Délmagyarország, 1949. június (6. évfolyam, 126-149. szám)

1949-06-01 / 126. szám

Szét*% im jiínins í. munista párt országot vezető párttá válik, amikor a meg. vert tőkésosztály legális szeneinek működése neui sok eredménnyel kecsegtet, az el­lenség fokozatosan arra vesz irányt, hogy ügynökeit be­csempéssze a pártba. A jelen­fegi stratégiai szakaszon pár­tunk állandóan komoly jobbol­dali elhajlások veszélyének van kiléve, falun és városon egyaránt, Ez a jobboldali el­hajlás a főveszély és folyton uj és uj tormában ielenlkezik, 4 íőveszély a jobboldali elhajlás eA jó kulák* kérdésén kivid a régi tőkésszakember jelentő­ségének túlbecsülését említet te meg példaképpen Rákosi elvtárs, majd a baloldali el­hajlásokról is beszélt, annak helytelenségéről, amikor min­den régivágásu szakembert minden alap nélkül is mellőz­nek. De a főveszély a jobb­oldali elhajlás és ezt a ve­szélyt nemcsak az növeli, hogy a szocializmus építésével pár­huzamosan fokozódik a kapi­talista elemek ellenállása. Fi­noman, kevésbbó látható és nehezebben leplezhető lesz az a mód, ahogy ezt az ellenállá ! folytatják, ha sikerűi nekik a kommunistákra •kiterjeszteni Lefolyásukat. Beszélt a továbbiakban Rá- -szilárdak. Ez a tény megnövelte kosi Mátyás a jobboldali veszély egyéb veszedelmes megnyilvá­nulási formáiról: a nacionalis­rnusrób a sovinizmusról, a dol­gozó nép hazafiasságának meg­becsüléséről, a kozmopolítu­mnsró!. Az amerikai imperializ­musnak az egészséges hazafias­ság ellen indított eszméi hadjá­ratával szemben ápolni, fejlesz­teni kell a haladó hagyományok tiszteletét, a haladó hazafias­ságot, mely nem áll ellentétben n, lenini-sztálini proletár nem­zetköziség haladó eszméivel, hanem annak egyik fontos ösz­szetevője. Ezt "különösen vilá­gosan kell látni most — mond­tm Rákosi elvtárs — amikor az imperialista szellem behatolási módszereivel szemben minde­nütt fel fogjuk venni a harcot, rendldvíV megnőtt Ss most már kevesebb belső akadállyal, gyorsabb teámban haladhatunk A választások megnövelték pár­tunk és a magyar népi demo­krácia nemzetkőzi suliját ís. A vá faszt ások megmutatták, hogy a magyar népi demokrácia és pártunk gyökerei mélyek és Az aj népbőzSársasátíi crtkolmány elősegíti a fejlődés további menetét A választási utáni közvetlen küszöbön álló feladatok közé tartozik az uj népköztársasági alkotmány megvalósítása is. Ez az alkotmány ezímot vet a szo­cialista fejlődéssel, rögzíteni fogja az eddig elért eredménye­ket és olyan lesz, hogy elősegíti a fejlődés további menetét. En­nek megfelelően a többi népi öernokráciák és a Szovjetunió alkotmányához hasonlóan létre­hozunk egy elnöki tanácsot, amely lehetővé teszi a feladatok megoldásának meggyorsítását. Szabályozni fogja ez "az alkot­mány az állam és az egyház viszonyát, mégpedig olymódon, hogy szigorúan el fogja válasz­tani az államot az egyháztól. ltákosi elvtárs ezután a kor­fiányzati feladatokkal kapcso­latban különös nyomatékkal hangsúlyozna a gazdasági tár­cák " összehango'ífíának és a kormány kulturális, népművelési feladatai megoldásának fontos­ságát majd, a nemzetközi de­mokratikus világszövetségnek Budapesten rendezendő augusz­ttusi találkozóját méltatta. Legsürgősebb feladatunk a hároméves ferv befejezése — Nemcsak arról van sző — mondta —, hogy ezt a találkozót mintaszerűen megrendezzük és politikai színvonalát mintaszerű szervezéssel támasszuk alá, ha­nem fel kell használni ezt a találkozót elsásorban arra, hogy a béke táborát az ifjúság között világszerte megerősítsük. Ebből a magyar ifjúság is nagy hasz­not