Délmagyarország, 1949. június (6. évfolyam, 126-149. szám)

1949-06-01 / 126. szám

VI. ÍVI. 126. SZSFFL. Ara ÖO fillér Kié lesz a zászló a Démában? A külügyminiszterek hétfői értekezlete ülj junias 1, sis.'iia RábosS elwíás6® fl Magyar Dolgozói? Pártja Központi Vezetősége keddi ülé­séu Rákosi Mátyás elvtárs, főtit­kár tartott beszámolót. — Eeszámolóin — kezdte Rá­kosi elvtárs — a májas 15-i vá­lasztási győzelemmel és a vele kaoc^latos problémákkal fog­lalkozik. fl választásról azt mondta a párizsi rádió, hogy a lakosság .temetési menetben* vo­nult fei az urnákhoz és lényegé­ben hasonlóképpen irt róla az egész reakciós kapitalista sajtó. Ebben az esetben ismét nyu­godtan elmondhatjuk: a kutya ugat, a karaván halad. Vt májusi válasz/ás a magyar demokrácia és benne Pártunk egyik legfé­nyesebb győzelme volt, amelyet felszabadulásunk óta vívtunk. A Szovjetunió min,Ica sikere egyben a mienk is — Győzelmünk külpolitikai összetevői közt első helyen kell megemlítenem a Szovjetuniót, amelynek hatalmas eredményei a háború utáni gazdasági ujjáépi tésben — csak ugy, mint követ­kezetes fcékepolitikája — nagy­mértekben hozzájárult ahhoz, hogy a magyar dolgozó töme­gek a Népfront és Pártunk felé fordultak. Minél jobban elmé­lyülnek a magyart demokrácia gyökerei, annál inkább tudató­tosodik a széles tömegekben az összefüggés a Szovjetunió sike­rei és a mi eredményeink kö­zött. fl Szovjetunió minden sl kere egyben a mienk is és ez megmutatkozott most, a választá­sok alkalmával. — fl kinai kommunisták fel­szabadító harcának nagyszerű ®[edményei — melyek éppen a választást megelőző betekben zöme megérlelte ezt a helyes bontakoztak kl s melyekból az' ingado ók is megérthették, hogy a békefront és az emberi hala­dás tábora világszerte erősödik — szintén • jelentékeny mérték­ben hozzájárultak győzelmünk^ köz. A munkás-paraszt szövetségen belül megszilárdult a munkásosztály vezetése A válaszátsi sikerek belső összetevői között elsőnek ed­digi politikai eredméyeinket kell megemlítenem. A mu# kásosztályvezette dolgozó nép győzelmét, a reakció veresé­gét s azt, hogy az erőviszo nyok e gyökeres megválto­zása lassan, de biztosan át­ment a dolgozó nép tudatába. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a választások megszilárdítot­ták a munkás-paraszt szövet­séget és pártunk vezető sze­repét, hanem azt is, hogy a munkás-paraszt szövetségen belül megszilárdult a munkás­osztály vezetése. Most már a széles dolgozó tömegek előtt nem szorulnak magyarázatra az ipari munKS\ság elévülhe­tetlen érdemei, srielyekkel a felszabadulás óta eltelt idő­ben száz és száz alkalommal igazolta, hogy — Pártunkkal az élen — kiérdemli a veze­tést. Ebből a szempontból a választás még külön az ipari munkásságnalc és Pártunknak úagy győzelme s Ujabb ténye­zője ncpi demokráciánk meg­erősödésének. A munkásosz­tály vezető szerepének meg­erősödésével együtt erősödőt! a rendszer tartósságába vete't hit. a biztonságérzet, a nyu­godt. békén termelés és javu­lás állandó felfelé ivelő vona­lának tudata. A Népfront győzelmének okai E politikai események gyü­mölc3e a munkás-paraszt szö­vetség megerősítése volt. Meg. erősítette ezt a ozöveísögöi az a helyes politika, melyet a dolgozó parasztság megnye­réséért a felszabadulás óta folytattunk. Párlvezetőségünk éppen a választások előttí hónapokban vetette fel külön a középpa raszlság megnyerésére irányuló politikánk kérdéseik Rámutat, tunk azokra a gyakorlati párt. munkánkban mutatkozó hibák, ra, amelyek egyrészt taszították tőlünk a középparasztságot a kulákság felé, másrészt a kulák­ságnak — mint osztálynak — korlátozása helyett a kulákság megszüntetésének vonalára csuszlak le. — Központi vezetőségünk kö­veikezelesen alkalmazta azt a lenini-szlálüii jelszót, hogy tá­maszkodtunk & szegéntjparaszt­ságra, egyezzünk meg a kőzép­paras:ita!més egy pillanatra se szűntessük meg a harcot a ku­lák ellen. A dolgozó parasztság politikát és ennek eredménye, azután megmutatkozott a sza­vazásnál is. Megmutatkozott az a müvlenkí számára Léi ható tény is, hogv az államhatalom minden ágába bevonultak a dolgozók. Hozzájárult a válasz­tási győzelemhez a nők egyen­jogúsárának minden téren tör­ténő megvalósulása s természe­tesen gazdasági erősödésünk, hároméves tervünk végrehajtó­sának sikere, ötéves tervünk imponáló arányai, végfd küí. politikai eredményeink, köztük a békéért vivőit következetes harcunk. Az imperialisták kudarca a Mindszentv-ügyben alátámasztotta népi demokráciánk igazát és szilárdságát — Külön hozzá járul t ehhez az eredményhez a lagfelül­vizsgálat,mellyel pártunk el­lávoliíoLÍa a közénk nem való elemek jelentékeny részét s ezzel erőizen, tekintélyben és tettrek észségben megnöveked­ve, fokozott vonzóerővel foly­tatta munkáját. Kétségkívül a győzelem összetevői közé tar. tozik az egyház palástja mö­gött megbúvó reakció elleni sikeres harc. Mindszenty pél­dájából mindenki megérthet­te, hogy a demokrácia vívmá­nyait, a földreformot^ a kőz­társaság intézményeit minden ellenséggel szemben megvéd­jük. Az a nagy lárma, amit Mindszenty érdekében a nem­zetközi reakció csapolt, az a kudarc, mely az Egyesült Ál­lamokat érte, mikor ezt a kér­dést az Egyesült Nemzetek Szervezete elé vitte, még job­ban aláhúzták demokráciánk igazát, magabiztosságát és szilárdságát. A honi reakció nagy reménysége omlott ösz­sze, amikor látta, hogy a ma­gyar demokrácia e kérdésben egy hajszálnyit sem engedfett. A választás elsöprő győzel­me tehát sok kis siker meuy­nji égének minőséggé alakulá­sából keletkezett. A sok kicsi újra sokra ment és eredtué­nyek éppen ugrásszerűen meg. nőtt Pártunk, de egész néni demokráciánk ereje. Ennek a növekedésnek a választásokon sok példáját láttuk. Az egész dolgozó nép elfogadta Pártunk vezetését Legfontosabb az a termé­szetes és önkéntes elismerés, mellyel nemcsak szövetsége-e­ink — a többi politikai pár­tok. — de az egész dolgozó nép Pártunk vezetését elta­gadta. Egy-két jelentéktelen cseltől eltekintve; nem volí olyan község vagy város, ahol ezt a vezetést bárki is meg­próbálta volna elvitatni. A demokrácia elmélyülését és kiszélesedését legjobban a parasztoknál és a nőknél lehe­tett tapasztalni. Szerte az or. szágban látható volt, hogy a házi-agitáció és a kisgyftlések régente annyira megszokott panasznak jellege ezúttal gyorsan elmúlt. A tanyai pa­rasztokat szinte egyformán ér­dekelte a traktpráílomás és a mohácsi acélmű kérdése. Ki­szélesült a látóhatáruk, meg. látták éss megértették az ö«z­szcfüggést egyéni sorsuk ja-, ynlása és a nemzet leiemel- [ kedése között. Hasonló volt tapasztalható a nőknek, vá­rosban és falun egyaránt a hé ka éa a demokratikus hon­védség kérdésévé) kapcsolati !vui. A nép forró szeretete és hálája a Szovjetunió iránt — A nők nagyon jól meg­értették, hogy a béke védelme nem valami tétlen pacifiznius, hanem aktív cselekvő'eges vé­delem, melynek egyik fontos tényezője a jó hadsereg. Ugyanezt tapasztalhattuk a Szovjetunióval Kapcsolatban. Csak most, amikor a dolgozó nép zöme világosan látja a politikai összefüggéseket, mé­lyül ei igazán és váiik for­róvá a szeretet és a hála ér­zése a Szovjetunió felé, mely­nek felszabadító harca és se­gítő karia nélkül mi is ott tar­tanánk csak, ahol az