó'literről 11 és fél •iter lejre emelték. Kora tavasztól késő őszig a legkülönfélébb konyha, kerti termékeket árulják a szegedi piacon. Július hónapban csupán a konyhakeriészett'bői több mint 16 ezer forintot áru'tak a termelőszö­vetkezet tagjai. De ehhez hasonló jó példát bármelyik termelőcsopon. ból fel lehet sorolni. Minden terme­lőszövetkezetben számokkal lehet bi­zonyítani. hogy a nagyüzem olyan dolgokra képes, amit a kis parcel­lán nem lehet megvalósítani. Érthető tehát, hogy az utóbbi he­tekben tömegestől jelentkeztek a szegedi tanulócsoportokba az egyéni dolgozó parasztok felvételre. Nemcsak a kisparasztok lépték be, hanem a középparasztok is, töme­gestől. A Táncsics termelőc'soporiba Barna Ferenc 12, áz Uj Élet terme­lőcsoportba Biczók István 13. Lo­vászi János 11 és fél holddal lépett be. Mondhatni, Szeged város vala­mennyi termelőcsoportjába léplek be középparasztok az elmúlt hetek­ben, akik bevitték állatállományu­kat gazdasági szerszámukat,_ termé­szetesen úgy. hogy a termelocsoport megfizet érte. A tömeges belépé­sek azt bizonyítják: bebizonyoso­dott Szegeden is félreérthetetlenül a nagyüzemi gazdálkodás fölénye. Nem jelentik a tömeges belépések azt, hogy megelégedhetünk a fejlő­dés' eddigi eredményeivel, Horváth elvlárs a Központi Vezetőség leg­utóbbi ülésén mondott beszédében hangsúlyozta: ,.A tsz tagok feielő­6égérzétét fejleszteni kell nemcsak a saját kollektívájukkal, hanem az «>gész dolgozó parasztsággal kapcso­latban. Tudatosítani kell bennük, hogy a magasabb rendű, kulturál­tabb, új paraszti élet úttörői." Ez azt fe jelenti, hogy a termelőszövet­kezeti tagok amellett, hogy jó mun­kájukkal a termelőcsoportjukat fej­lesztik, szilárdítják, nem feledkez­hetnek meg a még kívülálló dolgozó parasztokról. Minden alkalmat fel kell használni ok továbbra ia arra, hogy ismertessék a dolgozó parasz­tok előtt termelőcsoportjuk életét, eredményeit, saját megváltozott éle. lüket, hogy mind több és több dol­gozó paraszt lás&a be: neki is a termelőcsoportban van a helye. Nem szabad azt a hibát elkövetni, amiről Horváth elvtárs beszélt, hogy „Pártszervezeteink egyrésze a megszilárdítást nem a tsz agitáció új eredményesebb módszereivel, ha. n«m a tsz agitáció megengedhetet­len lecsökkentésével kiséri. Ugy ér­telmezik a megszilárdítást, hogy ed­digi eredményeinken megpihenhe­tünk. hogy a termelőszövetkezetek ezután , automatikusan-' fognak agi­tálni saját magukért a középparasz­tok körében." Mi a további tennivaló? Az, hogy­ne engedjük lanyhulni a tsz agitá­ció lendületét. Az őszi mezőgazda­sági munkálatok — a szántás-vetés zömének megkezdése előtt döntsenek az önkéntesség elvének szigorú betar­tása mellett azok a dolgozó parasz­tok akik még azon gondolkoznak: belépjenek-e a termelőcsoportba. Segítsük ezeket a dolgozó paraszto] kat a döntésben a termelőszövetke­zetek eredményeinek ismertetésével. Használjuk fel a turkevei agitáció módszeréi. Azok az egyéni parasz­tok, akik az elmúlt hetekben léptek be, mondják ei a kívülállóknak: miért léptek ők be a termelőcso­portba. mennyivel látják biztosítót­talbbnak ott családjuk megélhetését­A dolgozó parasztság figyeli a termelőszövetkezetek munkáját. Az ellenség, a kulákok felkutatják a termelőszövetkezet esetleges hibáit, s eltúlozva terjesztik a dolgozó pa­rasztok között, hogy elriasszák őket a szövetkezéstől. Ott, ahol a jó példa erősebb — s ma már legtöbb termelőszövetkezetben így van — nehéz a dolgozó parasztságot félre­vezetni. De