Délmagyarország, 1949. február (6. évfolyam, 26-49. szám)

1949-02-15 / 38. szám

Kedd, IM9 íebrt&f 15. dilmag y a rokszaö 3 Megalakult a Magyar Függetlenség! Népfront Kagyszegedi Ideiglenes Bizottsága Elnök: ilj. Komócsin Mihály elvtárs Vasárnap délben 12 órakor a városháza tanácstermében gyűltek össze a pártok, a szak. szervezet, DÉFOSz, MINSa és ez MNDSz vezetői, hogy Szegeden is megalakítsák a Magyar Függetlenségi Nép­front ideiglenes bizottságát. Tomhácz Imre elvtárs üdvö­zölte a megjelenteket, majd a Magyar Függetlenségi Nép­frontról szólva kijelentette, hogy a budapesti megalakulás után sor kerül a nagyszegedi ideiglenes bizottság megalakí­tására A Magyar Függetlenségi Nép­front tömöríti az ország összes demokratikus erőit. További tárgyalások vannak folyamat­ban — mondotta —, hogy ne maradjanak demokratikus erők az íj Függetlenségi Fronton ki­vül. Ezután a jelenlévők lelkes tapsai között kimondták a Ma­gyár Függetlenségi Népfront nagvszegedi ideiglenes bizott­ságának megalakulását. - A Magyar Függetlenségi Nép­front nagyszegedi ideiglenes bi­zottságának tagjai az MDP ré­tiéről . ifj. Komát-sin Mihály, a nagy­Megttil Pártbizottság titkár­helyettese, Dénes Leó pol­f érmest er, Tomhácz Imre Fel­éri skcdeiini igazgató, An­talt fy György or-zágyy illési képviselő. Erdős János me­gyebizottsági tag. Az FKP részéről: Tóth An­tal polgármesterhelyettes, Dobó Gyula társelnök, ördögi) Imre ügyvezető elnök: az NPP részé, ről Miklós Pál vezetőségi tag: * szakszervezet részérő! Kövi Béla megyei titkár; a DÉFOSz képviseletében Sarnyai Ferenc és Juhász János vezetőségi ta­gok az MNDSz részéről Ábra­hám Jánosné; a MINSz kép. viseletében pedig Ladányi Be­nedek titkár. Az ideiglenes bizottság elnöke ifj. Komócsin Mihály elvtárs, titkára Tombácz Imre elvtárs, jegyzője Tóth Antal, pénztá­rosa Juhász János lelt. Ezután ifj. Komócsin Mi­hály elvtárs, elnök mondott be­szédet. ismertette a Magyar Függetlenségi Népfront meg­uiaiulásának szükségességét. A Nemzeti Függetlenségi Front, amely az MKP kezdeményezé­sére jött létre, iietöltőtte' fel­adatát — mondetta Komócsin elvtárs. — Át kell adnia helyét eg-v u.i szervezetnek, hogy meg tud ia oldani a dolgozó nép előtt álló feladatokat. — llzntán vá­zolta a Magyar Függetlenségi Népfront programnyilatkozatát. A mi feladatunk szegedi vi­szonylatban — mondotta a to­vábbiak során — harcolnunk ezért a célokért. A tennivalónk nem kevés, de ha erőinket összefogjuk, ak­kor diadalra visszük a ma­gyar nép ügyét, mert ezt a harcot az MDP vezeti, mert a Magyar Független/égi Nép­front élén Rákosi Mátyás elv­társ áll. A jelenlevők felállva, lelke­sen ünnepelték Rákosi elvtár­sat, a magyar dolgozó nép ve­zérét. Tóth ADtal az FKP részéről hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a Magyar Függetlenségi Népfront megalakulásával a dolgozó parasztság régi óhaja teljesült. A magyar népi de­mokrácia megadta számunkra, hogy felszabadulva emberi éle­tet éljünk. Mi kisgazdapárti dolgozó parasztok mindent meg­teszünk, hogy közös munkánk eredményes legyen — mondotta Tóth Antal. — Az NPP ne­vében Juhász János üdvözölte a nagyszegedi ideiglenes bizott­ságot. Az ideiglenes bizottság meg­bízta a titkárságot a falusi népi bizottságok megalakításának előkészítésével. Végül távirat­ban üdvözölte Rákosi Mátyás elvtársat, a Magyar Függet­lenségi Népfront elnökét a megalakulás alkalmából, majd a Himnusz hangjaival véget ért az ünnepélyes alakuló ülés. A maqyar kormány Chopin USA követ visszahívását kérte Illetékes helyről közlik: Szombaton megjelent az Egyesült Államok külügyminisztériumában dr. Sik Endre. Magyarország washingtoni követe és a magyar kormány nevében felkérte M Egyesült Államok kormányát, bivja viasza Budapestről követét, Selden Chapint, mert a magyar kormány nem tekhitt többé «persona grata«-nak. Veszedelmes befarol™*!