Délmagyarország, 1950. március (7. évfolyam, 51-76. szám)

1950-03-19 / 66. szám

4 Vasárnap, 1950. március 19. Megszüntetjük a borravalórendszert Egyre inkább kezdenek kiszorul­ni az élet minden területéről azok a szokások, csökevények, melyek caint rossz emlékek, a kapitalizmus idejéből maradlak fenn. Többek között ilyen a „borravaló" is. Az alamizsnaként odavetett néhány fil­lér mindig emlékeztette azt, aki kapta, hogy ő tulajdonképpen szol­ga, akinek az „alamizsnát" alázato­san, kalaplevéve kell megköszönni az .uraknak". A dolgozók igyekez­nek kitörölni emlékezetükből a ka­pitalizmusnak még az emlékeit is. Mi sem bizonyítja ezt élesebben, mint az a határozat, melyot március 18-án hoztak a szegedi levélkézbe­sítők: „Mi, Szeged I. számú postahiva­tal levélkézbesítői csatlakozunk a szentesi kézbesítő szaktársak hatá­rozatához, amelyben kijelentették, hogy a borravalónak nevezett ala­mizsnát ezután nem fogadják el. Ml, Szeged /. számú hivatal kézbe­sítői is elhatároztuk, hogy a múlt rendszerből reánk maradt utolsó örökséget levetkőzzük magunkról. Népnevelő, felvilágosító munkával meg fogjuk értetni a nagyközönség­gel, hogy ez a mi részünkre meg­alázó. Mi nem alamizsnáért, hanem tisztességes bérért dolgozunk és akarunk dolgozni. Reméljük, hogy ezen felvilágosító munkánknak meg is lesz az eredménye és növidesen teljes egészében megszünik-ia borra­valórendszer. ígérjük, hogy munkánkat ezután is ugyanúgy, mint eddig — sőt most, amikor már megváltozott a munká­hoz váló viszonyunk, még nagyobb lelkiismerettel, szaktudásunk legja­vát adva — végezzük. Mi is részesei akarunk lenni annak a mvnkának, amelynek célja a szocializmus fel­építése. Szeged, 1950 március 18. 37 aláírás A SZEGEDI födictművesezö­vetkozet háziipari csoportjá­nak tagjai részére az Állami Háziipari NY kiküldötte oktató előadást tart március 20-áu délelőtt 11 óraikor az Aradi vértanúk-terén lévő MDP V. ker. pártszervezet helyiségé­ben. Megjelenhet mindenki aki kötési, horgolási munkát vállalna. Az érdeklődők vigye­nek magukkal két két és fe­les, valamint egy egyes kötő­tűt és hármas, vagy négyes horgolótűt s végül szabásmin­ta céljára több ív papírt. BELVÁROSI Telefon: 40-95 bérlet. Szerdáig Magyarul beszélő sslnea szovjet-magyar Ilim a bu­dapesti vilárlfjus&sl ta­lálkozóról A világ if júsága Rendezték: Gvanyeszova és Kiss József Fénvképezték: G. Bobtov és Illés György Fzenkivül: o legújabb Magyar Hiradó KOHZO Telefon Auf. 33—44 bérlet Márclui 24-ig, péntek ÍR: Énekes zenés rzovfet film I SZERELMEM Dunajevszki zenéjével Főszerepben: SZMIRNOVA híradó Czéchenyi FÁKLYA tilrasz'nbáz i TELEFON 34-77 | —— MA IS: 1 Magyar és szovjet hiradó 2- Cukorgyártás ismeretterjesztő film s• Játékország hősei trükkfilm *• A növények élete színes természettudományi film előadások a Belvárosi és Korzóban hétköznap 6 és 8 órakor, vasárnap 4, B és 8 órakor. Széchenyi Fáklya moziban: 5, fél 7, 8-kor Pénztárnyitás d. e. 11-12-ig, d. u. egy Órá­val az előadás kezdete előtt. RENDSZERESEN TANULNAK a szovjet gyárak dolgoséi A Szovjetunióban rendkívül fontos feladatnak tart­ja minden munkás, hogy napi munkája mellett szakmai és ideológiai téren egyaránt 'ovább képezze magát, Ennek a rendszeres tanulásnak nagyban köszönhető a Szovjetunió fejlett ipara, amely egyben a világ legfejlettebb iparát is jelenti. Képsorozatunk az „Uralmas" gépgyár életéből mu­tat be jeleneteket. A fiatál munkáslányot<at idős mesterek oktatják • az uráli gyárban. Képünkön Zinaida Konova gépszerkesztést ianul mesterétől. KIMAGASLÓ EREDMENYEK a Magasépítési NV-nél Tudósít ónktól.) A Magas­építési Nemzeti Vállalat dolgo­ztai között egyre nagyobb mé­reteket ölt az bgyóni verseny­ben való munkavégzés. Ráko­si elvtárs beszéde óta az épít­kezéseknél dolgozó kőműve­sek, ácsok és segédmunkások azon vannak, hogy minél töb­liet termeljenek és ezen ke­resztül meggyorsítsák a szo­cializmus építését. A legutóbbi kiértékelés al­kalmával Szűcs József 303, 'Almári János 280 és Csányi Ernő segédmunkás 279 száza­lékot- értek el. Berkes Mihály kőtörő 286 százalékot teljesí­tett. Rácz Károly kőműves 285 százalékra toljeeí tette normá­ját. Ugyanakkor a többi loflgo­zók teljesítménye is napról­napra emelkedik és valameny­nyion igyekeznek utolérni az elsőket, hogy egyformán ve­gyék ki részüket április 4-nek, hazánk felszabadulása ötödik évfordulójának méltó megün­neplésében és az