nam szabad erőnket túl­becsülni, s csak egyoldalúan, a ter­melőcsoportnak csak az eredményeit, jó tulajdonságait eimondani. Akkor lesz a népnevelők érvelése hatásos és meggyőző, ha nem hallgatják el a hibákat sem, megmagyarázzák, mikor, hogyan követte el a termelő­szövetkezet valamilyen munkában a hibát. A „Felszabadulás'' termelő­szövetkezetben a gazdasági év kez­detén el-elmaradozott a munkából Virág József, Virág Béla, Körösi Jánosné. A kívülállók látták ezt A termelőszövetkezet tagsága mondja el a kívülállóknak azt is, hogyan győzték meg ezeket a tagokat, hogy járjanak el rendszeresen a mun­kába. Hogyan látták be ezek a ta­gok, hogy a termelőszövetkezet, meg az ő egyéni jövedelmük is az­által nő, ha minden ta» becsülete­sen kiveszi részét a munkából. Min­denki csak annyi jövedelemre szá­míthat a termelőcsoportban, ami­lyen mértékben kivette a részét a munkából. Értsék meg a dolgozó parasztok, inár a kezdet kezdetén, hogy a termelőszövetkezet olyanná tesz. amilyenné ők maguk, a tagok fejlesztik. A jó munka, az alapsza­bály betartása teszi a termelőszövet­kezetet erőssé, s ettől függ a tagok jövedelme is. Az, hogy most a dolgozó parasz­tok belépnek a termelőszövetkezetbe, nem jelenti azt, hogy a közöttük végzett felvilágosító munka befeje­ződött. A most belépett dolgozó pa­rasztok jó munkája, g a jó munka révén elért magas jövedelem jövőre újabb dolgozó parasztokat győz. meg a belépésről. A termelőszövet­kezetek pártszervezetei amellett, hogy most arról gondoskodnak: «• tsz vezetggége jól készítse elő az őszi mezőgazdasági munkálatokat, gondoskodjanak arról is, hogy az új tagok jól érezzék magukat a termelőszövetkezetben, képességeiket teljes mérteikben hasznosítsák. A termelőszövetkezetben szerzett la­pasztalatok alapján napról-napra erősödjék bennük a tttetot, hogy jól választottak. Neveljék őket. hogy szorgalmas," kötelességtudó tagjai legyenek a termelőszövetkezetnek. Ez az előfeltétele annak, hogy to­vábbra is növekedjék Szegeden is az új paraszti 'élet úttörőinek tábora. Va», Heves, Zala, Veszprém, Pest, Szolnok és Borsod megye megkapta a gabona szabadpiaci értékesítési jogát Dolgozó parasztságunk augusztus 20-ra csaknem 95 százalékra lejed­telte gabonabeadási kötelezettségét. Ezzel bizonyságot tett hazafiságá­ról, a nép állama iránti hűségéről. Dolgozó parasztságunk zöme köz­vetlenül a cséplőgéptől teljesítette beadását. Felismerte, hogy gyors be­adásával hozzájárul népünk államá­nak fejlődéséhez, de egyben saját egyéni érdekét szolgálja. A párt és a kormány, mint mindig, most is pontosan betartja ígéretét. Már ed­dig is a jóltel'jesílő községek ós rszcsk százai kapták meg a kenyér­éi takarmánygabonára a szabadpi. aa értékesítés jogát. Most a begyüj- _ fcési mMHSztar azonnali batáHyai+érdeke Az új „Béke épiilei" felavatásával ünnepélyes keretek között nyitották meg a Szegedi Tudományegyetem új tanévét Darvas József elvtárs beszéde egyetemeink feladatairól Héttőn délelőtt már jóval tíz óra előtt nagy számban gyülekezett az egyetemi itjúság az egyetem Dugonics-téri épülete előtt, hogy részt­vegyen az egyetem tanévnyitó ünnepségén, s meghallgassa Darvas Józsel elvtárs közoktatásügyi miniszter, minden egyetem számára szó­ló útmutató beszédét. Tíz órára a díszterem zsúíolásig megtelt. Meg­jelentek az egyelem tanárai, hallgatói, g a nagyszámú közönség lel­kes tapssal köszöntötte az ünnepség elnökségét. Az elnökségben he­lyet foglalt Darvas József elvtárs, közoktatásügyi miniszter, Bán Ro­zália elvtársnőj a Megyei Pártbizottság kiküldötte, Pamuk István elv­társ, a Városi Pártbizottság agit. prop. osztályának vezetője, Tud József elvtárs, az Egyetemi Pártbizottság titkára, Dénes Leó elvtárs, a Városi Tanács Vb. elnöke is. Fodor Gábor elvtárs, rektor megnyitója Az ünnepsége* Fodor Gábor elv- d'k félévét Rákosi félévnek nevez­társ, Kossuth-díjas akadémikus, Szegedi Tudományegyetem rektora nyitotta meg. Bevezetőjében az egyetem hatalmas arányú fejlődé­séről beszélt. Elmondotta, hogy az elmúlt évi 9.3 milliós költségvetés­sel szemben, ebben az évben kor­mányzatunk 18.5 millió forinttal biztosította a munka tárgyi fellé­teleit. A Horthy-rendsze\r 24 észten, deje alatt összesen nem kapott ek­kora támogatást a Szegedi Tudo­mányegyetem. Egy év alatt 96-ról 190 főre emelkedett az egyetem ok­tató személyzete, visszatükrözve azt a fejlődést, amely a hallgatók létszámának területén is tapasztal­ható. Az elmúlt tanév eredményedhez képest kétségtelen fejlődés mutat­kozik a tanulmányi eredményekben is. Különösen lendítő erőt adott egyetemünk fiatalságának nz a tény, hogy az elmúlt tanév máso­a hette. A Rákosi félév tanulmányi eredményei egyetemünkön országos viszonylatban is igen jó. A Ter­mészettudományi Kar első az ország hasonló szakos karai között. A munkás, és szegényparaszt diákok, a haladó értelmiség gyermekei nagy odaadással, lelkesedéssel dol­goztak. Büszkék vagyunk arra, — mondotta Fodor Gábor elvtárs, — hogy egyetemünkön 14 munkás, pa­raszt és értelmiségi diák nyerte el az egyetemi munka élenjáróinak kijáró megtisztelő Rákosi ösztöndi. jal. Külön öröm számunkra, hogy egyetemünkön a szakérettségis hallgatókkal való foglalkozás az elvtársi segítség jegyében folyt. Büszkék vagyunk arra, hogy egye. temünk professzorai közül 14-em a Tudományok dokiora, 13-an pedig a Tudományok foko­zatot nyerték eL — f*jCS*o Ifö be­szédét FodoT GSbétz eH-iSr* Dfttvas József elvlárs beszéde megszüntette a búza, rozs, árpa és zab forgalmának ideiglenes korláto­zását mindazokban a megyékben, amelyek tervüket száz százalékra, illtetve száz százalékon felül teljesí­tették. Szeptember 1-től kezdve Vas, Heves, Zala, Veszprém. Pest. Szolnok ós Borsod megyék dolgozó parasztjai közül minden korlátozás nélkül vihetik terményüket a sza­badpiacra. Azoknak a megyéknek, amelyek még nem érték el a száz százalékos teljesítést, tovább kell folytatniok a harcot a terv maradéktalan teljesí­téséért. Ezt követeli az állami fe. gyelem. de ez a dolgozó parasztok Fodor Gábor elvtárs megnyitója után Darvas József elvtárs közok­tatásügyi miniszter mondotta el ünnepi beszédét. — A mai tanévnyitón — mon­dotta — de a tanév minden hét­köznapján is, dolgozó népünk sze­retettel és segítő készséggel teld várakozással és reménységgel te­kint az egyetemi ifjúság munkája, fejlődése felé. Azt várja, hogy egyetemeink falai között nőjjón fel az új magyar értelmiség, mely­nek legelső jellemvonása: feltétlen hűség a néphez, a nép ügyéhez. Majd Darvas József elvtárs ösz­szehasnolítást tett a mult és a je­len viszonyai között. Elmondotta, hogy az új tanévben jelentősen növekszik az egyetemi és főiskolai hallgatóink létszáma, összes egye­temi és főiskolai hallgatóink 6záma 45.800 fő. 1938-ban ez a szám 12 ezer körül mozgott, vagyis ma négyszer annyi hallgató tanul az egyetemeken, mint akkor. Ezután ismertette ötéves tervünk hatel­mas egyetemi beruházásait, az ösz­töndíjak rendszerét, s a követke­zőket mondotta: „A Közoktatásügyi