*? fel! ár aisnillanná a szegedi rendürség A szegedi rendőrség elfogta Siinkovics Józsefet, aki eddig több mint 14 évet ült betöré­sekért éa lopásokért. Simkovfe* 64 betörést köve­tett el az utóbbi időlien. Az összerabolt holmik értéke kö­zel 100.000 forint értékű volt. Két orgazdát is tartott, az egyik Iricz Mik*áné Kossuth Lajos­sngáruti zsibárus, a másik meg Ben* József Kossuth Lajos-su­gárúti szikvizgyáros volt. Bene Lengyelország válaszolt ószláv fogyzékre fl lenggel kormány most válaszolt arra a jegyzékre, eme- diplomáciai körökben a tárgya­lyet a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának megalapításá­val kapcsolatban Jugoszlávia hozzá intézett. Megállapítja, hogy sem a Szovjetunió, sem a népi demokráciák nem folytatnak •hadjáratot? Jugoszlásia ellen, csak bírálják a jugoszláv kor­mány ellenséges politikáját a Szovjetunióval és a népi demo­kratikus áilamokkal szemben. Senki számára sem titok, hogy a jugoszláv kormány tömegesen tartóztatja le a Szovjetunióval és a népi demokráciákkal rokonszenvező jugoszláv állampolgáro­kat. Lengyelország kívánatosnak tartja Jugoszlávia részvételét a Kölcsönös Gazdasági SegitségTanácsában, részvétele azonban csak akkor lehetséges, ha a jugoszláv kormány felhagy a Szov­jetunióval és a népi demokráciákkal szemben tanúsítóit ellen­séges politikájával és visszatér régebbi baráti politikájához. Lippman az amerifta? dipfomácia ücjyatlefiségérö! a New-York Herald Tribüné párizsi kiadásában Lippman sú­lyos szemrehányásokat tesz az amerikai diplomáciának a nor­vég kérdésben elkövetett ügyet­lensége miatt. Kifogásolja, hogy •tapasztalatlan és túlbuzgó hi­vatalnokoké megfontolatlanul olyan egyezménybe akarják be­lekényszeríteni a skandináv ál­lamokat, amelyhez az Egyesült államok sem csatlakoztak még. Porlínax a Francé Soirban azt irja, hogy három vezér­kar marakodik" az Egyesült Al­lamokhan és Truman azzal akar véget vetni a marakodásnak, hogy Eisenhowert tette meg békebirőnak. Lange norvég kül. ügyminiszter washingtoni láto­gatása még jobban elmérgesi­KÜLPOLITIKA A tx'Ri'i.r.rt: é./.ö.választá­sok során a 81 éves Matos tá­bornok, az ellenzék vezére visz­«ralépetl az elnökségtől, mert nem kapott biztosítékot a kor­mánytól a választás tisztaságá­ra, a felsőbíróság azonban nem Ismerte el visszalépését. PARIZSBAN vasárnap száz­ezres tömegek ünnepelték az J934-es események évfordulóját, amikor a munkások éltalános sztrájkja meghátrálásra kénysze­ritette a fasizmust. REIAáflNN, a német KP tit­kára szabadulásakor ugy nyilat­*ozcti, liogy véleménye szerint e német munkásosztály és a köz­vélemény felháborodásra kény­szerítene ki szábadonbocsájlását. BMONDATBAN a választási hadjárat idején tett igéreleit. KOZÉP-KINfl területeinek felszabadítása már csaknem tel­jes egészében befejeződött. fl Jangce folyótól északra lévő Kuorristang seregmaradványok már csupán néhány lényegtelen pontot tartanak a kezükben. fl PA RIZSKÖRNYÉKI vas munkások rendkívüli kongresz­szusán a felszólalók nyomatéko­san rámutattak arra, hogy a francia vasipart különösen sú­lyosan érinti a Marshall-terv. AZ AMERIKAI Haladó párt felkérte Truman elnököt, hogy elfogadva Sztálin békenyilatko­zatát, kezdjen tárgyalásokat s Szovjetunió és az USA közötti véleménykülönbségek rendezésé­tette a viszályt. A szárazföldi, tengeri és légierők vezérkarai­nak veszekedése mé^ élesebbé vált. lange egyébkent vasár­nap Washingtonból Londonba érkezett és hétfőn délelőtt Be­vinnel tárgyalt, de londoni lá soknak nem "tulajdonítanak jelentőséget. Lange Londonból Oslóba utazik és csütörtökön résztvesz a skandináv értekez­leten. A TASS Iroda felhívja a figyelmet a finn szociáldemo­krata miniszterek utazására. Si­monén és Takki a hét elején Norvégiába utazik, Leivo-Lar­sen szabadságot kért a parla­menttől : külföldi utazás cél­jairas, hogy nyugatra utazzék. Oittirigen miniszter december­ben és januárban kétizben járt a skandináv államokban, Raoti­kainen pedig hivatalos jelentés szerint az oslói »halászgt)« ér­tekezleten vett részt. Gyakran utazik a miniszterelnök is. En­nek következtében a Snomea Kuvalehti cimü lap arra gya­nakszik, hogy Finnország részt akar venni a skandináv orszá­gok értekezletén. Rendelei a rtapralorgóiermeszlés szabályozásáról A földmüvelésügyi miniszter rendelete értelmében a folyó gazdasági évben minden föld­tulajdonos vagy haszonbérlő, aki olyan mezőgazdasági ingat­lanon gazdálkodik, amelyhez szántóföldi müvelés alatt "álló földterület tartozik, köteles napraforgómagot termeszteni. Ha a földterület 6 holdnál na. gyobb, de a 20 holdat meg nem haladja, a szántóterületnek leg­feljebb 7 százalékáig, 20—25 holdas területnek legfeljebb 10 százalékáig, 50 holdon felüli területnek legfeljebb 12 száza­lékáig terjedő részen lehet kö­telezni a gazdálkodót a napra­fargómagnak főterményként való termesztésére. Az 5 holdon aluli szántóföldi területen a napra, forgót szegélynövényként kell termeszteni. A rendelet megha­tározza, hogy az egyes megyék területén miiyen nagyságú te­rületen kell napraforgót főtér­menyként termeszteni. — INDIABAN 700.000 közal­kalmazott részint abbahagyta a munkát, részint sztrájkkal fenye­getőzik. fl vasutasok és postások is sztrájkra készülnek. tHlfMct a IMEPiOLT-lW 547 ÁRUDA AZ ORSZÁG MIKDEN RÉSZÉN A FAJI megkülönböztetés ebire. Követelte ezenkívül a Hala- j [ len küzdő amerikaiak értekez-1 dó párt, hogy hagyják abba az ! étén erélyesen bírálták Truman atlanti szövetség " létrehozására 11 i olitikájúl, mert nem teliesiti' irányuló tevékenységet. Téll.tkVafm9áfaT árainkat leszállítottuk! rStoomcaö« ÖRA és BSZSUTERSA 6fás, Széclionyi-íár 9. 69 Tricz.né az értékes holmikat olcsón vásárolták meg. Slmkovio* még a szegedi adó. hivatalba is betört. Az adó­hivatal árverési raktárából kö­penyeket és kabátokat akart elvinni, de amikor a »s*ajréval­távozni akart, a bejárat már be volt zárva. A betörésekben szárnysegéd volt még Iriczné fia, Iriez Gyu­la is. 1 rendőrség őt is őri­zetbe vette. Ma adják át aa ügyészségnek Simkovic* Józse­fet, Iricz Mik*,"inét, Bene Jó­zsefet és Iricz Gyulát. A manaHörH cnun^ás­Íöt|V»'4 oóHti Hxa'ése molfett qynrtwon--fokon ts éifvétiyo^ek A menettérti munkás jegyek eddig csak a személyvonat har­madik osztályán voltak érvé­nyesek. Gerő Ernő közlekedés­ügyi miniszter uta Pására most a MÁV igazgatósága ugy rendel­kezett, hogy a menettérti mun­kásjegyek február 15-tői kezd­ve a 100 km-t meghaladó távol­ságra történő utazásoknál a tel­jes áru pótdíj megfizetése mel­lett a gyors és seliesvonatolr harmadik kocsiosztályára is ér­vényesek. Közős taitór- és diáhéríekezle! A Klauzál Gábor-glmnáziiinj dísztermében a szegedi középis­kolák iga-gaiói, diákszövetség! tanácsadó tanárai és diákveze­tői közös értekezletet tartottak, hogy megbeszéljék az eredmé­nyes együttműködést a tanárok és a diákság között. A diákok a >1301111 jobban;, a pedagógu­sok pedig a •nevelj jobbam mohaimon keresztül igyekez­nek kialakítani a szakképzett szocialista ember típusát a mai magyar ifjúságiról. A diákr'fju­ság nevében Kottái László diát­szövetségi városi titkár hangoz­tatta, hogy legfontosabb felada­tuknak a fegyelem megszilárdí­tását tartják A közös mcglie­szélés igen hasznos volt mind tanárok, mind a diákok szem­ponljálról, és feltétlenül az is­kolai munka fegyelemhez, a jobb és eredményesebb tanuláshoz vezet. Súlyos visszaélések mtóH út zsüe tsUéH v.rán lhzló vo?l MQ?zK igazgatót A MOSzK feljelentette a reiidőrsógeu Virág László volt MOSzK-igazgatót liütlen kezelés miatt. Virág a MOSzK-nál a szabálytalanságok és visszaélé­sek egész sorozatát követte el. A Hindu csokoládéivár volt tu­lajdonosával összejátszva egye?' tételeket kétszer fizettetett ki a csokoládégyárnak és ilymótlon annak volt igazgatója 73.000 forint szabálytalan keresethez jutott. Megállapították azt in hogy Virág kétéves szolgálaté alatt csuodn reprezentációs cé­lokra, 280.000 forintot költött el. Virágot és Tyrilovot, a Ilin­1 du gyár volt tulajdonosát őri­zetbe vették.

Next

/
Oldalképek
Tartalom