Délmagyarország, 1949. június (6. évfolyam, 126-149. szám)

1949-06-28 / 147. szám

Kedd, 1949 junius 28. A lemezgyáriak Itéfster érdemelték l«i az élüxem"' jelvény! de nincsenek elbizakodva Tervérfe^ezlefükön rámuioflak hibáikra... ;avas'atokattettel­az önköltség csökkentésére, a minőség megjavítására, a munkafegyelem megszilárdítására Kedden délután a Falemezgyár lobogókkal, világokkal feldíszített egyik hatalmas termélie sorra jöttek a dolgozók: asszonyok, férfiak. Senki nem hiányzott a tervértekezlet­ről. Az üzeni gazdái életük további javulása, a három­éves terv győzelme érdekében hallatlak szavukat... egyik legjobbja, kétszer érde­mellék ki és tartották meg az él üzemi jelvényt. Szegeden ta­lán az elsők lesznek, akik a Dudás Béla elvtárs OR tit­kár megnyitója ulán Bozsó László elvtárs, vállalalvezejő részletesen ismertette a Fa­lemezgyár második félévének tervét. Hangoztatta, liosy a munka minősését. az önkölt­ségcsökkentést a termelékeny­ség megnöveléséi fokozottab­ban kell végrehajtani, mert csak igv valósulhat meg a terv. Balogh István elvtárs, MDF ü/eini h titkár az éberségről, a munkafegyelemről, az öntu­datos munkáról beszélt. A Párt és Rákosi elvtárs vezeté sével. iránymutatásával — mondotta — győze'emre visz­szük a hároméves teivet­Mindenki felállt helyéről Lelkes taps köztien kiáltották: — Éljen a Párt! Éljen Rá­kosi1... Éljen Sztálin! * A hozzászólások következ­tek. A munkások keresetlen szavakkal, de felelősségük tel­jes tudatával leltek javaslato kat, mondtak bírálatokat. Mar­ton Erzsébet megállanitotta hogy sok helyen lehet még uiitani az üzemtan, megvaló­sítják, a jobb munkás tanítsa a gyengébbet. Tóth Hugó tiszt­viselő megígérte, hogy elmé­Iclileg tovább képzik magukat, maradéktalan munkát végez­nek Hajdú művezető gépve­zetők kiképzését javasolta, hogy ezzel is biztosítsák a munka zavartalanságát. — Még mindig állnak olykor J gépek — beszélte Tamás István lakatos Ebben mind annyian hibásak vagyunk. A gépállást meg kell szüntetni! Hajdú Dezsőné az önkölt­ség és selejtcsókkenlés érdeké »eu javasolta, hogy gőzöljék a fáiul, ugy majd nem törik F u-tsuk ta mindannyian a m«»ntiaregyelmet. Többen vésnek, 5—10 percet A mi jövőnk ellen vétkezünk ezzel! Hellán János megállapította, hogv a bútorlap takarója csu­nva. Megmondta, hogyan lehel rajta változtalni. — Termelési és minőségi versenyre hjvom a butorlapké­szilöket! — mondotta. — Vállaljuk! Nemsokkal később az él olló­nál, a Iemezjavitásoknál dbi­gozók hivják ki egymást ver­senyre. Balogh János a Tán­csics brigád vezetője a mun­kájukat bírálta: .Néhánv perc­re kizökkentünk a munkából Ez nem jól van ugy!...< Kör­mendi Istvánné megállapítja, néhányszor voltak hibák ná­luk, a furnérlapok készítésé­nél. »Majd jobban ügyelünk* — mondta. Sorra szólaltak fel a többi munkások, művezetők. Újra, meg újra felcsattant a taps, az' éljen és kipirulttá váltak az arcok a lelkesedéstől... Mintaüzem elnevezést kiérde­melik. De mégsem bizakodtak eh A dolgozók maguk mutatlak rá a sürgősen orvoslandó hi bnjkra, amelynek a kiküszö­bölésével sokezer forintot ta karithatnak meg. javíthatják a