Minisztérium megépíttette és ma át­adjuk rendeltetésének a Természet­tudományi Kar új épületét. A sze­gedi egyetem olyan új hajlékot kap ezzel az épülettel, amely mél­tán sorakozik a többi — a miskolci egyetemi város, a veszprémi neAiz­vegyipari és a budapesti műszaki egyetemi építkezések mellé. Az új tanév feladatai A továbbiakban az új tanév fel­adatait ismertette. Az elmúlt tan­évben — mondotta — minden egyetemünkön és főiskolánkon ja­vult a tanulmányi színvonal. A Sze­gedi Tudományegyetem eredményei is kifejezik az országos helyzetet. Szegeden a Természettudományi Karon a mult év első felében 3.99 volt a hallgatók átlageredménye, a második félév végére ezt 4.10-re javították. A jogtudományi karon a félévi eredményeket az év vé­gére 4.06-ról 4.07-re növelték. A bölcsészettudományi karon szintén jók az eredmények: a tanulmányi átlag az év végén 4.16. Még érdekesebbé teszi ezeket az eredményeket az a tény, hogy a Szegedi Tudományegyetemen a szakérettségis hallgatók minden ka­ron növeljék tanulmányi állagukat az elmúlt tanév során. Ugyanígy jelentősen javult a szakérettségisek arányszáma a jeles tanulók között is. Ez arra mutat, hogy a profesz­» oktató elvtársak <a tanszé­kek és a D IS Z - szervezetek az eddi­ginél nagyobb gonddal és szeretet­tel foglalkoznak a szakérettségis hallgatókkal. Ezen a téren még tovább kell fokozni erőfeszítésein­ket. Rosszul dolgozik nz a tanszék, ahol a szakérettségis hallgatók fej­lődése nem kielégítő. Az új tanév­ben csaknem négyezer azaikéreltsé. gis hallgató kerül egyetemeink, fő­iskoláink első évfolyamaira és lesz olyan egyetem, ahol a hallgatók 40 százalékát teszik ki. De nemcsak a szakérettségisek kérdését akarom hangsúlyozni. Nagyon fontos, hogy minden kar külön és a legelső nap. tói kezdve foglalkozzék az elsőéve­sek oktatásának módszertani kérdé­seivel és fokozott gondoskodással könnyítse meg a volt középiskolások beilleszkedését az egyelem szerveze­tébe, életébe. Az első évben, az első hónapokban van a legtöbb ne­hézség. Az egyéni és csoportos kon­zultáció, a szemináriumi miur.ka, a hallgatók megtanítása a jó jegyzet­készítésre és még egész sor hihető­ség áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy áthidaljuk a középiskola és az egye. tcan közölti hézagot. Az elmúlt tanév tapasztalataihoz azonban az is hozzátartozik, hogy még mindig elég magas a bukások és a lemorzsolódások arányszáma, Országos viszonylatban 10 százalék fölölt van. A Szegedi Tudomány­egyetem eredményei ugyan orezú. gosan a jobbak közé tartoznak, de még itt is sok a tennivaló. A bu­kásokért és a lemorzsolódásért két­ségtelenül felelősség terheli a hall­gatókat is, de hiba volna csak « hallgatókban keresni a bajok okát. A V®székek is hibásak. Ha a pro­F&szorok és oktatók az eddiginél szorosabb, bensőségesebb kapcsola­tot teremtenek a hallgatókkal, töb­bet törődnek ós foglalkoznak velük, a hallgatók pedig azt érzik. Kegy az egyelem harcol az ő fejlődésükért és magasabb tanulmányi eredményűit, ért, akkor kevesebb lesz a bukás é* kisebb a lemorzsolódás. Oktassanak és neveljenek egyetemeink a szocialista hazafiság szellemében Ezen a téren végérvényesen fel kell számolnunk a régi egyetemek örökségének egyik jellemző sajátos­ságát. A régi egyetemen a profesz­szori katedra szinte toronymagasan emelkedett a diákok fölé. Az előadó megtartotta előadását, tekintet nél­kül a hallgatók érdeklődésére, vagy megjelenésére. Ezzel véget is ért aa egyetem munkája, a többit