imperi­alisták igájában nyögő francia vagy olasz nép. Megmutatko­zott a demokrácia eredmé­nyeinek elismerése és helyes­lése az értelmiségnél is, mely­nek jelentékeny része azért is tanúsítóit tartózkodó magatar­tást a demokráciával szem­ben, mert azt hitte, hogy a szocializmus visszaeső t jelent a kapitalizmussal szemben, az intelligencia megbecsülésének és munkalehelőségének csök­kenését jelenti. Az elmúlt két esztendő meggyőzte őket az ellen' ező é ől, e ért csatlako­zott hozzánk a választáson az értelmiség. Ellenségeink nem fúrt lak akadályt gördíteni győzelmünk elé — Végül ""megnyilatkozott a demokrácia győzelme a lelkész­kedő papság magatartásában, mely püspökeinek ellenséges, vagy legjobb ere'ben várakozó magatartásával szemben — kö­veive a dolgozó nép állás fogta* fását és saját meggyőződését —< csatlakozott a népi demokrácia. hoz, A külföldi imperialisták a4 próbálgatták utólag magrar-iz. nj, hogy választási sikerein kei ti püspöki kar vontatott és nem ÍM egyértelmű állás foglaltan dörúl tölte volna el Az igazság eu<< nek éppen az ellenkezője: M püspököket dilástoi/la d.sra bivta az a qátszak-adás, amelye,' aUi sópapságuk égy részéné! — ét hozzá!ehetjük: <*z egész do'.ozá néméi _. az 5 régi ádácvont-i •ni kai szemben kénjeiének voitsk megállapítani — \ demokrácia -ikerét cö. lön aláhúzta míg az a lehelet, lenség ój tanácstalan Av, amefj a reakciói itthon és külföldön a vá'aszlásokkal kapcsol dbm jel. lemezte. Annyira mellettünk «o!| ezekben a napokban a ddlgozd nép, hogy c'fen •Sqeltik a s:4 szoros értelmében semmi ka* mofy akadályt nem tudtak "elmünk elé gördíteni. — Apr-lis e'ejín. amikor n» a választások részleteit kidől yozfuk, még nem láttuk ennyirt világosan a helyzetet. Ennél megfelelően bee léseink óva.o íosak voltak. KözvetJcül a vfc 'asztások előtt azonban vili. gossá vált, hogy ar egvség« lista tatáséra az érdeklődés aj elmúlt két választással szembet rendkívül megnővekede't. növekedett és a válás ztő'eoyw zékből kimaradtak valósagg® tör-ék magukat hogy rál«*.-üRe« rerc a névjegvzétcre. A győzelemhez eredményeinken kivilt­elsősorban a népnevelők mwnVm járult hozzá A május elsejei fel vo un! ások már világossá tették számunkra azt a nagy fordulatot, amely 1917 óta a dolgozó tömegekben történt és május 11-ín a válass­tások előestéjén rádióbeszé­demben már jzáz jel alapján állapíthattam meg: ezt, az üt­közetet is fényesen aieg fogjuk nyerni. — A győzelemhez a párt és a demokrácia már emiitett, álta­lános gazdasági és politikai eredményein kivül elsősorban, népnevelőink ió munkája járult hozzá, ,250.000 népnevelőt mozgósítottunk, akik rövid, de jő} előkészített iskolázás után fogtak munkához. Azt a szán­dékunkat- hogv minden szava­zót legalább kétszer felkeres­sünk, lényegében .megvalósítot­tuk. Pártunk népnevelőinek megnőtt politikai tudását di- • cséri a lelkes, ötletes, szines, ' gyakran imrooroa és eredeti agi­—( Népnevemtuu m m.:-. árai sikeréhez sokban hozzá 'Árult az is, hogy meg tudták szer. vccni eredményeink elienőrzésfí és a hibák kijavítását. A Budai pestről Jement népnevelők pom pásnn együttműködtek a vidé« klekkel. Válaszoltunk a dolgozó nén rainrl-sn problémájára — Ezúttal sikerült a Népfroa többi pártjainak helyi erőit ti bevonni a választást munkák* anélkül, hogy ezzel Pártunk we zetö szerepe elhomályosult voí ra. Minden oldalról halljuk hogy például a pártonkívüli né? nevelők bevonása a munkái* felvételük az előkészítő Iskoláin rendkívül jó eredménnyel járí Ezek a pártonki üliek ugy ér<y iék, hogy külön bizalma! hisznek beiáiük és Igikcs:: ta r

Next

/
Oldalképek
Tartalom