minőséget. A Éa lemezgyár gazdái terv­értekezlelükön előbbre vitték a hároméves terv győzelmét De a munkában is meg kell mindazt valósilaniok, amit el­határoztak. A lelkesedésük azl mutatta, hogv igy leszi Páter és Pá] napién szines ar^tóünnepségeket rendeznek Szegei! környékén Vasárnap délelőtt a Vörös­marty-utcai EPOSz-székháztan Nagyszeged ötven EPOSz-szer­veze'tének 125 vezetőségi tagja összvezetőségi ütést tartott. Lá­dányi Benedek elvtárs, MINSz­titkár politikai beszámolójátan fokozott éberségre intett a falu kapitalistáival, a ku lá kokkal szemben. Az EPOSz-szervezetek az utóbbi néhány hónap alatt elért hatalmas fejlődéséről Bó­nus Rókus elvtárs, nagyszegedi EPOSz-titkár beszélt — Vaskézben tartjuk a Má­kokat — mondotta felszólalá­sában Nemes Nagy Pál elvtárs, a dorozsmai EPOSz titkára. — Nem tűrjük meg, hogy a csép­lés idején egy szem búzát is elszabotálhasson bárki is. örömmel fogadták a bejelen­tést, hogy Deszken, Dorozsmán. I FeketeszéleD és Szőreeen cséplő­gépeket kaptak az EPOSz fia­1®,munkásait- mae-uk szólaltak fel a tervértekezle- -kozu' 41,,tj4k le94űek ten Birálatol mondottak mun­ká ukról, öntudalosan rámutat­tak hibáikra, megfontolt javas­latokat tettek a következő hat hónap tennivalóinak mielőbbi elvégzésére, — a hároméves terv győzelmére. A Falemezgyár kiváló telje­sítményével a szegedi üzemek Az ötödik szabad magyar aratás alkalmából nagyszabású ünnepségek zajlanak le a sze­gedkömyéki falvakban és ta­nyaközpontokbban Péter-Pál napján. A Magyar (Dotgozók Pártla vezetésével a Népfront helvi bizottságai rendezik az ünnepségeket, amelyeken a dolgozó parasztság legszéle­sebb rétegei vesznek részi Majdnem minden helyen dí­szes felvonulással kezdődik meg a nap. Délelőtt népgyűlé­sek lesznek mindenfelé. Eze­ken a szónokok merem tóköz­nek a népi demokráciának, de különösen az MDP-nek azokról az eredményeiről, amelyek a dolgozó parasztság jó munkája mindenfeléi népünnepélyeke1 rendeznek. A községek é.s tanvaközpon tok a legváltozatosabb, szine< műsorokkal készülnek erre s napra Alsóközponton például az úttörő zenekar ad majd térzenét- Az arató-felvonulás­ban ökrös-szekerek viszik az uj búzát és lovasbandérium kiséri a menetet. Az ünnepsé­gek keretében jutalmazzák meg kaszával és kaszakővel, illetve piroskendővel és sarlóval la legjobb négy aratópárt. A szenedkörnyéki dolgozó parasztság mindenütt nagy lel kesedéssel készül az aratóün népségekre és azok előrelát­hatóan méltók is lesznek az nyomán lehetővé tették az ötödik szabad magyar aratás idei bőséges termést. Délután biztató kilátásaihoz, Ismét bővült a kisteleki termelőcsoport állatállománya R kisteleki harmadfokú ter­melési csoport néhány nappal ez­előtt 24 ezer forintot kapott az Istálló rendbehozására. R mun­kálatokat már meg Is kezdték, amellyel rövidesen elkészülnek. R napokban a vásárhelyi termelő­csoporttól két lovat és kocsit utaltak át a kisteleki csoport ré­szére, amelyekkel a nyári mun­kák végzésénél a hordást és egyéb munkálatokat végzik el. Rövid időn belül 150 birkát és 5 kost kan a termelőcsoport a földművelésügyi minisztériumtól továhbtenyésztésre. Ertekezlete* tartollak