ős támogatást nyer. — Beszélni kell az elöltünk ál­ló hatalmas gazdasági felada­tokról is. Az első legsürgősebb feladat, hogy ezév végére befe­lezzük a hároméves tervei, A terv haladása nagyban és egé­szében jó és minden előfelté­tele megvan annak, hogy ezév végére valóban elérjük azokat a teljesítményeket, amelyeket cre­delileg a jövő év augusztus el­sejére terveztünk. Rámutatott Rákosi Mátyás azokra a jelenségekre, amelyek a hároméves .terven belüli fejlő­dés egyenlőtlenségét mutatják, Arra is kell törekedni, hogy a hároméves terv nocsak végösz­szegében teljesüljön idejébené hanem minden részlege elérje a kitűzött célt ez év végéig. A há­roméves terv befejezése mellett nem kevésbbé fontos és küszöbön átló feladatunk Ötéves tervünk részleteinek kidolgozása, tör­vényerfre emelése, valamint gon­doskodás arról, hogy a tervrész­letel a gyárakban, a mezőgaz­daságban ismertek legyenek és végrehajtásuk január elsejével meg is kezdődjék. Az öláv?s terv berubátásal jövő'felvirágzásunk alapjai Ezzel kapcsolatban az egész dolgozó rép tudatát rá kell irá­nyítani arra, hogy az ötéves terv óriási beruházásokat követel. Ezek a beruházások jövő felvi­rágzásnak alapjai, ezeknek a gyümölcseit foglak élvezni az öt­éves terv utolsó esztendejében és természetesen utána is. De ahhoz, hogy ezt elérjük, már most min­den téren számba kell venni gaz­dasági erőforrásainkat. Rá kel! térnünk a legnagyobb takarékos­ságra. Dolgozó népűnk figyel­mét ezért nemcsak az elérendő eredményekre, hanem ezekre a szempontokra is felhívjuk. Az öt­éves terv kidolgozását augusz­tusra befejezzük s akkor a há­roméves terv befejezése mellett az ötéves terv ismertetése és elő­készítése lesz legfontosabb fel­adatunk. Ötéves tervünk végre­hajtását lényegesen megkönnyíti majd a Kölcsönös Gazdasági Se­gítség Tanácsa, amelyben a Szov­jetunióval és a népi demokrá­ciákkal együtt mi Is részt ve­szünk és amely biztosilék arra, hogy kitűzött terveinket az im­perialisták a lehető "legkisebb mértékben tudják zavarni. A- Legközelebbi gazdasági fel­adataink közé tartozik az aratás után a beszolgáltatás jó vég­rehajtása. A tavalyi tapasztala­tok "felhasználásával az idén folytatni kell azt a politikát, hogy a beszolgáltatás terheit a dolgozó parasztok kímélésével, etsóso'ban a kutáksáy vállaira helyezzük- — Féltéllenül bizto­si/ara' kelt, hogy a jónak ígér­kező termésből a legnagyobb mennyiség jusson és kerüljön a dolgozó nép államának raktá­raiba éS a feketepiac e téren végleg megszűnjön. Ifa a be­szolgáltatás kedvező eredményi ad, ugy tehetővé vilije a ke­nyérjegy és áltatában a jegy. rendszer végleges eltörlése, arni természetesen domekráciánk gazdasági erejének ujabb bizo­nyitékaé s egyben jelentékeny pólilikai sikere is tesz. Politikai téren a választások után tovább visszük a nemzeti demokrata erők összefogását a Magyar Függetlenségi Népfron­ton "belül. Ezt a feladatot szá­munkra megkönnyíti az a kő­rúlmény ,hogy Pártunk Súlya o vá'asztások következtében súlyúnkat is, de megnövelte természetesen nemzetközi fele­'őrségünket, többek közt a kéke megőrzésének frontján is. MI örvendetesnek tartjuk, bogy felszabadítónk a hatalmas Szovjetunió és a népi demokrá­ciák következetes békepolitiká­jának eredményeképen a nagy. hatalmak újra íeülték tárgyalni, A békefrontmk rcűnk­es3 résrét változatlanul erősítjük De ugyanakkor szükségesnek tartjuk, hogy a bfkefrontnafc reürikeső részét vfSltozatlannl erőc-itsük. Ezért még junius fo­lyamán Budapesten égy nagy b'ékekongressznst tartunk, meiy­tyel újra aláhúzzak dolgozó né­pünk elhatározást, hogy békén­ket minden erővel meg akarjuk védeni- Ugyancsak juniusoan a parlament élé terjesztjük a rr.idt hónapban -Csehszlovákiában mag kötött barátsági és kölcsö­nős segélynyújtási szerződésün­ket. Ez a szerződés is lényege­sem hozzájárul Európa é ré­•zán a böketroat megerősödésé­hez és a néni demokratikus erők összefogásához. 