ötéves terv maradéktalan végrehajtásá­ban. , Nagy 'András Ma délelőtt 11 órakor zenekari hangversenyt rendez az MSzT a Nemzeti Színházban V szegedi dolgozók nagy érdeklődéssel várják a ma, 11 órakor kezdődő zenekari hang­versenyt, amelyet a Szeged' Állami Nemzeti Színházban a Magyar-Szovjet Társaság, a Pénzügyőrség 'Országos Ze­nekara, a Honvédség, az Ál­lamvédelmi Hatóság és a Rendőrság zeneikara és kultúr­csoportja rendez. Ezen a hangversenyen a Pénzügyőrség Országos Zene­kara Csajkovszkij, Pokrász, Alexandrov, Hacsaturjan, l^kiisae._Vmcc_óa J4rdányi ze­neműveket ad elő. A szogedi Rendőrség ének­kara Novikov: „Ifjú gárda" és Alexandrov: „Túl az erdőn" című énekkari művét adja elő és szavalatokkal színesíti a műsort. A Honvédség és az Alllam­vódelmi Hatóság kiváló ének. kara és népi tánecsoportja énekkari számokat, orosz és magyar népi táncot adnak elő. A zenekari hangversenyt a Szovjet Kultúra Hónapja ke­retében rendezik meg. Az elő­adásra a belépés díjtalan. Az árleszállítás óta a moszkvai üzletek forgalma 30 százalékkal emelkedett A moszkvai üzletek napi for galma az elmúlt 15 nap alatt 30 százalékkal emelkedett az árieszállíjás következtében. Jelen­tékenyen emeikedett a kereslet a csemegeáruk és a bor Iránt. Március első 15 napjától a februárihoz viszonyítva megkétsze­reződött a cukrászáru, a kaviár forgalma és megnégyszerező­dött a bor forgalma. Az új árak alapján lebonyolított 15 napi kereskedelem szemléltetően bebizonyította, mi lyen jelentékenyen emelkedett a szovjet emberek jóléte. Az elmúlt fél hónap alatt kétszer any. nyi gyapjú, pamut és lenárut, konfekcióárukat és cipőt adtak el, mint február megfelelő időszakában. Márciusban a rádiókészülékek, gramofonok eladása az előző havinak négyszeresére, az eladott órák száma ötszörösére, a ke­rékpárok, motorkerékpárok száma pedig az előző havinak 7-9­szeresére emelkedett. Nagy a kereslet az ékszeráruk és az illatszerek Iránt. Meqyei választmányi üléseket tartanak a földmüvesszövetkezetek Március 19-én és 20-án or­szágszerte választmányi ülése­ken tárgyalják meg a földmű­vesssaövetkezetek feladataikat és problémáikat. A választmányi ülések napirendjén szerepel a többi között a földművesszövet­kezetek munkájának minőségi megjavításai a földművesszövet­kezeti terv egyénekre való fel­bontása, a népi ellenőrzés minél szélesebb körű érvényrejuttatá­sa és a szövetkezeti tagság mi­nél nagyobb méretű aktivizálása® Mezőgazdasági szakembereinknek nagy segítséget ieient a szovjet mezőgazda­sági enciklopédia "Az „Urahnas" gépgyárban minden mesternek és mű' helyfőnöknek el kell végeznie a műszaki iskolát. Az időseb­bek esti tanfolyamon pótolják a korábban elmulasztottakat. 'Az „Uralmas" gépgyárban különösen nagy gondot fordi. írtnak az új fejlett technikus­nemzedék felnevelésére. Az ifjúmunkásokat külön üzem­ben képezik tovább. A szűk. séges elméleti oktatást esti is­kola keretében kapják meg.. Ezen az esti iskolán — amint képünk is mutatja — a mun. kapadoknál sajátítják el >• szakmájukba vágó elméleti ismereteket és ezekkel szoro­san összefüggő gyakorlati is. mereteket egyaránt. Magyarországra érkezett a szovjet mezőgazdasági akadé­mia kiadásában megjelent négykötetes „Mezőgazdasági enciklopédia" első kötete., Az enciklopédia szerkesztésében Liszer.ko, Benediktov, Glicen ko, Iljin, Laptyev, Szkjabin és más nagyhírű szovjet tudósok vezetésével a legkiválóbb szov­jet szakemberek vettek részt. Az enciklopédia behatóan fog­lalkozik a mezőgazdasággal kapcsoltos különböző tudomá­nyos kérdésekkel, ismerteti a szovjet mezőgazdasági tudo­mány legújabb eredményeit és tájékoztatást ad sok gya­korlati kérdésben. , , A 619 oldalas első kötet, amely a „e" betűig terjed (az orosz abc szerint) többezer címszót, 24 nagyalakú színes mellékletet és többszáz illusz. trációt tartalmaz. A moszkvai rádió uj hullámhossza A moszkvai rádió közép- és hosszúhullámhosszai iEeg vál­toztak. A moszkvai rádió mű­sorát jelenleg a következő hullámhosszakon sugározzák: Moszkva I.: az 1935 és az 1734 méteres hullámhosszon, valamint a 433.6 méteres kö­zéphullámon. Moszkva II:. a,z 1141 m. hosszú és a 330.4 m. középhul­lámon. Moszkva III.: a 344 m. kö­zéphullámon. A moszkvai rádió magyar­nyelvű híreit a 320 m. közép­és a 1068 méteres hosszúhul­lámon sugározza. A rüvidhullámhosszok vál­tozatlanok maradtak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom