Délmagyarország, 1949. február (6. évfolyam, 26-49. szám)

1949-02-15 / 38. szám

DELMAGTARORSZi© imt fcbrair 1b. HÍREK ALIG VÁLTOZIK A HŐMÉRSÉKLET Mírsőkutt északkeleti, keleti szél, lűsebb felhőátvonuH­pok, néhány helyen, inkább csak keleten és délen kisebb futó­havazás. A hőmérséklet alig változik. NAPIREND Kedd, február 15. Nemzett Szinház este 7 óra­kor: Bohémélet. »0-hérlet 6. belv'trosi Mozi fé] 4. fél 6, fél 8: A szenvedély rabjai. Sréehenvi Mozi fél 4, fél 8, fél 8: Négy sziv. Korzó Mozi fél 4, fél 6, fél 8: Kíváncsi vőlegény. Muzeum nvitva hétköznap 9-trtl 14 Véle vasár és ünnep, nap 9-től 13 óráig. Somogyi könyvtár nvitva van hétköznapokon 9 órától 19-ig. Egyetemi kőuyvtAi reggel 8 órától este 7-ig van nyitva hétfe"znar>oko«. Szolgálatos gyögvszcrtárak: Franki József Szent György­iér b Temesváry József Klau­zál-tér 9. Surjánvl József: Kos­suth l-aios-sugárut 31. » Jó helyre került a totó-főnyeremény Ilótfőn délben a *Détmagtjar­ország* kiadóhivatalában ünne­pélyes keretek között adta át a loUófóvedéki iqa-gatöság megbl­cott/a a több, mint SÍ ezer fo­rintos Totó-főnvereményt Papp Jó-séfnek. A szerencsés nyer­tes nemrég érkezett haza hmft­fógsdgból, szegény munkásem­ber. akihez igen jó helyre kerüli « nneremény. Boldogon köszön­te meg az összeget, amelyből nyomban elófl-etctt a tSzabad Népre* is a »Délmag yarors - ág­ra.n Kijelentette, hogy HScsalá­ttl há-at akar venni magának és könyvtárat is rendez be, hogy saiát könyveiből tanulmányoz­hassa a marxizmus-leninizmus értékes alkotásait. — PALYAZAT. Szeged város polgármestere pályázatot lűrdct Hú kosi Mátyás és'Szakasits Ár­pád elvtársak két-két portréjá­nak megfestésére. A pályázati haláridő április t. A legjobb né/iy portrét 1300, 700, 000 és 400 forintos összeggel díjazzák. A portrék nagysága G0x70 cm. — A Magyar-Szovjet Műve­lődést Társasár, az Aüaml Nem­zeti Színházzal 15-én az MSzMT rendőrségi csoportjánál tesz lá­togatást, amikor is a művészek « >Jubilcunn c. szovjet színda­rabot matatják be és S. Papp Júlia, Nádas Tlhor, Benkö Mik­Jós T.ay Gyula, Kőműves Erzsé­bet. Gáti Pál szavalataikkal és i nckszámiakknl fogják a tago­kat két órán át szórakoztatni. x Ma zárni a téli vásár nz T\cel9Íor Ilarisnyaházlxin. Ma még nagy választékban vásárol­liflt, hasznos és olcsó cikkeket. — Meg akarta vesztegetni a rendőrséget Miklós Sándomé tápai lakos, mikor a rendőrök gabonát kcrc.stuk a lakásán, 500 forintot igért nekik, hogy a házkutatást ne tartsák meg. A h/egedi bíróságon 3 had fog­házra iféfte. — A Magyar-Saovjet Műve. lödéd Társaság szegedi vasutas csoportja 16-án, szerdán este fél 6 órai kezdettel nagysza­bású kulturestet rendez a hon­védzenekar és a Nemzeti Síin. ház tagjainak közreműködésé­vei. Az előadást a MAV Fin­nevelő Intézet Boldogasszony­sugárut 46. szám alatti uj kul­túrtermében tartják meg. Avas­utascsoport vezetősége minden érdeklődőt szivesen Tát. — A városházi SzIT fiataljai vasárnap meglátogatták a feke­teszéli EPOSz-t. Jólsikerült kultuxmüsort mutattak be ez alkalommal a feketeszéli dol­gőzöknek. A SzlT-fiatalok ne­vében .Szabó Péter köszöntötte a megjelenteket, a feketeszéliek nevétón pedig Katona Elek mondott köszönetet. Elhatá. roztálc, hogv a jövőben állandó, rendszeres kapcsolatot építenek ki a városházi SzIT és a fekete­széli EPOSz.szervezet között. — Furfangos betörőket fogott el a szegedi rendőrség Borbély István Szened, Gép-utca'2. szám alatti lakos, és két fiatalkorú társa rzemélyétón. Borbélyék szombaton éjjel betörtek Fá­bián Gyula Mikszáth Kálmán­utcai cipőkereskedésébe, a hon. rmn nyolc pár cipőt vittek el. A rendőrség a betörés után két óra múlva elfogta őket. Kihall­gatásuk után mindhármukat Át­adták az ügyészségnek. — Huszonnégyre emelkedett a dnhraval bányászszercncsét­lenség áldozatainak számai A dubravai bányában történt rob­banásról kiadott hivatalos köz­lemény szerint a búnyatüz ter­jedését nem sikerült megáüita­ni. A hatóságok ezért a tárnát lezárták. A tárnába küldött mentő különítmények ót tagja életét vesztette, a többiek sérü­léseket szenvedtek. A köztársa­ság elnöke százezer korona se­gélyt juttatott az áldozatok hoz­zátartozóinak. x Karórákat, zsebórákat ve. szek. Fischer órás, ékszerész, Szeged, KlauzAl-tér 3. x Dr. Bedflné Gömörí Sári műtermében, Deák Ferenc-ntea 4., telefon: 5-45, három igazol, vftnykép egy művészi nagyi tás­sai 14 Ft. Kirasst a Kúrási­utcaí Idegenforgalmi Hivatal mellett. X A Szegedi Izr. Nőegylet február 15-t n, kedden délután 5 órakor tartja e heti össze­jövetelét Margit-utca 20. szám nlatt. Fontos megbeszélések vé­gett kérjük tagtársnőink minél számosabb megjelenését. — USZÍTOTTA DEMOKRÁ­CIA ELLEN. Kovács József rendőrfelügyelő, volt nevelő­tiszt, aki wz. ostrom aiall Pesten működött. A törvényszók ma mondott felette Ítéletet. Ot évi kényszermunkát, tiz éri hiva­talvesztést és szintén tiz évi politikai jogvesztést és teljes va­gyonelkobzást kapott. — Ellopott egy zsák kását is egg zsák lencsét. Hegedűs Sán­dor és Barát István egy Kúi'ász­utcai füszerkereskedés előh öt­öt havi fogházat kaptak. ASTORIA SZÁLLODA—ÉTTEREM BUDAPEST NÍVÓS KOMFORTOS OLCSÓ Párthireh Körzeti káderesekkel ma dél­után fél 6 órakor értekezletet tartank BatthyAny-utca 4. ml alatt. KAderosctály. Megérkeztek Rákosit »N4pl demokráciánk néhány problé­májáról* és Révai: »T.enin ut­ján* cimü brosgurák. Arak 60— 50 fillér. A »Sárga Könyv* 1.60 forintos árban, MDP pro­gramnyilatkozata és szervezeti szabályzata szép kivitelű könyv formá jában 2 forint. Alapszer. vezetőink átvehetik este 6 és 8 óra között a sajtóosztályon. Sajtófelelősök értekezlete kedden délután 5 órakor a Bat­thyány-utca 4. szám alatt. Min­den alapszervezeti titkár je­lölje ki a sajtófelelőst és kud­je be az értekezletre. Falujárófelelősök értekezlete kedden délután 5 órakor a KAI­vin-téri székházban. Felhívjuk az összes egyéni tanulásban résztvevő elvtársak figyelmét, liogy az »Olvasó­könyv a marxizmus-leninizmus tanulmányozására* megjelent és a két kötet 10 forintért kapható az oktatási osztályon ma kod­den 6 órától. Párímanttásérlehezlelek éa taggyűlések Kedden, 15-én: Nemzeti Szinház délután 4 óra: Tóvölgyi Jenő, Poló ci­pőüzem (gyár) délután fél 5 óra: Nagy István, MAV for­galom délulán fl óra: Doktor Lajos, Városi fúrdó délután fél 7 óra: Salamon Ferenc, mav Újszeged délután fél 7 ór«: Pintér Géza. Szakszeroezsti Hirek R Vasmunkások Szakszerveze­te ma, kedden délután 6 órakor fontos ügyben vezetőségi ülést tart a szakszervezeti székházban. Kérjük a tagok pontos és fel­tétlen megjelenését. R Famunkások Szakszerveze­te értesíti tagjait, hogy a 20-ra hirdetett közgyűlés bizonytalan időre lett elhalasztva. R Famunkás Szakszervezet értesíti bizalmi tabjalt, hogy ma, kedden délután 5 órakor bizalmi értekezletet tart a szakszervezett székházban. Minden üzem bizal­mija feltétlenül jelenjen meg. Tárgy: ipari szervezkedés kér­dései. Felhívom az üb, elnökök fi­gyelmét, liogy a* élmunkásnők, kiváló munkásnők, 3b. nőtagok, brigádvezetőktői bekért önélet­rajzot fényképpel együtt hala­déktalanul küldjék be a szakma­közi nőtilkárságra. Adóhivatal. .Szeged, Táborra. 3. Tol.: Város 5 és 55. Postafiók 434 Árverési hirdsi&tény Közhírré teszi adóhivatal, hogy 1949 február 16-án reg­gel 9 órai kezdettel és folyta­tólag 13 óráig Tábor-utca 3. szám alatti zálogmktórbnn a következő ingóságok kerülnek árverés alá: Férfi, női és gyermek cipők, ebédlőkredenc, asztal, íróasztal, kerékpár, szecskavágó. kukori­camorzsolő, boroshordó, bur­pumpa, arany karkötő óra. Ugyancsak folytatólag a hely­színen 10 órakor Szenthárom­ság-utca 2. szám alatt boros­hordók, 11 órakor Török.útra 11. szám alatt kocsma berende­zés, 12 órakor Kossuth Lajos­sugúnit 4. szám alatt üzletbe­rendezés. Az árverés sikertelensége ese­tén a felsorolt ingóságok a fen. ti helyeken és időkben február 20-á.n'a legtöbbet Ígérőnek kós*. pónzüzetéa mellett elárvereztet­nek. A* esetleg visszamaradó ci­pők szabadkézből páronként is eladatnak. Szeged, 1949 február 14. Adóhivatal. Balásfyán, Városfonrán, nisAkSzaontofi és Forráskuion vasárnap snsnafaknlí a helyi DÉFOS? Vasárnap délulán alakult meg Balástyán a dolgozó parasztság DÉFOSa szervezete. Az a.'akuó nagygyűlésen 150 dolgozó pa­raszt megválasztotta a DÉFOSa vezetőségét. A szervezet cinökle Török István, alelnöke Palotás Sándomé, titkára Csépi László, h. titkára Olafo* László, jegy­zője Klemiker József, propa­gandavezetőfe Horváth Antat, kddervezetófe IlegedOs Pál, iro­davezetője Palotát Sándor, pénztárosa Kovács Lafosné, el. icnöre Kocsó György né, jrénx­IdrelllenOrfe pedig Kurucsai Andrásai lelt. A vezetőség tag­jai valamennyien uj gazdák vagy kisbirtokosok. A balástyai DÉFOSz szervezet első feladata a földmives szö­vetkezet helyreállítása lesz majd. Városianyán ugyancsak va­sárnap tartották meg mintegy 400 dolgozó paraszt részvételé­vel a helyi DÉFOSz alakuló gyűlést. A gyűlésen S'n Sán­dor (MDP), Kispétar Pil (FKG) mondott beszédet. A v<­rostanyai DÉFOSz szervezet el­nökévé Papp Andrást, alelnök­ké Szűcs Illést, titkárrá pedig S/abó Istvánt választották. Alsóközponton ugyancsak 400 dolgozó paraszt fogadta nagy lelkesedéssel a DÉFOSz megala­kulását, Az alakuló gyűlésen el­nöknek Tanács Andrást, alel­nökké Kőszó Illést, titkárrá Szö­gi István választották. A forráskút! dolgozó parasz­tok ugyancsak ünnepre gyűltek ősszo vasárnap délelőtt. Nagy lelkesedéssel alakították, meg a DÉFOSa szervezetét ée megv*­Untottáh annak vezetőségét. Vasárnap délelőtt a azatymfe­M fókfcuüvesazóvetkezet helyi­ségében rendezett nagyszabásn ünnepség során megalakult aa MSzMT szatymazi csoportja. Bodó István igazgatótanitó meg­nyitója után Borbély András aa MSzMT szegedi csoportjának titkára ismertette a Társaság célkitűzéseit és eddig végzett ha­talmas kulturális munkájúi.Ez­után Kiss Mihály elvtárs, kul­turtanácsnok üdvözölte az uj­jonnan alakult MSzMT csopor­tot. Az alakulási ünnepélyes ki­mondása után a következő ve­zetőséget választották a csoport élére: díszeinek Fodor Sándor mintagazda, elnök Kamcczky Béla, társelnök Koz* Imre, al­elnök Vér György, titkár Kál­mán Ferenc, ügyvezető Szűcs Ferenc, pénztáros dr. Magyar Dezsőné, jegyző Bakacsi Mária, könyvtáros Vértes Ah tat, ellen­őr Molnár István és SzirovicM Jánosné. MNDSz HÍREK Aa ósomogjdtelepl !MNDS* csoport rendkívüli vezetőségi ülést tart szerdán délután 5 órakor a központi ügyvezető je­lenlétével. A reszort,felelős muD katársak megjelenés® kötelező. A gázgyári MNDSt csoport ma, kedden délután 5 Arakrr taggyűlést tart a róktiri iskolá­ban. Az öthónapos munkaverseny OJABB SZCQWí JUTALMAZOTT A! Szombaton délulán a gázgyár ünnepien feldíszített kultúrter­mében osztották ki az öthónapos munkaversemj jutalmazottainnk a dijakat, hétfőn pedig ugtjanott a vegyiiparl munkások megjutal­mazására került sor. R szombati ünnepségen Léd Ilona Petőfi­verseket szavalt, a gázgyári ze­nekar pedig munkásindulókat játszott. Klein Sándor elvtárs, üzemi párttitkár és Homola Já­nos elvtárs, igazgató üdvözölte a jó munkát végzett munkáso­kat, akiknek Sarnyal Vendel elv­társ osztotta kl a jutalmakat a Szaktanács nevében. Balogh Fe­renc, Márton Mihály, Sildk Ig­nác részesült 1000 forintos futa­lomban. A vegyipari munkások jutalmazási ünnepségét Selme­czl József elvtárs, iib. elnök, va­lamint Perjés Sándor elvtárs, az üzemi pcártszervezet titkára nyitotta meg, H ladik János és Varga B. tstváa élmunkásnah at 1000 forintos futaimat a Szak­tanács nevében Bruckner József elvtárs nyújtotta át. R megjutal­•nazottaknak az MDP Nagyszs­gedl Pártbizottsága nevében Nyi­lasi Péter elvtárs, a Szakszerve* zctl Bizottság nevében pedlj Flórián Mátyás elvtárs kíván: további sikeres munkát. A felsővárosi Postás Otthonban ugyancsak ünnepélye* keretek között "nyújtották át « szegedi Pcsta legkiválóbbjainak az öthó­napos munkawrsenybeti elért teljesítményükért a jutalmakat, fl postás zenekar játszott Induló­kat, az ünnepséget pedig Osváth Islván elvtárs, műszaki ftb. el­nök nyitotta meg, a Jutalmakat pedig Zsákat Béla elvtárs, ke­rületi szakszervezett titkár nyúj­totta út. A legfőbb eredményt el­éri Petőfi-brigád vezetője. Szász­vári Jenő 009 forint futalomban részesült, a brigád többi tagfai közül Turóczl Sándor 000, Pék lőzstf, Csomány Ferenc és Kál­mán András 400-409, Király Kálmán, Ernát János, Hollós Ist­ván és Márki József 300-300 fo­rintot kapott. A jutaimazottakat Nagy László, az MDP postás pártszervezetének titkára, vala­mint Szűcs Pál elvtárs, kerület: titkár és Székely Béla elvtárs, postalgazgató köszöntötte. Szegedi Állami Nemzeti Színház mllsora Február 15-én este 7 órakor: Február 16-án este 7 órakor: Február 17-én este 7 órakor: Február 18-án este 7 órakor: Február 19-én este fél 8 órakor: Doliémélst. >0* bérlet 5. eíőadá. Vitézek él hősök. »E« bérlet 11. Csárdáskirálynő. »P« bérlek 11. Vltéaek 6* liősök. sS* bérlet 11. előadás. Rendes he!várak. Baliet e*í, a Szovjet Kultúra Hónapja keretében. tálszinliáz műsora: Forráskút, február 19-én: AZ IDEGEN GYERMEK. Felsőközpoat, febr. 20-án: AZ ÁLSZENT. (Tartuffo). •Sövényház®, február 22-én: AZ ÁLSZENT. <Tarlut'fo). AJavő, február 27-éa: AZ ÁLSZENT. (Tártaira••

Next

/
Oldalképek
Tartalom