Délmagyarország, 1949. február (6. évfolyam, 26-49. szám)

1949-02-08 / 32. szám

2 DE LM AG T ARORSZIG Kedd, 1949 február A politikai tisztek feladata, hogy ípazl hazaszeretetre neveljék a néphadsereg tagjait A Petőfi Akadémián Farka* Miháfy honvédelmi miniszter, Pál ffy György altábornagy, a hon\édség felügyelője, a táhor­noki kar számos tagja és több politikus jelentétében ünnepé­lyes keretek köz,őt avatták fel fezt a 63 munkás- és paraszti f­Jut, akik az Akadémia sikeres elvégzése nlán mint politikai tjsziek teljesítenek szolgálatot a magyar néphadseregben. Az ün­nepségen llku Pál ezredes, a honvédelmi minisztérium poli­tikai csoportfőnökének helyet­tese hangsúlyozta, hogy a poli­tikai tiszt hadseregünkben uf ti­pusti tiszt, akt a szocialista em­bertípushoz illő példát mutat sd'árdságban, eltökéltségben, a dolgozó nép ügyének tántorít­hatatlan szolgálatában. — A politikai tisztek feladata, — mondotta llku Pál, — hogy magasra emeljék a forradalmi éberség és elszánt ág zászlaját, hogy felszítsák és élesszék a néphadseregben a szocializmus építésének és védelmének láng­ját. A politikai tisztek feladata, hogy igazi hazaszeretetre ne­veljék a néphadsereg tagjait. A hazaszeretetnek valódi értel­mezése elválaszthatatlan a többi szabadságszerető népekkel való összefogás és a nagy Szovjet­unióhoz való hűség gondolatá­tól is. A 63 uj politikai tiszt eskü­tétele után a felavatottak nevé­ben Forgács Pál százados tett ígéretet arra, hogy méltóknak bizonyulnak majd a munkás­osztály, a dolgozó nép bizalmá­ra. Tiióéh rémuralma nem fari sokáig A bolgár KP központi lapja közii Radomlr Andrics Jugoszláv alezredes, a szövetségi szkups­tina képviselőjének nyilatkozatát, amelyben a többi között a követ­kezöke: mondja: goszláviában ma Igen sok "nagygyűlést? és "értekezletet* taitanak, amelyeken az uralmon lévő klikk ügynökei mondanak be zé let, olyan emberek, akiknek semmi közük sincs a kommuniz­mushoz. Rágalmazzák és nyíl­tan támadják a testvéri kommu­nista pártokat s a népi demo­kratikus országokat és kétszínű­én nyilatkoznak a "Szovjetunió Iránti hűségükről?. Ez a politika hasonlít Mlhailovtcs politikájá­hoz, aki azt hangoztatta, hogy a megszállók ellen harcol, a va­lójában azonban együtt műkö­dött velük. Nemsokára lehull az álarc a Tito-klikk arcáról és megmutatkozik valóságos arca, hogy nem más, mint az angol­amerikai imperializmus ügynök­sége, amellyel ez a klikk eqyre nyilvánosabhan együttműködik Tltoék rémuralma azonban nem sokáig tart. fl jugoszláv KP Aiarxista-lenlnista vonalának a győzelme már közel van. fll jugo­szláv kommunisták ezreivel én is ezért a győzelemért harcolok, mint ahogy a múltban is har­collam o népi felszabadulásért. Nem engedjük, hogy Jugoszlá­via az Imperialista gengszterek gyarmatává váljék. Sajnos, az utóbbi időben a jugoszláv szö­vetségi nemzelgyütésben világo­san megmutatkozott a jugoszláv KP vezetőinek szovjetellenes vo­nala és politikája, amely arra Irányul, hogy nacionalista pro­pagandát szítson a népi demo­kratikus országok ellen. Felhi­vom az összes kommunista elv­társakat és hazánk egész dol­gozó népét, harcoljanak a Tito­ktikk politikája ellen és vezes­sé'- vissza pártunkat és orszá­1®% fér • •• • gunkat a kommunista pártok és a Szovjetunió által vezetett népi demokratikus országok testvéri közösségébe, hogy győzelmesen építhessük hazánkban a szocia­lizmust. Színház- Film- Művészet (*) Félévi felvételi vizsgák a Zenekonzervatóriumban feb­ruár 9-én délután 3—6-ie. Fel­vételre elsősorban munkás- és parasztszármazásu növendékek kerülnek. Bővebb felvilágosítás a Zenekonzervatóriumban. (+) A Colleginm Mnsicom hangversenye február 9-én, szer­dán este 8 órakor a Zenekon­zervatóriumban kamarazene-est. Műsoron Brahms ritkán hall­ható triója, Dvorzsák vonós­hármasa és Borodin hangula­tos D-dur vonósnégyese szere­pelnek. Közreműködnek: dr. Kertészné Gál Klára (zongora), Budaházi Fehér Miklós (hege­dű), Várnagy Lajos (hegedű), Badár B41a (mélyhegedű), Rácz. Zoltán (gordonka) és Konti Izidoriii3 (kürt). Felhívjuk trór­lőinket, hogy az elmaradt rész­leteket a hangverseny előtti napokban rendezzék. Napi je­gyek a Konzervatóriumban és az esti pénztárnál válthatók 4 forinttój. sbamatmmmmmmmrm Háztartási Ecetgyár r. t, alkalmazottai mélyen meg­rendülve tudatják, hogy szeretett jó főnökük Paízauer Sándor ur hosszú szenvedés után el­hunyt. Végtisztességét f. hő 8-án 12 órakor a zsidótemelő cinterméből adjuk meg. Patzauer Sándorné, szül. Löw Eszter a maga és az egész rokonság nevében megrendülten tudatja férje Patzauer Sándor elhunytát Temetése f. hó 8-án, kedden 12 órakor a zsidó temető cinterméből lesz. Szeged, 1949. február 8. Párthirek Ma délután 5 órakor az összes alapszervezeti sajtófele­lősök részére értekezlet lesz Batthyány-utca 4. szám alatt. Minden alapszervezet jelölje Id sajtófelelősét és küldje el az ér­tekezletre. Ma délután 5 órakor fa­tujárófele'ősök részére Kálvin­tér 6. szám alatt értekezletet tartunk. ractqyfi'ések Kedden, 8-án: Nemzeti Szín. ház délután 4 Csányi János, Póló cipőüzem (gyár) délután fél 5 Szilágyi Istvánné, Máv. forgalom délután 6 Nagy János, Városi fürdő dé'után féí 7 Tó­völgyi Jenő, Máv. Újszeged dél­után féí 7 Doktor Lajos. Február 3-?ól uj népszuoer uía vény oka! ad ki a posta A mult év december elején a posta a rádiókereskedők, rá­dioiparosok és földmüvesszövet­kezetek utján forgalomba hozta az olcsó, kiváló teljesítményű, Európa ve vő 3+1 csöves népszu­per rádiókészüléket. Olyan áron kerültek forgalom!®, hogv azt minden dolgozó nagyobb anyagi megerőltetés nélkül meg tudja venni. Az ára utalvány alap­ján 630, utalvány nélkül 730 forint. A közlekedésügyi miniszté­rium postafőosztálya a szak­szervezeteken keresztül eddig tizezer utalványt bocsájtoit ki. a dolgozók pedig az utalványok ellenéhen négyezer készüléket vásároltak meg. Ebből arra le­het következtetni, hogy az utal­vánvok nagyobb része olvan dol­gozók keze be jutott, akik azt nem akarják, vagy nem tudják beváltani. Mivel ez a vásárolni szándékozók érdekeit sérti, a posta február 23-val megszün­teti ezeknek az utalványoknak az érvényességét és február 23-a után u] utalványokat bocsát- ki és azután csak az uj utalvány ellenében lehet népszuper rá­diókészüléket vásárolni. Az in­tézkedés természetesen nem vo­natkozik a szabad forgalomban vásárolható készülékekre. A népsznner készülékek iránti nagy érdeklődést mutatja, hogy a dolgezók eddig összesen több mint 9000 készüléket vásárol­tak. Szir.HIREK Ifi-napok: Kedd: Felsöváros délután 6 Szabó Péter, Fodortelep dél­után 7 Haffmann Károly, Do­hánygyár délután fái 1 'Bangó Ferenc, Gyufagyár délután fél 4 Széesényi László, Kunsási szövőüzem délután 4 Csá­penszki István, Anrot-Magyar délután 2 Berta Ernő. Felhívjuk az oktatásvezetők figyelmét, hogy ma, kedden este 6 órakor megbeszélést tartunk a Vörösmarty-utcai székházban. 3ZíGE0! M0Z'K MÜ20R BELVÁROSI l etet. • 'rtí 4. tértet. Ma és a következő napokon! SlANésPXN legújabb vígjátéka Bae-ámto* irérü"'5?... KORZÚ Telefon • bU 204. bérlet­Ma és mindennap Uj művészi film! SEJTELEM... SZÉCHÉNYI Telefon 400. 405/| bár et­Ma a legvidámabb francia bohózat: LtaósoR R rá,V3 előadások kezdete él 4, é-0, féiS Pénztár d. e. II -12, d. u. 3 órától. Mit kap a cuRorrépfermeiö a répáját? az ul termelési évarflian Közöljük az u! cukorrépatermelési szerződés legfontosabb intézkedéseit — A földrnövesszövet­kezetek, fontos szerepe a répaszc'rződésebnél A hivatalos lap közH a cu­korrépa termeléssel kapcsola­tos uj kormányintézkedéseket. Az 1919. évi termesztési cukor­répa átvételi ára fejében köte­tesek a cukorgyárak minden rendben átadott 100 kg. cukor­répa után a termelő részére a szerződésben megállapított idő­pontban: 2 kg. kristálycukor 1949 október 1. napján érvény­ben tévő hiv-itatos fogyasztói árának 80 s-ázalékát, — amely azonban kristá'ycukor kg-ként 4.50 forin'náí kevesebb nem le­het — kifi7efni. Továbbá fét kg. csomrgoíatlan kristálycuk­rot és fél kg. csomagolatlan kockacukrot, 65 kg. normát friss répasze'etet, fél kg. I-galább 45 százalékot tartalmazó cukorgyá­ri szörptét kiszolgáltatni. A ter­me'őnek joga van a szerződés­ben megszabott határidőig nyi­latkozni, hogy friss répaszelet helyett szárított szeletet kiván igénybevenni, mely eselben 65 kg. friss répaszetet helyett 3 tk.g. szárított répaszeteiet igé­nyelhet. Az országban rendelkezésre álló cukorréoavelőinag helyes és célszerű felhasználása érdeké-. ben a cukorgyárak az idei év-. ben katasztrá'is holdanként legalább 12 és legfeljebb 14 kg. velőmagot kötelesek a szerző-: dé' tkötő cukorrépatermelők ré-j szére előleg dmén rendelkezés-; re bocsátani. A cukorrépa szer- ! zödéses termelésénél a mű­trágya használata Kőtelező. A cukorgyári vállalat köteles a termelési szerződésben meg­állapított határidőben a répa­termete részére elszámolást ké­sziteni. A cuKorrépáJ a termesz­tésre íe-finKább plkalmas és megfetelőleg előkészített talajba keli vetni. Cukorrépát más cél­ra, mint cukorgyárakban való feldolgozás céljára — a pénz­Ügyminiszternek és a földmü­ve'ésügyi minis'.temek előzetes engedélye nélkül felhasználni ti­los. Azokban a községekben, ahol működő földműves szövetkezet van, cukorgyári vállalatok termelési szerződést a gazdák­kai közvetlenül nem köthetnek, hanern kötelesek azok megkö­tésénéi a földműves szövetkezet közreműködését igénybevenni, kivéve, ha ez alól a földmüve­lésügyi miniszter felmentést ad. Az a gazdálkodó, aki cukor­gyári vállalattal, vagy földmű­ves szövetkezettel rukorrépater­metési szerződést kötött, köte­tes a szerződés alapján termelt cukorrépa teljes mennyiségét a cukorgyárnak átadni Azzal a gazdálkodóval szemben, aki termelési szerződést kötött, ds a munká'atokat idejében önhi­bájából nem végette el és tar­tani lehet attól, hogy cukorré­pát termelni az idei évben már nem tehet az ingatlanon, bünte­tő eljárást keü folyamatba ten­ni. A „PárimunUás" a Maggar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének lapja., Foglalkozik a párt- és or­szágépités minden alapvető kérdésével. Nélkülözhetetlen fegyvere és útmutatója a pártmunkások­nak és pártank minden tag­jának. Megjelenik minden hó 10­én és 25-én, 20—24 oldalon. Előfizetési dija: negyedévre 3 forint, félévre 6 forint. Csekkszáma: 17511. Móra Ferenc már tizenöt éve halott, de nép* szerűsége még mindig él a ma­gyar nép szivében, meri elsősor­ban a szegények, a dolgozó nép. irója volt. Foltozó szűcs fiaként született Kiskunfélegyházán, eb­ben a nagy kun községben, mely­nek szegényember világát rajzol­ta meg felejthetetlen novellái­ban, drámáiban és regényeiben< A nép nyomorúságának hü. raj­zait nála ékes optimista hanyf lengi be és kristálytiszta magyar, nyelvezete teszi plasztikusakká, meggyö 5'ki. A tanoncok életé­ről ö közvetl'ell először megdöb­bentő képeket. Életének főrész t Szegeden töltötte s a muzeum Igazgatójaként működött. Itt iria jontosabb munkáit is. Az i>Ének a búzamezőkről« Íróját, a búza­mezők énekesét soha nem felejti el Szeged népe, dolgozó paraszt­sága, amely most valóban sza­bad éneket dalolhat, szabad föl­dön. KfefeteV HIREK A kisteleki földműves szövet­kezetnek a közeljövőben adják át a kormány 2500 forintos ju­talmát, amelyet a termelési verseny sikeres előmozdításá­ért kaptak. A jutalmat a szövet­kezet nem pénzben, hanem ér­tékes kisgépekben kapja meg, amelyek nagy segítségére lesz­nek a falu szövetkezetbe tömö­rült dolgozó parasztjainak. . Kisteleken a KIKE, * Kisteleki Iparosok és Kereske­dők Ifjúsági Egyesü'ete. amely, egykor elindítója volt a fa'u sportjának, egyesült az EPOSa szervezetévet. Cs i Klérlalpu I szépség hibás N^gy léll vásár ŐR BÉLÁNÁL Kigyó-utca 3. selvsmSiarisnva 13*80 Kötöttáruk, lekérne mii eh igen olcsó áron. jegyében folyik a TELI VA5AR az Excelsior Harisuyabázban 100-féle különböző női-, férfi- és gyermekcikk rendkívüli olcsónl Nézze meg vásári klrakntunknti | —.„j

Next

/
Oldalképek
Tartalom