1 • • i i — Feladat tehát van előt­tünk éppen elég, de e felada­tok megoldásához most már sokkal bátrabban és fíntudato­sahban foghatunk. Nem síéi ölünk meg a sikerektől, élen akarunk járni a munkában A választások megmutatták, hogy dolgozó népünk bízik ben­nünk és szivesen követi útmu­tatásainkat. Nem fél az előt­tünk lévő nehézségektőt éa szí­vesen hozza meg azokat az ál­•lOMtokát, amelyeket mindnyá­junk Jobb jövője kivin tőle. Tudja,_ hogy ezeket az áldoza­tokat önmagáért hozza éa a fej­lődés folyamán bőségesen meg­térülnek. r- | — Mi pediV, magyar kommu­nisták, a 5fa<rvar Dolgozók Pártjának katonái — fejezte b« beszédét Rákosi elvtárs — nem szédülünk meg a sikerektől, mint ahogy a mnltban sem ijedtünk meg a nehézségektől, továbbra fs élen akarnnk járni a munkában, példamutatásban, áídozathozatalban és vezetnf foujnk dolgozó népünket tovább előro, nj sikerek, nj győzelmek, a szocializmus felé. Tagjeíőltehet párí!a$noU cttth Í949 novembere után Je'ief Isívenni Rákosi Mátyás elvtárs nagy lelkesedéssel "fogadott beszéde után Kovács elvtárs beszámoló­ja következett. A vitában több mint husz felszólalás hangzott el. Rákosi elvtárs hosszabb zá­rószavában válaszolt a feltett kérdésekre. Kiemelte azt a tényt, hosry a felszólalások ki­vétel nélkül helyeselték a párt politikáját és a pártvezetés tör­hetetlen egységet tükrözik. A záróbeszéd után az egész központi vezetőség leírhatatlan lelkesedéssel, perceken keresz­tül ünnepelte győzelmeinek szervezőjet, a párt vezérét, Rá­kosi Mátyást. Szakasits Árpád elvtárs javaslatára a központi vezetőség egyhangúlag határo­zattá emelte Rákosi elvtárs re­ferátumát és záróbeszédét Ezután a tar ietőitek felvétő­lécek szabályozásáról terjesz­tette elő Sz.*iasít« árpád elv­társ a határozati javaslatot, amelyet a központi vezetőség egyhangúlag elfogadott. A t.i» jelöltek felvételének szabályo­zásáról szóló határozat ki­mondja, hogy a tagfelvételi zár­lat junius 1-én megszűnik. A pártba felvételre jelentkezőket -sakis tagjelöltként lehet fel­venni. A "központi vezetőség utasítja a párt valamennyi szer­vezetét, hogy junius elseje után kezdjék még az uj tagjelöltek felvételét a" pártba. Tagjelölte, ket párttagnak csak 1949 no­vember elseje után lehot fel­venni iiil eisre i mm mm Szeged vasárnapi jelszava A demokratikus ifjúsági vi­lágszövetség végrehajtó bizott­ságának három tagja érkezik va.:űrnap Szegedre- Eljönnek, hogy a szegedi SzlT diák, az EPOSz és Úttörő Ifjúság jöhl­rét elülhessék Kanadába, Id a Szovjetunióba, Franciaországba és a rjlág több tájára. Megis­merkednek a szegedi fiatalság szervezete életével, megnézik, hogy hogyan tud lelkesedni Szeged fiatalsága. ííissiálas e'ss'8 k'szl! Nem lecz egyszerű ám ez a •kis május elseje*, ami itt va­sárnapra készül Már minden szegedi SzIT-es és más szerve* zetben levő fiatal tudja a va­sávnapi jelszót — xEgy sörbe ifjúság, élőre a tartós békéért.* — Ezt már nemcsak tudják, hanem több helyen a szó szo­ros értelmében f'öt Is írták zász­lójukra, melyeket most ajrq megforgatnak a javában szé­pülő szegedi hídon. Jelszó lesz még ezen a na­pon a SzIT-tag nyolcadik nyol­cadik pont ja is. Szeged 33 SzlT alanszorvezeléhen már elké­szüllek a díszes pirosbelükkel rve.'festelt nagy trnnsznaren­selc, fölírták rájuk »8. Magyar ifjúság légy harcos társa a vi­lág demokratikus fiatalságának.