a hall­gatókra bízta. E módszerek legcse­kélyebb maradványa is méltatlan a mi szocialista tipusú egyetemeink­hez. A tanulás ma nem magánügy. Az egyetemnek keményen meg kell dolgoznia minden egyes hallgató si­keres tanulásáért, jobb osztályzatá­ért és komoly sikerként kell elköny­velniök, ha egy hallgató javít ér­demjegyeim. Múlhatatlan felada. tunk, hogy szélesítsük a professzo­rok és oktatók kapcsolatait a hall­gatókkal. A tavalyi tapasztalatok azt is megmutatják, hogy az oktatás szín­vonalának növekedését nem követte a nevelés meg javulása. Ez az elmúlt tanév egyik legfőbb hiányossága. Pártunk Központi Vezetőségének júniusi ülése rámutatott, hogy egyetemeink és főiskoláink nem töl­tik be szerepüket a hallgatók szocia­lista hazafias növelése terén. A hiba abbam a helytelen felfogásban is gyökerezik, hogy a tanszékek egyetlen feladata az oktatás és nem a nevelés. Az egyetemi munkában sem lehet az olctatóst és a nevelést két Különálló feladatiként kezelni, mert ez egységes. szétbonthalatlan feladat. Nem arról van szó, hogy a professzorok a szakmai oktatás he­lyek1 politikai, filozófiai, vagy <T szaktárgytól távoleső történelmi ma­gyarázatokat tartsanak, hogy a szakmai oktatást elhanyagolják és felváltsák a politikai agitációval, hanem arról, hogy a szaktárgyakon keresztül is a szocialista hazafiság szellemében kell oktafniok, Helyte­len lenne, ha például a műszaki egyetemen a szaktárgyak helyett politikai előadásokat tartanának, do nem kevésbbé helytelen, ha egyes előadók a jegyzetekben és az elő­adásokban a burzsoá áltudományos jdtfogáaré* et tuxJadó szovjet tudo­mány eredményeit ismertetik egy­más mellett anélkül, hogy állást fog­lalnának és harcolnának a burzsoá ideológia tényeket és következteté­seket meghamisító nézetei ellen. Az új tanévben végre kell hajta­nunk pártunk Központi Vezetőségé­nek útmutatásait és minden tan­széknek segítenie kell a hallgatók öntudatra, hazafiságra, internaciona­lizmusra, a párt és a Szovjetunió iránti forró szeretetre való neve. lésre. Lássák és értsék meg a mi hallgatóink az egyes tantárgyak eszmei tartalmát, sajátítsák el a szaktárgy összefüggéseinek, megér­téséhez szükséges dialektikus mate­rialista módszereket. Egyetemein­ken egyre fejlődő munka folyik az oktatás szakmai színvonalának to­vábbfejlesztéséért. Most ezzel pár­huzamosan. induljon meg az ideoló­giai harc, a küzdelem azért, hogy necsak jó szakemberek, de jó sza­cialista szakemberek nőjenek ki egyetemeinken, főiskoláinkon. A hallgatók szocialista nevelésé­nek és jó szakmai nevelésének egyik fontos feltétele, hogy az egyetem ne zárkózzék be kaput mögé, hainem a tanszékek tartsanak szoros kapcso. latot a gyakorlati élettel. Az eleven élet ez, amely megtermékenyíti az elméleti tudományos munkát. He­lyes, ha a szegedi tanszékek köve­tik például a Szerves Kémiai Tan­szék példáját, amely szocialista szerződést kötött az Egyesült Gyógy­szer és Tápszergyárral, vagy a Szegedi Egyelem Kísérleti Intézete példáját, amely több helyi gyárral és üzemmel létesített kaposotetot. Az új tanév megnyitása alkalmá­ból kívánom, hogy q Szegedi Egye­tem professzorai, oktatói és hallga ­tói sikerrel oldják meg növekvő fel­adatukat. Ne feledjék, hogy az egyetemen is folyik a harc a béké­ért, a szocializmus építéséért, jöven­dönk Informálásáért. Legyenek « harcnak szilárd, meg nem alkuvó öntudatos katonái, akikre minden­kor számíthatnak pártunk és a ma. ,(Folytatás a máaodik oldalog

Next

/
Oldalképek
Tartalom