a naaysze&edt EPOSz'vezetők Táviratban üdvözölték az MDP központi vezetőségét és Rákosi elvtársat a hazaáruló Rajkék leleplezése alkalmából majd a cséplőbrigádok. Máris komoly versenyre készülnek a felnőttek csépiöbrigádjaival. Az aratóbrigádoknak pedig az lesz a feladatuk, hogy kevés munka­erővel rendelkező szegényparasz­tok. hadirokkantak, vagy özve­gyek aratnivaJóit segítsenek be­takarítani. Kéri Antal kübekházi és Vas István pusztamérgesi titkárok­utoljára példaként hozták fel szervezetüket, hogyan tisztítot­ták meg azt a közéjük befura­kodott Mákoktól, amelyből oMtak a többi szervezetek is Közösen elhatározták, hogy táv­iratot küldenek Rákosi elvtárs­nak és a Párt Központi Vezető­ségének, melyben megköszönik azt a kommunista, bolsevik éber­séget, mellyel felfedezték az áruló Rajk és cinkostársainak hazaárulását. Egyben kímélet­len megbüntetését követeltéi­ezeknek iz aljas árulóknak. Tizenkétezer könyv három nap alatt.. íme, ez a Szegedi könyvna pok mérlege. Az új magyar irodalom, a marxista-leninista elméleti és politikai művek "rivtatták diadalútjukat Sze­geden is. Azon a Szegeden, amely közismert volt reakci­ós, jobboldali szelleméről — arról, hogy az ellenforrada lom dédelgetett »szellemi M zisa© volt. Ha az óriási vál­tozás okát keressük, meg kell állapítanunk, hogy Szeged •hivatalos szellemén© — a Horthy-korszak alatt — a vezető úri és tőkésosztályok, valamint ezek csatlósainak ,-zellcmét értették. A munkásosztály és pa­rasztság egyrészről nem ad­hatott hangot gondolatainak, másrészről el volt zárva a kultúrától. A döntő változás elindítója hazánknak a dicső­séges Vörös Hadsereg által való felszabadítása, az el­nyomó osztályok hatalmának megsemmisítése volt: Ezzel nyílt meg a lehetősége an­nak, hogy dolgozó népünk hatalmas pártja, a Magyar Dolgozók Pártja és vezére, Rákosi Mátyás elvtársunk ve zetésével a föld, a gyár után a kultúrát is jogos birtokába vegye. És mi tudtunk élni a szabadsággal. A szegedi könyvnapok is azt bizonyít­ják, hogy népünk megindul: a helyes úton, kulturális té­-en is felsorakozott Pártunk programja mellett. Igy lépeti Szeged burzsoá-úriosztály ál­'al képviselt fasiszta szelle me helyébe a hatalmat átve­vő, osztályöntudatra ébredt munkásság új szelleme. íróink, költőink, tudósaink nem egy rothadt, sekélyes szellemű, elnyomó kiváltságos osztály szolgálatában álla­nak többé, hanem a dogozó nép számára alkotnak. Ennek tudatában járultak a dolgo­zók a könyv ünnepén százá­val és ezrével a sátrakhoz Tudták azt, hogy »a könyv fegyver a dolgozók kezében©, segítőtárs a szocializmusért vívott harcban, hazánk szo­cialista építésében. Ezért volt a könyvnapok alkalmával el­adott műveknek jóval több mint a fele, marxista-leninis­ta elméleti és politikai mű, A szegedi könyvnapok ered­ményeit a következőképen foglalhatjuk össze: 70.000 orint értékű könyv fogyott el, 12.000 kötet. Az 1948-as év könyvnapjainak végered­ménye 7800 forint értékű könyv volt, még szép szám­mal képviselve a dekadens polgári irodalom. Ha pedig a felszabadulást megelőző idők A dolgozók százával vitte Lenin válogatott műveinek P kötetét, Marx Tőkéjét, Ráko­elvárs utat mutató könyvé" Építjük a n«p országát, R< vai elvtárs, Farkas elvtár könyvét, Rudas elvtárs »M.