* Ezek a fölíratok vasárnap tett­rekészséget öntenek Szegeden idő be, fiatalba egyaránt, A délelőtti órákban több mint kétezer dl zszázadokba fölsora­kozott SzIT-tag, közel ezer út­törő, ötszáznyi középiskolás és v nrnmennyi szegedi egyetem! hallgató megy ujrai lá a liget­be, "megismétlődik a nemrég, mult emlékezetes május cLeje és a választások napfaL Újra •zakatol majd a vonat* egész Újszegeden, Két őrahosszás műsoron keresztiül mutatják be a szegedi MINSz szervezel kullurgárdál tudásukat. Délután ujabb nagy előadás következik. Rengeteg uj műsorszámok kö­zölt a legjobb szegedi tornászok különböző tornagyakorlatokat mutatnak be. hé DIVSz leivén? Ig® érdekes és káprázatos lesz az egyik je'enet, amely egy gula tetején a DIVSz vUadfju­ság szövetsége jelvényét alakit­ja majd. Az egésznapos ünnepséget tá­bortűz fejezi majd be. Utána tovább tart a szórakozás és az ujorgás. A Virág-kioszk bely!­ségében és a Vigadóban reggelig tartó tánc lesz, melynek a jöve­delmét a szegedi fiatalok a Fes­nél nagyobb méretű megrendezé­sére fordítják. Ez a hatalmas lelkesedés lerí a szegedi fiatalság részéről az a fogadtatás, amellyel az augusag tusban a Pestre érkező gyar­mati és más külföldi fiolákkal fogadják majd. Tudják mirtd« annyian, hogy most ezen a talál­kozón már nem két népréteif fiatalsága, hanem az egész világ ifjúsága talál egymásra. Er.neí a vasárnapnak a politika! jelen­tőségét Szilágyi András alvtór^ és Ladányi Benedek "Nagysz* ged MINSz titkára Ismerteti tlvál világifjuságl találkozó ml majd részletesebben , A lenini sztálini ut gazdagságok, szépségek felé vezet,., . - Gyönyörű kiállítást rende­zett a Magyar-Szovjet Társa­ság az Iparcsarnok márvány­termében a szovjet építészet­ről. A hatalmas fényképeken ós táblákon megelevenedik a szemlélődő előtt a hűvös csar­nokban Moszkva). Leningrád, Ukrajna és a csodálatos, távoli Szibéi'ia.a Szebbnél-szebb há­zak, gyárak, erőmüvek és pa­lolák*épültek a nagy szocialis­ta országban s amikor a láto­gató mindent végignéz, bol­dog őröm tölti el a sz.ivét: ide vezet a lenin-sztalini ut, ily® gazdagságok és szépsé­gek felé viszi a dolgozók ha­talma az országot Nem is tudja, hogy mit cso­dáljon meg. A kényelmes, mo­dern lakóházakat, a páratlan szépségű palotákat, a moszkvai Vörös teret, vagy a Szovjel Hadsereg központi színházit amelyhez hasonló kevés akad! a világon. De nem is lehet itt választani, mert minden fény­kép ujabb nagyszerűségeket tartogat. Mind a szocialista rend magasabbrendűségét, 4 tounkásos/tály diadai.ii di-sér! és hirdeti Párlhirek KERÜLETI ES ÜZEMI SAJTÓFELELŐSÜK! Jaain» 4-őn. pinteken détntás 8 órakor sajtóértekezlet a KSÜ­VÍTI-téri székházban. Megjelenői kötelező. A falujlrófelelősök értekezlete ezentúl nem kedden, ha néni pénteken délután 6 órakor les* megtartva. VáflslalvozstSi Sttsiómalá A MAV szegedi igazgatóság udvarán gyűllek össze a vasul fizikai és siettetni dolgozói, hogy meghallgassák Gyöngyösi József igazgató villalaivezető beszámolóját. Egyúttal kiosztotta a nyere­ségrészesedésből a jó munká­soknak a jutalmat. A jutalom­ban részesülő dolgozókat egyeo^ ként lelkesen megtapsolták 4 jelenlevők. Kiváló jó munká-' jukért jutalomban részesülte!) Juhász Gyula, özv. 'Krauza* Gyuláné, Iglói Ferenc, Bari* Béla, Várkonjd Ernő, Bakacsí István, Bartók Sándor, Lovast István, Tóbiás István, Papp La. jos, Borzás József ós Virágh luira.

Next

/
Oldalképek
Tartalom