-i terialista világnézet©, a Szov jetúnió Kommunista (Bolsr vik) Pártjának a történeté a szocialista szovjet szépiro dalom remekműveit. Teljese* elfogyott nagy proletárköí tőnk, József Attila válogatot művei, nagy sikere volt Pu£ kin jubileumra megjelent vá iogatott műveinek s fiaté költő- és írónemzedékünk mű veinek. Nem feledkezhetünk el • könyvnapok eredményeine' kiértékelésénél arról seír "hogy a sikerhez jelentőse hozzájárult dolgozó népiin életszínvonalának jelentő emlkedése is. Tervgazdálkc 'lásunk eredményeképen, ír már a mindennapi szükséglr tek kielégítése mellett kultr rális célokra is jut a kerese bői. Három napig tartott köny vünnepe Szegeden. Ot nep volt a megnyitás, ahol ; megjelent fizikai és érteim5 "égi dolgozók nagy lelkese déssel tanúbizonyságát adtáJ kulturális érdeklődésük, ől, te nulni-akarásukról. Ünnep vol minden egyes pillanat, am5 kor a gyári munkás, honvéd rendőr, értelmiségi dolgozó diák, tanonc, a dolgozó tár sadalom különböző rétegénc tagjai a könyvsátrakhoz jí rultak, kiválasztották és vi1 ték haza otthonukba a szo cialista országépítés, világné zet egy-egy útmutatóját. Külön kell szólnunk a falu ról, amely a múltban kultn rális téren még inkább el­maradt. És mi történt? A­érdeklő lés vetekedett a váró séval. A kultúrszomj úgj megnövekedett a falun, fc dolgozó parasztság körétar hogy a nyolc szegedkörnyék faluban rendezett könyvnai nem várt nagy sikert hozott Csaknem minden esetben ke vésnek bizonyult a könyv amit kivittünk, mindig úiabl és újabb kötetekkel kellet pótolni. Megkapó és felemeli* volt dolgozó paraszteáguul marxista-leninista tudomán* felé fordulása, az az érdeklő dés, ami bizonyította, pa rasztságunk is hitet tett é felsorakozott Pártunk kultúr­orogramja mellett. Szemlélte­'5 példát kiragadva: Szőre? községtan közel 3000 forint Alsóközponton több mint lOOt forint értékű könyv fogyott cönyvnapi eredményeit néz- e1-. De a ,többi községektan is -ük, akkor a tavalyihoz vi­szonyított kilencszeres emel­kedés még megsokszorozódik. Alátámasztja ezt az arányt "z is, hogy a könyvnapokró1 Itünt a régi világ öntömjé­ező kiváltságos úri rétege Pzellemi »táplálékával« egye emben s helyét a dolgozó néntömeeek és azo1 jrodalma foglalta el szép eredmények voltak. A szegedvárosi és falusi Szeged eriefmiségi dobozát l Vegyelek részt minél nagyobb számban a szegedi Tudomány­egyetem állal rendezeti mai békenacjygyülésen A nagygyűlés időuonlja: délután fél 5 óra. szinhelves Ipartestület. könyvnapok tapasztalatai mu­tatják, dolgozó népünk jó uton halad s további kitartó munkával meg fog valósubr Pártunk, a Magyar Dolgozók Pártjának célkitűzése: »A? általános műveltség, a szak <udás, a haladó nemzeti éf emberi kultúra kincseit hoz •ráf ér he tővé kell tenni a dol gazÖ nép legszélesebb rétege5 számára, megszüntetve a va gyonos oszlálvok műveltség monopóliumát.© Igy valóra válik könyvnapunk jelszava: •Műveit, erős népet, szabad független hazában KOLOSZÁR BÉl fl

Next

/
Oldalképek
Tartalom